Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a două functii vacante de ofițer de poliție în cadrul Sectiei Sporturi Individuale - canotaj prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor / Publicat in data de 12.10.2021, ora 12:04

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a două functii vacante de ofițer de poliție în cadrul Sectiei Sporturi Individuale - canotaj prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor / Publicat in data de 12.10.2021, ora 12:04

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de ofițer I, la pozițiile 222 și 223 din statul de organizare al unității, la Secția Sporturi Individuale-c.Canotaj, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant.

Fișele postului scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”DINAMO Bucureşti, Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2.

I.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs candidații care dețin calitatea de agenți de poliție și care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, astfel:

1.să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență(S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ”Secret de serviciu”;[1]

3.să fie practicanți ai sportului de performanță și participanți la competiții oficiale interne și internaționale: minimum 2 ani consecutiv;

4.să dețină carnete de legitimare emise de federațiile sportive pe ramură de sport, vizate de către federații în ultimii 2 ani consecutiv;

5.să dețină avize medicale favorabile eliberate numai de unitățile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente și la competițiile sport ive oficiale, conform Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetele de legitimare sportive, aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una dintre unitățile de medicină sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura și parafa medicului examinator și stampila unității sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum și data expirării avizului, din ultimii 2 ani consecutiv;

6. să nu fie cercetați disciplinar și să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

7.să nu fie puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art.27^21 alin. (2) sau art.27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind statul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

8.au obținut calificativul de cel puțin ”Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

9.să fie declarați APT din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor de poliție, respectiv pentru posturile scoase la concurs.

II. REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS ȘI DOCUMENTELE NECESARE

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune exclusiv în format electronic, un dosar de recrutare care conține următoarele documente:

-                 Cerere de înscriere adresată președintelui Clubului Sportiv Dinamo București (prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul își exprimă  acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile  în condițiile prevăzute de Regulamentul european general privind protecția datelor, conform  modelului anexat) ;

-                 Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului anexat);

-                 Curriculum Vitae model Europass (conform modelului anexat);

-                 Declarație privind evaluarea psihologică (conform modelului anexat);

-                 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și cerințelor postului (diplomă de licență, suplimentul acesteia sau foaie matricolă, adeverință de la clubul sportiv/Federația Română de Canotaj care să ateste faptul că este practicant al sportului de performanță și participant la competiții oficiale interne și internaționale: minimum 2 ani consecutiv și  celelalte documente precizate la punctul  3 și 4 de la Condiții de participare la concurs);

-                 Copii ale actului de identate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și /sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

-                 Copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;

-                 Adeverință eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar și nu se află subefectul unei sancțiuni disciplinare, nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile condițiile art.27^21 alin. (2) sau art.27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind statul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, precum și calificativele obținute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, emisă ulterior publicării anunțului de concurs.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Înscrierea se realizează până la data de 22.10.2021 (online, la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Transmiterea documentelor la orice altă adresă decât cea menționată în prezentul anunț nu va fi luată în considerare).

Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Documentele care necesită a fi completate (ex: Cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus.

Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusa din numele candidatului și conținutul fișierului (ex: Popescu Ion-act identitate, Popescu Ion-cerere înscriere, etc.)

Toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original, ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil.

Toate documentele necesare vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), iar titlul e-mailului va fi de următoarea formă: nume, prenume, candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (ex: Popescu Ion-Dosar de recrutare concurs TCO_canotaj).

Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de recrutare, după caz, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor.

După afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat ”Admis” va prezenta documentele în original, pentru certificarea pentru conformitate cu originalul.  

Data limită până la care se pot transmite dosarele de recrutare este 22.10.2021         ora 12.00.       

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , precizându-se codul atribuit candidatului.                                                                                                                                                                                    În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul C.S.Dinamo București la numărul de telefon 021 210 51 35 sau int. 23057, 23062, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciului Resurse Umane din cadrul C.S.Dinamo București din municipiul Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, în vederea clarificării.

La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite.

 

Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo București și se postează pe pagina de internet www.csdinamo.ro – Administrativ - Carieră cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de concurs.

Programarea la evaluarea psihologică se face de către Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S.Dinamo București și se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasca nr. 47, sectorul 2, municipiul București, sau în altă locație în funcție de numărul candidaților.

Data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate candidaților prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră, precum și la avizierul Clubului Sportiv Dinamo București.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Rezultatele la evaluarea psihologică se comunică prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro și prin afișare la sediul unității, iar candidații declarați ”INAPT” au posibilitatea de a depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare, eventualele contestații temeinic argumentate, la sediul unității organizatoare. Contestațiile se soluționează de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., care va comunica rezultatul analizei acestora.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

 

III.DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

 

Concursul va consta în susținerea unui test scris-tip grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, pe baza tematicii și bibliografiei stabilite în Anexa 1, în data de 05.11.2021, ora 1100 la sediul Clubului Sportiv Dinamo București, municipiul Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2.

Accesul în sala unde se va desfășura concursul va fi permis candidaților exclusiv pe baza actului de identitate valabil.

Susținerea testului-grilă va fi înregistrat / supravegheat audio-video.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Un punct se acordă din oficiu.

Nota de promovare a concursului este minimum 7,00.

 

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

Vor fi declarați "admis" la concurs candidații care au obținut nota cea mai mare la testul grilă.

Rezultatele obținute la concurs se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, după susținerea fiecărei probe.

În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat "admis" candidatul care obține nota cea mai mare.

Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a constestațiilor, pe baza aceleiași tematici și bibliografii stabilite pentru testul grilă, la o dată ce va fi comunicată prin  postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet www.csdinamo.ro.

Interviul nu se contestă.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoștința candidaților se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare și de soluționare a contestațiilor.

IV.DEPUNEREA ŞI SOLUȚIONAREA  CONTESTAŢIILOR

Candidatul nemulţumit de rezultatul la testul-grilă poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Contestațiile se vor transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Contestaţiile se  soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul-grilă este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

 V.REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

  • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
  • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
  • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
  • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” București: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe pagina de Internet vor fi postate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
  • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
  • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

  1. Menținerea distanțării sociale;
  2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfăşoară concursul.
  3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
  4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP– https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar ).

 GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere

22.10.2021, ora 1200 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

22.10.2021, ora 1200 (data - limită)

Afișare programare pentru evaluare psihologică

25.10.-02.11.2021

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

02.11.2021

Data susținerii testului scris

05.11.2021, ora 1100

Afișarea rezultatelor la testul scris

05.11.2021, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

08.11.2021,pănă la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

09.11.2021

Afişarea rezultatelor finale

09.11.2021

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.       

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300.

 

ANEXE

Anexa 1 - Tematică și bibliografie 

Anexa 2 - Cerere de înscriere

Anexa 3 - Declarație de confirmare

Anexa 4 - Model CV

Anexa 5 - Declarație
[1] Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii.

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 10-16 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 15), 15 ianuarie: SCMU Craiova – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 8), 14 ianuarie (ora 20:00) și 15 ianuarie (ora 10:00): Politehnica Cluj Napoca - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 12), 15 ianuarie, ora 18:00: Dinamo – Explorări Baia Mare. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 12), 14 ianuarie, ora 17:00 (TVR3): Dinamo – CSO Voluntari. Sala Dinamo

Scrimă. Campionatul Național de cadeți și juniori la spadă, 12-13 ianuarie, București

Tir. ISSF Grand Prix, 12-16 ianuarie, Slovenia

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 320 vizitatori online