Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Concurs în vederea încadrării directe a două posturi de personal contractual muncitor calificat IV-I, în specialitatea zidar/zugrav, în cadrul Serviciului Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

Concurs în vederea încadrării directe a două posturi de personal contractual muncitor calificat IV-I, în specialitatea zidar/zugrav, în cadrul Serviciului Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

Clubul Sportiv „Dinamo” București organizează concurs în vederea încadrării directe, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor, toate cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 4618400 din 22.03.2022, a 2 (două) posturi de personal contractual muncitor calificat IV-I, pe durată nedeterminată, în specialitatea zidar/zugrav, în cadrul Serviciului Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului – Compartimentul Intervenții și Reparații Curente, la pozițiile 112 și 113 din statul de organizare al clubului, pentru sediul din municipiul București, șos. Ștefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

Condiţii generale:

- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

- să fie declarați apt medical1 și psihologic2

Condiţii specifice:

- să fie absolvenţi de studii gimnaziale;

- calificare/ atestat în meseria de zidar/zugrav, emisă de o unitate autorizată

- nu se solicită vechime în muncă și/sau în specialitate.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta, până la data de 12.05.2022, ora 14:00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv „Dinamo” București, sediul din municipiul București, șos. Ștefan cel Mare, nr.7-9, sector 2, interior 23057 (apel prin centrala M.A.I. 0213037080), dosarul de concurs, care va conține următoarele elemente:

a) cererea de înscriere la concurs3 adresată președintelui C.S. Dinamo București;

b) curriculum vitae4;

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copii ale documentelor de stare civilă: certificat de naştere candidat, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi al fiecărui copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;  

e) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice, însoțite de foaie matricolă/supliment descriptiv;

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie/profesie/ocupație şi/sau în specialitatea studiilor, eliberate conform prevederilor legale în vigoare;

g) copia livretului militar, dacă este cazul;

h) cazierul judiciar5 sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate6;

j) autobiografia7 și tabelul nominal cu rudele candidatului8;

k) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare9;

l) o fotografie color 9x12 cm;

m) declarație pe propria răspundere privind evaluarea psihologică10.

Toate actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care nu mai este necesară și prezentarea originalelor.

Înscrierea și depunerea dosarelor de concurs se fac personal de către candidat.

Nu va fi acceptat dosarul de concurs în cazul în care, documentele solicitate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate.           

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de concurs;

b) proba practică;

c) interviul.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admis la proba precedentă.

Sunt declarați admiși la proba practică și interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte la fiecare probă în parte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii admis sau respins, prin afişare la sediul Clubului Sportiv „Dinamo” București, sediul din municipiul București, șos. Ștefan cel Mare, nr.7-9, precum și pe site-ul instituției, www.csdinamo.eu la secțiunea Administrativ–Carieră, conform graficului de desfășurare a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei

dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la constestaţiile depuse se face prin aceleași căi de comunicare, imediat după soluţionarea contestaţiilor.        

Calendarul de desfășurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs până la data de 12.05.2022, ora 14:00

1. selecția dosarelor de concurs:

- verificarea dosarelor de concurs: 13.05.2022

- afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 13.05.2022

- depunerea eventualelor contestații: 16.05.2022, în intervalul orar 09:00 - 16:00

- soluționarea contestațiilor: 17.05.2022

- afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor (după soluționarea contestațiilor): 17.05.2022

2. proba practică: 02.06.2022, începând cu ora 10:00

- afișarea rezultatelor 02.06.2022

- depunerea eventualelor contestații: 03.06.2022, în intervalul orar 09:00 - 16:00

- soluționarea contestațiilor: 06.06.2022

- afișarea rezultatelor finale la proba practică (după soluționarea contestațiilor): 06.06.2022

3. interviul: 08.06.2022, începând cu ora 10:00

- afișarea rezultatelor: 08.06.2022

- depunerea eventualelor contestații: 09.06.2022, în intervalul orar 09:00 - 16:00

 - soluționarea contestațiilor: 10.06.2022

- afișarea rezultatelor finale la interviu (după soluționarea contestațiilor): 10.06.2022

Afișarea rezultatelor finale la concurs: 10.06.2022.

Încadrarea în treaptă profesională se face în funcție de vechimea în specialitatea calificărilor necesare ocupării postului, astfel:

- Muncitor calificat IV – vechime mai mică de 3 ani;

- Muncitor calificat III – vechime de minimum 3 ani;

- Muncitor calificat II – vechime de minimum 6 ani;

- Muncitor calificat I – vechime de minimum 9 ani.

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului (inclusiv ca probele susținute în cadrul concursului să fie înregistrate audio-video).

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. Prin excepţie de la aceste prevederi, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie

Relaţii suplimentare se pot obţine,  în intervalul orar 10:00 - 14:00, la interior 23057 (apel prin centrala M.A.I. 0213037080), în zilele lucrătoare sau la sediul Clubului Sportiv Dinamo București, din municipiul București, șos. Ștefan cel Mare, nr.7-9, sector 2, persoană de contact: inspector principal de poliție Neofit Felicia.

PREŞEDINTE CLUB

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

aferente concursului organizat pentru ocuparea posturilor de zidar/zugrav din cadrul Serviciului  Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului, poziţiile 112 și 113 din statul de organizare al C.S. DINAMO BUCUREȘTI

 I. TEMATICA:     

 1. Încheierea contractului individual de muncă;
 2. Obligații privind apărarea împotriva incendiilor – obligații generale; 
 3. Obligațiile lucrătorilor privind sănătatea și securitatea în muncă;   
 4. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate;
 5. Dispoziții generale din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv,,Dinamo” Bucureşti;
 6. Mortare pentru zidării și tencuieli; Lucrări pregătitoare pentru executarea lucrărilor de tencuieli.

 

II. BIBLIOGARFIA:

 1. Legea nr. 53 din 24.01.2003 – Codul Muncii (republicat), cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul M.A.I. nr. 148 din 7.10.2021 pentru aprobarea  REGULAMENTULUI de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv "Dinamo" Bucureşti;
 6. Cartea zidarului, autori Ilie Davidescu și Constantin Roșoga, editura Didactică.

IMPORTANTSe va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările și completările intervenite până în ziua susţinerii probei de concurs.

            COMISIA DE CONCURSAvând în vedere O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor în M.A.I. şi ale Procedurii PS-001-DMRU nr. 4244380 din 03.10.2013, în vederea participării la concurs, candidaţii vor parcurge etapele prevăzute de actele interne menţionate, pentru obţinerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicina muncii din cadrul M.A.I. la care este arondat C.S. Dinamo București. Fişa de aptitudine în muncă menţionată anterior, încheiată cu menţiunea „Apt” va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data de 31.05.2022, ora 16:00, fără această fişă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs.

Testarea psihologică se va face în baza planificării efectuate de către Serviciul Resurse Umane, afișate pe pagina de internet și la sediul clubului.

347, 8910   Conform modelului anexat.

5   Candidatul declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

6   Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

ANEXE

1.Cerere_participare_la_concurs_personal_contractual

2.Model_CV_Europass

3.Declaratie_extras_cazier_judiciar_personal_contractual

4.Îndrumar_autobiografie

5.Tabel_cu_rude_(fata-verso)

6.Declarație_de_confirmare_a_cunoasterii_si_acceptarii_conditiilor_de_recrutare_personal_contractual

7.Declarație_privind_evaluarea_psihologica_personal_contractual


Program Competitional

23-29 mai 2022

Box. Campionatul European, 21-31 mai, Erevan (Armenia)

Karate. Campionatul European EKF, 23-29 mai, Turcia

Tir. Cupa Mondială, 27 mai – 7 iunie, Baku (Azerbaidjan)

Rugby. Liga Națională (etapa 6), 28 mai, ora 11:00: Dinamo - CSM Galați. Stadion Arcul de Triumf

Haltere. Cupa României – juniori, 23-27 mai, Bacău

Lupte. Cupa României U20, 26-29 mai, Pitești

Judo. Campionatul Național, 28-29 mai, Cluj-Napoca

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 238 vizitatori online