Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS AGENT I, POZITIA 202 DIN STATUL DE ORGANIZARE LA SECTIA SPORTURI INDIVIDUALE

ANUNT CONCURS AGENT I, POZITIA 202 DIN STATUL DE ORGANIZARE LA SECTIA SPORTURI INDIVIDUALE

 

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 238448/S2 28.11.2018, înregistrată la C.S. Dinamo Bucureşti cu nr. 5335409/05.12.2018, referitoare la demararea procedurilor de concurs pentru posturile aprobate, pentru C.S. Dinamo Bucureşti,  prin Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 23808/ 28.11.2018.

 

 

Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de agent I – poziţia 202 din statul de organizare al clubului la Secția Sporturi Individuale, prin încadrare directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

 

I. Potrivit art. 7 din Anexa 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţist, prin încadrare directă, după cum urmează:

a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic 1;

e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f. îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

            Pregătire de bază:

                      - studii medii/ liceul cu diplomă de bacalaureat.

_______________

 1 Îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. I lit. d) se constată potrivit art. 10 alin (1^1) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ”Îndeplinirea condiției ... se constată de structurile de specialitate asle Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

 

            Pregătire de specialitate:

                    - minim 2 ani consecutiv, practicant al sportului de performanță și participant la competiții

oficiale interne și internaționale.

                Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

  •                    - carnet de legitimare emis de federația sportivă pe ramură de sport, vizat de către federație în ultimii 2 ani consecutiv;
  •                    - avizul medical favorabil eliberat numai de unitățile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente și la competițiile sportive oficiale, conform Legii nr. 69/ 2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetul de legitimare sportivă, aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una dintre unitățile de medicină sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura și parafa medicului examinator și ștampila unității sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum și data expirării avizului, din ultimii 2 ani consecutiv.

               Parametri privind starea sănătății somatice :

  •                         - apt pentru practicarea sportului de performanță;
  •                         - să aibă efectuat controlul medical, semestrial, în conformitate cu baremul examinărilor medicale prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul minsitrului tineretului și sportului nr. 1058/ 2003, precum și la Ordinul  ministrului sănătății și familiei nr. 404/ 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, în cabinetele de medicină sportivă din cadrul ambulatoriilor de specialitate județene, din Policlina pentru sportivi a municipiului București și din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unități sanitare abilitate să acorde avizul medico-sportiv, necesar pentru participarea  la antrenamente și la competițiile sportive oficiale.
  • g. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
  • h. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  • i. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  • j. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • k. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

            Candidaţii care au fost declaraţi ”admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

l. Pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

                      -    nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură,aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (Verificarea acestui criteriu specific se realizează cu ocazia examinării medicale, potrivit art. 10 alin. (1^3) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare);

                      -    dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

m. persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de personal din care să rezultate motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă şi gradul militar în rezervă deţinut.

Verificarea îndeplinirii criteriului specific prevăzut de art. 10 alin. (1^2) lit. a), respectiv ”nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară”, se realizează cu ocazia examinării medicale.

Potrivit art. 10 alin. (1^1) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. alin. (1) lit. a) din același articol se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

     II. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post vacant, prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 59 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

a. cererea de înscriere şi CV;

b. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi foile matricole ale acestora; 3 (vor fi prezentate şi în original);

c. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f. extras de pe cazierul judiciar/ certificat de cazier judiciar; 3

g. o fotografie color 9x12 cm;

h. fişa medicală-tip de încadrare în MAI; (examniarea medicală se va realiza de către Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu București, iar fișa medicală, concluzionată de același centru medical, va fi depusă la dosarul de recrutare, până la data limită de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 04.10.2019, ora 13.00);

__________

3 Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier, în termen de valabilitate, depus de candidat.

i. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

j. persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/ trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut.

Potrivit art. 61^1 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățule de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, copiile documentelor prevăzute la art. 59 se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat și se semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele prevăzute la art. 59 pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute mai sus nu se mai realizează.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Reguli privind înscrierea la concurs și documentele necesare

              Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări, consimțămîntul pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar – anexele 1-3, 6-7), adresată preşedintelui clubului şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 04.09.2019, orele 1300. 

Anexe (pentru înscrierea la concurs):

a) cerere de înscriere adresată președintelui Clubului Sportiv Dinamo București, (anexa nr. 1);

b) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexa nr. 2);

c) curriculum-vitae model Europass (anexa nr. 3);

e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi rezultatul evaluării psihologice (anexa nr. 6);

f) consimţământul candidatului pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar (anexa nr. 7).

 

          La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa amintită mai sus.

Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 04.10.2019, între orele 1000-1300, în zilele lucrătoare.

În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 04.10.2019, ora 13.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/ probei de concurs.

           Examinarea psihologică

         Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează.

După încheierea perioadei de înscriere, candidaţii înscrişi vor susţine testarea psihologică.

           Atenție! În vederea participării la concurs candidații depun o declarație pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul evaluării psihologice (aviz psihologic apt/inapt). Potrivit prevederilor art. 21 din Ordinul m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, pe durata de valabilitate a documentelor cuprinzând rezultatele evaluărilor psihologice - 6 luni de la data emiterii, titularii nu pot participa la o nouă evaluare psihologică în același scop cu evaluarea inițială, cu excepția cazurilor în care soluționarea contestațiilor o impune.

Candidații care declară că nu au fost evaluați pentru același scop în ultimele 6 luni vor fi programați la evaluarea psihologică conform calendarului stabilit. Dacă din evidențele Centrului de Psihosociologie al M.A.I. rezultă că aceștia au fost evaluați psihologic pentru același scop în ultimele 6 luni, procedura de evaluare se anulează și nu se va emite un alt aviz, unitatea organizatoare a concursului urmând să fie informată cu privire la avizul emis anterior.

 

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile, pix cu pastă de culoare albastră şi fără telefoane. Nu vor putea solicita o reprogramare.

          Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se formulează, în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. și se depun personal la sediul Clubului Sportiv Dinamo București, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

ATENŢIE!

 Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 

Examinarea medicală

Prezentarea la unitatea medicală (Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu București) se va face după susținerea examinării psihologice, doar de candidații care au obținut aviz psihologic cu mențiunea ”Apt”, începând cu ziua imediat următoare afişării rezultatelor la testarea psihologică. Candidaţilor li se vor înmâna adrese individuale de trimitere.

Atenție! Fișa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare și trebuie finalizată până la data limită de depunere a acestora. (04.10.2019, ora 13.00)

 

Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în perioada 18-24.10.2019, şi va consta susținerea în ordine a următoarelor probe:

- proba practică, în data de 18.10.2019, ora 1000, care se înregistrează audio și/ sau video;

- test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 24.10.2019, ora 1200 care poate fi înregistrat / supravegheat video.

 

Proba practică, cu relevanță directă pentru performanța pe post, cu caracter eliminatoriu, se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional a acelor aptitudini şi abilităţi personale care sunt indispensabile realizării atribuţiilor postului.

          În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, proba practică poate consta în demonstrarea unor abilităţi cum ar fi: lucru cu computerul personal ori de utilizare a unor programe informatice, dactilografiere ori stenodactilografiere, translaţie la cască, intervenţie într-o situaţie standard, coordonare a unei echipe, sinteză a unui text, descriere a unei situaţii standard observate etc.

Proba test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test grilă.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Testul scris poate fi înregistrat/ supravegheat video.

          În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

          Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, când candidaţii pot părăsi sala însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de oncurs.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

Rezultatele obținute la concurs se afişează la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, după susținerea fiecărei probe.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoștința candidaților prin afișare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare și de soluționare a contestațiilor.

 

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba/ probele eliminatorii sau la testul scris/ interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Admiterea contestației la proba/ probele eliminatorie/ eliminatorii are drept consecință replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei/ probelor respective de către candidat.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/ interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

Este declarat ”admis” la concurs candidatul care a fost declarat ”admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris.

Potrivit art. 41 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 cu modificările și completările ulterioare, în situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.

 În situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.

În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, fără susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, precum şi atunci când după aplicarea prevederilor sus-menționate situaţia de egalitate se menţine, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare.

Interviul prevăzut mai sus nu se contestă.


Precizări referitoare la încadrarea pe post a candidatului declarat „admis”

Candidatul declarat „admis” este încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni. În conformitate cu prevederile art. 21 alin. 8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Astfel, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din Anexa 6 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, personalul încadrat direct/reîncadrat ca poliţist în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă, după cum urmează:

a)la un stagiu de până la 5 ani - agent de poliţie;
          b)la un stagiu între 5 şi 10 ani - agent principal de poliţie;
          c)la un stagiu între 11 şi 15 ani - agent şef adjunct de poliţie;
          d)la un stagiu între 16 şi 19 ani - agent şef de poliţie;
          e)la un stagiu de 20 de ani şi peste - agent şef principal de poliţie.
  

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet pot fi afişate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

 

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cu condiţia să fi obţinut minimum nota 7,00.

 

Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 ATENŢIE!

-        Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;

-        Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

-        Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele solicitate în original.

-        La momentul depunerii, dosarele vor fi prezentate în volum complet.

  

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări

04.09.2019, ora 1300 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

04.10.2019, ora 1300 (data - limită)

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

11.10.2019

Data susținerii probei practice

18.10.2019, ora 1300

Afișarea rezultatelor la proba practică

18.10.2019, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

21.10.2019

Afişarea rezultatelor la contestaţii

22.10.2019

Data susţinerii testului scris

24.10.2019, ora 1300

Afişarea rezultatelor la testul scris

24.10.2019, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

25.10.2019, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

28.10.2019

Afişarea rezultatelor finale

28.10.2019

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră. 

             Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de interne www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

        Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300.

               Tematica şi bibliografia de concurs vor fi stabilite de către comisia de concurs şi aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

ANEXE:

1. Model Cerere de înscriere

2. Model C.V.

3. Model Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

4. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

5. Tabel nominal cu rudele și soțul/soția candidatului

6. Model Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi rezultatul evaluării psihologice

7. Model Consimțământ

AVIZAT MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:

Postat azi 27.08.2019.

 

ANEXA_NR_1_Cerere_inscriere

 

 

 

 

ANEXA_NR_2_Declaratie_cunoastere

 

 

ANEXA_NR_3_CV_pag_1

ANEXA_NR_3_CV_pag_2

ANEXA_NR_4_Indrumar_autobiografie

ANEXA_NR_5_Tabel_rude

 

ANEXA_NR_6_Declaratie_psiho

 

ANEXA_NR_7_Consimtamant 

 

Postat azi 27.08.2019

Program Competitional

Săptămâna 20-26 ianuarie 2020

Baschet. Liga Națională (Grupa 1-6, etapa 15), 25 ianuarie: Dinamo Știința – U BT Cluj Napoca. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (restanță din etapa 12), 22 ianuarie, ora 18:00: Rapid Bucureșri – Dinamo. Sala Rapid

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 15), 25 ianuarie: Știința Bacău – Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 12), 25 ianuarie: ACS Volei Municipal Zalău – Dinamo

Judo. Tel Aviv Grand Prix, 23-25 ianuarie, Israel

Scrimă. Qatar Grand Prix, 24-26 ianuarie, Doha

Scrimă. Campionatul Național de spadă – cadete și junioare, 23-26 ianuarie, București

Schi fond. Cupa Mondială - Obersdorf, 23-25 ianuarie, Germania

Schi-biatlon. Cupa Mondială - Pokljuka, 21-26 ianuarie, Slovenia. Campionatul Mondial de juniori și tineret, 23 ianuarie – 2 februarie, Lenzerheide (Elveția)

Tir. H&N Cup – Munchen, 21-26 ianuarie, Germania

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 328 vizitatori online