Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN

ANUNT CONCURS MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN

       ANUNŢ

Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, în vederea încadrării cu recrutare din sursă externă, conform Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizat, H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi Procedura PS-001-DM-RU nr. 4244380/ 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat IV-I (electrician), la Compartimentul exploatare, reparaţii şi intervenţii din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare şi Investiţii, prevăzut la poziţia 97 din statul de organizare al clubului;

1. Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii (art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată):

-            au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-            cunosc limba română scris şi vorbit;

-            au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-            au capacitate deplină de exerciţiu;

-            au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-            îndeplinesc condiţiile de studii şi după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

-            nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

           

            Condiţii specifice:

            - absolvenţi de şcoală generală;

- şcoala profesională de specialitate sau curs de calificare;

- declaraţi apt medical 1 şi psihologic2.

____________________________

                        1 Având în vedere O.m.a.i. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor în M.A.I. şi ale Procedurii PS-001-DMRU nr. 4244380 din 03.10.2013, în vederea participării la concurs, candidaţii vor parcurge etapele prevăzute de actele normative interne menţionate, pentru obţinerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicina muncii din cadrul M.A.I.

                Fişa de aptitudine în muncă menţionată anterior, încheiată cu menţiunea „Apt” va fi depusă la dosarul de concurs, până la data desfăşurării primei probe, respectiv 04.04.2018, fără această fişă nefiind posibilă încadrarea candidatului în Ministerul Afacerilor Interne.

                2Testarea psihologică va fi efectuată la Centrul de Psihosociologie al M.A.I:, în baza planificării efectuate de către Serviciul Resurse Umane.

            2. Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în perioada 18.01-11.04.2018, şi va consta în 3 etape succesive:       

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 18.01.2018;

            b) proba practică – 04.04.2018 - ora 10.00;

            c) interviul – 11.04.2018 - ora 10.00.         

 

                3. Dosarele de concurs se vor depune ]n termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv până la data de 16.01.2018, orele 16.00, la secretariatul comisiei de concurs şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată, astfel:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată președintelui clubului;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz ; (se va prezenta şi originalul)
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (se va prezenta şi originalul)
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor; (se va prezenta şi originalul)
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; *
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;*
 7. curriculum vitae;

             

            * Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            * În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

            Calendarul de desfăşurare a concursului:

            Depunerea dosarelor de concurs până la data de 16.01.2018, ora 16.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 18.01.2016

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 19.01.2018;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 22.01.2018;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 23.01.2018;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 23.01.2018.

            2. Proba practică : 04.04.2018, ora 10,00

                        - afişarea rezultatelor – 05.04.2018;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 06.04.2018;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 10.04.2018;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba practică – 10.04.2018.

            3. Interviul: 11.04.2018, ora 10.00

                        - afişarea rezultatelor – 12.04.2018;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 13.04.2018;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 16.04.2018;

                        - afişarea rezultatelor finale la interviu 16.04.2018.

            Afişarea rezultatelor finale la concurs: 16.04.2018

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Pentru probele concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.

            Este declarat admis la proba practică şi interviu candidatul care a obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe.

            Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu.

            Se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

            La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din Anexa la Hotârărea Guvernului nr. 286/2011, actualizat, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

            Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare înscrierii, bibliografia şi tematica se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.eu, la secţiunea Administrativ – Carieră şi pe portalul posturi.gov.ro.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (electrician) la Compartimentul exploatare, reparaţii şi intervenţii din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare şi Investiţii

 

 

TEMATICA

 1. Obligaţiile angajatorului şi angajaţilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
 2. Disciplina muncii;
 3. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual;
 4. Drepturile şi obligaţiile salariatului.

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare;
 3. Legea nr. 477 din 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată.

Publicat azi 20.12.2017

Program Competitional

Săptămâna 16-22 iulie 2018 

Atletism. Campionatele Naționale de juniori 3, 21-22 iulie, București. Campionatele Balcanice de seniori și tineret, 19-22 iulie, Stara Zagora (Bulgaria)

Ciclism. Campionatul național de XCO, 18-21 iulie, Sibiu

Judo. Campionatul European echipe mixt judo, 18 iulie, Ekaterinburg (Rusia)

Scrimă. Campionatele Mondiale de seniori, 19-27 iulie, China

ANUNTURI AGREMENT

Începând cu data de 30 iunie a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu va fi închis pentru renovare. Activitățile de inițiere și agrement se vor desfășura în bazinul descoperit, conform graficului orar afișat la intrarea în bazin și pe siteul csdinamo.ro.

Reluarea activității în bazinul acoperit se va face la o dată ce va fi anunțată pe siteul clubului.

 


• În perioada 25 iunie - 8 iulie, în Bazinul descoperit se vor desfășura activități ale loturilor naționale de polo pe apă ale României, motiv pentru care programul de agrement va suferi unele modificări. Programul complet îl puteți găsi aici.

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 409 vizitatori online