Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS OFITER III, POZITIA 355 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI, LA SECTIA JOCURI SPORTIVE, PRIN INCADRARE DIRECTA

ANUNT CONCURS OFITER III, POZITIA 355 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI, LA SECTIA JOCURI SPORTIVE, PRIN INCADRARE DIRECTA

ANUNŢ

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 238448/S2 28.11.2018, înregistrată la C.S. Dinamo Bucureşti cu nr. 5335409/05.12.2018, referitoare la demararea procedurilor de concurs pentru posturile aprobate, pentru C.S. Dinamo Bucureşti,  prin Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 23808/ 28.11.2018.

 

        Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de ofiţer III, prevăzut la poziţia 355 din statul de organizare al clubului, la Secţia Jocuri Sportive, prin încadrare directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

 

I. Potrivit art. 7 din Anexa 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţist, prin încadrare directă, după cum urmează:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic 1;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

       - studii universitare cu diplomă de licenţă / studii superioare de licenta, ciclul I de studii universitare, in domeniul fundamental - ştiinţa sportului şi educatiei fizice, ramura de ştiinţă - ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, domeniul de licenţă educaţie fizică şi sport.

Pregătire de specialitate:

         - minim 3 ani consecutiv, practicant al sportului de performanţă în primul eşalon valoric pe ramura de sport şi participant la competiţii oficiale interne şi internaţionale.

1 Îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. I lit. d) se constată potrivit art. 10 alin (1^1) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ”Îndeplinirea condiţiei ... se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

 •           - carnet de legitimare emis de federaţia sportivă pe ramură de sport - handbal, vizat de către federaţie în ultimii 3 ani consecutiv;
 •           - avizul medical favorabil eliberat numai de unităţile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale, conform Legii nr. 69/ 2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetul de legitimare sportivă, aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una dintre unităţile de medicină sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura şi parafa medicului examinator şi ştampila unităţii sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum şi data expirării avizului, din ultimii 3 ani consecutiv.

 Parametri privind starea sănătăţii somatice :

 •         - apt pentru practicarea sportului de performanţă;
 •         - să aibă efectuat controlul medical, semestrial, în conformitate cu baremul examinărilor medicale prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul minsitrului tineretului şi sportului nr. 1058/ 2003, precum şi la Ordinul  ministrului sănătăţii şi familiei nr. 404/ 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, în cabinetele de medicină sportivă din cadrul ambulatoriilor de specialitate judeţene, din Policlina pentru sportivi a municipiului Bucureşti şi din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unităţi sanitare abilitate să acorde avizul medico-sportiv, necesar pentru participarea  la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale.

 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

        Candidaţii care au fost declaraţi ”admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

12. Pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

          - nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea acestui criteriu specific se realizează cu ocazia examinării medicale. *

          - dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

* Verificarea îndeplinirii criteriului specific prevăzut la art. 10 alin (1^2) lit. a) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ”nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate sau implantate pe/ în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară” se realizează cu ocazia examinării medicale.

          Potrivit art. 10 alin. (1^1) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. alin. (1) lit. a) din acelaşi articol se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 

Condiţii de participare (conform art. 27^45 din Legea nr. 360/2002, modificată şi completată):

II.  În vederea înscrierii/ participării la concurs agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 2

- nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
- a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

- să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

 1. studii universitare cu diplomă de licenţă / studii superioare de licenta, ciclul I de studii universitare, in domeniul fundamental - ştiinţa sportului şi educatiei fizice, ramura de ştiinţă - ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, domeniul de licenţă educaţie fizică şi sport.

Pregătire de specialitate:

- minim 3 ani consecutiv, practicant al sportului de performanţă în primul eşalon valoric pe ramura de sport şi participant la competiţii oficiale interne şi internaţionale.

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

 •         - carnet de legitimare emis de federaţia sportivă pe ramură de sport - handbal, vizat de către federaţie în ultimii 3 ani consecutiv;
 •         - avizul medical favorabil eliberat numai de unităţile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale, conform Legii nr. 69/ 2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetul de legitimare sportivă, aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una dintre unităţile de medicină sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura şi parafa medicului examinator şi ştampila unităţii sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum şi data expirării avizului, din ultimii 3 ani consecutiv.

Parametri privind starea sănătăţii somatice :

 •      - apt pentru practicarea sportului de performanţă;
 •      - să aibă efectuat controlul medical, semestrial, în conformitate cu baremul examinărilor medicale prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul minsitrului tineretului şi sportului nr. 1058/ 2003, precum şi la Ordinul  ministrului sănătăţii şi familiei nr. 404/ 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, în cabinetele de medicină sportivă din cadrul ambulatoriilor de specialitate judeţene, din Policlina pentru sportivi a municipiului Bucureşti şi din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unităţi sanitare abilitate să acorde avizul medico-sportiv, necesar pentru participarea  la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale.

 III. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post vacant, prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 59 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

 1. cererea de înscriere şi CV;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi foile matricole ale acestora; 3 (vor fi prezentate şi în original);
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6. extras de pe cazierul judiciar/ certificat de cazier judiciar; 4
 7. o fotografie color 9x12 cm;
 8. fişa medicală-tip de încadrare în MAI; (examniarea medicală se va realiza de către Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu Bucureşti, iar fişa medicală, concluzionată de acelaşi centru medical, va fi depusă la dosarul de recrutare, până la data limită de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 14.03.2019, ora 13.00);
 9. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 10. persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/ trecerii în rezervă şi gradul militar în rezervă deţinut.

          Potrivit art. 61^1 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţule de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, copiile documentelor prevăzute la art. 59-61 se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele prevăzute la art. 59-61 pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute mai sus nu se mai realizează. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier, în termen de valabilitate, depus de candidat.

          În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^2) sau (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care face parte şi cu gradul profesional acordat.  

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

IV. În vederea participării la concurs agenţii de poliţie vor completa dosarul de recrutare  care va conţine documentele prevăzute la art. 61 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

- cererea de înscriere şi CV;
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, certificate pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi semnate de persoana desemnată şi de candidat, originalul fiind restituit candidatului după realizarea copiilor;

- copie a actului de identitate;

- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
- alte documente:

- adeverinţă eliberată de unitatea de prevenienţă din care să rezulte următoarele:

- dacă este cercetat disciplinar şi dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

- dacă este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin (2) sau art. 27^25 lit.a). b) şi h) din Legea nr. 360/2002;

- calificativul obţinut la ultimele două evaluări anuale de serviciu.     

În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

          Potrivit art. 61^1 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţule de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, copiile documentelor prevăzute la art. 59-61 se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele prevăzute la art. 59-61 pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute mai sus nu se mai realizează. Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier, în termen de valabilitate, depus de candidat.

          În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
   

            a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
             b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
            c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.

         Conform art. 21 alin. (9) din acelaşi act normativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

          Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări), adresată preşedintelui clubului şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 08.02.2019, orele 1300.

          Formularul – tip al cererii de participare la concurs, cel pentru exprimarea consimţământului pentru eliberarea extrasului de cazier, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, modelului curriculumului-vitae (model Europass), se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului.

           Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 22.03.2019, între orele 1000-1300, în zilele lucrătoare.

         În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

        În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa nr. 6 la O.m.a.i.nr. 140/ 2016, modificat şi completat personalului încadrat direct/reîncadrat ca poliţist în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă, după cum urmează:

a)la un stagiu de până la 5 ani – subinspector de poliţie;
            b)la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;
            c)la un stagiu între 8 şi 10 ani – inspector principal de poliţie;
            d)la un stagiu între 11 şi 14 ani - subcomisar de poliţie;

e)la un stagiu între 15 şi 18 ani – comisar de poliţie;
            e)la un stagiu de 19 ani şi peste - comisar şef de poliţie.

 

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

 Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 22.03.2019, ora 1300, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

          Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/ probei de concurs.

            Examinarea psihologică           

Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile, pix cu pastă de culoare albastră şi fără telefoane. Nu vor putea solicita o reprogramare.

            Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

ATENŢIE!

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 Examinarea medicală

Prezentarea la unitatea medicală (Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu Bucureşti) se va face după susţinerea examinării psihologice.

Atenţie! Fişa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie finalizată până la data limită de depunere a acestora. (22.03.2019, ora 13.00)

 Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în perioada 09-12.04.2019, şi va consta susţinerea în ordine a următoarelor probe:

  - proba practică, în data de 09.04.2019, ora 1000, care se înregistrează audio şi/ sau video;

  - test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 12.04.2019, ora 1000 care poate fi înregistrat / supravegheat video.

 Proba practică, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu, se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional a acelor aptitudini şi abilităţi personale care sunt indispensabile realizării atribuţiilor postului.

            În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, proba practică poate consta în demonstrarea unor abilităţi cum ar fi: lucru cu computerul personal ori de utilizare a unor programe informatice, dactilografiere ori stenodactilografiere, translaţie la cască, intervenţie într-o situaţie standard, coordonare a unei echipe, sinteză a unui text, descriere a unei situaţii standard observate etc.

Proba test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste grilă.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Testul scris poate fi înregistrat/ supravegheat video.

            În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

Înainte de comunicarea subiectelor, comisia de concurs verifică, pe baza actului de identitate al candidatului, corectitudinea datelor înscrise de către acesta în colţul din dreapta al lucrării/ foii de răspuns. În situaţia în care testul scris constă în redactarea unei lucrări, aceasta se sigilează de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, ocazie cu care acesta certifică prin semnătură şi aplică ştampila de control a unităţii organizatoare.

            Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, când candidaţii pot părăsi sala însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de oncurs.

Testul scris se corectează şi se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei de concurs, cu excepţia preşedintelui, respectându-se baremele de corectare şi notare.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

Rezultatele obţinute la concurs se afişează la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, după susţinerea fiecărei probe.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba/ probele eliminatorii sau la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/ interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

Este declarat ”admis” la concurs candidatul care a fost declarat ”admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris.

Potrivit art. 41 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.

 În situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.

În situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, fără susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, precum şi atunci când după aplicarea prevederilor sus-menţionate situaţia de egalitate se menţine, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare.

Interviul prevăzut mai sus nu se contestă.
Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet pot fi afişate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

 În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cu condiţia să fi obţinut minimum nota 7,00.

Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

ATENŢIE!

 • Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
 • Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări

08.02.2019, ora 1300 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

22.03.2019, ora 1300 (data - limită)

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

02.04.2019

Data susţinerii probei practice

09.04.2019, ora 1000

Afişarea rezultatelor la proba practică

09.04.2019, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

10.04.2019

Afişarea rezultatelor la contestaţii

11.04.2019

Data susţinerii testului scris

12.04.2019, ora 1000

Afişarea rezultatelor la testul scris

12.04.2019, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

15.04.2019, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

16.04.2019

Afişarea rezultatelor finale

16.04.2019

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.      

 Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de interne www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300.

Tematica şi bibliografia de concurs vor fi stabilite de către comisia de concurs şi aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

Postat azi 01.02.2019.

Program Competitional

Săptămâna 12-18 august

Handbal. Meciuri amicale în Austria: Krems – Dinamo (13 august), Fivers – Dinamo (14 august). Turneu Graz (16-18 august)

Rugby. Cupa României (etapa a 2-a), 17 august, ora 11:00: Gloria Buzău - Dinamo

Canotaj. Campionatul Național de juniori I + Cupa Federatiei, 13-23 august, Iasi 

Tir. Campionatul National de tineret și seniori, 15-22 august, Bucuresti 

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 422 vizitatori online