Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS OFITER PRINCIPAL III, POZITIA 84/b DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII - COMPARTIMENTUL INVESTITII

ANUNT CONCURS OFITER PRINCIPAL III, POZITIA 84/b DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII - COMPARTIMENTUL INVESTITII

ANUNŢ

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 238448/S2 28.11.2018, înregistrată la C.S. Dinamo Bucureşti cu nr. 5335409/05.12.2018, referitoare la demararea procedurilor de concurs pentru posturile aprobate, pentru C.S. Dinamo Bucureşti,  prin Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne cu nr. 23808/ 28.11.2018.

 

 

         Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de ofiţer principal III, prevăzut la poziţia 84/b din statul de organizare al clubului, la Compartimentul Investiții din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, prin încadrare directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

 

I. Potrivit art. 7 din Anexa 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţist, prin încadrare directă, după cum urmează

a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic1;

e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f. îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

  • studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință Inginerie Civilă, cu următoarele domenii de licență:

           -  Inginerie civilă, specializarea: - Construcții civile, industriale și

                                                        Agricole;

                                                      - Inginerie civilă.

          - Ingineria instalațiilor – specializarea: - Instalații pentru construcții.

 

1 Îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. I lit. d) se constată potrivit art. 10 alin (1^1) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ”Îndeplinirea condiției ... se constată de structurile de specialitate asle Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

    - să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel SECRET DE SERVICIU 2.   

Alte cunoștințe: utilizrea calculatorului (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Outlook, accesrae internet)       .

g. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Candidaţii care au fost declaraţi ”admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

l. Pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (Verificarea acestui criteriu specific se realizează cu ocazia examinării medicale, potrivit art. 10 alin. (1^3) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare);
  • dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.
  • m. persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de personal din care să rezultate motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă şi gradul militar în rezervă deţinut.

Verificarea îndeplinirii criteriului specific prevăzut de art. 10 alin. (1^2) lit. a), respectiv ”nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară”, se realizează cu ocazia examinării medicale.

Potrivit art. 10 alin. (1^1) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. alin. (1) lit. a) din același articol se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 

Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

_____

2 ”Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art.57^1 alin.(6) din Anexa 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr.140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  

Condiţii de participare (conform art. 27^45 din Legea nr. 360/2002, modificată şi completată):

II.  În vederea înscrierii/ participării la concurs agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 3
- nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
- a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

- să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

  • studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință Inginerie Civilă, cu următoarele domenii de licență:

           -  Inginerie civilă, specializarea: - Construcții civile, industriale și

                                                        Agricole;

                                                      - Inginerie civilă.

         - Ingineria instalațiilor – specializarea: - Instalații pentru construcții.

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

  • - să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel SECRET DE SERVICIU 4.   

Alte cunoștințe: utilizrea calculatorului (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Outlook, accesrae internet)       .

 

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

III. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post vacant, prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 59 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

a. cererea de înscriere (anexa nr. 1) şi CV(anexa nr. 3)

b. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi foile matricole ale acestora; 5 (vor fi prezentate şi în original);

c. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

______

3 Aptitudinea/ inaptitudinea psihologică se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a evaluării psihologice, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

4 ”Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art.57^1 alin.(6) din Anexa 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr.140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

5 Potrivit art. 61^1 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățule de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, copiile documentelor prevăzute la art. 59 se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat și se semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele prevăzute la art. 59 pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute mai sus nu se mai realizează.

  e. autobiografia (anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (anexa nr. 5);

f. extras de pe cazierul judiciar/ certificat de cazier judiciar; 6

g. o fotografie color 9x12 cm;

h. fişa medicală-tip de încadrare în MAI; (examniarea medicală se va realiza de către Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu București, iar fișa medicală, concluzionată de același centru medical, va fi depusă la dosarul de recrutare, până la data limită de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 29.11.2019, ora 13.00);

i. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexa nr. 2);

j. persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/ trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

IV. În vederea participării la concurs agenţii de poliţie vor completa dosarul de recrutare  care va conţine documentele prevăzute la art. 61 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

- cererea de înscriere şi CV;
- documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii, certificate pentru conformitate şi semnate de persoana desemnată şi de candidat, originalul fiind restituit candidatului după realizarea copiilor 7;

- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
- alte documente:

- adeverinţă eliberată de unitatea de prevenienţă din care să rezulte următoarele:

- dacă este cercetat disciplinar şi dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

- dacă este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin (2) sau art. 27^25 lit.a). b) şi h) din Legea nr. 360/2002;

- calificativul obţinut la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

- dacă deţine/ nu deţine autorizaţie/ certificat de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu” (certificatul poate fi obţinut ulterior numirii în funcţie).

 

_____

6 Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier, în termen de valabilitate, depus de candidat.

7 Potrivit art. 61^1 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățule de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, copiile documentelor prevăzute la art. 59 se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat și se semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele prevăzute la art. 59 pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute mai sus nu se mai realizează.

 

 

Reguli privind înscrierea la concurs și documentele necesare

 

      Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări, consimțămîntul pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar – anexele 1-3, 6-7), adresată preşedintelui clubului şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 01.11.2019, orele 1300.

  Anexe (pentru înscrierea la concurs):

- cerere de înscriere adresată președintelui Clubului Sportiv Dinamo București, (anexa nr. 1);

- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexa nr. 2);

- curriculum-vitae model Europass (anexa nr. 3);

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi rezultatul evaluării psihologice (anexa nr. 6);

- consimţământul candidatului pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar (anexa nr. 7).

         

     La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 

     Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa amintită mai sus.

     Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 29.11.2019, între orele 1000-1300, în zilele lucrătoare.

În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 29.11.2019, ora 13.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/ probei de concurs.

          Examinarea psihologică

         

Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^2) sau (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care face parte şi cu gradul profesional acordat.

Astfel, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa nr. 6 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, personalului încadrat direct/reîncadrat ca poliţist în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă, după cum urmează:

a. la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliţie;

b. la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;

c. un stagiu între 8 şi 10 ani - inspector principal de poliţie;

d. la un stagiu între 11 şi 14 ani - subcomisar de poliţie;

e. la un stagiu între 15 şi 18 ani - comisar de poliţie;

f. la un stagiu de 19 ani şi peste - comisar-şef de poliţie.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel: 

           a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;

           b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
          c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.

Conform art. 21 alin. (9) din același act normativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).

 

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

  

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 29.11.2019, ora 1300, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/ probei de concurs.

 

          Examinarea psihologică

         

Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile, pix cu pastă de culoare albastră şi fără telefoane. Nu vor putea solicita o reprogramare.

          Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

ATENŢIE!

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 

Examinarea medicală

Prezentarea la unitatea medicală (Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu București) se va face după susținerea examinării psihologice.

Atenție! Fișa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare și trebuie finalizată până la data limită de depunere a acestora. (29.11.2019, ora 13.00)

 

Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 10.12.2019, ora 1300 şi va consta susţinerea unui test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care poate fi înregistrat / supravegheat video.

 

Proba test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste grilă.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Testul scris poate fi înregistrat/ supravegheat video.

          În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

          Înainte de comunicarea subiectelor, comisia de concurs verifică, pe baza actului de identitate al candidatului, corectitudinea datelor înscrise de către acesta în colţul din dreapta al lucrării/ foii de răspuns. În situaţia în care testul scris constă în redactarea unei lucrări, aceasta se sigilează de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, ocazie cu care acesta certifică prin semnătură şi aplică ştampila de control a unităţii organizatoare.

          Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, când candidaţii pot părăsi sala însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de oncurs.

Testul scris se corectează şi se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei de concurs, cu excepţia preşedintelui, respectându-se baremele de corectare şi notare. 1 punct se acordă din oficiu, astfel obținându-se nota la testul scris.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

Rezultatele obţinute la concurs se afişează la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, după susţinerea fiecărei probe.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului vacant sus-menţionat, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/ interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

 

Este declarat ”admis” la concurs candidatul care a fost declarat ”admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris.

În situaţia în care, concursul a constat în susținerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet pot fi afişate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cu condiţia să fi obţinut minimum nota 7,00.

 

Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

ATENŢIE!

-        Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;

-        Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

-        Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele solicitate în original.

-        La momentul depunerii, dosarele vor fi prezentate în volum complet.

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări

01.11.2019, ora 1300 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

29.11.2019, ora 1300 (data - limită)

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

04.12.2019

Data susţinerii testului scris

10.12.2019, ora 1300

Afişarea rezultatelor la testul scris

10.12.2019, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

11.12.2019, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

13.12.2019

Afişarea rezultatelor finale

13.12.2019

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră. 

 

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400.

Tematica şi bibliografia de concurs vor fi stabilite de către comisia de concurs şi aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

 

ANEXE:

1. Model Cerere de înscriere

2. Model C.V.

3. Model Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

4. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

5. Tabel nominal cu rudele și soțul/soția candidatului

6. Model Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi rezultatul evaluării psihologice

7. Model Consimțământ

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

 

 

Cerere de participare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante cu recrutare din sursă externă

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) _________________________________________________________ fiul (fiica) lui ______________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________, CNP _______________________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________________, judeţul/sectorul ____________________ strada ____________________________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă), al(a) ______________________________________________________________ ________________________ forma de învăţământ _________, sesiunea__________________, specializarea _____________________________________ de profesie ­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________, salariat(ă) la__________________________________________ ______________________________________________, starea civilă _____________________, cu serviciul militar ____________________, la arma ______________, trecut în rezervă cu gradul________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, în vederea ocupării unui post vacant de _________________________________________________________________________________ din cadrul ______________________________________________________________________________________________________, prevăzut la poziţia ____ din statul de organizare al clubului, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de la susţinerea acestuia la Compartimentul Resurse Umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura ___________________                                                                                     Data ______________________

Anexa nr. 2

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ___________________________________________________________, fiul (fiica) lui ______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de _______________ în localitatea _______________________, judeţul/sectorul ________________ CNP ___________________________________ posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. __________________, eliberat(ă) de ______________________________________________, la data de _______________________, în calitate de candidat la concursul de ocupare a unui post vacant de ___________________________________ din cadrul ______________________________________________________________________________________________________, prevăzut la poziţia ____ din statul de organizare al clubului, prin încadrare directă, organizat de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, sesiunea (data) __________________, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

În situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi înmatriculat(ă)/încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare/încadrare urmează să fiu exmatriculat(ă)/ trecut(ă) în rezervă/să-mi înceteze raporturile de serviciu, după caz. Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie si sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Menţionez că am fost/ nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţie, unitatea, funcţia şi alte date necesare) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut(ă) în rezervă ___________________ (se scrie motivul – la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. _____ alin. (____) din Legea nr. _________ / ___________.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _________________                                                                                     Semnătura _________________

Anexa nr. 3

                                                           Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele

[Toate câmpurile CV-ului sunt opţionale. Ştergeţi câmpurile goale.]

 Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara

 Scrieţi numărul de telefon     Scrieţi numărul de telefon mobil       

 Scrieţi adresa de email

Scrieţi adresa paginii web personale  

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe messenger (Yahoo, skype etc.)  

Sexul Scrieţi sexul | Data naşterii zz/ll/aaaa | Naţionalitatea Scrieţi naţionalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

POZIŢIA

LOCUL DE MUNCĂ DORIT

STUDIILE PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ

profilul personal

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează / poziţia / locul de muncă dorit / studiile pentru care se candidează / profilul personal (îndepărtaţi câmpurile irelevante din coloana stângă)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.]

Scrieţi datele (de la - până la)

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web)

-  Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

[Adăugaţi câmpuri separate pentru fiecare etapă de formare. Începeţi cu cea mai recent.]

Scrieţi datele (de la - până la)

Scrieţi calificarea obţinută

Scrieţi nivelul EQF, dacă îl cunoaşteţi

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea (dacă este relevant, scrieţi şi ţara)

-  Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate

COMPETENΤE PERSONALE

[Ştergeţi câmpurile necompletate.]

Limba(i) maternă(e)

Scrieţi limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Specificaţi limba străină

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Specificaţi limba străină

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:

-  bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări


Competenţe organizaţionale/manageriale

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:

-  leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 10 persoane)

Competenţe dobândite la locul de muncă

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:

-  o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea informaţiei

Comunicare

Creare de conţinut

Securitate

Rezolvarea de probleme

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Scrieţi denumirea certificatului.

Scrieţi altre competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemple:

-  o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)

-  bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator​

Alte competenţe

Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. Exemplu:

-  tâmplărie

Permis de conducere

Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu:

B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii

Prezentări

Proiecte

Conferinţe

Seminarii

Distincţii

Afilieri

Referinţe

Citări

Cursuri

Certificări

Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.

Exemplu de publicaţie:

-  Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.

Exemplu de proiect:

-  Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi supervizarea construcţiei (2008-2012).

ANEXE

Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:

-  copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare

-  recomandări de la locul de muncă

-  publicaţii sau cercetări

 

 

Anexa nr. 4

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată și semnată.

Actualizarea autobiografiei cuprinde doar acele elemente cu caracter de noutate intervenite de la completare/ultima actualizare si poate fi redactată pe computer, caz în care va fi semnată si datată pe fiecare pagină.

1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior); locul şi data naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), numele și prenumele părinţilor, domiciliul și/sau reședința, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.

2. Date privind activitatea desfăşurată:

Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituțiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora. Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă. Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului. Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/ soţ şi părinţi. Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal – în ce ţări, perioada.

3. Date despre rude:

a) Date despre părinţii, soţia/ soţul, fraţii/ surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;

b) Date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;

c) Pentru părinţii soţiei/ soţului, fraţii/ surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele prevăzute la lit. a).

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat anterior.

În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta autobiografie si sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date”.

Semnătura________________                                                                              Data_________________


Anexa nr. 5

TABEL NOMINAL cu rudele și soțul/soția candidatului

Nr. crt.

Numele şi prenumele (nume purtat anterior)

Gradul de rudenie

Data şi locul naşterii

Prenumele părinţilor

Ocupaţia/ Profesia/ Funcția

Locul de muncă (adresă/telefon)

Date privind domiciliul (a se completa corect şi complet)

Consimt la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 679/2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

___ . ___ . ___ (zi) (luna) (an) ____________ localitatea ____________ judeţ (sector)

tata ___________ mama ___________

Localitatea …………………………….........

str. ………………………….......  nr. …… bl……… sc…….. et……… ap…….. judeţ (sector) ……………….………..

CNP

2

___ . ___ . ___ (zi) (luna) (an) ____________ localitatea ____________ judeţ (sector)

tata ___________ mama ___________

Localitatea …………………………….........

str. ………………………….......  nr. …… bl……… sc…….. et……… ap…….. judeţ (sector) ……………….………..

CNP

3

___ . ___ . ___ (zi) (luna) (an) ____________ localitatea ____________ judeţ (sector)

tata ___________ mama ___________

Localitatea …………………………….........

str. ………………………….......  nr. …… bl……… sc…….. et……… ap…….. judeţ (sector) ……………….………..

CNP

4

___ . ___ . ___ (zi) (luna) (an) ____________ localitatea ____________ judeţ (sector)

tata ___________ mama ___________

Localitatea …………………………….........

str. ………………………….......  nr. …… bl……… sc…….. et……… ap…….. judeţ (sector) ……………….………..

CNP

Data _____________                                                                                                                                           Semnătura candidat ____________________

În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului. *Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 679/2016. În situația în care rudele menționate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-și da exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 679/2016.


Anexa nr. 6

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) _______________________________________________________________________ fiul (fiica) lui ______________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________  judeţul/sectorul ________________ cetăţenia  _________________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ______, nr. ______________, eliberată de ____________________, la data de ________________, CNP _______________________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________________, judeţul/sectorul ____________________ strada ____________________________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, în calitate de candidat(ă) la concursul organizat de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, în vederea ocupării unui post vacant de __________________________________________________________________________________________ din cadrul __________________________________________________________________________________________________, prevăzut la poziţia ____ din statul de organizare al clubului, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, declar pe propria răspundere că în ultimele 6 luni, respectiv în data de __________________ am fost evaluat psihologic / nu am fost evaluat psihologic pentru încadrare ca _______________________________ în Ministerul Afacerilor Interne şi am fost declarat APT/ INAPT psihologic.

Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data __________________                                                                    Semnătura _____________

Anexa nr. 7

CONSIMŢĂMÂNT

 Subsemnatul(a) _____________________________________________________________________ fiul (fiica) lui ______________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ________________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ______, nr. _______________, eliberată de ___________________, la data de __________________, CNP _______________________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________________, judeţul/sectorul ____________________ strada ____________________________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, în calitate de candidat(ă) la concursul organizat de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, în vederea ocupării unui post vacant de _______________________________________ din cadrul __________________________________________________, prevăzut la poziţia ____ din statul de organizare al clubului, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, îmi exprim consimţământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice şi a solicitării extrasului de pe cazierul judiciar, întreprinse de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti.

Data __________________                                                                    Semnătura _____________

 

Postat azi 24.10.2019.

 

Program Competitional

Program competițional 11-17 noiembrie 2019

Baschet. Liga Națională (etapa 5), 11 noiembrie, ora 19:00: Dinamo – SCMU Craiova. Sala Dinamo

Handbal. Liga Campionilor (etapa 8), 13 noiembrie, ora 20:00: IFK Kristianstad – Dinamo

Handbal. Cupa României (16-imi de finală / manșă unică), 17 noiembrie, ora 15:30: Dinamo – CSM București. Sala Dinamo

Polo. Superliga (etapa 3), 15 octombrie (ora 11:00) și 16 octombrie (ora 11:00): Dinamo – Corona Brașov. Bazinul Tolea Grințescu Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 6), 16 noiembrie, ora 17:00: Dinamo – SCMU Craiova. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 7), 15 noiembrie, ora 18:30: Belor Galați – Dinamo

Tenis. Turneul Campionilor, 11-17 noiembrie, Londra

Arte marțiale. Cupa României, seniori, tineret, juniori, 16 noiembrie, Voluntari

Haltere. Campionatul Național de seniori, 11-15 noiembrie, Bascov

Judo. Campionatul Național de tineret, 15-17 noiembrie, Deva

Taekwondo. Cupa României, seniori și juniori, Iași, 14-17 noiembrie, Iași

Tir. Campionatul Național de seniori – etapa a III-a, 13-18 noiembrie, Iași

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 269 vizitatori online