Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS OFITER SPECIALIST I - COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

ANUNT CONCURS OFITER SPECIALIST I - COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere adresa Secretarului general nr. 22189/ 22.11.2017, înregistrată la C.S. Dinamo Bucureşti cu nr. 5098422/24.11.2017, referitoare la demararea procedurilor de concurs pentru posturile aprobate, pentru C.S. Dinamo Bucureşti,  prin Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat cu nr. 20963/ 30.10.2017, precum şi adresa Secretarului general din 26.03.2018 înregistrată la C.S. Dinamo Bucureşti cu nr. 5319970/ 26.03.2018.

 

Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I, prevăzut la poziţia 152 din statul de organizare al clubului, la Compartimentul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, prin încadrare directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

I. Potrivit art. 7 din Anexa 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţist, prin încadrare directă, după cum urmează:

-         să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

-         să cunoască limba română, scris şi vorbit;

-         să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-         să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic1;

-         să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

-         îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

                   - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de licenţă: matematică - specializarea matematică-informatică, inginerie electrică - specializarea inginerie electrică şi calculatoare/informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electronică  telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor – specializarea automatică şi informatică, cibernetică, statistică şi informatică economică.

 

1 Aptitudinea psihologică se constată de către structura de specialitate a M.A.I. ca urmare a evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

 

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

 

 • să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel secret de serviciu2.           

Experienţa:  

 • vechime în muncă – 1 an, din care în Ministerul Afacerilor Interne – nu este cazul;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 1 an;

-         să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

-         să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

-         să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

-         să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nun le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-         să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

-         candidaţii care au fost declaraţi ”admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Condiţii de participare (conform art. 27^45 din Legea nr. 360/2002, modificată şi completată):

 

II.  În vederea înscrierii/ participării la concurs, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii  (conform art. 27^45 din Legea nr. 360/2002, modificată şi completată):


- este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; [1]
- nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
- a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

- să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

                   - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile de licenţă: matematică - specializarea matematică-informatică, inginerie electrică - specializarea inginerie electrică şi calculatoare/informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie electronică  telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor – specializarea automatică şi informatică, cibernetică, statistică şi informatică economică.

 

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

 • să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel secret de serviciu 2.           

Experienţa:  

 • vechime în muncă – 1 an, din care în Ministerul Afacerilor Interne – nu este cazul;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 1 an;

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

-         nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin (4) lit. b) din Anexa 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016, modificat şi completat, respectiv ”să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară”;

-         prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

-         prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;

-         În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), respectiv ” să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic”, prevederile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi anume: ”Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale”.

-         Verificarea cerinţelor prevăzute la alin. (4) lit. b), respectiv ”să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară” se realizează cu ocazia examinării medicale;

 

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări), adresată preşedintelui clubului şi depusă personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 23.05.2018, orele 1400.

Formularul – tip al cererii de participare la concurs, cel pentru exprimarea consimţământului pentru eliberarea extrasului de cazier, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, modelului curriculumului-vitae (model Europass), se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului.

Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 08.06.2018, între orele 1000-1400, în zilele lucrătoare.

III. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post vacant, prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 59 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

-         cererea de înscriere şi CV;

-         copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi foile matricole ale acestora2; (vor fi prezentate şi în original);

-         copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
- autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
- cazierul judiciar3;
- o fotografie color 9x12 cm;
- fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

IV. În vederea participării la concurs agenţii de poliţie vor completa dosarul de recrutare  care va conţine documentele prevăzute la art. 61 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

- cererea de înscriere şi CV;
- documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii, certificate pentru conformitate şi semnate de persoana desemnată şi de candidat, originalul fiind restituit candidatului după realizarea copiilor2;

- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
- alte documente:

- adeverinţă eliberată de unitatea de prevenienţă din care să rezulte următoarele:

- dacă este cercetat disciplinar şi dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

- dacă este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin (2) sau art. 27^25 lit.a). b) şi h) din Legea nr. 360/2002;

- calificativul obţinut la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

- dacă deţine/ nu deţine autorizaţie/ certificat de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu” (certificatul poate fi obţinut ulterior numirii în funcţie);

- dacă are vechime în muncă conform condiţiilor de participare la concurs;

-  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

_________________

2 În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, modificat şi completat, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

 

 

În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

Documentele vor fi introduse într-un dosar cu şină.

 

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului

 

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 08.06.2018, ora 1400, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

 

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/ probei de concurs.

 

            Examinarea psihologică

           

Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate canidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile, pix cu pastă de culoare albastră şi fără telefoane. Nu se va putea solicita  reprogramarea.

            Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

ATENŢIE!

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 

Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 20.06.2018, ora 1200 şi va consta susţinerea unui test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care poate fi înregistrat / supravegheat video.

 

Proba test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste grilă.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Testul scris poate fi înregistrat/ supravegheat video.

            În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

            Înainte de comunicarea subiectelor, comisia de concurs verifică, pe baza actului de identitate al candidatului, corectitudinea datelor înscrise de către acesta în colţul din dreapta al lucrării/ foii de răspuns. În situaţia în care testul scris constă în redactarea unei lucrări, aceasta se sigilează de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, ocazie cu care acesta certifică prin semnătură şi aplică ştampila de control a unităţii organizatoare.

            Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, când candidaţii pot părăsi sala însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de oncurs.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

Rezultatele obţinute la concurs se afişează la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, după susţinerea fiecărei probe.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului vacant sus-menţionat, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea contestaţiei la proba eliminatorie are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei respective de către candidat.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/ interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

 

Este declarat ”admis” la concurs candidatul care a fost declarat ”admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris.

În situaţia în care, concursul a constat în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet pot fi afişate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

Personalului încadrat direct/reîncadrat ca poliţist în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă, după cum urmează:

 

 1. la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliţie;
 2. la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;
 3. la un stagiu între 8 şi 10 ani - inspector principal de poliţie;
 4. la un stagiu între 11 şi 14 ani - subcomisar de poliţie;
 5. la un stagiu între 15 şi 18 ani - comisar de poliţie;
 6. la un stagiu de 19 ani şi peste - comisar-şef de poliţie.

 

Agentului de poliţie care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform celor menţionate mai sus.

 

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cu condiţia să fi obţinut minimum nota 7,00.

 

 

Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

Potrivit art. 21 alin. (3^3) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va fi încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni. După încadrarea ca poliţist acestuia nu îi pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin 3 (trei) ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

ATENŢIE!

 • Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
 • Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări

23.05.2018, ora 1400 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

08.06.2018, ora 1400 (data - limită)

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

14.06.2018

Data susţinerii testului scris

20.06.2018, ora 1200

Afişarea rezultatelor la testul scris

20.06.2018, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

21.06.2018, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

25.06.2018

Afişarea rezultatelor finale

25.06.2018

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.      

 

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de interne www.csdinamo.ro , la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400.

Tematica şi bibliografia de concurs vor fi stabilite de către comisia de concurs şi aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp util.[1] Aptitudinea/ inaptitudinea  psihologică se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a  evaluării psihologice, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

2 În conformitate cu art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 modificat şi completat, în cazul în care autorizaţia de acces la documente clasificate nivel ”secret de serviciu” nu se obţine ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 Publicat azi 15.05.2018, ora 15.15

Program Competitional

Săptămâna 13-19 august 2018 

Handbal. Cupa DINAMO, patrulater amical, 17-19 august, Sala Dinamo. ProgramVineri, 17 august: Dinamo – Dunărea Călărași (ora 18:00), St. Raphael VAR – Potaissa Turda (Ora 20:00). Sâmbătă, 18 august: Dinamo – Potaissa Turda (ora 18:00), St. Raphael VAR – Dunărea Călărași (ora 20:00). Duminică, 19 august: Potaissa Turda – Dunărea Călărași (ora 11:00), Dinamo - St. Raphael VAR (ora 13:00)

Haltere. Campionatul Național de tineret, 14-17 august, Bascov

Tir. Cupa României, seniori, tineret, juniori, 15-19 august, București

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 475 vizitatori online