Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS OFITER SPECIALIST I - POZITIA 84 LA COMARTIMENTUL INVESTITII DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMNOIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

ANUNT CONCURS OFITER SPECIALIST I - POZITIA 84 LA COMARTIMENTUL INVESTITII DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMNOIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere adresa Secretarului general nr. 234576/ 21.08.2018, înregistrată la C.S. Dinamo Bucureşti cu nr. 5328373/22.08.2018, referitoare la demararea procedurilor de concurs pentru posturile aprobate, pentru C.S. Dinamo Bucureşti,  prin Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat cu nr. 20963/ 30.10.2017.

         Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I, prevăzut la poziţia 84 din statul de organizare al clubului, la Compartimentul Investiţii din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare şi Investiţii, prin încadrare directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

 

I. Potrivit art. 7 din Anexa 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţist, prin încadrare directă, după cum urmează:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic1;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

 Pregătire de bază:

 • studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, următoarele ramuri de ştiinţă: - inginerie civilă, inginerie geologică, mine, petrol şi gaze, inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.

   

1 Aptitudinea psihologică se constată de către structura de specialitate a M.A.I. ca urmare a evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

  

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel SECRET 2

Experienţa:  

 • vechime în muncă/ din care în  Ministerul Afacerilor Interne – Nu este cazul;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – Nu este cazul;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 1. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 2. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 3. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 4. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 5. candidaţii care au fost declaraţi ”admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

 1. nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin (4) lit. b) din Anexa 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016, modificat şi completat, respectiv ”să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară”;
 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 3. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;
 4. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), respectiv ” să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic”, prevederile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi anume: ”Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale”.
 5. Verificarea cerinţelor prevăzute la alin. (4) lit. b), respectiv ”să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară” se realizează cu ocazia examinării medicale;

 Condiţii de participare (conform art. 27^45 din Legea nr. 360/2002, modificată şi completată):

 II.  În vederea înscrierii/ participării la concurs agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

- este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; [1]
- nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
- a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

- să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

 1. studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, următoarele ramuri de ştiinţă: - inginerie civilă, inginerie geologică, mine, petrol şi gaze, inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management.

 Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivel SECRET 2.  

 Experienţa:  

 • vechime în muncă – Nu este cazul;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – Nu este cazul;

         Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

         Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări), adresată preşedintelui clubului şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 07.09.2018, orele 1400.

 Formularul – tip al cererii de participare la concurs, cel pentru exprimarea consimţământului pentru eliberarea extrasului de cazier, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, modelului curriculumului-vitae (model Europass), se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului.

          Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 19.09.2018, între orele 1000-1400, în zilele lucrătoare.

III. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post vacant, prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 59 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

 1. cererea de înscriere şi CV;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi foile matricole ale acestora2; (vor fi prezentate şi în original);
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6. cazierul judiciar3;
 7. o fotografie color 9x12 cm;
 8. fişa medicală-tip de încadrare în MAI; (examniarea medicală se va realiza de către Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu Bucureşti, iar fişa medicală, concluzionată de acelaşi centru medical, va fi depusă la dosarul de recrutare, până la data limită de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 19.09.2018, ora 14.00);
 9. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 10. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. I lit. g), h), i), j);
 11. persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverinţă eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/ trecerii în rezervă şi gradul militar în rezervă deţinut;

IV. În vederea participării la concurs agenţii de poliţie vor completa dosarul de recrutare  care va conţine documentele prevăzute la art. 61 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

- cererea de înscriere şi CV;
- documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii, certificate pentru conformitate şi semnate de persoana desemnată şi de candidat, originalul fiind restituit candidatului după realizarea copiilor2;

- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
_______________

2 În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, modificat şi completat, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

3 Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat

- alte documente:

- adeverinţă eliberată de unitatea de prevenienţă din care să rezulte următoarele:

- dacă este cercetat disciplinar şi dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

- dacă este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin (2) sau art. 27^25 lit.a). b) şi h) din Legea nr. 360/2002;

- calificativul obţinut la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

- dacă deţine/ nu deţine autorizaţie/ certificat de acces la informaţii clasificate nivel „secret” (certificatul poate fi obţinut ulterior numirii în funcţie);

- dacă are vechime în muncă conform condiţiilor de participare la concurs, dacă este cazul;

- dacă are vechime în muncă din care în M.A.I. conform condiţiilor de participare la concurs, dacă este cazul;

- dacă are vechime în specialitatea structurii, dacă este cazul;

 În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^2) sau (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care face parte şi cu gradul profesional acordat.

Astfel, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa nr. 6 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, personalului încadrat direct/reîncadrat ca poliţist în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă, după cum urmează:

-         la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliţie;

-         la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;

-         la un stagiu între 8 şi 10 ani - inspector principal de poliţie;

-         la un stagiu între 11 şi 14 ani - subcomisar de poliţie;

-         la un stagiu între 15 şi 18 ani - comisar de poliţie;

-         la un stagiu de 19 ani şi peste - comisar-şef de poliţie.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
             a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;

             b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
            c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.

Conform art. 21 alin. (9) din acelaşi act normativ, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).

            La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

           Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 19.09.2018, ora 1400, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

 Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/ probei de concurs.

             Examinarea psihologică

           Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile, pix cu pastă de culoare albastră şi fără telefoane. Nu vor putea solicita o reprogramare.

            Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

ATENŢIE!

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

 Examinarea medicală

Prezentarea la unitatea medicală (Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu Bucureşti) se va face după susţinerea examinării psihologice.

Atenţie! Fişa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie finalizată până la data limită de depunere a acestora. (19.09.2018, ora 14.00)

 Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 27.09.2018, ora 1100 şi va consta susţinerea unui test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care poate fi înregistrat / supravegheat video.

 Proba test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste grilă.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Testul scris poate fi înregistrat/ supravegheat video.

            În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

            Înainte de comunicarea subiectelor, comisia de concurs verifică, pe baza actului de identitate al candidatului, corectitudinea datelor înscrise de către acesta în colţul din dreapta al lucrării/ foii de răspuns. În situaţia în care testul scris constă în redactarea unei lucrări, aceasta se sigilează de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs, ocazie cu care acesta certifică prin semnătură şi aplică ştampila de control a unităţii organizatoare.

            Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, când candidaţii pot părăsi sala însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de oncurs.

Testul scris se corectează şi se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei de concurs, cu excepţia preşedintelui, respectându-se baremele de corectare şi notare. 1 punct se acordă din oficiu, astfel obţinându-se nota la testul scris.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

Rezultatele obţinute la concurs se afişează la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, după susţinerea fiecărei probe.

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi se postează pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului vacant sus-menţionat, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/ interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

 Este declarat ”admis” la concurs candidatul care a fost declarat ”admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris.

În situaţia în care, concursul a constat în susţinerea probei scrise, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet pot fi afişate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cu condiţia să fi obţinut minimum nota 7,00.

 Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

ATENŢIE!

 • Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
 • Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

 GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări

07.09.2018, ora 1400 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

19.09.2018, ora 1400 (data - limită)

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

21.09.2018

Data susţinerii testului scris

27.09.2018, ora 1100

Afişarea rezultatelor la testul scris

27.09.2018, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

28.09.2018, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

01.10.2018

Afişarea rezultatelor finale

01.10.2018

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.      

 Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de interne www.csdinamo.ro , la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400.

Tematica şi bibliografia de concurs vor fi stabilite de către comisia de concurs şi aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

 [1] Aptitudinea/ inaptitudinea  psihologică se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a  evaluării psihologice, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

2 În conformitate cu art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 modificat şi completat, în cazul în care autorizaţia de acces la documente clasificate nivel ”secret” nu se obţine ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 Postat azi 30.08.2018, ora 12.15.

Program Competitional

Săptămâna 17-23 septembrie 2018

Handbal. Liga Națională (etapa 3), 18 septembrie, ora 18:00: CSU Suceava – Dinamo

Handbal. Liga Campionilor (etapa 2), 22 septembrie, ora 19:30: Abanca Ademar Leon – Dinamo

Rugby. Superliga CEC Bank (etapa 3), 22 septembrie, ora 11:00: Dinamo – Universitatea Cluj Napoca. Stadion Florea Dumitrache – Dinamo

Canotaj. Campionatele Naționale de seniori și tineret, 18-19 septembrie, Snagov

Judo. Campionatele Mondiale de seniori, 20-27 septembrie, Baku (Azerbaidjan)

Lupte. Campionatele Mondiale de juniori, 17-23 septembrie, Trnava (Slovacia)

Lupte. Turneul internațional Ion Cornianu – Ladislau Simon, seniori, 20-23 septembrie, Sala Polivalentă București

Sărituri cu schiurile. Cupă Mondială Grand Prix, seniori, 20-24 septembrie, Râșnov

Acreditari CHL

ANUNTURI AGREMENT

 Începând cu data de 12 septembrie 2018, Bazinul descoperit Dinamo se va închide. Activitatea de agrement se va putea desfășura doar în bazinul acoperit.

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 411 vizitatori online