Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS SEF BIROU ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

ANUNT CONCURS SEF BIROU ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

 

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de şef birou la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar, prevăzut la poziţia 31, din statul de organizare al clubului, cu recrutare din sursă internă.

Condiţii de participare:

I.  La concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante de conducere poate participa poliţistul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţitul care:

-         este declarat apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

-         nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

-          a obţinut calificativul de cel puţin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

-         îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform art. 27^46 alin. (2) pct. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, respectiv pentru oricare alte funcţii de conducere inferioare celor prevăzute la pct. III, de la toate nivelurile ierarhice - şef birou:

 1. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani;

-         îndeplineşte condiţiile prevăzute în fişa postului, respectiv:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă inginerie civilă – domeniul de licenţă inginerie civilă;
 • autorizaţie de acces la informaţii clasificate – nivel ”secret de serviciu” (certificatul poate fi obţinut ulterior numirii în funcţie)1;
 • vechime în muncă – 5 ani, din care în Ministerul Afacerilor Interne – 2 ani;

__________

1 În conformitate cu art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 modificat şi completat, în cazul în care autorizaţia de acces la documente clasificate nivel ”secret de serviciu” nu se obţine ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări),  adresată preşedintelui clubului şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs, până la data de 04.08.2017, orele 1400.

Formularul – tip al cererii de participare la concurs, cel pentru exprimarea consimţământului pentru eliberarea extrasului de cazier, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, modelului curriculumului-vitae (model Europass), se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului. 

Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 25.08.2017, între orele 1000-1400, în zilele lucrătoare.

II. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post de conducere vacant, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 60 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, astfel:

-         cererea de înscriere şi CV;

-         copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, respectiv diplomă de licenţă şi foaia matricolă2; (vor fi prezentate şi în original);

-         adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

-         declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

-         adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte următoarele:

 1. dacă este cercetat disciplinar;
 2. dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. dacă faţă de acesta a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 4. calificativul obţinut la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 5. vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 6. dacă deţine autorizaţie de acces la informaţii clasificate – nivel ”secret de serviciu”;
 7. vechimea în muncă;
 8. vechimea în Ministerul Afacerilor Interne;

 

            În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

Documentele vor fi introduse într-un dosar cu şină.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

__________________

2 În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs. 

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 25.08.2017, ora 1400, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

 

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

 

 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.

 

            Examinarea psihologică

           

Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate canidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

            Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

ATENŢIE!

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile, pix cu pastă de culoare albastră şi fără telefoane. Nu vor putea solicita o reprogramare.         

Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 05.09.2017, ora 1200 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/ sau video.

Proba interviu pe subiecte profesionale  are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Interviul se înregistrează audio şi/ sau video.

            În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a probei interviu este minimum 7,00.

 

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".


            Rezultatele la interviu se aduc la cunoştinţă prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba interviu poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

            Candidaţii declaraţi ”respins” la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, respectiv şef birou la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar, poziţia 31 din statul de organizare, nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la concursul sus-menţionat, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

ATENŢIE!

 • Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
 • Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Depunere cereri de înscriere

04.08.2017, ora 1400 (data - limită)

Depunere dosare de recrutare

25.08.2017, ora 1600 (data - limită)

Afişare listă candiadţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

30.08.2017

Data susţinerii interviului

05.09.2017, ora 1200

Afişare rezultate interviu

06.09.2017

Depunere eventuale contestaţii

08.09.2017

Afişare rezultate contestaţii

12.09.2017

Afişare rezultate finale

12.09.2017

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.               

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica, se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1500, la telefon 021/2105135, interior 23057 (Serviciul Resurse Umane).

                                                                                               

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

-         Şef birou – Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar -

 

1. TEMATICA

Autorizarea lucrărilor de construcţii - Capitolul I – art. 1-12 din Legea nr. 50/1991;

Dispoziţii finale şi tranzitorii – Capitolul IV – art. 36-48 din Legea nr. 50/1991;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, actualizată;

2. TEMATICA

Anexa – Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora  – art. 1-46 din H.G. nr. 273/1994;

BIBLIOGRAFIE: H.G. nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, actualizată;

3. TEMATICA

Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe – Capitolul III  - art. 7-22 din O.m.a.i. nr. 167/2009;

Casarea mijloacelor fixe – Capitolul V – art. 38-61 din O.m.a.i. nr. 167/2009;

BIBLIOGRAFIE: I.m.a.i. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I., modificat cu Instrucţiunile m.a.i. nr. 10/2015;

4. TEMATICA

Componenţa cadastrului – Capitolul II – art. 5-14 din Instrucţiunile m.a.i. nr. 549/2008;

Organizarea evidenţei documentelor din dosarul de cadastru – Capitolul IV – art. 24-25 din Instrucţiunile m.a.i. nr. 549/2008;

Modificarea datelor de cadastru – Capitolul V – art. 26-34 din Instrucţiunile m.a.i. nr. 549/2008;

Păstrarea şi conservarea doocumentelor – Capitolul VI – art. 35-37 din Instrucţiunile m.a.i. nr. 549/2008;

BIBLIOGRAFIE: Instrucţiunile m.a.i. nr. 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile M.A.I.;

5. TEMATICA

Urmărirea curentă – Secţiunea I – art. 6-11 din Instrucţiunile m.a.i. nr. 664/2008 modificate cu Ordinul m.a.i. nr. 114/2010;

Urmărirea specială – Secţiunea a 2-a – art. 12-16 din Instrucţiunile m.a.i. nr. 664/2008 modificate cu Ordinul m.a.i. nr. 114/2010;

Intervenţiile în timp – Secţiunea a 3-a – art. 17-37 din Instrucţiunile m.a.i. nr. 664/2008 modificate cu Ordinul m.a.i. nr. 114/2010;

BIBLIOGRAFIE: Instrucţiunile m.a.i. nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea M.A.I.,  modificate cu Ordinul m.a.i. nr. 114/2010 şi cu Instrucţiunile m.a.i. nr. 75/2013;

6. TEMATICA

Dispoziţii generale - Capitolul I – art. 1-2 din H.G.R. nr. 907/2016;

Studiul de fezabilitate – Secţiunea a 3-a din H.G.R. nr. 907/2016;

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii – Secţiunea a 4-a din H.G.R. nr. 907/2016;

Conţinutul cadru al notei conceptuale – Anexa 1 din H.G.R. nr. 907/2016;

Conţinutul cadru al temei de proiectare – Anexa 2 din H.G.R. nr. 907/2016;

BIBLIOGRAFIE:

H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

7. TEMATICA

Dispoziţii generale - Capitolul I – art. 1-4 din O.m.a.i. nr.  633/2008;

Metodologia privind stabilirea normelor de consum şi a stocurilor normate de combustibil pentru structurile M.A.I. – Capitolul II – art. 5-10 din O.m.a.i. nr.  633/2008;

Normativul privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor atribuţii specifice – Capitolul III – art. 11-20 din O.m.a.i. nr.  633/2008;

BIBLIOGRAFIE:

O.m.a.i. nr.  633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea M.A.I.;

8. TEMATICA

Anexa: Capitolul II – Organizarea inventarierii bunurilor materiale - din O.m.a.i. nr. 231 din 25

septembrie 2012;

 Capitolul III- Executarea inventarierii patrimoniului din O.m.a.i. nr. 231 din 25 septembrie

2012;

BIBLIOGRAFIE:

O.m.a.i. nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.;

9. TEMATICA

Anexă:  Capitolul I – Dispoziţii  generale din O.m.a.i. nr. 243/ din 28 octombrie 2011 modificat de

O.m.a.i. nr. 46/2014, O.m.a.i. nr. 122/2015 şi O.m.a.i. 99/2016;

               Capitolul II – Fondul locativ din O.m.a.i. nr. 243/ din 28 octombrie 2011 modificat de O.m.a.i.

nr. 46/2014, O.m.a.i. nr. 122/2015 şi O.m.a.i. 99/2016;

              Capitolul III – Unităţi de cazare şi pregătire din O.m.a.i. nr. 243/ din 28 octombrie 2011

modificat de O.m.a.i. nr. 46/2014, O.m.a.i. nr. 122/2015 şi O.m.a.i. 99/2016;

Capitolul IV – Spaţii disponibile din O.m.a.i. nr. 243/ din 28 octombrie 2011 modificat de

O.m.a.i. nr. 46/2014, O.m.a.i. nr. 122/2015 şi O.m.a.i. 99/2016;

 

BIBLIOGRAFIE:

O.m.a.i. nr. 243/ din 28 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M.A.I., modificat de O.m.a.i. nr. 46/2014, O.m.a.i. nr. 122/2015 şi O.m.a.i. 99/2016;

      ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

 

Publicat azi 21.07.2017.

Program Competitional

Săptămâna 16-22 octombrie 2017

Baschet. Liga Națională (etapa 3), 21 octombrie, ora 17:00: Dinamo – U Banca Transilvania Cluj Napoca. Sala Dinamo

Handbal. Liga Națională (etapa 8), 18 octombrie, ora 19:00: Dinamo – Politehnica Timișoara. Sala Dinamo

Handbal masculin. Liga Națională (etapa 9), 21 octombrie: Politehnica Iași - Dinamo

Polo. Superliga (etapa 2), 21 octombrie (ora 10:00) și 22 octombrie (ora 10:00): Dinamo – AMEFA Arad. Bazinul olimpic Tolea Grințescu – Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 1), 16 octombrie, ora 18:00: CSM București – Dinamo. Sala Elite

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 2), 21 octombrie, ora 14:00: Dinamo – Agroland Timișoara. Sala Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 3), 18 octombrie, ora 18:00: SCM U Craiova – Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 4), 23 octombrie, ora 20:00: Dinamo – Arcada Galați. Sala Dinamo

Box. Campionatele Europene de tineret, 18-28 octombrie, Turcia

Haltere. Campionatele Europene de tineret și juniori, 15-22 octombrie, Albania

Tir. Cupa României aer comprimat, 20-22 octombrie, București

Acreditari

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Fitness

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Dotelio, Inc | Web Design and Digital Branding

Vizitatori online

Avem 356 vizitatori online