Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS SEF BIROU I - POZITIA 126, LA BIROUL INTENDENTA SI SUPORT TEHNIC DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV DINAMO BUCURESTI

ANUNT CONCURS SEF BIROU I - POZITIA 126, LA BIROUL INTENDENTA SI SUPORT TEHNIC DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV DINAMO BUCURESTI

ANUNŢ

 

 

                Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de şef birou I, prevăzut la poziţia 126 din statul de organizare al clubului, la Biroul Intendenţă şi Suport Tehnic, cu personal recrutat din sursă internă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează;

 

      În conformitate cu art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care:

-         este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop1;

-         nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

-          a obţinut calificativul de cel puţin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

-         îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2) şi (3) al art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările Şi completările ulterioare, respectiv pentru funcţia de şef birou:

                                                 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani;

                                                 - îndeplineşte condiţiile prevăzute în fişa postului, după cum urmează:

                                                Categoria de personal ce poate ocupa postul:

  •                                                  ofiţer de poliţie

                                                Gradul profesional necesar ocupantului postului:

  •                                                   minim inspector principal de poliţie

                                                Pregătirea necesară ocupantului postului:

                                                Pregătire de bază:

  •                                              studii superioare de lungă durată militare/ civile de profil economic/ juridic cu diplomă de                                              licenţă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în ştiinţe militare,                                                informaţii şi ordine publică/ Ştiinţe juridice/  Economie;

                                            Pregătire de specialitate: cursuri de specialitate în domeniul logistic.

                                        Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

  •                                      - să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate – nivel ”Secret” (certificatul                                        poate fi obţinut ulterior numirii în funcţie)2;

                                       Experienţa:    

  •                                        - vechime în muncă – 3 ani, din care în Ministerul Afacerilor Interne – 3 ani;
  •                                        - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani;

 1 Aptitudinea psihologică se constată de către structura de specialitate a M.A.I. ca urmare a evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

2 În conformitate cu art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 modificat şi completat, în cazul în care autorizaţia de acces la documente clasificate nivel ”secret” nu se obţine ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

             Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări), adresată preşedintelui clubului şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 15.02.2019, orele 1300.

            Formularul – tip al cererii de participare la concurs, cel pentru exprimarea consimţământului pentru eliberarea extrasului de cazier, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, modelului curriculumului-vitae (model Europass), se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului.

          Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 22.02.2019, între orele 1000-1300, în zilele lucrătoare.

             Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post de conducere vacant, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 60 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

-         cererea de înscriere şi CV;

-         copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, respectiv diplomă de licenţă şi foaia matricolă a acesteia3; (vor fi prezentate şi în original);

-         adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

-         declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

-         adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte următoarele:

                                                                    - dacă este cercetat disciplinar;

                                                                   - dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

                                                                   - dacă faţă de acesta a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

                                                                   - calificativul obţinut la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

                                                                  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

                                                                  - vechimea în muncă;

                                                                 - vechimea în Ministerul Afacerilor Interne;

                                                                 - dacă deţine autorizaţie de acces la informaţii clasificate – nivel ”secret”

            În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

        Documentele vor fi introduse într-un dosar cu şină.

         La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

          Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

__________________

3 În conformitate cu prevederile art. 61^1 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, modificat şi completat, copiile documentelor solicitate se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute mai sus nu se mai realizează.

 

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 22.02.2019, ora 1300, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.

             Examinarea psihologică   

Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

            Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

ATENŢIE!

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi pix cu pastă de culoare albastră. Nu vor putea solicita o reprogramare.

           Desfăşurarea concursului

          Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 06.03.2019, ora 1200 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/ sau video.

           Proba interviu structurat pe subiecte profesionale  are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.

În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, interviul structurat pe subiecte profesionale poate cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei de concurs, şi subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Interviul se înregistrează audio şi/ sau video.

            În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu.

Nota de promovare a probei interviu este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".


            Rezultatele la interviu se aduc la cunoştinţă prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, după susţinerea probei.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba interviu poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviu structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

 Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

 Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probei de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

 Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 ATENŢIE!

  • Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
  • Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunere cereri de înscriere însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări

15.02.2019, ora 1300 (data - limită)

Depunere dosare de recrutare

22.02.2019, ora 1300 (data - limită)

Afişare listă candidaţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

28.02.2019

Data susţinerii interviului

06.03.2019, ora  1200

Afişare rezultate interviu

06.03.2019, ora 1600

Depunere eventuale contestaţii

07.03.2019, ora 1600

Afişare rezultate contestaţii

08.03.2019

Afişare rezultate finale

08.03.2019

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.                       

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica, se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300, la telefon 021/2105135, interior 23057 (Serviciul Resurse Umane).

Tematica şi bibliografia de concurs vor fi stabilite de către comisia de concurs şi aduse la cunoştinţa candidaţilor în timp util.

COMISIA

Postat azi 06.02.2019.

Program Competitional

Săptămâna 12-18 august

Handbal. Meciuri amicale în Austria: Krems – Dinamo (13 august), Fivers – Dinamo (14 august). Turneu Graz (16-18 august)

Rugby. Cupa României (etapa a 2-a), 17 august, ora 11:00: Gloria Buzău - Dinamo

Canotaj. Campionatul Național de juniori I + Cupa Federatiei, 13-23 august, Iasi 

Tir. Campionatul National de tineret și seniori, 15-22 august, Bucuresti 

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 433 vizitatori online