Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS SEF SECTIE - POZITIA 341 LA SECTIA JOCURI SPORTIVE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV DINAMO BUCURESTI

ANUNT CONCURS SEF SECTIE - POZITIA 341 LA SECTIA JOCURI SPORTIVE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV DINAMO BUCURESTI

 

ANUNŢ

  

Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de şef secţie, prevăzut la poziţia 341 din statul de organizare al clubului, la Secţia Jocuri Sportive, cu personal recrutat din sursă internă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează;

 

În conformitate cu art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care:

-         este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop1;

-         nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

-          a obţinut calificativul de cel puţin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

-         îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2) şi (3) al art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, respectiv pentru funcţia de şef serviciu/ similare de la toate nivelurile ierarhice:

 1. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani;
 2. vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs – 3 ani;

-         îndeplineşte condiţiile prevăzute în fişa postului, după cum urmează:

Categoria de personal ce poate ocupa postul:

 • ofiţer de poliţie

Gradul profesional necesar ocupantului postului:

 • inspector principal de poliţie

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul juridic/ educaţie fizică şi sport, precum şi studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază;

Pregătire de specialitate:

 • cursuri în specialitatea postului;

Alte cunoştinţe:

 • cultură generală şi de specialitate în domeniul sportiv     

Experienţa:    

 • vechime în muncă – 3 ani, din care în Ministerul Afacerilor Interne – 3 ani

 

 

1 Aptitudinea psihologică se constată de către structura de specialitate a M.A.I. ca urmare a evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

            2. Concursul se va desfăşura la sediul clubului, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 7-9 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, în data de 18.10.2018, ora 1100, care se înregistrează audio şi/ sau video.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări), adresată preşedintelui clubului şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 26.09.2018, orele 1400.

Formularul – tip al cererii de participare la concurs, cel pentru exprimarea consimţământului pentru eliberarea extrasului de cazier, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, modelului curriculumului-vitae (model Europass), se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului.

Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 09.10.2018, între orele 1000-1400, în zilele lucrătoare.

II. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post de conducere vacant, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 60 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

-         cererea de înscriere şi CV;

-         copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, respectiv diplomă de licenţă şi master/postuniversitare şi foile matricole ale acestora2; (vor fi prezentate şi în original);

-         adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

-         declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

-         adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte următoarele:

 1. dacă este cercetat disciplinar;
 2. dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. dacă faţă de acesta a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 4. calificativul obţinut la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 5. vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 6. vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
 7. vechimea în muncă;
 8. vechimea în Ministerul Afacerilor Interne;

            În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

Documentele vor fi introduse într-un dosar cu şină.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

__________________

2 În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, modificat şi completat, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

 

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 09.10.2018, ora 1400, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

 

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

 Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.

             Examinarea psihologică

           Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

            Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

ATENŢIE!

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi pix cu pastă de culoare albastră. Nu vor putea solicita o reprogramare.

           Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 18.10.2018, ora 1100 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/ sau video.

 

Proba interviu structurat pe subiecte profesionale  are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.

În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, interviul structurat pe subiecte profesionale poate cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei de concurs, şi subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Interviul se înregistrează audio şi/ sau video.

            În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

 

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a probei interviu este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".


            Rezultatele la interviu se aduc la cunoştinţă prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba interviu poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviu structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

            Candidaţii declaraţi ”respins” la concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant, respectiv şef secţie la Secţia Jocuri Sportive, poziţia 341 din statul de organizare, nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la concursul sus-menţionat, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

 

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

ATENŢIE!

 • Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
 • Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunere cereri de înscriere însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări

26.09.2018, ora 1400 (data - limită)

Depunere dosare de recrutare

09.10.2018, ora 1400 (data - limită)

Afişare listă candidaţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

12.10.2018

Data susţinerii interviului

18.10.2018, ora 1100

Afişare rezultate interviu

19.10.2018, ora 1600

Depunere eventuale contestaţii

22.10.2018, ora 1600

Afişare rezultate contestaţii

24.10.2018

Afişare rezultate finale

24.10.2018

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.                       

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica, se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1500, la telefon 021/2105135, interior 23057 (Serviciul Resurse Umane).

                                                                                               

 

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

-         Şef secţie – Secţia Jocuri Sportive -

 

1. TEMATICA

Titlul IV – Structurile sportive – Capitolele I-VIII din Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificarile si  completarile  ulterioare;

2. TEMATICA

Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului - Capitolul III;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

3. TEMATICA

Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile poliţiştilor - Capitolul IV;   

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

4.TEMATICA

Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public din Capitolul II - Legea nr. 544 /2001;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

5. TEMATICA

Domeniul de aplicare si  principii generale de etica  si  deontologie a politistului  -Capitolul I  din HG nr. 991/2005;

BIBLIOGRAFIE: HG nr.991 din 25.08.2005 pentru  aprobarea Codul de etica si  deontologie al politistului, cu  modificarile si  completarile ulterioare;

6. TEMATICA

Managerul în sport – Capitolul 2 din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

7. TEMATICA

Organizaţii sportive - Organizarea activităţii sportive în România – Capitolul 4  din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

8. TEMATICA

Organizarea activităţii sportive internaţionale – Capitolul 6  din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

9. TEMATICA

Managementul activităţilor sportive – Capitolul 8  din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

 

10. TEMATICA

Orientări mangeriale privind finanţarea sportului – Capitolul 13  din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

11. TEMATICA

Secţiunea a 3 a – Atribuţiile comisiilor de concurs, comisiilor centrale de concurs, comisiilor de recrutare şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016;

BIBLIOGRAFIE:

O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie aolle M.A.I.;

 12. TEMATICA

Cap. II – Exercitarea tutelei profesionale, Cap. III – Organizarea şi desfăşurarea tutelei poliţiştilor, Cap. IV – Definitivarea în profresie a poliţistului din Anexa nr. 5 la O.m.a.i. nr. 140/2016;

BIBLIOGRAFIE:

O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I.;

 

13. TEMATICA

Art. 13 din Anexa 1  la  H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă ;

BIBLIOGRAFIE:

Anexa 1  la  H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

      ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

  

Comisia de concurs:

 

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iunie 2019

Multisport. Jocurile Europene, 20 iunie – 1 iulie, Minsk (Belarus)

Atletism. Campionatele Naționale de juniori I, 20-22 iunie, Pitești

Scrimă. Campionatele Naționale de copii, sabie și spadă, 14-23 iunie, București

Scrimă. Campionatele Europene de seniori, 17-23 iunie, Germania

ANUNTURI AGREMENT

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo se va redeschide pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Prețurile pentru acces (individual și abonamente) sunt cele din secțiunea agrement-natație de pe siteul clubului. Prețurile și programul vor fi afișate și la intrarea în bazin.

•  Programul bazinului descoperit:
luni-vineri: 09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement
sâmbătă și duminică: 08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 362 vizitatori online