Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT CONCURS SEF SERVICIU LA SERVICIUL ACHIZITII SI MARKETING SPORTIV

ANUNT CONCURS SEF SERVICIU LA SERVICIUL ACHIZITII SI MARKETING SPORTIV

ANUNŢ

Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, conform Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, toate cu modificările şi completările ulterioare  şi Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I, actualizate, postul vacant de şef serviciu la Serviciul Achiziţii şi Marketing Sportiv, prevăzut la poziţia 118 din statul de organizare.

Pentru a participa la concurs, ofiţerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            - să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna în domeniul ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale: ramura ştiinţe juridice/ administrative/ economice ;

            - studii de masterat/ studii post universitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;

            - să aibă gradul minim necesar pentru ocuparea postului, de inspector principal de                                     poliţie/căpitan;

            - să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;

            - să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

            - să deţină autorizaţie/ certificat de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”;

            - să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile   art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, sau după caz ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

            - să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „Bine” pentru poliţişti, respectiv „Foarte bun” pentru cadre militare, la evaluarea anuală de serviciu/aprecierea de serviciu;

            - să fie declaraţi „apt medical” şi “apt” la testarea psihologică organizată în acest scop.

            2. Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 10.07.2015, ora 1100 şi va consta, conform art. 41 alin (1) din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I.,  în susţinerea unui interviu pe subiecte profesionale.

            3. Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae), vor fi depuse la Serviciul Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, Nr. 7-9, sector 2, până la data de 29.06.2015, ora 1600.

            Dosarele de candidat se vor depune până la data de 07.07.2015, ora 1400 la secretariatul comisiei de concurs, care va fi asigurat de către Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 36 din Anexa nr. 2 la O.m.a.i. nr.665/2008, modificat şi completat, astfel:

-         cerere de înscriere şi C.V.;

-         copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

-         copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/ soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

-         declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

-         copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

-         adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

            La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare sunt complet şi corect întocmite.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 10,00-13,00 la tel. 021/210.51.35, int. 23057 şi de la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti.

                                   

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea postului de şef serviciu, la poziţia 118 din statul de organizare,

 din cadrul Serviciului Achiziţii şi Marketing Sportiv

                        TEMATICA :

- Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

- Pragurile valorice pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţului de participare.

- Etapele desfăşurării procedurii prin cerere ofertă preţ.

- Termenele pentru întocmirea şi transmiterea documentelor constatatoare către ANRMAP.

- Pragurile valorice pentru redactarea şi transmiterea adresei către Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice din cadrul ministerului de finanţe.

- Cuprinsul dosarului achiziţiei publice.

- Etapele procesului decizional in marketing.

- Structura planului de marketing.

            - Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

                                    BIBLIOGRAFIE

            1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

            2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările    şi completările ulterioare.

            3.  Hotărârea Guvernului  nr. 1660/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34 / 2006 .

            4.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.30/ 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

            5. O.M.F.P. nr. 1792/2002 de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

           

            Notă:

            Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.

Publicat azi 15.06.2015.

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iulie 2017

Atletism. Campionatele Europene de juniori 1, 20-23 iulie, Italia. Campionatele Naționale de probe combinate (juniori, tineret, seniori), 22-23 iulie, București

Canotaj. Campionatele Mondiale de tineret, 20-22 iulie, Serbia. Plovdiv (Bulgaria)

Ciclism. Campionatele Naționale XCO, 22-23 iulie, Zănești

Scrimă. Campionatele Mondiale de seniori, 19-26 iulie, Leipzig (Germania)

NOU! Hidrokinetoterapie

ANUNT VOLUNTARIAT

CS Dinamo caută instructor voluntar pentru înot (inițiere copii/tineri) în vederea derulării unui program social în colaborare cu Asociația SOS Satele Copiilor România. Activitatea se va desfășura în perioada verii, la Bazinele din Complexul Sportiv Dinamo (8 ore pe zi).

SOS Satele Copiilor România este o organizație neguvernamentală, care are ca scop asistarea și sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice.

Persoanele interesate se pot prezenta direct la sediul clubului (Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, București) sau pot trimite o scrisoare de intenție la adresele de email office@csdinamo.ro sau sandu.enciu@csdinamo.ro.

Agrement Fitness

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Dotelio, Inc | Web Design and Digital Branding

Vizitatori online

Avem 563 vizitatori online