Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii vacante de agent de politie in cadrul Sectiei Sporturi Individuale - canotaj prin incadrare directa

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii vacante de agent de politie in cadrul Sectiei Sporturi Individuale - canotaj prin incadrare directa

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTUL SCOS LA CONCURS

Pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție prevăzut cu funcția de agent III la poziția 229 din din statul de organizare al Clubului la Secția Sporturi Individuale – Compatimentul Canotaj, prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute fișa de post.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 14. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

-        să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, de nivelul prevăzut de fișa postului[1];

-        pregătire de bază: studii liceale absolvite cu diplomă  de bacalaureat;

-        pregătire de specialitate: să fie minimum 2 ani consecutiv practicant al sportului de performanță și participant la competiții oficiale interne și internaționale;

-        să dețină următoarele autorizații speciale:

 • carnet de legitimare emis de federația sportivă pe ramură de sport, vizat de către federație în ultimii doi ani;
 • avizul medical favorabil eliberat numai de unitățile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente și la competițiile sportive oficiale, conform prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetul de legitimare sportivă aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una din unitățile de medicina sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura și parafa medicului examinator și ștampila unității sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum și data expirării avizului, din ultimii 2 ani consecutiv.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaţilor se va face până la data de 21.10.2021, orele 12.00 prin depunerea cererii de înscriere la concurs (Anexa 2) însoţită de întreaga documentație solicitată în cuprinsul dosarului de recrutare, adresată preşedintelui clubului şi înaintată online la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 21.10.2021, orele 12:00, nu vor fi luate în considerare.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

-        documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

-        fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

-        toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

-        toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

-        e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs/ de recrutare, după caz, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

respectiv  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

          În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Clubului Sportiv Dinamo București la nr. de tel. 021/2105135, int. 23062, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la sediul clubului din șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, București, în vederea clarificării.

 La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” București.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2)
 2. Curriculum Vitae;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente, după caz)

(Pentru candidaţii cu studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia (Candidaţii care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale);

 1. copie a carnetului de legitimare emis de Federația Română de Canotaj, vizat în ultimii doi ani;
 2. avizul medical favorabil eliberat numai de unitățile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente și la competițiile sportive oficiale, conform prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare, din ultimii doi ani consecutiv;
 3. copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4); 
 6. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 7. fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm; 
 8. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 6);  
 9. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

 Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 21.10.2021, ora 1200, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe/ probei de concurs.

 

Secţiunea a IV-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBELE DE CONCURS)

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în perioada 03-09.11.2021 şi va consta susținerea în ordine a următoarelor probe:

-      proba practică, în data de 03.11.2021, ora 1000, care se înregistrează audio și video;

-      test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 09.11.2021, ora 1100 care va fi înregistrat audio și video.

Proba practică de evaluare a calităților motrice are caracter eliminatoriu  se apreciază și se notează potrivit normelor, baremelor și grupelor de vârstă prevăzute de Anexa nr. 7 la prezentul anunț.

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de  maxim 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se transmit în format scanat la adresa de e-mail  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

          Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Clubului: : www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

Secţiunea a V-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

          Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza notei obținute la proba practică.

Dacă și după această evaluare se menține situația de egalitate, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate, fiind declarat ”admis” candidatul care obţine nota cea mai mare.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a a Clubului: : www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

Atenţie! Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că, va fi declarat "admis" candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta. Interviul de departajare nu este o probă de concurs și nu este supus contestării.

 Secţiunea a VI-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat ”admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

      Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Clubul Sportiv ”Dinamo” București, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

      Candidaților declarați ”admis nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Secţiunea a-VII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” București: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe pagina de Internet vor fi postate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

 1. Menținerea distanțării sociale;
 2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfăşoară concursul.
 3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
 4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP– https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar ).

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere

21.10.2021, ora 1200 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

21.10.2021, ora 1200 (data - limită)

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

28.10.2021

Data susținerii probei practice

03.11.2021, ora 1000

Afișarea rezultatelor la proba practică

03.11.2021, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

04.11.2021

Afişarea rezultatelor la contestaţii

08.11.2021

Data susţinerii testului scris

09.11.2021, ora 1100

Afişarea rezultatelor la testul scris

09.11.2021, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

10.11.2021, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

12.11.2021

Afişarea rezultatelor finale

12.11.2021

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.       

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300.

AVIZAT MEMBRII COMISIEI DE CONCURS

 

 ANEXE

Anexa 1: Tematica de concurs 

ANEXA_2_cerere_de_inscriere

ANEXA_3_autobiografia

ANEXA_4_tabel_cu_rude

ANEXA_5_declarație

ANEXA_6_adeverinta_medicala_si_consimtamant_informat

Anexa_7_descriere_si_bareme_proba_practica_Evaluare calități motrice

Model_CV

 


[1] Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile.

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 10-16 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 15), 15 ianuarie: SCMU Craiova – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 8), 14 ianuarie (ora 20:00) și 15 ianuarie (ora 10:00): Politehnica Cluj Napoca - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 12), 15 ianuarie, ora 18:00: Dinamo – Explorări Baia Mare. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 12), 14 ianuarie, ora 17:00 (TVR3): Dinamo – CSO Voluntari. Sala Dinamo

Scrimă. Campionatul Național de cadeți și juniori la spadă, 12-13 ianuarie, București

Tir. ISSF Grand Prix, 12-16 ianuarie, Slovenia

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 316 vizitatori online