Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT SEF BIROU LA BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

ANUNT SEF BIROU LA BIROUL ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

ANUNŢ

 

 

Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti scoate la concurs în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, conform Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, toate cu modificările şi completările ulterioare  şi Ordinelor ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I. şi nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I, actualizate, postul vacant de şef birou I la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar, prevăzut la poziţia 31 din statul de organizare.

 

Pentru a participa la concurs, ofiţerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 

- să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licenţă        – ciclul I Bologna în domeniul ştiinţe juridice, tehnice sau economice;

- să aibă gradul minim necesar pentru ocuparea postului, de subinspector de poliţie/sublocotenet;

- să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează     examen/concurs;

- să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, sau după caz ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

- să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „Bine” pentru poliţişti, respectiv „Foarte bun” pentru cadre militare, la evaluarea anuală de serviciu/aprecierea de serviciu;

- să fie declaraţi „apt medical” şi “apt” la testarea psihologică organizată în acest scop;

- să deţină certificat autorizaţie de acces la informaţii clasificate – nivel „secret” .

                2. Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 31.08.2015, ora 1100 şi va consta, conform art. 41 alin (1) din Ordinul ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I.,  în susţinerea unui interviu pe subiecte profesionale.

                3. Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae), vor fi depuse la Serviciul Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, Nr. 7-9, sector 2, până la data de 18.08.2015, ora 1600.

            Dosarele de candidat se vor depune până la data de 28.08.2015, ora 1300 la secretariatul comisiei de concurs, care va fi asigurat de către Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 36 din Anexa nr. 2 la O.m.a.i. nr.665/2008, modificat şi completat, astfel:

-         cerere de înscriere şi C.V.;

-         copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

-         copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/ soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

-         declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

-         copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

-         adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

            La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare sunt complet şi corect întocmite.

 

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 10,00-13,00 la tel. 021/210.51.35, int. 23057 şi de la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea postului de şef birou I, la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar,

poziţia 31 din statul de organizare

                        TEMATICA :

 1. Organizarea cadastrului în unităţile M.A.I.
 2. Dosarul de cadastru şi documentele componente.
 3. Reguli privind alocarea la drepturi de consum pentru materiale de curăţenie.
 4. Procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică de lucrări.
 5. Etapele procesului de achiziţie publică.
 6. Structura devizului general de lucrări pe capitole de cheltuieli.
 7. Dirigintele de şantier: atribuţii şi responsabilităţi.
 8. Angajarea şi ordonanţarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale.
 9. Monitorizarea achiziţiilor publice de lucrări.

10. Documentaţia tehnico-economică aferentă investiţiilor publice.

11. Devizul general pentru lucrări de reparaţii curente.

12. Contracte de concesiune de servicii.

                        BIBLIOGRAFIE :

 

 1. Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 2. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a          contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de           servicii, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.R. nr. 925/2006 pentru        aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică aprobat cu Ordinul nr.155/2006 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
 3. HGR nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului–cadru al documentaţiei          tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi     metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi        lucrări de intervenţii;
 4. Instrucţiuni M.I.R.A. nr.549/2008 privind organizarea cadastrului pentru          structurile din M.I.R.A.;
 5. Ordinul M.I.R.A. nr. 633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea M.I.R.A.

             Notă:

            Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.

Publicat azi 11.08.2015.

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iulie 2017

Atletism. Campionatele Europene de juniori 1, 20-23 iulie, Italia. Campionatele Naționale de probe combinate (juniori, tineret, seniori), 22-23 iulie, București

Canotaj. Campionatele Mondiale de tineret, 20-22 iulie, Serbia. Plovdiv (Bulgaria)

Ciclism. Campionatele Naționale XCO, 22-23 iulie, Zănești

Scrimă. Campionatele Mondiale de seniori, 19-26 iulie, Leipzig (Germania)

NOU! Hidrokinetoterapie

ANUNT VOLUNTARIAT

CS Dinamo caută instructor voluntar pentru înot (inițiere copii/tineri) în vederea derulării unui program social în colaborare cu Asociația SOS Satele Copiilor România. Activitatea se va desfășura în perioada verii, la Bazinele din Complexul Sportiv Dinamo (8 ore pe zi).

SOS Satele Copiilor România este o organizație neguvernamentală, care are ca scop asistarea și sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice.

Persoanele interesate se pot prezenta direct la sediul clubului (Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, București) sau pot trimite o scrisoare de intenție la adresele de email office@csdinamo.ro sau sandu.enciu@csdinamo.ro.

Agrement Fitness

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Dotelio, Inc | Web Design and Digital Branding

Vizitatori online

Avem 566 vizitatori online