Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE APRECIERE A INTERVIULUI STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SEF SERVICIU LA SERVICIUL ACHIZIŢII ŞI MARKETING SPORTIV

GRILA DE APRECIERE A INTERVIULUI STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SEF SERVICIU LA SERVICIUL ACHIZIŢII ŞI MARKETING SPORTIV

 

 

 

GRILA DE INTERPRETARE

a interviului pe subiecte profesionale pentru ocuparea postului de şef Serviciu

Achiziţii şi Marketing Sportiv din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, poziţia 118 din statul de organizare

Varianta 1

 

 

 

 

  1. Ce sunt cluburile sportive de drept public?

Răspuns: art. 29 şi art. 30 din Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului

1,00  punct (0,25 x 2 + 0,50 = 1,00p)

Art. 29

- Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.                         – 0,25 puncte

- Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii. Acestea se bucură de drepturile conferite de lege, cu excepţia implicării patrimoniale a autorităţii publice căreia i se subordonează.                                     – 0,25 puncte

Art. 30

- Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţă gratuită imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre admininstrare şi folosinţă sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului. – 0,50 puncte

  1. Ce sunt şi cum sunt constituite federaţiile sportive naţionale?

 

Răspuns: art. 35 şi art. 36 din Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului

 3,00  puncte (0,34 x 8 + 0,28 = 3,00p)

Art. 35

- Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.

0,34 puncte

- Potrivit prezentei legi federaţiile sportive naţionale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.            0,34 puncte

- Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.                   0,28 puncte

 

Art. 36

- Federaţiile sportive naţionale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului.                                                                                                        0,34 puncte

- Pentru o ramură de sport se poate constitui, în condiţiile legii, o singură federaţie sportivă naţională.

0,34 puncte

- Prin excepţie, se pot constitui Federaţia sportivă naţională ”Sportul pentru toţi” şi Federaţia sportivă naţională ”Sportul pentru persoanele cu handicap”, ca persoane juridice de  drept privat, de utilitate publică, având ca membri persoane fizice şi juridice cu activitate specifică în domeniu. 0,34 puncte

- Modificarea statutelor sau actelor constitutive ale federaţiilor sportive naţionale este supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a obţinut avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului.

0,34 puncte

- Federaţiile sportive naţionale se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu statutele federaţiilor internaţionale corespondente.

 0,34 puncte

- Înfiinţarea federaţiilor sportive naţionale sau modificarea statutelor şi a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (4), este nulă de drept.    0,34 puncte

 

3. Conform prevederilor art. 164. din Legea  98/2016 pentru comiterea căror infracţiuni, autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie un operator economic care a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti ?

 

               R: ART. 164 din Legea  98/2016   2,00  puncte (0,30 x 6 +0,20 x 1 = 1,80 + 0,20 = 2,00p)

Răspuns:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;                                      0,30 puncte

    b) infracţiuni de corupţie şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de legislaţia in vigoare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;                                                  

                                                                                                                        0,30 puncte

    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de legislaţia in vigoare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;                                                                                

                                                                                                                        0,30 puncte

    d) acte de terorism, prevăzute de legislaţia in vigoare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;       

                                                                                                                        0,30 puncte

    e) spălarea banilor, prevăzută de legislaţia in vigoare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;                             

                                                                                                                        0,30 puncte

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de legislaţia in vigoare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;                                                                                                  0,30 puncte

    g) fraudă                                                                                                      0,20 puncte

  1. În ce situaţii oferta este considerată inacceptabilă, în cadrul procesului de verificare şi evaluare a acesteia  ?       

 

                           

         R: ART. 137  din HG 395/2016   3,00 Puncte  (0,27 x 10 +1 x 0,30= 2,70 + 0,30 = 3,00 p)

 

Răspuns:

    a) se încadrează în categoria celor privind neconcordanţa garanţiei de participare;        0,27 puncte
    b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă;                                                                                                    0,27 puncte                                             

     c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofertă alternativă, nu respecta cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;                                                                                                                           0,27 puncte
    d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii;                                                                                                                      0,27 puncte
    e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;                                                          0,27 puncte
f) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanţială;                                                                                                                0,27 puncte
    g) în urma verificărilor se constată că oferta are un preţ/cost neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini;                                                    0,27 puncte                        

h) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor privind conflictul de interese din Lege, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;                                                                                                                   0,27 puncte
i) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare;                                                                                      

0,27 puncte


j) oferta şi documentele care o însoţesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;                       0,30 puncte
k) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente ( oferta tehnica si/sau oferta financiara).                                                                                                                              0,27 puncte

 

 

 

 

 

 

5. Care sunt  principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii ?  

                 R:  ART. 2  din Legea98/2016   1,00 punct  (0,15 x 5+0,25x1 = 0,75 + 0,25 = 1,00p)

Răspuns:

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt:

    a) nediscriminarea;                                      0,15 puncte
    b) tratamentul egal;                                      0,15 puncte
    c) recunoaşterea reciprocă;                         0,15 puncte
    d) transparenţa                                             0,25 puncte
    e) proporţionalitatea;                                   0,15 puncte
    f) asumarea răspunderii.                              0,15 puncte

 

PUNCTAJ TOTAL:  10 puncte.

COMISIA DE CONCURS

Publicat azi 10.05.2017.

Program Competitional

Săptămâna 22-28 mai 2017

Handbal feminin. Baraj de promovare / retrogradare Liga Națională, 24-27 mai, Sfântu Gheorghe. Program: Dinamo – Reșița (24 mai, ora 16:00), Dinamo – Slobozia (25 mai, ora 16:00).

Polo. Superliga, finala mică (meciul 5), 23 mai, ora 11:00: Dinamo – Sportul Studențesc Corona. Bazinul Anatolie Grințescu – Dinamo

Rugby. Super-liga CEC Bank, grupa 5-7, 24 mai, ora 11:00: Dinamo – Politehnica Iași. Teren Florea Dumitrache – Dinamo; 27 mai, ora 11:00: U Cluj - Dinamo

Canotaj. Campionatele Europene de seniori, 24-26 mai, Racice (Cehia)

Natație. Campionatele Internaționale ale României, 25-28 mai, Bazinul Anatolie Grințescu – Dinamo

Scrimă. Campionatele Naționale – spadă (masculin), 26-28 mai, Satu Mare

Taekwondo. Campionatele Naționale, 26-28 mai, Galați

Tir. Cupa Mondială, 17-23 mai – Munchen (Germania)

NOU! Hidrokinetoterapie

ANUNT AGREMENT

Începând cu data de 15 mai 2017, ultima intrare pentru agrement în incinta Bazinului Olimpic ”Tolea Grințescu” Dinamo va avea loc la ora 21:00, urmând ca ieșirea din bazin să se facă la ora 21:40.

De asemenea, cu aceeași dată, cu abonamentele pentru agrement pot intra în bazin doar titularii acestora, abonamentele neputând fi înstrăinate. Titularii de abonament pot intra de mai multe ori în cursul aceleiași zile, de fiecare dată bifându-se câte o intrare.

Nerespectarea acestei decizii va duce la anularea abonamentului.

Agrement Fitness

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Dotelio, Inc | Web Design and Digital Branding

Vizitatori online

Avem 408 vizitatori online