Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE APRECIERE INTERVIU CONCURS CASIER (PERSONAL CONTRACTUAL), POZITIA 13/ c DIN STATUL DE ORGANIZARE LA STRUCTURA FINANCIAR-CONTABILITATE

GRILA DE APRECIERE INTERVIU CONCURS CASIER (PERSONAL CONTRACTUAL), POZITIA 13/ c DIN STATUL DE ORGANIZARE LA STRUCTURA FINANCIAR-CONTABILITATE

                                       GRILĂ DE APRECIERE A PROBEI INTERVIU

Stabilită în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant

de casier (personal contractual), poziția 13/c din statul de organizare al clubului la Structura Financiar-Contabilitate

I. Conţinutul probei:

1. Vă rugăm să prezentați CV-ul dumneavoastră. – 10 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză și sinteză” – 2,5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivația candidatului” – 2,5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament în situații de criză” – 2,5 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Inițiativă și creativitate” – 2,5 puncte

2.Care sunt calităţile/ aptitudinile care credeţi că sunt necesare pentru ocuparea acestui post? Considerați că le dețineți? – 10 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză și sinteză” – 2,5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivația candidatului” – 2,5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament în situații de criză” – 2,5 puncte;

Criteriul nr. 5 – ”Inițiativă și creativitate” – 2,5 puncte;

 3.Cine aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare ? (art. 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice)  – 10 puncte

Se va puncta astfel:

                 Criteriul nr. 1 - ”Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie” 10 puncte

 Art.48

   (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate în bugetele prevăzute la alin. (1) se aproba de către:
    a) Ministerul Finanţelor Publice: pe capitole de cheltuieli şi în cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole şi subcapitole la venituri şi pe capitole şi în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, transmise de direcţiile generale ale finanţelor publice ale Ministerului Finanţelor Publice;
    b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor terţiari de credite, după caz;
    c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii şi pentru bugetele ordonatorilor terţiari de credite bugetare.

4.Enumerați drepturile și obligațiile angajatorului astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii, republicată.  Art. 40 – 15 puncte

Se va puncta astfel:

  Criteriul nr. 1 - ”Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie” 15  puncte

 ART. 40  Jurisprudență 
    (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.
    (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
    c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
    d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;
    e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
    f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
    g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
    h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
    i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

5.Ce asigură contabilitatea instituţiilor publice ? art. 18  legea 82/1991 – 10 puncte

Se va puncta astfel:

 Criteriul nr. 1 - ”Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie” – 10 puncte

ART. 18 legea 82/1991
    Contabilitatea instituţiilor publice asigură

-înregistrarea drepturilor constatate,

-veniturilor încasate,

-angajamentelor bugetare,

- angajamentelor legale,

- plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

     6. În conformitate cu reglementările Codului fiscal ce impozite și taxe sunt obligatorii? art 2 Legea 227/2015 – 10 puncte

  Se va puncta astfel:

 Criteriul nr. 1 - ”Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie” – 10 puncte

    Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal art 2 legea 227/2015

    (1) Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
    a) impozitul pe profit;
    b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
    c) impozitul pe venit;
    d) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
    e) impozitul pe reprezentanţe;
    f) taxa pe valoarea adăugată;
    g) accizele;
    h) impozitele şi taxele locale;
    i) impozitul pe construcţii.

7. Când este angajată răspunderea materială în sarcina gestionarilor în cazul producerii unor pagube?  art. 12  din Imai 114/2013 – 10 puncte

Se va puncta astfel:

 Criteriul nr. 1 - ”Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie” – 10 puncte

 

Imai 114/2013

Art. 12. - Răspunderea materială a militarilor este angajată în cazul producerii unor pagube, după cum urmează:
    A. În sarcina gestionarilor, pentru pagubele produse de aceştia în propria gestiune, sau:
    a) când, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile au fost exercitate de un delegat al lor sau de o comisie şi se constată o pagubă, dacă nu se face dovada că aceasta s-a produs în absenţa gestionarului;
    b) când au primit bunuri în cantităţi mai mici decât cele înscrise în documentele însoţitoare sau cu vicii aparente, fără să fi întocmit proces-verbal de constatare;
    c) când nu au solicitat, în scris, asistenţă tehnică de specialitate la primirea bunurilor, deşi aceasta era necesară.

      8.Ce sume se pot păstra în casierii peste limita soldului de casă, timp de 3 zile lucrătoare de la ridicarea numerarului, exclusiv ziua ridicării, inclusiv ziua plăţii sau restituirii? art. 18 Legea nr. 209/1976 – 15 puncte
   Se va puncta astfel:

 Criteriul nr. 1 - ”Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie” – 15  puncte

 ART. 18 Legea nr. 209/1976
   Unităţile socialiste cărora li se stabileşte limita soldului de casa pot păstra în casierii, peste aceasta limita, timp de 3 zile lucrătoare de la ridicarea numerarului, exclusiv ziua ridicării, inclusiv ziua plăţii sau restituirii:
   a) sumele necesare pentru plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurări sociale, pensiilor, premiilor, alocaţiilor de stat pentru copii şi a altor drepturi asimilate acestora;
   b) sumele ridicate de la bănci sau de la celelalte instituţii de credit pentru plata drepturilor cuvenite donatorilor de singe şi donatorilor de lapte de mama, a cărăuşilor care efectuează transporturi cu mijloace hipo, precum şi a cheltuielilor de cazare a personalului unităţilor de construcţii sau despăgubirilor de orice natura;
   c) sumele reţinute din retributie sau alte drepturi băneşti cu titlu de garanţii, de pensii de întreţinere sau cu alt titlu, potrivit dispoziţiilor legale.

9.Ce trebuie să verifice casierul la primirea documentelor de plată? art. 21 Legea nr. 209/1976 -– 10 puncte

     Se va puncta astfel:

   Criteriul nr. 1 - ”Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie” – 10 puncte

 ART. 21 Legea nr. 209/1976

La primirea documentelor de plată, casierul trebuie să verifice:
   a) existenta, valabilitatea şi autenticitatea semnaturilor prin care se dispune plata, prin confruntarea acestora cu specimenele de semnături, comunicate în prealabil casierului;
   b) existenta anexelor la documentul de plată.
   În cazul nerespectării uneia dintre aceste condiţii, casierul înapoiază documentele pentru completare şi numai după ce acestea sînt completate efectuează plata.

Nr. crt.

CRITERIU DE APRECIERE

PUNCTAJ

1.

Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

80

2.

Capacitate de analiză şi sinteză

5

3.

Motivaţia candidatului

5

4.

Comportament în situaţii de criză

5

5.

Iniţiativă şi creativitate

5

6.

TOTAL

100

Notă:

Criteriul nr. 1: ”Abilități și cunoștințe impuse de funcție” 80 puncte - vor fi notate întrebările 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9.

            Criteriul nr. 2: - ”Capacitate de analiză şi sinteză” – 5 puncte , Criteriul nr.3:

Motivaţia candidatului” – 5 puncte , Criteriul nr. 4: ” Comportament în situaţii de criză” – 5 puncte și Criteriul nr. 5: ”Iniţiativă şi creativitate” – 5 puncte , total 20 puncte – vor fi notate întrebările 1și 2.

 

            Total: 100 puncte.

Comisia de concurs:

Postat azi 28.10.2019.

Program Competitional

Săptămâna 27 ianuarie - 2 februarie 2020

Handbal. Liga Națională (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:25: Dinamo – CSM București. Sala Dinamo. Liga Națională (etapa 16), 3 februarie, ora 18:25: Dobrogea Sud – Dinamo.

Baschet. Liga Națională (etapa 16, grupa 1-6), 1 februarie, ora 20:30: CSM Csu Oradea – Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 16), 1 februarie, ora 13:30: Dinamo – CSDM Târgoviște. Sala Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 13), 1 februarie, ora 17:00: Dinamo – CS Știința Explorări Baia Mare. Sala Dinamo

Polo. Campionatul Național feminin, turneul I, 31 ianuarie – 2 februarie, Bazinul Floreeasca București

Judo. European Open feminin, 1-2 februarie, Ovidelas (Portugalia). European Open masculin, 1-2 februarie, Sofia (Bulgaria)

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 355 vizitatori online