Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE APRECIERE INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE PENTRU DEPARTAJAREA CANDIDATILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFITER DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

GRILA DE APRECIERE INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE PENTRU DEPARTAJAREA CANDIDATILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFITER DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII


GRILĂ DE APRECIERE A INTERVIULUI STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE,

pentru departajarea candidaţilor stabilit în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I, poziţia 84 din statul de organizare al clubului, la Compartimentul Investiţii din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare şi Investiţii

VARIANTA 1

 

1.

Conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 7/1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, detaliaţi care este cuprinsul  părţii  I a cărţii funciare referitoare la descrierea imobilelor.

1 p

a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;

b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, adresa administrativă, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile. Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizaţia de construire.

c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;.

 

 

2.

Precizaţi cui îi este comunicat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, astfel cum este prevăzut la art. 23 din Regulamentul privind recepţia construcţiilor aprobat prin H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

1 p

a) proprietarului;

b) executantului;

c) proiectantului;

d) autorităţii administraţiei publice competente, emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare; (similar)

e) Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. (similar)

f) tuturor factorilor implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 

 

3.

Potrivit regelmentărilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, detaliaţi ce tipuri de cheltuieli sunt cuprinse în secţiunea a 4 a ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, a devizului general.

3 p

4.1. Construcţii şi instalaţii

Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie.

Proiectantul va delimita obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect.

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

Cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.5. Dotări

Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii.

Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea şi oportunitatea finanţării acestora, întocmită de autoritatea contractantă şi aprobată de către autoritatea administraţiei publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiţia publică.

4.6. Active necorporale

Cuprinde cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.

 

 

4.

Care sunt obligaţiile unităţilor de administrare aşa cum sunt prevăzute  de O.M.A.I. nr. 243/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

3 p

Unităţile de administrare au următoarele obligaţii:

a) să predea chiriaşului locuinţa în condiţii normale de folosinţă;

b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;

c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile, scările exterioare;

d) să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţiile de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, crematoriile, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenă colectivă, telefonie etc.;

e) să înştiinţeze unitatea titulară de cotă cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a contractului de închiriere, în vederea analizării repartizării acesteia;

 

 

 

5.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pecizaţi care sunt categoriile de ordonatori de credite.

2 p

(1) Ordonatorii de credite sunt de 3 categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari şi ordonatori terţiari.

(2) Ordonatorii principali de credite sunt miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome.

(3) Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea/coordonarea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz.

(4) Ordonatorii de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil. Prin actul de delegare, ordonatorii de credite vor preciza competenţele delegate şi condiţiile delegării acestora.

(5) În cazurile prevăzute de legi speciale, ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.

 

COMISIA DE CONCURS

Program Competitional

Săptămâna 15-21 iulie 2019

Atletism. Campionatele Europene juniori U20, 18-21 iulie, Boras (Suedia)

Ciclism. Campionatul Național XCO, 18-21 iulie, Domenile – Herneacova, Timiș

Lupte. Campionatul Național seniori, 18-21 iulie, Reșița

Scrimă. Campionatul Mondial de seniori, 15-23 iulie, Budapesta (Ungaria)

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 445 vizitatori online