Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Testul scris și grila de corectare - concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist III pozitia 164 din cadrul Biroului de Implementare Proiecte si Dezvoltare

Testul scris și grila de corectare - concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiter specialist III pozitia 164 din cadrul Biroului de Implementare Proiecte si Dezvoltare

 

TEST  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

   pentru ocuparea postului  vacant de ofiţer specialist  III -  poziţia 164 din statul de organizare al Clubului Sportiv Dinamo București , din cadrul Biroului Implementare Proiecte și Dezvoltare 

 

VARIANTA I              

1.În temeiul prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 148 din 7 octombrie 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv ”Dinamo” București, Biroul Implementare Proiecte și Dezvoltare îndeplinește următoarele atribuții?

 

a. fundamentează cheltuielile de capital ale Clubului și întocmește, la fiecare trei luni, proiectul de buget pe această linie, conform legii, iar în acest sens, întocmește fișele obiectivelor și acțiunilor de investiții al ministerului, anexă la legea bugetului de stat;

 

b. analizează stadiul utilizării creditelor bugetare și angajamentelor și propune ordonatorului terțiar de credite, după caz, menținerea, efectuarea de virări sau disponibilizrea acestora;

 

c. evaluează și monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanțarea obiectivelor din programele sau proiectele de investiții cu finanțare externă.

2.În temeiul Legii nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, polițistul poate contesta sancțiunea disciplinară, din momentul luării la cunoștință, astfel:

 

a. șefului unității ierarhic superioare în termen de 6 zile calendaristice;

 

b. șefului unității ierarhic superioare în termen de 10 zile lucrătoare;

 

c. șefului unității ierarhic superioare în termen de 15 zile lucrătoare.


3. În temeiul Legii nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate polițiștilor sunt:

 

a. diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-15% pe o perioadă de 1-3 luni;

 

b. diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-6 luni;

 

c. diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni.

4. În temeiul Legii nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, polițistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat, la cerere, de:

 

a. un polițist ales de către acesta;

 

b. șeful unității sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplinește atribuțiile titularului;

 

c. polițistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă.

5.În temeiul Legii nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, acordul-cadru se execută în unul dintre următoarele moduri:

 

a. fără reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său, precum şi condiţiile obiective în funcţie de care se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele;

 

b. parţial fără reluarea competiţiei între operatorii economici şi parţial cu reluarea competiţiei, numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său;

 

c. cu reluarea competiţiei între operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său.

6. În temeiul prevederilor HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor criteriile minime de calificare, care:

 

a. nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;

 

b. sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit;

 

c. nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce a fost atribuit.

7.În temeiul prevederilor HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru poate fi realizată astfel:

 

a. pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens;

 

b. în orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

 

c. autoritatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri.

8.În temeiul prevederilor HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, informațiile se declasifică dacă:

 

a. termenul de clasificare a expirat;

 

b. dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică, ori interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare;

 

c. a fost atribuit de o persoană împuternicită prin lege.

9.În temeiul Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, persoanele împotriva cărora se poate face înscrierea drepturilor tabulare prin înscrierea unui drept real, se poate efectua numai:

 

a. împotriva aceluia care, înainte de a fi fost înscris, şi-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată;

 

b. împotriva aceluia care, la data înregistrării cererii, este înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea este făcută;

 

c. împotriva aceluia care, la data înregistrării cererii, este înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută.

10.În temeiul prevederilor OG nr. 25/26 iulie 2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții, programul național de construcții de interes public sau social este compus din următorul număr de subprograme:

 

a. 12 subprograme;

 

b. 13 subprograme;

 

c. 14 subprograme plus subprogramul „Patinoare artificiale”.

11.În temeiul prevederilor H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind Etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

a. obiectiv/proiect major de investiţii - obiectiv de investiţii a cărui valoare totală estimată  nu depăşeşte echivalentul a 75 milioane euro în cazul investiţiilor pentru promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii reţelelor majore sau echivalentul a 55 milioane euro în cazul investiţiilor promovate în alte domenii;

 

b. obiectiv/proiect de investiţii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, dupăcaz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă;

 

c. obiect de investiţii - parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcţii pentru realizarea unor obiecte noi de investiţii sau în lucrări de intervenţii la construcţii existente.

12.În temeiul prevederilor H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind Etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este:

 

a. documentaţia prin care, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de scenarii/opţiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii;

 

b. documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptualăşi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamenteazăşi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea obiectivului de investiţii;

 

c. documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, analizează, fundamenteazăşi propune minimum trei scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea obiectivului de investiţii.

13.În temeiul prevederilor O.M.A.I. nr. 53 din 16 mai 2017 privind Acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne,ordonatorii de credite transmit Direcţiei generale financiare din cadrul MAI situaţia fondurilor băneşti provenite din donaţii, daruri manuale sau sponsorizări virate la bugetul de stat şi utilizate astfel:

 

a. lunar, în termen de 5 zile de la expirarea lunii;

 

b. la fiecare trei luni, în termen de 3 zile de la expirarea ultimei luni;

 

c. lunar, în termen de 2 zile de la expirarea lunii.

14.În temeiul Legii nr. 121 din 18 iulie 2014 privind Eficiența energetică, obligaţiile operatorilor economici sunt:

 

a. operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mică de 1.000 tep pe an completează şi transmit Direcţiei eficienţă energetică, până la data de 30 iunie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie;

 

b. operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep pe an completează şi transmit Direcţiei eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei, până la 30 iunie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie;

 

c. operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mică sau egală de 1.000 tep pe an completează şi transmit Direcţiei eficienţă energetică, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie.

15.În temeiul prevederilor OUG nr. 124/13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, fondurile europene aferente PNRR se alocă și se derulează în baza acordului privind contribuția financiară și acordul de împrumut, încheiate în conformitate cu:

 

a. prevederile Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;

 

b. prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

 

c. prevederile Regulamentului (UE) nr. 126/21 martie 2021 al Parlamentului European.

16.În temeiul prevederilor OUG nr. 124/13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, titlurile de creanță se comunică debitorului astfel:

 

a. în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acestora;

 

b. în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora;

 

c. în termen de 7 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

17.În temeiul prevederilor OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, după intrarea în vigoare a actului normativ de aprobare a Acordului de împrumut, În conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României, MF primeşte o prefinanţare:

 

a. în cuantum de 13% din împrumut;

 

b. în cuantum de 15% din împrumut;

 

c. în cuantum de 17% din împrumut.

18.În temeiul Legii nr. 500/11 iulie 2002 privind Finanțele Publice, clasificația bugetară:

 

a. reprezintă gruparea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie fără anumite criterii unitare;

 

b. reprezintă gruparea veniturilor și cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie și după anumite criterii unitare;

 

c. nu reprezintă baza legală pentru efectuarea angajamentelor legale și/sau efectuarea plăților.

19.În temeiul Legii nr. 500/11 iulie 2002 privind Finanțele Publice, cheltuielile de investiții finanțate din fonduri publice:

 

a. se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite;

 

b. se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiții publice, care se prezintă ca anexă la fiecare buget al ordonatorului secundar de credite;

 

c. se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiții publice, ale ordonatorului principal și secundar de credite.

20.În temeiul prevederilor Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidare, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, orice cheltuială angajată şi neplatită până la data de 31 decembrie a exerciţiului bugetar curent se va plăti:

 

a. în contul bugetului pe anul următor din creditele bugetare aprobate în acest scop;

 

b. în contul bugetului la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea cheltuielilor

 

angajate;

 

c. în contul bugetului pe anul exercițiului bugetar din creditele bugetare aprobate în acest scop.

21.În temeiul prevederilor https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro, ordinea etapelor de consolidare a capacităților în domeniul sportului este următoarea:

 

a. 1.”Identificare și inițiere”,2.”Pregătire, elaborare și planificare”,3.”Analiza și evaluarea impactului”,4.”Punerea în aplicare și monitorizarea activităților”;

 

b. 1.”Pregătire, elaborare și planificare”, 2.”Identificare și inițiere”, 3.”Punerea în aplicare și monitorizarea activităților”, 4.”Analiza și evaluarea impactului”;

 

c. 1.”Identificare și inițiere”, 2.”Pregătire, elaborare și planificare”, 3.”Punerea în aplicare și monitorizarea activităților”, 4.”Analiza și evaluarea impactului”.

22.În temeiul prevederilor https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro, pentru a depune o cerere de grant pentru un Parteneriat de Cooperare,”Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” este măsura în care:

 

a. activitățile sunt proiectate într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise persoanelor cu mai puține oportunități;

 

b. proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante în ceea ce privește profilul, experiența anterioară în cadrul programului și expertiza pentru a îndeplini cu succes toate obiectivele proiectului;

 

c. măsura în care activitățile corespund obiectivelor proiectului și implică profilul și numărul adecvat de participanți.

23.În temeiul prevederilor https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_ro, bugetul pentru ”O Europă inovatoare”pentru perioada 2021-2027 din cadrul programului Orizont Europa este în sumă de:

 

a. 13,6 miliarde EURO;

 

b. 25  miliarde EURO;

 

c. 53,5 miliarde EURO.

24.În temeiul prevederilor  https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_ro, Impactul societal este caracterizat prin:

 

a. consolidarea capitalului uman în C&I;

 

b. abordarea priorităților de politică și a provocărilor globale ale UE prin intermediul C&I;

 

c. mobilizarea investițiilor în C&I.

25.În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituirea  Fondului pentru azil, migrație și integrare, pachetul financiar pentru execuția fondului pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027 este de:

 

a. 9 882 000 000 EUR în prețuri curente;

 

b. 9 648 000 000 EUR în prețuri curente;

 

c. 10 635 000 000 EUR în prețuri curente.

26.În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituirea  Fondului pentru azil, migrație și integrare, beneficiarul prezintă conturile Autorității de management, astfel:

 

a. până la data de 15 noiembrie în fiecare an;

 

b. până la data de 31 decembrie în fiecare an;

 

c. până la data de 15 octombrie în fiecare an.

27.În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, în ceea ce privește acțiunile implementate în țări terțe sau în legătură cu țări terțe, Comisia și statele membre, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă, asigură, în conformitate cu responsabilitățile care le revin, coordonarea cu politicile, strategiile și instrumentele relevante ale Uniunii, iar acestea se asigură, în special, că acțiunile implementate în țări terțe sau în legătură cu țări terțe:

 

a. se desfășoară în sinergie și în corelație cu alte acțiuni în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii;

 

b. sunt coerente cu politica externă a Uniunii, respectă principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare și sunt coerente cu documentele de programare strategică pentru regiunea sau țara respectivă;

 

c. se axează în mod special pe măsuri care sunt orientate spre dezvoltare.

28.În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire  normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Intrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, Evaluarea anuală a performanței poate fi realizată astfel:

 

a. pentru programele sprijinite din FAMI, FSI și de IMFV, reuniunile de evaluare se organizează cel puțin de două ori pe parcursul perioadei de programare;

 

b. pentru programele sprijinite din FEDR, FSE+, Fondul de coeziune, FTJ și FEAMPA, statul membru pune la dispoziția Comisiei, cu cel puțin o lună înainte de reuniunea de evaluare, informații concise cu privire la elementele ce compun funcțiile comitetului de monitorizare;

 

c. pentru programele sprijinite din FAMI, FSI și de IMFV, statul membru prezintă un raport anual privind performanța, în conformitate cu regulamentele specifice fiecărui fond.

29.În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire  normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Intrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, modificarea acordului de parteneriat se poate realiza astfel:

 

a. un stat membru poate prezenta Comisiei, până la 31 martie 2025, un acord de parteneriat modificat, ținând seama de rezultatul evaluării intermediare;

 

b. Comisia evaluează modificarea și poate formula observații în termen de șase luni de la prezentarea acordului de parteneriat modificat;

 

c. Comisia aprobă modificarea unui acord de parteneriat în termen de șase luni de la prima prezentare a acesteia de către statul membru.

30.În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire  normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Intrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, Autoritatea de management:

 

a. desfășoară controale de gestiune pentru a verifica dacă produsele și serviciile cofinanțate au fost furnizate, dacă operațiunea respectă legislația aplicabilă, programul și condițiile de acordare a sprijinului pentru această operațiune;

 

b. se asigură, sub rezerva disponibilității fondurilor, că beneficiarul primește cuantumul datorat în întregime, în termen de 80 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;

 

c. se asigură, sub rezerva disponibilității fondurilor, că beneficiarul primește cuantumul datorat în întregime, în termen de maxim 3 luni de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar; termenul poate fi întrerupt dacă informațiile prezentate de beneficiar nu permit autorității de management să stabilească dacă cuantumul este exigibil.


 

GRILĂ DE CORECTARE

A TESTULUI SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFIȚER SPECIALIST  III POZ. 164 DIN CADRUL  BIROULUI IMPLEMENTARE PROIECTE, PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ

VARIANTA 1

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

  1.

X

X

16.

X

  2.

X

17.

X

  3.

X

18.

X

X

  4.

X

19.

X

  5.

X

X

20.

X

  6.

X

X

21.

X

  7.

X

X

X

22.

X

X

  8.

X

X

23.

X

  9.

X

X

24.

X

  10.

X

25

X

  11.

X

X

26.

X

  12.

X

27.

X

X

  13.

X

28.

X

X

X

  14.

X

X

29.

X

X

  15.

X

X

30.

X

X

Notă:

- fiecare răspuns corect este punctat cu 0,30 puncte; (0,30 x 30= 9 puncte);

- răspunsurile la întrebări conțin una sau mai multe variante corecte;

- se punctează doar răspunsurile corecte și complete pentru cazurile cu una sau două sau trei variante de răspuns.

Total: 9 puncte subiectele. 1 punct se acordă din oficiu.

Publicat 23.06.2022

Program Competitional

15-21 august 2022

HANDBAL. Supercupa României Baucem la masculin, 18 august, ora 17:30: DINAMO – Steaua. Sala Polivalentă București

RUGBY. Liga Națională, play-off (etapa 2), 20 august: DINAMO – CSM Știința Baia Mare. Stadion Florea Dumitrache

ATLETISM. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

CICLISM. Campionatul European elite, 15-20 august, Munchen

GIMNASTICĂ. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

INOT. Campionatul European, 11-18 august, Roma

ANUNT

• În perioada 13-31 august, bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo se va închide pentru lucrări de igienizare. În această perioadă, activitatea sportivă, de inițiere și de agrement se va desfășura în bazinul în aer liber din Complexul Sportiv Dinamo.

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 341 vizitatori online