Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS AGENT, POZITIA 126/ d DIN STATUL DE OORGANIZARE LA BIROUL INTENDENTA SI SUPORT TEHNIC

GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS AGENT, POZITIA 126/ d DIN STATUL DE OORGANIZARE LA BIROUL INTENDENTA SI SUPORT TEHNIC

 

GRILĂ DE CORECTARE A

TESTULUI  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de agent I – poziţia 126/d din statul de organizare, la Biroul Intendenţă şi Suport Tehnic  din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti

VARIANTA 2

1. Conform Legii 360/2002 privind statutul politistului, datele si informatiile clasificate potrivit legii obtinute de politist in timpul exercitarii atrubutiilor profesionale nu pot fi facute publice:

a. Pe o perioada de trei ani de la incetarea raporturilor sale de serviciu;

b. Pe o perioada de trei ani de la incetarea raporturilor sale de serviciu, daca legea nu prevede altfel;

c. Pe o perioada de cinci ani de la incetarea raporturilor sale de serviciu, daca legea nu prevede altfel.

2. Conform Legii 360/2002 privind statutul politistului, politistul numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea in care isi are domiciliul si care nu detine locuinta proprietate personala in acea localitate, nici el nici sotia acestuia, are dreptul la:

a.compensație pentru chirie de pana la 50% din salariu de baza;

b. compensatie pentru chirie de pana la 50%  din salariu de functie;

c. compensație pentru chirie de 50% din salariu de baza.

    3. Potrivit  L nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate, cu modificările şi completările ulterioare este intersiza clasificarea ca secrete de serviciu a informațiilor care, prin natura sau conținutul lor, sunt:

a. pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucționarea justiției;

b. destinate să asigure informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes public sau personal;

c. lipsite de continut juridic.

4. Potrivit H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare :

a. atribuirea aceluiasi numar de inregistrare unor documente cu continut diferit este permisa, cu conditia sa fie din zile diferite;

b. registrele de evidenta vor fi completate de persoana desemnata care detine autorizatie sau certificat de securitate corespunzator;

c. informatiile strict secrete de importanta deosebita si documentele strict secrete pot  fi operate in acelasi registru.

5. Potrivit H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu  accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la informaţii secrete de serviciu este permis:

a. pe baza autorizaţiei nominale de acces;

b. pe baza autorizaţiei speciale de acces;

c. pe baza autorizaţiei unice de acces.

6. Potrivit H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, acțiunile în forță desfășurate de poliție trebuie subordonate principiului:

a. profesionalismului;

b. disponibilitatii;

c. proportionalitatii.

 7. Potrivit O. G nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţionala  cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor pentru cadre:

a. se acoperă din fondurile proprii ale acestora provenite din sumele încasate de la abonați;

b. se acoperă din fondurile financiare puse la dispozitie de compatimentul financiar-contabil;

c. se acoperă din fondurile financiare puse la dispozitie de Ministerul Afacerilor Interne.

8. Potrivit O. G nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţionala, in cazul unor unitati sau subunitati izolate, stocul de siguranta poate fi asigurat :

a. pentru maximum 12 luni;

b. pentru maximum 7 luni;

c. pentru 12 luni.

9. Potrivit O. G nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă nationala, institutiile publice pot infiinta in sediile in care isi desfasoara activitatea, in unitatile subordinate si in garnizoane:

a. popote;

b. bucatarii de unitate;

c. puncte de desfacere.

10. Potrivit O. G nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă nationala, categoriile de personal pentru care se acorda norme de hrana si institutiile publice in care se aplica se aproba:

a. prin hotarare de govern;

b. ordonanta de urgenta;

c. ordinul ministrului afacerilor intene.

11. Potrivit O.m.a.i. nr. 236/2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare clasificarea uniformelor de poliție pentru corpul agentilor de politie este formata din:

a. uniforma de reprezentare;

b. uniforma de serviciu;

c. uniforma de oras.

12. Potrivit O.m.a.i. nr. 236/2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor,  polițiștii care după încetarea raporturilor de serviciu au aprobarea de a purta uniformă o pot folosi în următoarele situații:

a. cu ocazia primirii unor delegații ale organizațiilor de rezerviști din alte țări;

b. cu ocazia zilei sale aniversare sarbatorita in cadrul unitatii;

c. cu ocazia aniversarii zilei orasului in care locuieste.

13. Potrivit O.m.a.i. nr. 236/2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, introducerea sau scoaterea din dotare a unor articole de echipament precum si modificarea acestora sau a regulilor de purtare:

a. se fac cu acordul conducatorului institutiei;

b. numai cu avizul Directiei Logistice si cu aprobarea ministrului M.A.I.;

c. cu avizul de principiu al organizatiei sindicale.

14. Potrivit O.m.a.i. nr. 236/2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor,nerespecatarea regulilor referitoare la tinuta si portul uniformei de politie:

a. atrage raspunderea juridica a politistului in conditiile legii;

b. atrage raspunderea contraventionala a politistului;

c. atrage raspunderea administrativa a politistului.

15. Potrivit O.m.a.i. nr. 236/2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, pana la ce data a anului in curs politistii sunt obligati sa solicite prin cererile de echipament, articole de echipament necesare pentru anul urmator:

a. 15 septembrie;

b. 15noiembrie;

c. 15 octombrie.

 16. Potrivit  I.m.a.i. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare răspunderea materială a personalului se poate stabili numai dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele condiţii:

a. există un prejudiciu;

b. încălcarea dispoziţiilor legale ori neexecutarea obligaţiilor de serviciu s-a produs cu vinovăţie;

c. cel vinovat s-a aflat în raporturi de muncă/de serviciu cu M.A.I. ori cu structurile din cadrul/subordinea/coordonarea acestuia, în momentul în care s-a produs paguba.

17. Potrivit  I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare in cazul producerii unei pagube prin pierderea, distrugerea sau degradarea bunurilor din stocul de mobilizare, este obligatorie informarea:

a. esalonului superior;

b. ministrului de Interne;

c. adjunctului pentru logistica din unitate.

18. Potrivit  I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare rapunderea materiala se stabileste in limita a:

a. in functie de paguba;

b. in limita a 5 solde lunare;

c. in limita a 3 solde lunare.

 19. Potrivit  I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare cercetarea administrativă şi înregistrarea actului de cercetare, inclusiv hotărârea luată de către comandantul/şeful competent să emită decizia de imputare, se efectuează în cel mult:

a. 30 zile;

b. 60 zile;

c. 90 zile;

de la data când acesta a luat cunoştinţă de producerea pagubei.

20. Potrivit  I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare obligarea la restituirea sumelor încasate fără drept, a contravalorii bunurilor ori a serviciilor nedatorate se poate face:

a. pentru un an în urmă, socotit de la data constatării pagubei - pe seama celor care le-au încasat, le-au primit ori li s-au prestart;

b. pentru 2 ani în urmă, socotit de la data constatării pagubei - pe seama celor care le-au încasat, le-au primit ori li s-au prestart;

c. pentru 3 ani în urmă, socotit de la data constatării pagubei - pe seama celor care le-au încasat, le-au primit ori li s-au prestart.

21. Potrivit  I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, raspunderea materiala a militarilor pentru pagubele produse institutiilor publice poate fi stabilita numai in cazul in care acestea au fos constatate:

a. in cel mult 3 ani de la data producerii lor;

b. in cel mult 10 ani de la data producerii lor;

c. in cel mult 5 ani de la data producerii lor.

22. Potrivit  I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare  in cazul persoanelor care nu primesc soldă sau salariu, reţinerile pentru recuperarea pagubelor se fac din:

a. veniturile realizate din drepturile de inventator şi inovator;

b. orice alte venituri realizate ca plată a unor servicii prestate sau lucrări executate;

c. pensiile de orice fel.

23. Potrivit  I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare  decizia de imputare se emite de la data inregistrarii procesului verbal de cercetare administrativa, in termen de :

a. cel mult 60 de zile;

b. cel mult 30 de zile;

c. cel mult 50 de zile.

24. Potrivit I.M.A.I nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare termenul în care structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor au obligaţia să răspundă solicitărilor privind disponibilizările este de:

a. 15 zile;

b. 20 zile;

c. 30 zile.

25. Potrivit I.M.A.I. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare mijloacele fixe pot fi scoase din funcţiune dacă, potrivit legii, au durata de utilizare îndeplinită şi numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a. costul reparaţiei depăşeşte 75% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective;

b. nu mai pot fi reparate din cauza lipsei pieselor de schimb necesare;

c. organele autorizate de organismele abilitate din stat şi cele de metrologie permit folosirea limitata sau exploatarea în continuare.

26. Potrivit I.M.A.I nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare comisia de casare a mijloacelor fixe are următoarele obligaţii:

a. să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi casate;

b. sa participe la evaluarea bunurilor cuprinse in lista de casare;

c. sa informeze esalonul superior de executarea casarii propriu-zise.

27. Potrivit O.m.a.i. nr. 231/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare comisiile de inventariere se compun din cel puţin:

a. 2 persoane;

b. 3 persoane;

c. 5 persoane.

28. Potrivit O.m.a.i. nr. 231/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare unităţile au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului:

a. cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării acestora;

b. dupa fiecare distribuire de bunuri din gestiune;

c. la cererea organelor de control.

29. Potrivit O.M.A.I. 126 / 2016 pentru aprobarae regulilor si politicilor contabile in cadrul M.A.I. cu modificarile si completarile ulterioare, in general, contabilitatea analitica a stocurilor se tine folosind:

a. metoda global valorica;

b. metoda tehnic operativa;

c. metoda cantitativ valorica.

 30. Potrivit O.m.a.i. nr. 231/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere sunt următoarele:

a. înainte de începerea operaţiunii de inventariere, ia declaraţia scrisă de la toti membrii comisiei;

b. asigură închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare în prezenţa gestionarului;

c. barează şi semnează ultima fişa de magazie

 

Postat azi 06.06.2019.

 

Program Competitional

Săptămâna 12-18 august

Handbal. Meciuri amicale în Austria: Krems – Dinamo (13 august), Fivers – Dinamo (14 august). Turneu Graz (16-18 august)

Rugby. Cupa României (etapa a 2-a), 17 august, ora 11:00: Gloria Buzău - Dinamo

Canotaj. Campionatul Național de juniori I + Cupa Federatiei, 13-23 august, Iasi 

Tir. Campionatul National de tineret și seniori, 15-22 august, Bucuresti 

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 436 vizitatori online