Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS OFITER LA SECTIA JOCURI SPORTIVE

GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS OFITER LA SECTIA JOCURI SPORTIVE

GRILĂ DE CORECTARE A TESTULUI SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFIȚER I, POZIȚIA 355 DIN STATUL DE ORGANIZARE LA SECȚIA JOCURI SPORTIVE, PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ

 

 

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

 1.  

X

11.

X

21.

X

X

 1.  

X

12.

X

22.

X

 1.  

X

13.

X

23.

X

 1.  

X

14.

X

24.

X

 1.  

X

X

X

15.

X

25.

X

 1.  

X

16.

X

X

 1.  

X

X

X

17.

X

X

X

 1.  

X

18.

X

 1.  

X

19.

X

X

X

 1.  

X

20.

X

X

Notă:

- fiecare răspuns corect este punctat cu 0,36 puncte; (0,36 x 25= 9 puncte);

- răspunsurile la întrebări conțin una sau mai multe variante corecte;

- se punctează doar răspunsurile corecte și complete pentru cazurile cu una sau două variante de   răspuns.

Total: 9 puncte subiectele. 1 punct se acordă din oficiu.

GRILĂ DE CORECTARE A

TESTULUI  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de ofițer III – poziţia 355,

 din statul de organizare, la Secția Jocuri Sportive

 din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti

VARIANTA 1

 1. Principalul factor care determină viteza de repetiţie este:

a.mobilitatea proceselor nervoase

b.mobilitatea sistemului nervos

c.mobilitatea articulară

2. Viteza se referă în principal la:

a. Modul de efectuare a actelor motrice

b. rapiditatea efectuării mişcării în unitate de timp

c.efectuarea corectă a exerciţiilor fizice

3. Ce este viteza?

a. o calitate motrică

b. act motric

c. exerciţiul fizic

4. Care este definiţia forţei? 

a. capacitatea organismului uman de a realiza eforturi de învingere, menţinere, sau cedare în raport cu o rezistenţă externă prin contracţia uneia sau mai multor grupe musculare

b. capacitatea de a realiza eforturi de menţinere

c. capacitatea organismului uman de a realiza eforturi

5. Forţa maximă depinde de următorii factori:

a. grosimea secţiunii transversală a muschiului

b. activitatea coordonată a muschilor care participa la efectuarea actului motric

c. coordonarea contractiei fibrelor musculare

6. Detenta se defineşte ca fiind:

a. capacitatea unor grupe de muşchi de a dezvolta forta maximă intr-un timp cat mai lung

b. capacitatea unor grupe de muşchi de a dezvolta forta maximă intr-un timp foarte scurt

c. forta în regim de rezistenţă

7. Detenta depinde in principal de următorii factori:

a. numarul de fibre usculare care se contracta simultan

b. viteza de contractie a fibrelor active

c. capacitatea de contractie a fibrelor musculare

8. Care sunt factorii obiectivi de natura motrica, biologica si psihica ai formei sportive:

a. nivelul proceselor si fenomenelor psihice, dorinţa de antrenament şi concurs

b. încrederea în fortele proprii apreciate cu luciditate

c. starea de sanatate, rezultatele obţinute în concursuri şi la probele de control, precum şi valorile indicilor funcţionali

9. În ce tip de microciclu intensitatea de lucru atinge faza sa maximă:

a. microciclu de pregătire

b. microciclu competiţional

c. microciclu precompetiţional

10. Mobilitatea maximă într-o articulaţie obţinută prin activitate musculară proprie (fara ajutor) este mobilitate:

a. activă

b. pasivă

c. statică

11. Refacerea cardio-respiratorie este mijloc de bază în refacerea:

a. eforturilor anaerobe

b. eforturilor aerobe

c. eforturilor neuropsihice

12. Timpul scurs de la începutul până la sfârsitul miscarii se mai numeşte:

a. viteza de repetiţie

b. viteza de reacţie

c. viteza de executie

13. Metoda pentru dezvoltarea rezistenţei prin care lucrul se efectuează pe distanţe scurte cu o intensitate ridicată şi o refacere completă este:

a. metoda repetărilor

b. metoda intervalelor

c. metoda distanţelor

14. Asigurarea stabilităţii viitoarei forme sportive are loc:

a. etapa pregătirii specifice sau precompetiţionale

b. etapa de pregătire generală

c. durata perioadei competiţionale

15. Mijloacele specifice utilizate în refacere se dirijează de către:

a. antrenor

b. medic

c. sportiv

 1.   Cluburile sportive pot fi:

a.persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni.

b.persoane juridice de drept public;

c.structuri sportive fără personalitate juridică.

17.  Poliţistului ii este interzis, în orice împrejurare:
    a. să primească, sa solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje, să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);
    b. să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii, să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la aceasta persoana sau de la o terţă persoana informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoana l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;
    c. să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice, să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină, să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natura să compromită imparţialitatea şi independenta acestuia.

         18. Principiile care guvernează conduita profesională a polițistului sunt următoarele:

a.legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului public, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea.

b.legalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea.

c.legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului public, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională.

19. Poliţistul are dreptul la:

   a. salariu lunar, potrivit legii, ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege, uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrana, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;
    b. concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege, bilete de odihna, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    c. pensii, în condiţiile stabilite prin lege, indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege, decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii.

20. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:

a. mustrare scrisă, diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni.

b.amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani,  trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut, destituirea din poliţie.

c. comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei.

      21. Poliţistul este dator:

         a. să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei, să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;
       b. să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală, să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morala în întreaga activitate, să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni.
       c. să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu, să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de care a luat cunoştinţa.

     22. Serviciul poliţienesc are caracter:

    a. Permanent până la data încetării raporturilor de serviciu.

    b. obligatoriu.
    c. permanent şi obligatoriu.

  23. Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioada de:

a. 7 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

b. 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel

c. 15 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

24. Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă:

a. prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare.

b. prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale.

c. prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine și demnitate.

25. Clubul Sportiv Dinamo București, este:

a.  persoană juridică de drept privat;

b. club sportiv  de drept public, persoană juridică de drept privat.

c.club sportiv  de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea M.A.I.;

COMISIA:

Postat azi 12.04.2019.

Program Competitional

Săptămâna 24-30 iunie 2019

Multisport. Jocurile Europene, 20 iunie – 1 iulie, Minsk (Belarus)

Handbal. Tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor, 27 iunie, Viena

Atletism. Campionatele Naționale de juniori 3, 28-29 iunie, Pitești. Grand Prix aruncări, 29 iunie, Poiana Brașov

Gimnastică. Campionatele Mondiale de junioare, 24 iunie – 1 iulie, Gyor (Ungaria)

Lupte. Campionatele Europene U15 (școlare), 28-30 iunie, Polonia

ANUNTURI AGREMENT

• În data de 29 iunie a.c. (sâmbătă), Bazinul acoperit Anatolie Grințescu Dinamo va găzdui un eveniment în scop umanitar, organizat sub denumirea de Swimathon București. Din acest motiv, în ziua menționată, nu se vor organiza activități de inițiere și agrement în bazinul acoperit. Mulțumim pentru înțelegere!

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 397 vizitatori online