Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS OFITER , POZITIA 166 DIN STATUL DE ORGANIZARE LA SERVICIULUI ORGANIZARE SI INSTRUIRE SPORTIVA

GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS OFITER , POZITIA 166 DIN STATUL DE ORGANIZARE LA SERVICIULUI ORGANIZARE SI INSTRUIRE SPORTIVA


GRILĂ DE CORECTARE A

TESTULUI  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de ofiţer principal III – poziţia 166,  din statul de organizare, la Serviciul Organizare şi Instruire Sportivă din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti

VARIANTA 1

 1.    Cluburile sportive pot fi:

a.persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale                        sportive pe acţiuni.

b.persoane juridice de drept public;

c.structuri sportive fără personalitate juridică.

 

2.  Poliţistului ii este interzis, în orice împrejurare:
    a. să primească, sa solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje, să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);
    b. să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii, să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la aceasta persoana sau de la o terţă persoana informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoana l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;
    c. să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice, să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină, să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natura să compromită imparţialitatea şi independenta acestuia.

 

         3. Principiile care guvernează conduita profesională a polițistului sunt următoarele:

a.legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului public, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea.

b.legalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea.

c.legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului public, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională.

4. Poliţistul are dreptul la:

a.decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale şi/sau civile, iniţiate împotriva sa, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în situaţia în care este victimă a unor fapte de ultraj, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

b.obţinerea cu prioritate a permisului pentru armamentul deţinut;

c.încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii.
 

5. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:

a. mustrare scrisă, diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni.

b.amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani,  trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut, destituirea din poliţie.

c. comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei.

      6. Poliţistul este dator:

         a. să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei, să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;
       b. să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală, să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morala în întreaga activitate, să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni.
       c. să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu.

 

     7. Serviciul poliţienesc are caracter:

    a. Permanent până la data încetării raporturilor de serviciu.

    b. obligatoriu.
    c. permanent şi obligatoriu.

  8. Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioada de:

a. 7 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

b. 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel

c. 15 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

9. Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă:

a. prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare.

b. prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale.

c. prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine și demnitate.

10. Clubul Sportiv Dinamo București, este:

a.  persoană juridică de drept privat;

b. club sportiv  de drept public, persoană juridică de drept privat.

c.club sportiv  de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea M.A.I.;

11. Politistii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, a carui durata se stabileste in raport cu vechimea lor in serviciu, dupa cum urmeaza:
    a. 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime in serviciu de pana la 10 ani;

    b. 35 de zile lucrătoare, pentru cei cu o vechime in serviciu de pana la 10 ani;

    c. 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime in serviciu de peste 10 ani.

 

12. Concediul de odihna se intrerupe in urmatoarele situatii:

a. concediu medical pentru incapacitate temporara de munca;

b. pentru nevoi personale neprevazute;

c. cand politistul-femeie intra in concediu de maternitate.

 

13. In afara concediului de odihna, politistii:

a. care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - ori in locuri de munca in care exista astfel de conditii, stabilite potrivit legii, au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar cu o durata cuprinsa intre 3 si 14 zile calendaristice;
b. care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - ori in locuri de munca in care exista astfel de conditii, stabilite potrivit legii, au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar cu o durata cuprinsa intre 3 si 14 zile lucrătoare;

c. care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - ori in locuri de munca in care exista astfel de conditii, stabilite potrivit legii, au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar cu o durata cuprinsa intre 3 si 20 zile lucrătoare.

14. De regula, concediul de odihna suplimentar:

a. se acorda in cea de-a doua parte a anului in curs si poate fi reesalonat in anul urmator;

b. se acorda in cea de-a doua parte a anului in curs si nu poate fi reesalonat in anul urmator;

c.se acordă la cererea poliţistului în decursul anului si poate fi reesalonat in anul urmator.

15. Politistii au dreptul, potrivit legii, la invoiri platite cu durata de 5 zile calendaristice:

a. pentru casatoria politistului;
b. pentru nasterea sau casatoria unui copil;

c. pentru decesul sotului sau al unei rude de pana la gradul al IV-lea a politistului sau a sotului/sotiei politistului.

16. Concediile fara plata pentru poliţişti:

a. nu constituie vechime in serviciu si nu se iau in calcul la stabilirea stagiului minim in gradul profesional;

 b. constituie vechime in serviciu si  se iau in calcul la stabilirea stagiului minim in gradul professional;

c. se iau in calcul la stabilirea stagiului minim in gradul professional in funcţie de competenţele de gestiune resurse umane conform prevederilor legale în vigoare.


17. Durata programului de lucru al poliţistului:

a.prin dispoziţia şefilor structurilor respective, cu aprobarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi a altor asociaţii profesionale legal constituite, precum şi a sindicatelor reprezentative se stabileşte anual durata programului de lucru în funcţie de specificul fiecărei unităţi.

b.este, de regulă, 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, cu un repaus săptămânal de 2 zile, de regulă sâmbăta şi duminica.

c.durata maximă legală a programului de lucru nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

 

18. Situaţia prezenţei la programul de lucru:

a. se aprobă de contabilul şef, singurul în măsură să opereze modificări ulterioare, pentru situaţii legal justificate;
b. se întocmeşte de către şeful ierarhic/persoana desemnată şi se transmite în timp util la structura financiar-contabilă de care aparţine unitatea;

c. se întocmeşte de către şeful unităţii.

19.Clubul are următoarele atribuţii principale:
a. aplică, în activitatea proprie, strategia generală a organizării şi dezvoltării sportului de performanţă la nivel naţional şi internaţional, adoptată de către autorităţile competente;

b. desfăşoară activităţi de marketing şi publicitate pentru promovarea imaginii Clubului şi a rezultatelor obţinute, precum şi pentru atragerea de venituri proprii;

c. stabileşte şi dezvoltă relaţii interne şi internaţionale în domeniul sportului de performanţă, încheind în acest scop convenţii, contracte şi acorduri cu caracter sportiv şi economic, în condiţiile legii;

 

20. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. numărul total de persoane încadrate la instituţie;
 2. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 3. cuantumul recompenselor financiare acordate personalului pentru anul financiar anterior.

21."Date cu caracter personal" înseamnă:

a. orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal;

c. persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

22. Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală:

a. dacă este aprobată de către şeful entităţii care prelucrează datele cu caracter personal.

b. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

c. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

 

 

23. Condiţii privind consimţământul potrivit Regulamentului (UE) 679/2016:

a. persoana vizată  nu are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul;

b. în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

c. retragerea consimţământului afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

24.Tutela se exercită asupra:

a.poliţistului reîncadrat;

b.agentului de poliţie care a trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, dacă a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate;
c. peronalului contractual după ce a promovat în funcţie.

25. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a. stabileşte cu candidaţii graficul de desfăşurare a concursului;

b. elaborează subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, ghidul de interviu pentru probele de concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, având în vedere tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs, folosind, dacă este cazul, şi propuneri ale unor specialişti în domeniul de activitate al postului pentru care se organizează concurs;

c. întocmeşte procesul-verbal care conţine concluziile concursului şi îl prezintă şefului unităţii ierarhic superioare.

 VARIANTA I

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

 1.  

X

X

11.

X

X

21.

X

 1.  

X

X

X

12.

X

X

22.

X

X

 1.  

X

13.

X

23.

X

 1.  

X

X

14.

X

24.

X

X

 1.  

X

X

15.

X

X

25.

X

 1.  

X

X

X

16.

X

 1.  

X

17.

X

X

 1.  

X

18.

X

 1.  

X

19.

X

X

X

 1.  

X

20.

X

Notă:

- fiecare răspuns corect este punctat cu 0,36 puncte; (0,36 x 25= 9 puncte);

- răspunsurile la întrebări conţin una sau mai multe variante corecte;

- se punctează doar răspunsurile corecte şi complete pentru cazurile cu una sau două variante de  răspuns.

Total: 9 puncte subiectele. 1 punct se acordă din oficiu.

COMISIA:

 

Postat azi 20.05.2019.

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iunie 2019

Multisport. Jocurile Europene, 20 iunie – 1 iulie, Minsk (Belarus)

Atletism. Campionatele Naționale de juniori I, 20-22 iunie, Pitești

Scrimă. Campionatele Naționale de copii, sabie și spadă, 14-23 iunie, București

Scrimă. Campionatele Europene de seniori, 17-23 iunie, Germania

ANUNTURI AGREMENT

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo se va redeschide pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Prețurile pentru acces (individual și abonamente) sunt cele din secțiunea agrement-natație de pe siteul clubului. Prețurile și programul vor fi afișate și la intrarea în bazin.

•  Programul bazinului descoperit:
luni-vineri: 09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement
sâmbătă și duminică: 08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 316 vizitatori online