Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I - poziția 12, la Structura Financiar-Contabilitate, Compartimentul Contabilitate

Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I - poziția 12, la Structura Financiar-Contabilitate, Compartimentul Contabilitate

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele la proba test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I - poziția 12, din statul de organizare al clubului la Structura Financiar-Contabilitate, Compartimentul Contabilitate, din data de 22.07.2022 

Nr. crt.

Codul unic de identificare/ Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4621400

Ofițer specialist I, Poz. 12

NEPREZENTAT

2.

4621397

Ofițer specialist I, Poz. 12

9,70 (nouă, șaptezeci)

-

3.

4621422

Ofițer specialist I, Poz. 12

9,40 (nouă, patruzeci)

-

4.

4621315

Ofițer specialist I, Poz. 12

6,70 (șase, șaptezeci)

-

5.

4621398

Ofițer specialist I, Poz. 12

5,20 (cinci, douăzeci)

-

6.

4621443

Ofițer specialist I, Poz. 12

7,00 (șapte)

-

7.

4621266

Ofițer specialist I, Poz. 12

NEPREZENTAT

8.

4621401

Ofițer specialist I, Poz. 12

NEPREZENTAT

9.

4621431

Ofițer specialist I, Poz. 12

NEPREZENTAT

10.

4621314

Ofițer specialist I, Poz. 12

7,30 (șapte, treizeci)

-

11.

4621429

Ofițer specialist I, Poz. 12

5,50 (cinci, cincizeci)

-

12.

4621430

Ofițer specialist I, Poz. 12

6,10 (șase, zece)

-

13.

4621444

Ofițer specialist I, Poz. 12

NEPREZENTAT

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv până la 23.07.2022, ora 1400.

Postat azi, 22.07.2022, ora 14:00

 

TEST SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I – poziția 12 din statul de organizare, la Structura Financiar-Contabilitate, Compartimentul Contabilitate din cadrul C.S. Dinamo București prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale

VARIANTA I

1.În conformitate cu Regulile și politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, principalele registre și formulare care se utilizează sunt:

 1.  Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Balanța de verificare şi Cartea mare;
 2.  Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Fişa de cont pentru operațiuni diverse și Balanța de verificare;
 3.  Registrul-jurnal, Registrul de casă şi Cartea mare.

2.Inventarierea anuală a elementelor patrimoniale face parte din ansamblul lucrărilor de încheiere a exercițiului financiar și se execută în perioada:

 1. 01 octombrie - 31 decembrie;
 2. 01 septembrie - 31 decembrie;
 3. 01noiembrie - 31 decembrie.

3.Cu ocazia inventarierii, bunurile materiale aflate asupra angajaților :

 1.  Nu se inventariază;
 2.  Se inventariază o dată la 3 ani și se trec pe liste separate, iar persoanele care răspund de păstrarea lor confirmă sub semnătură, pe fișa de evidență a obiectelor de inventar în folosință;
 3.  Se inventariază și se trec pe liste separate, iar persoanele care răspund de păstrarea lor confirmă sub semnătură, pe fișa de evidență a obiectelor de inventar în folosință.

4.Inventarierea lucrărilor de investiții, reparații capitale, modernizări, dezvoltări, extinderi și altele asemenea aflate în curs de execuție la clădiri, instalații , mașini, utilaje etc. se face:

 1.  Prin înscrierea în liste de inventariere distincte a denumirii acestora, menționarea valorii de deviz și descrierea amănunțită a stadiului realizării;
 2.  Prin înscrierea în liste de inventariere distincte a denumirii acestora, menționarea valorii de deviz și a valorii lucrărilor realizate conform documentațiilor întocmite în acest sens.;
 3.  Prin înscrierea în liste de inventariere distincte a denumirii acestora, menționarea valorii de deviz, descrierea amănunțită a stadiului realizării și menționarea valorii lucrărilor realizate conform documentațiilor întocmite în acest sens.

5.Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:

 1.  Terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora și mijloacele fixe;
 2.  Terenurile, clădirile, animalele și plantațiile;
 3.  Terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora, animalele și plantațiile.

6.Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizării:

 1.  Mijloacele fixe aflate în proprietatea privată, lacurile, bălţile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii, precum şi terenurile, inclusiv cele împădurite;
 2.  Mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, lacurile, bălţile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investiţii, precum şi terenurile, inclusiv cele împădurite;
 3.  Mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, lacurile și bălţile.

7.Contabilitatea activelor fixe neamortizabile se ţine:

 1.  După cum acestea aparţin domeniului public al statului sau domeniului privat al statului/sunt în proprietatea privată a instituţiei publice;
 2.  După cum acestea aparţin domeniului public al statului sau domeniului privat al statului/sunt în proprietatea publică a instituţiei publice;
 3.  După cum acestea aparţin domeniului public al statului sau domeniului privat al statului.

8.Pentru bunuri materiale, trecerea pe cheltuieli se face în baza:

 1.  Facturii și a Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cantitativă şi calitativă) pentru bunuri materiale;
 2.  Bonului de consum, întocmit concomitent cu Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cantitativă şi calitativă) pentru bunuri materiale;
 3.  Bonului de consum, întocmit în baza facturii.

9.Contabilitatea sintetică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine cu ajutorul:

 1.  Fişei de cont pentru operaţiuni diverse;
 2.  Fişei de cont analitic pentru valori materiale;
 3.  Fişei de cont pentru valori materiale.

10.Cum se organizează contabilitatea stocurilor, conform Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne?

 1. Prin metoda inventarului permanent, prin înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire, astfel încât să fie cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ, cât şi valoric;
 2. Prin metoda inventarului lunar, prin înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire, astfel încât să fie cunoscute stocurile cantitativ;
 3. Prin înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire, astfel încât să fie cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ, cât şi valoric.

11.Justificarea avansurilor în numerar se efectuează:

 1.  În baza documentelor justificative eliberate de agenţii economici, respectiv facturi, chitanţe, bon de comanda-chitanţa sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabila cu regim special, aprobate potrivit legii;
 2.  În baza documentelor justificative eliberate de agenţii economici sau de persoane fizice autorizate, respectiv facturi, chitanţe, bon de comanda-chitanţa sau alte formulare ori documente privind activitatea financiară şi contabila cu regim special, aprobate potrivit legii;
 3.  În baza documentelor justificative eliberate de agenţii economici sau de persoane fizice, respectiv facturi, chitanţe, bon de comanda-chitanţa.

12.Evidenţa contabilă a activelor fixe se ţine cu ajutorul următoarelor documente de înregistrare contabilă:

 1.  Registrul numerelor de inventar, Fişa mijlocului fix, Fişa de cont pentru operaţii diverse;
 2.  Balanța de verificare, Fişa mijlocului fix, Fişa de cont pentru operaţii diverse;
 3.  Registrul numerelor de inventar, Fişa de magazie, Fişa de cont pentru operaţii diverse.

13.Evidența angajamentelor bugetare şi legale este ţinuta de:

 1.  Compartimentul logistic, iar persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv delegat va supraveghea organizarea şi ţinerea evidentei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 2.  Compartimentul juridic, iar persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu va supraveghea organizarea şi ţinerea evidentei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 3.  Compartimentul de contabilitate, iar persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu va supraveghea organizarea şi ţinerea evidentei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

14.În conformitate cu Regulile și politicile contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, stocurile se evaluează prin:

 1.  Aplicarea metodei costului mediu ponderat (C.M.P.);
 2.  Aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit (F.I.F.O.);
 3.  Aplicarea metodei ultimul intrat - primul ieșit (L.I.F.O.).

15.Lichidarea cheltuielilor este:

 1.  Faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective;
 2.  Faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta creditelor bugetare, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective;
 3.  Faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată.

16.Ordonanţarea de plată este:

 1.  Faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative;
 2.  Faza finala a execuţiei bugetare prin care instituţia publică este eliberata de obligaţiile sale faţă de terţii-creditori;
 3.  Documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispoziţie conducătorului compartimentului financiar (financiar-contabil) sa întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.

17.Activele fixe necorporale cuprind:

 1.  Cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de unitate, înregistrări ale unor evenimente, materiale publicate sau altele asemenea, efectuate/existente pe orice fel de suport, alte active fixe necorporale, active fixe necorporale în curs de execuţie;
 2.  Licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de unitate, înregistrări ale unor evenimente, materiale publicate sau altele asemenea, efectuate/existente pe orice fel de suport, alte active fixe necorporale, active fixe necorporale în curs de execuţie;
 3.  Cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de unitate, înregistrări ale unor evenimente, materiale publicate sau altele asemenea, efectuate/existente pe orice fel de suport, active fixe necorporale în curs de execuţie.

18.Poliţistul este obligat să îşi declare averea în următoarele situații:

 1.  La numirea în prima funcție, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu;
 2.  La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu;
 3.  La acordarea primului grad profesional, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu.

19.Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:

 1.  Delegare, detaşare, participare la misiuni internaţionale, transfer, mutare, punere la dispoziţie;
 2.  Delegare, detaşare, împuternicire pe o funcţie de conducere, transfer, mutare, punere la dispoziţie;
 3.  Delegare, detaşare, participare la misiuni internaţionale, împuternicire pe o funcţie de conducere, transfer, mutare, punere la dispoziţie.

20.Care din principiul de mai jos nu se regăsește între principiile bugetare prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare?

 1.  Principiul unității;
 2.  Principiul universalității;
 3.  Principiul autonomiei.

21.În sensul Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite sunt de următoarele categorii:

 1.  Ordonatori principali, ordonatori secundari şi ordonatori terţiari;
 2.  Ordonatori secundari şi ordonatori terţiari;
 3.  Ordonatori principali şi ordonatori terţiari

22.Nu se trec în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale care nu au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar:

 1.  Construcţii, amenajări la terenuri, mijloace de transport, alte vehicule motorizate, nave și aeronave;
 2.  Construcţii, amenajări la terenuri, armament și tehnică de luptă, mijloace de transport, alte vehicule motorizate, nave, aeronave, animale şi plantaţii;
 3.  Construcţii, amenajări la terenuri, mijloace de transport, alte vehicule motorizate, nave, aeronave, animale şi plantaţii.

23.Care este înregistrarea contabilă corectă, referitoare la achiziția unui program informatic de la terți (furnizor)?

 1.  208=404;
 2.  208=401;
 3.  205=404.

24.Care este înregistrarea contabilă corectă, referitoare la achiziția unui bun material de natura pieselor de schimb de la terți (furnizor)?

 1.  302.08=401.01;
 2.  302.04=401.01;
 3.  302.04=404.01.

25.Care este înregistrarea contabilă corectă, referitoare la creșterea valorii terenurilor în urma operațiunii de reevaluare a acestora?

 1.  212.01=101.01;
 2.  211.01=101.01;
 3.  211.01=105.01.

26.În sensul Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, precum şi între programe se pot efectua:

 1.  În limita de 15% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 15% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice;
 2.  În limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice;
 3.  În limita de 10% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 20% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.

27.În sensul Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia:

 1.  Donaţiilor şi sponsorizărilor;
 2.  Cheltuielilor de investiții;
 3.  Cheltuielilor de personal.

28.Potrivit principiului unităţii monetare toate operaţiunile bugetare se exprima în:

 1.  Moneda euro;
 2.  Moneda dolar american;
 3.  Moneda naţională.

29.Erorile constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale se corectează:

 1.  La data constatării lor;
 2.  În 30 de zile de la constatarea lor;
 3.  În 5 zile de la constatarea lor.

30.Potrivit principului universalității:

 1.  Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume nete;
 2.  Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute;
 3.  Veniturile bugetare sunt afectate direct unei cheltuieli bugetare anume.

 

GRILĂ DE CORECTARE A TESTULUI SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFIȚER SPECIALIST I POZ. 12 DIN CADRUL  STRUCTURII FINANCIAR-CONTABILITATE COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, PRIN TRECERE ÎN CORPUL OFIȚERILOR DE POLIȚIE A AGENȚILOR DE POLIȚIE CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE LEGALE

VARIANTA I

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

 1.  

X

16.

X

 1.  

X

17.

X

 1.  

X

18.

X

 1.  

X

19.

X

 1.  

X

20.

X

 1.  

X

21.

X

 1.  

X

22.

X

 1.  

X

23.

X

 1.  

X

24.

X

 1.  

X

25

X

 1.  

X

26.

X

 1.  

X

27.

X

 1.  

X

28.

X

 1.  

X

29.

X

 1.  

X

30.

X

Notă:

- fiecare răspuns corect este punctat cu 0,30 puncte; (0,30 x 30= 9 puncte);

- răspunsurile la întrebări conțin o singură variantă corectă;

 Total: 9 puncte subiectele. 1 punct se acordă din oficiu.

 

 

 

         

 

 


Program Competitional

15-21 august 2022

HANDBAL. Supercupa României Baucem la masculin, 18 august, ora 17:30: DINAMO – Steaua. Sala Polivalentă București

RUGBY. Liga Națională, play-off (etapa 2), 20 august: DINAMO – CSM Știința Baia Mare. Stadion Florea Dumitrache

ATLETISM. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

CICLISM. Campionatul European elite, 15-20 august, Munchen

GIMNASTICĂ. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

INOT. Campionatul European, 11-18 august, Roma

ANUNT

• În perioada 13-31 august, bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo se va închide pentru lucrări de igienizare. În această perioadă, activitatea sportivă, de inițiere și de agrement se va desfășura în bazinul în aer liber din Complexul Sportiv Dinamo.

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 305 vizitatori online