Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele la proba test scris pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I, Structura Financiar-Contabilitate

Rezultatele la proba test scris pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I, Structura Financiar-Contabilitate

TABEL

cuprinzând rezultatele la proba test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, pentru ocuparea postului vacant de Ofițer principal I - poziția 7 din statul de organizare al Clubului, Structura Financiar-Contabilitate,

din data de 14.12.2021


Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nota acordată la

testul scris

Obs.

  1.

4625187

7,75

(șapte, șaptezeci și cinci)

  2.

4625144

9,00

(nouă)

  3.

4614527

6,50

(șase,cincizeci)

  4.

4614877

7,00

(șapte)

  5.

4614526

Neprezentat

  6.

4614884

8,50

(opt, cincizeci)

* Nota finală conţine 1 (unu) punct din oficiu.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 15.12.2021, ora 16.00 

Publicat azi 14.12.2021, ora 15:30


TEST  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I – poziţia 7  din statul de organizare, la structura Financiar-Contabilitate din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă

VARIANTA I

1. În sensul Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, poliţistul este obligat:

a) să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afară acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat.

b) să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afară acestuia, în orice situaţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii

c) să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afară acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.

2. În sensul Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, la decesul unui poliţist, Ministerul Afacerilor Interne acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz,

 a) un ajutor de deces egal cu de șase ori salariul de bază avut.

b) un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut

c) un ajutor suplimentar de deces egal cu de trei ori salariul de bază avut la nivelul anului 2009.

3. În sensul Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, poliţistului îi este interzis.

a) să adere la secte, organizaţii religioase, sindicale sau la alte organizaţii interzise de lege.

b) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege.

c) să adere la secte, organizaţii religioase, profesionale sau la alte organizaţii interzise de lege.

4. În sensul Hotărârii Guvernului nr. 1578/2002 privind  condiţiile în baza cărora politistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, polițiștii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, a cărui durata se stabilește în raport cu vechimea lor în serviciu, după cum urmează:

a)

- 21 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani;

- 25 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani.

b)

- 32 de zile lucrătoare, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 15 ani;

- 38 de zile lucrătoare, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 15 ani.

c)

- 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani;

- 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani.

5. În sensul ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare, documentaţia cuprinzând actele de constatare şi cercetare a pagubei şi documentele probatorii se vizează pentru controlul financiar preventiv de către:

a) organul financiar de la nivelul eşalonului superior celui competent să aprobe darea la scădere, precum şi de structura juridică de la acest nivel.

b) organul financiar de la nivelul eşalonului competent să aprobe darea la scădere, precum şi de structura juridică de la acest nivel.

c) organul financiar de la nivelul eşalonului competent să aprobe darea la scădere, precum şi de structura de resurse umane de la acest nivel.

6. În sensul prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile bugetare nu vor fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia?

a) cheltuielilor de personal.

b) donaţiilor şi sponsorizărilor.

c) cheltuielilor curente şi de capital.

7. În sensul prevăzut de Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, programele informatice create de agentul economic sau achiziţionate de la terţi se amortizează în funcţie de durata probabila de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de:

a) 5 ani.

b) 7 ani.

c) 10 ani.

8. În sensul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, nivelurile de secretizare atribuite informaţiilor din clasa secrete de stat sunt?

a) 1. secret I; 2. secret II; 3. secret III.

b) 1. strict secret de importanta deosebita; 2. strict secret; 3. secret.

c) 1. secret 0; 2. secret 00; 3. secret 000.

 

9. În sensul Ordinului ministrului finanțelor nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare, instituţiile publice:

a) pot detalia subdiviziunile prevăzute în clasificatia economica şi functionala a cheltuielilor, pentru necesităţi de analiza, raportare sau prelucrare a datelor.

b) nu pot detalia subdiviziunile prevăzute în clasificatia economica şi functionala a cheltuielilor, pentru necesităţi de analiza, raportare sau prelucrare a datelor.

c) pot detalia subdiviziunile prevăzute în clasificatia economica a cheltuielilor, pentru necesităţi de analiza, raportare sau prelucrare a datelor.

10. În sensul prevăzut de Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt:

a) Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare.

b) Registrul-inventar şi Cartea mare.

c)  Registrul-jurnal şi Cartea mare.

 

11. În sensul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2005 privind documentele financiar-contabile, documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

a) - denumirea documentului;- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

b) - denumirea documentului;- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz.

c) - denumirea documentului;- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

12. În sensul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2005 privind documentele financiar-contabile, orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, conducătorului entităţii (administratorului entităţii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective) situaţia constatată:

a) în termen de 36 de ore de la constatare.

b) în termen de 48 de ore de la constatare.

c) în termen de 24 de ore de la constatare.

13. În sensul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2005 privind documentele financiar-contabile, principalele forme de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare în cazul unităţilor care conduc contabilitatea în partidă dublă sunt:

a) "pe jurnale" şi forma combinată "maestru-şah cu jurnale".

b) "maestru-şah" şi forma combinată "maestru-şah cu jurnale".

c) "pe jurnale", "maestru-şah" şi forma combinată "maestru-şah cu jurnale".

14. În sensul prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite sunt de următoarele categorii:

a) ordonatori principali si ordonatori terţiari.

b) ordonatori ordonatori secundari şi ordonatori terţiari.

c) ordonatori principali, ordonatori secundari şi ordonatori terţiari.

15. În sensul Ordonanței Guvernului  nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare, obligarea la plata despăgubirilor pentru pagubele produse sau a contravalorii bunurilor şi serviciilor nedatorate, precum şi obligarea la restituirea sumelor încasate fără drept se face prin:

a) decizie de răspundere civilă.

b) decizie de plată.

c) decizie de imputare.

 

16. În sensul Ordonanței Guvernului  nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare, decizia de imputare se emite

a) în termen de cel mult 15 de zile de la data înregistrării procesului-verbal de cercetare administrativă la organul competent s-o emită şi se comunică în termen de cel mult 15 zile celui obligat la plată.

b) în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării procesului-verbal de cercetare administrativă la organul competent s-o emită şi se comunică în termen de cel mult 15 zile celui obligat la plată.

c) în termen de cel mult 45 de zile de la data înregistrării procesului-verbal de cercetare administrativă la organul competent s-o emită şi se comunică în termen de cel mult 15 zile celui obligat la plata.

17. Care din principiul de mai jos nu se regăseşte între principiile bugetare prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare?

a) Principiul autonomiei;

b) Principiul unităţii;

c) Principiul universalităţii.

18. În sensul prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, toate operaţiunile bugetare se exprima în?

a) moneda naţională.

b) moneda euro.

c) moneda lira sterlină

19. În sensul prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de?

a) 11 luni.

b) 12 luni, care corespund exerciţiului bugetar.

c) 3 trimestre.

 

20. În sensul Hotărârii Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale politistilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor politistilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în alta localitate, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care poliţiştii folosesc alte mijloace de transport în comun decât cele feroviare au dreptul sa călătorească astfel:

a) cu mijloace de transport fluviale şi maritime, la clasa I, ofiţerii de poliţie şi la clasa a II-a, agenţii de poliţie; cu mijloace de transport auto pe orice distanta, iar cu avionul, pe baza aprobării conducătorului unităţii; cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu exista reţea de cale ferată sau de transport auto.

b) cu mijloace de transport fluviale şi maritime, la clasa I, ofiţerii de poliţie şi la clasa a I-a, agenţii de poliţie; cu mijloace de transport auto pe distanta de 300 km, iar cu avionul, pe baza aprobării conducătorului unităţii; cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu exista reţea de cale ferată sau de transport auto.

c) cu mijloace de transport fluviale şi maritime, la clasa II, ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie; cu avionul, pe baza aprobării conducătorului unităţii; cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu exista reţea de cale ferată sau de transport auto.

21. În sensul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, saituaţiile financiare trimestriale şi anuale cuprind:

a) bilanţul; contul de rezultat patrimonial; situaţia fluxurilor de trezorerie; situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative.

b) bilanţul; contul de rezultat patrimonial; situaţia fluxurilor de trezorerie; situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; contul de execuţie bugetară.

c) bilanţul; contul de rezultat patrimonial; situaţia fluxurilor de trezorerie; situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative; contul de execuţie bugetară.

22. În sensul prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în programele de investiţii, cheltuielile de investiţii se prezintă grupate pe următoarele poziţii:

a) A. obiective/proiecte de investiţii în continuare; B. obiective/proiecte de investiţii noi; C. alte cheltuieli de investiţii.

b) A. obiective/proiecte de investiţii în continuare; B. alte cheltuieli de investiţii.

c) A. obiective/proiecte de investiţii în continuare; B. obiective/proiecte de investiţii noi.

23. În sensul prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, precum şi între programe se pot efectua:

a) în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.

b) în limita de 15% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 15% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.

c) în limita de 10% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, şi, respectiv, de 20% din prevederile programului, cumulat la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puţin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.

24. În sensul prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigura astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; integral, din veniturile proprii.

b) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; integral, din veniturile proprii.

c) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz.

25. În sensul Ordinului ministrului finanțelor nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare, ordonanţarea de plată trebuie să conţină date cu privire la:

a) exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata; suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau în moneda străină, după caz; datele de identificare a beneficiarului plăţii; natura cheltuielilor; modalitatea de plată.

b) exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata; subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata; suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau în moneda străină, după caz; natura cheltuielilor; modalitatea de plată.

c) exerciţiul bugetar în care se înregistrează plata; subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata; suma de plată (în cifre şi litere) exprimată în moneda naţionala sau în moneda străină, după caz; datele de identificare a beneficiarului plăţii; natura cheltuielilor; modalitatea de plată.

 

26. În sensul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, activele fixe corporale cuprind:

a) terenuri şi amenajări de terenuri; instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale; active fixe corporale în curs de execuţie.

b) terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale; active fixe corporale în curs de execuţie.

c) terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.

27. În sensul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de:

a) 15 ani.

b) 20 ani.

c) 10 ani.

28. În sensul Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează, în principal:

a) - angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament, după caz; - deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; - modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; - ordonanţarea cheltuielilor; - efectuarea de încasări în numerar; - constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare; - reducerea, eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare; - constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism; - recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite; - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; - alte tipuri de operaţiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

b) - angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament, după caz; - deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; - modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; - ordonanţarea cheltuielilor; - efectuarea de încasări în numerar; - constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare; - constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism; - recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite; - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; - alte tipuri de operaţiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

c) - angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament, după caz; - deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; - modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; - ordonanţarea cheltuielilor; - efectuarea de încasări în numerar; - constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare; - reducerea, eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare; - constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism; - recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite; - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale; - alte tipuri de operaţiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

29. În sensul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2005 privind documentele financiar-contabile, reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire" care trebuie să conţină elementele care au legătură cu constatarea şi reconstituirea documentelor dispărute, şi anume:

a) - sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentelor;- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;- dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a persoanei vinovate, după caz;- dispoziţia scrisă a conducătorului entităţii pentru reconstituirea documentelor;- o copie a documentelor reconstituite.

b) - sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentelor; - dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada sancţionării disciplinare a persoanei vinovate, după caz;- dispoziţia scrisă a conducătorului entităţii pentru reconstituirea documentelor;- o copie a documentelor reconstituite.

c) - sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia documentelor;- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;  - dispoziţia scrisă a conducătorului entităţii pentru reconstituirea documentelor;- o copie a documentelor reconstituite.

30. În sensul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2005 privind documentele financiar-contabile, principalele forme de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare în cazul unităţilor care conduc contabilitatea în partidă dublă sunt:

a) "pe jurnale" şi forma combinată "maestru-şah cu jurnale".

b) "maestru-şah" şi forma combinată "maestru-şah cu jurnale".

c) "pe jurnale", "maestru-şah" şi forma combinată "maestru-şah cu jurnale".

 

31. Care este modul de inregistrare contabilă corectă,  referitoare la achiziţionarea unui program informatic de la terţi (furnizori):

 1. 208 = 404
 2. 208 = 401
 3. 205 = 404

 

32. Care este modul de inregistrare contabilă privind amortizarea lunară a programelor informatice, începând cu luna următoare recepţiei acestora:

 1. 609.00    =    208.01
 2. 682.02    =    208.02
 3. 681.01    =    208.01

33. Evidențierea in contabilitate a unui, activ fix corporal de natura ”mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie”,  achiziționat de la un terț ( furnizor)

 1. 214.00   =    404.01
 2. 213.00  =     401.01
 3. 214.01  =     401.01

34. Evidențierea in contabilitate a uni, bun material de natura obiectelor de inventar, achiziționat de la un terț (furnizor)

 1. 302.01  =  401.01
 2. 303.01  =  401.01
 3. 303.01  =  404.01

35. Evidențierea in contabilitate a uni, bun material, de natura  pieselor de schimb,  achiziționat de la un terț  (furnizor)                 

 1. 303.02  =  401.01
 2. 302.02  =  401.01
 3. 302.04  =  401.01

36. Evidențierea in contabilitate a uni, bun material, de natura  ” obiectelor de inventar”, ce au fost scazute din gestiune pe baza procesului verbal de casare;

 1. 602.02   =  302.02
 2. 603.00   =  303.01
 3. 603.02   =  302.02


GRILĂ DE CORECTARE A TESTULUI SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFIȚER PRINCIPAL  I POZ. 7 DIN CADRUL  STRUCTURII FINANCIAR CONTABILITATE, PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ

VARIANTA 1

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

  1.

X

19.

X

  2.

X

20.

X

  3.

X

21.

X

  4.

X

22.

X

  5.

X

23.

X

  6.

X

24.

X

  7.

X

25.

X

  8.

X

26.

X

  9.

X

27.

X

  10.

X

28

X

  11.

X

29.

X

  12.

X

30.

X

  13.

X

31.

X

  14.

X

32.

X

  15.

X

33.

X

  16.

X

34.

X

  17.

X

35.

X

  18.

X

36.

X

Notă:

- fiecare răspuns corect este punctat cu 0,30 puncte; (0,25 x 36= 9 puncte);

- răspunsurile la întrebări conțin una sau mai multe variante corecte;

- se punctează doar răspunsurile corecte și complete pentru cazurile cu una sau două sau trei variante de   răspuns.

Total: 9 puncte subiectele. 1 punct se acordă din oficiu.


Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 240 vizitatori online