Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef secție la Centrul Sportiv Brașov, pozitia 334

Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef secție la Centrul Sportiv Brașov, pozitia 334

Tabel cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef secție la Centrul Sportiv Brașov din cadrul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poz. 334 din statul de organizare al unității, din data de 15.11.2022

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele  candidatului

 

Nota

finală

Observații

1.

 

4624207

 

 8.01

-

Candidatul nemulțumit de rezultatele obținute la interviu poate formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 16.11.2022.


GHID DE INTERPRETARE A INTERVIULUI
(VARIANTA 1)

la concursul din 15.11.2022 pentru ocuparea funcției vacante de

șef secție la Centrul Sportiv Brașov -

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poz. 334 din statul de organizare al unității


Subiectul 1 -

 

Prezentați modul în care se asigură cheltuielile de transport pe teritoriul național ale participanților la acțiunile sportive, conform Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. nr. 1447/2007 (2,5 puncte)

Răspuns 

Cheltuieli de transport

Articolul 9 - 1, 5 pct.

(1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia, se poate efectua, după caz:

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; - 0,15 pct.

b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante; - 0,15 pct.

c) cu mijloace de transport în comun; - 0,15 pct.

d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; - 0,15 pct.

e) cu avionul, clasa economică; - 0,15 pct.

f) cu navele de călători, după tariful clasei I; - 0,15 pct.

g) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii. - 0,15 pct.

(2) La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. - 0,25 pct.

(3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condiţiile legii. - 0,20 pct.

Articolul 11 - 1 pct.

(1) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi:

a) taxele pentru trecerea podurilor; - 0,11 pct.

b) taxele de traversare cu bacul; - 0,11 pct.

c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; - 0,11 pct.

d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; - 0,11 pct.

e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; - 0,11 pct.

f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. - 0,11 pct.

(2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind:

a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; - 0,12 pct.

b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; - 0,11 pct.

c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare. - 0,11 pct.

 

Subiectul 2

Prezentați etapele realizării evaluării de serviciu a polițiștilor conform Anexei nr. 8 la OMAI nr. 140/2016 privind  activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne (2 puncte)

Răspuns 

Articolul 8

(1) În vederea realizării evaluării de serviciu, anuală sau parţială, se parcurg următoarele etape: – 1,40 pct.

a) completarea datelor de identificare din formularul de evaluare de serviciu; - 0,20 pct.

b) stabilirea, de către şeful care are competenţă de întocmire a evaluării de serviciu, a indicatorilor de evaluare specifici postului, pentru criteriul de evaluare "modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa postului", în baza atribuţiilor cuprinse în fişa postului, potrivit frecvenţei şi importanţei sarcinilor şi atribuţiilor îndeplinite în perioada evaluată, şi înscrierea lor în formularul evaluării de serviciu; - 0,20 pct.

c) planificarea şi desfăşurarea, de către şeful care are competenţă de întocmire a evaluării de serviciu, a interviului de evaluare realizat potrivit anexei nr. 21 la ordin, precum şi consemnarea în formularul de evaluare de serviciu a unor date şi informaţii culese în această etapă, respectiv a factorilor care au afectat performanţa poliţistului, solicitările poliţistului apreciat, precum şi confirmarea studiilor şi a programelor de formare profesională continuă pe care le-a absolvit/la care a participat poliţistul; - 0,20 pct.

d) acordarea, de către şeful care are competenţă de întocmire a evaluării de serviciu, a punctajului pentru fiecare criteriu/indicator de evaluare, calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat, precum şi apunctajului general, respectiv a calificativului general rezultat, care este propus pentru aprobare; înscrierea constatărilor şi concluziilor sintetice, raportat la modul de îndeplinire a criteriilor şi indicatorilor de evaluare, precum şi a aprecierii potenţialului de dezvoltare profesională şi a propunerilor privind evoluţia profesională, potrivit prevederilor din anexa nr. 22 la ordin; transmiterea formularului de evaluare de serviciu completat persoanei cu competenţă de aprobare a evaluării de serviciu; - 0,20 pct.

e) analiza, de către şeful care are competenţă de aprobare a evaluării de serviciu a poliţistului, a modului de apreciere realizat de şeful care are competenţă de întocmire a evaluării, acordarea calificativului general şi înscrierea concluziilor şi recomandărilor şi cu privire la poliţistul evaluat în formularul de evaluare de serviciu;

modificarea punctajelor acordate de şeful care a întocmit evaluarea şi, după caz, a calificativului general propus de către acesta, în situaţia în care apreciază că aceasta nu corespunde realităţii, potrivit îndrumarului de completare a formularului de evaluare de serviciu a poliţiştilor, prevăzut în anexa nr. 22 la ordin; transmiterea formularului de evaluare de serviciu completat către şeful care a întocmit evaluarea de serviciu; - 0,20 pct.

f) comunicarea, de către şeful care a întocmit evaluarea de serviciu, a rezultatului evaluării şi prezentarea formularului de evaluare de serviciu în vederea luării la cunoştinţă de către poliţistul evaluat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării; în situaţia în care poliţistul evaluat nu poate lua cunoştinţă de rezultatele evaluării de serviciu formularul de evaluare de serviciu aprobat se păstrează la şeful care a întocmit evaluarea de serviciu, până la data la care încetează situaţia care a condus la imposibilitatea aducerii la cunoştinţă a rezultatului evaluării. - 0,20 pct.

g) transmiterea, de către şeful care a întocmit evaluarea de serviciu, după încheierea termenului legal în care poliţistul evaluat poate formula contestaţie, a formularului de evaluare de serviciu aprobat, la structura de resurse umane care gestionează dosarul de personal al poliţistului evaluat. - 0,20 pct.

(2) În situaţia în care ministrul afacerilor interne este şeful care are, potrivit legii, competenţa de întocmire a evaluării de serviciu a poliţistului, se desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d), f) şi g), calificativul general propus fiind calificativul general aprobat. - 0,15 pct.

 (3) Poliţistului care în perioada evaluată a fost trimis să urmeze programe de formare profesională continuă i se iau în considerare rezultatele activităţii desfăşurată în această perioadă la evaluarea de serviciu. - 0,15 pct.

(4) În situaţia în care au fost întocmite mai multe evaluări de serviciu parţiale, şeful care are competenţă de întocmire a evaluării de serviciu anuale are obligaţia de a completa, după finalizarea evaluării de serviciu parţiale fisa sintetică cu evaluările parţiale de serviciu şi calificativul final, prevăzută în anexa nr. 20 la ordin, potrivit îndrumarului de completare a formularului de evaluare de serviciu a poliţiştilor, prevăzut în anexa nr. 22 la ordin. - 0,15pct.

(5) Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestaţie în condiţiile art. 26^4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. - 0,15 pct.

 

Subiectul 3

Detaliați regimul juridic al cluburilor sportive de drept public potrivit prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare. (1,5  puncte)

 

Răspuns 

Cluburi sportive

Articolul 28 – 0,5 pct.

(2) Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.

(3) Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinaţiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului şi Sportului.

(5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face în condiţiile legii.

(6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.

Articolul 29 – 0,5 pct.

(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea administraţiei publice centrale, locale sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii.

 (3) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive de drept public în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la solicitarea acestora.

Articolul 30 – 0,5 pct.

Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Subiectul 4 -  

Enumerați la alegere 10 atribuții ale Compartimentului coordonatori discipline sportive din cadrul Centrului Sportiv Brașov al Clubului Sportiv ”Dinamo” București, statuate prin  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv "Dinamo" Bucureşti aprobat prin OMAI nr. 93/2022. (3  puncte).

Răspuns 

Articolul 43 0,30 pct. x10                                                                                      

2) Compartimentul coordonatori discipline sportive îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură întreaga activitate organizatorică şi de instruire pentru pregătirea şi participarea în competiţii a sportivilor, în vederea îndeplinirii obiectivelor de performanţă propuse;

b) asigură activităţile specifice în vederea organizării şi deplasării în condiţii optime a competiţiilor interne şi internaţionale desfăşurate în baza sportivă a Clubului, privind: primirea, cazarea, hrănirea, transportul participanţilor, pavoazarea, asigurarea instalaţiilor şi a materialelor specifice;

c) întocmeşte, ţine evidenţa şi centralizează acţiunile sportive şi rezultatele obţinute în conformitate cu prevederile calendarelor sportive elaborate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Ministerul Sportului, federaţiile de specialitate şi cu calendarul competiţional propriu, urmărind participarea sportivilor la competiţii;

d) coordonează şi urmăreşte organizarea şi întocmirea planurilor de măsuri privind asigurarea ordinii şi liniştii publice la competiţiile interne şi internaţionale organizate de către Club, precum şi supunerea spre aprobare a acestora (pază, ambulanţă, pompieri);

e) urmăreşte selecţia, legitimarea şi promovarea în cadrul disciplinelor sportive a sportivilor tineri şi talentaţi proveniţi din grupele proprii de copii şi juniori sau prin transfer de la alte cluburi;

f) analizează anual sau de câte ori este necesar, împreună cu colectivul tehnic, valoarea sportivilor, modul de organizare şi desfăşurare a antrenamentelor, în concordanţă cu cerinţele metodice moderne de actualitate, rezultatele obţinute la competiţii, în conformitate cu obiectivele propuse şi asumate, stabilind şi propunând conducerii Clubului măsurile care se impun;

g) colaborează cu federaţiile de specialitate, Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, precum şi compartimentele de specialitate din cadrul Clubului (financiar, achiziţii, resurse umane, juridic etc.), conlucrând pentru soluţionarea problemelor de pregătire şi competiţionale ale disciplinelor sportive;

h) iniţiază, negociază şi perfectează, împreună cu Compartimentul juridic, Structura financiar-contabilitate, protocoale şi contracte de activitate sportivă cu sportivi, tehnicieni, precum şi alţi specialişti, precum şi cu cluburi sportive în probleme organizatorice şi de pregătire care prezintă interes reciproc;

i) prezintă spre aprobare acţiuni de sponsorizare internă şi internaţională pentru disciplinele sportive;

j) acţionează pentru asigurarea, în cadrul disciplinelor sportive, a unui climat de muncă bazat pe răspundere, cooperare, ordine şi disciplină, pe respectarea neabătută a rigorilor sportului de performanţă;

k) se preocupă de respectarea obligaţiilor pe care sportivii le au faţă de Club;

l) prezintă propuneri pentru stimularea, din punct de vedere moral şi material, a sportivilor şi colectivelor tehnice;

m) coordonează şi sprijină pregătirea de specialitate a colectivelor tehnice, cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea de către aceştia a orientării şi indicaţiilor metodice elaborate de federaţiile de specialitate;

n) asigură legătura cu organele metodice din Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sportului, conlucrând cu acestea pentru perfecţionarea procesului de antrenament la nivelul clubului;

o) prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea dotării cu materiale şi aparatură tehnică a bazelor sportive, echipament sportiv de antrenament şi competiţii specific fiecărei discipline sportive;

p) urmăreşte organizarea şi funcţionarea tuturor activităţilor de iniţiere organizate în cadrul Clubului contra cost la disciplinele sportive din cadrul Centrului Sportiv Braşov;

q) participă, la ordin, în situaţii deosebite, la executarea unor misiuni specifice de ordine şi siguranţă publică, independent sau în cooperare cu efective din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I.

NOTĂ :

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate individual de fiecare membru al comisiei. Se acordă 1 punct din oficiu.

           

Data afișării: 15.11.2022, ora 15:30

Program Competitional

Săptămâna 5 - 11 decembrie 2022

Handbal. Machineseeker EHF Champions League (etapa 9), 8 decembrie, ora 19:45: Dinamo - HC PPD Zagreb. Sala Polivalentă București

Handbal. Liga Națională (etapa 15), 11 decembrie, ora 12:00: Dinamo – CSU din Suceava. Sala Dinamo

Baschet. Liga Națională (etapa 9), 7 decembrie, ora 18:00: CSM ABC Athletic Constanța – Dinamo

Baschet. Liga Națională (etapa 10), 10 decembrie, ora 18:00: CSM Galați – Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 10), 10 decembrie, ora 15:00: Rapid – Dinamo. Sala Rapid

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 9), 10 decembrie, ora 17:00: Dinamo – CSM Lugoj. Sala Dinamo

Box. Campionatul Național tineret și seniori, 6-10 decembrie, Târgu Jiu

Inot. Campionatul Național de cadeți, 08-11 decembrie, Miercurea Ciuc

Haltere. Campionatul Mondial, 4-14 decembrie, Columbia

Agrement Natație

Agrement Fitness

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

ANUNTURI

AGREMENT ÎNOT

În ziua de sâmbătă, 10 decembrie a.c., în intervalul 16:30 - 19:00, bazinul acoperit semiolimpic (25m) este rezervat pentru activități competiționale, motiv pentru care nu se vor desfășura ore de agrement.

bazin_acoperit_2

Vizitatori online

Avem 312 vizitatori online