Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele obținute la testul scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III la Serviciul Resurse Umane, poziția 20

Rezultatele obținute la testul scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III la Serviciul Resurse Umane, poziția 20

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la testul scris al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III  la Serviciul Resurse Umane, poziția 20 în stat

 

Nr. crt.

Număr de înregistrare atribuit

candidatului/ Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4613883

Ofițer pr.III, Poziţia 20

4.00 (patru)

2.

4614065

Ofițer pr.III, Poziţia 20

NEPREZENTAT

3.

4614075

Ofițer pr.III, Poziţia 20

4,50 (patru, cinzeci)

4.

4613981

Ofițer pr.III, Poziţia 20

NEPREZENTAT LA  CORECTAREA  TESTULUI SCRIS

5.

4614074

Ofițer pr.III, Poziţia 20

4.00 (patru)

6.

4613642

Ofițer pr.III, Poziţia 20

9.50 (nouă, cinzeci)

7.

4614066

Ofițer pr.III, Poziţia 20

NEPREZENTAT

8.

4613888

Ofițer pr.III, Poziţia 20

5.00 (cinci)

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare.

Publicat azi, 4 decembrie 2021, ora 16:45


 

TEST  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de ofiţer  principal III – poziţia 20,  din statul de organizare, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă 

VARIANTA I

                                                                                                                        

  1. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, etapele desfășurării analizei postului sunt următoarele:

a) constituirea comisiei de analiză a postului;

b) completarea Chestionarului pentru analiza postului, de către titularul postului sau după caz, de fostul titular al postului, ori de către titulari ai unor posturi cu atribuții similare, în situația în care se analizează modificarea atribuțiilor de serviciu;

c) culegerea datelor necesare analizei postului, de către șeful nemijlocit al titularului postului, prin utilizarea, cu titlu orientativ, a Fișei de observație a sarcinilor postului, în situația în care se analizează modificarea atribuțiilor de serviciu;

 

  1. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI , în cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs sau nu dețin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs, din comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor fac parte:

a)     persoane/specialiști care au funcția  egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, de la nivelul eșalonului inferior;

b)    persoane/specialiști care au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, de la eșalonul inferior, dar  în funcție de specialitatea postului scos la concurs, sau de la altă unitate a MAI;

c)     persoane/specialiști care au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, de la eșalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/și din afara MAI.

 

  1. Potrivit Anexei nr. 3 la Omai 140/2016  privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, calitatea de membru al comisiei de concurs este incompatibilă cu:

a)    cea de membru al comisiei de soluționare a contestațiilor;

b)    cea de membru al subcomisiei;

c)     cea de membru al comisiei de analiză a postului scos la concurs.

 

  1. Potrivit Anexei nr. 3 la Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI,  comisia de concurs are următoarele atribuții:

a)     Solicită Corpului Național al Polițiștilor/structurilor teritoriale să asiste la organizarea și desfășurarea concursului;

b)    semnează procesul-verbal care conține concluziile concursului, întocmit de secretarul comisiei și îl prezintă șefului unității organizatoare a concursului, însoțit de tabelul cu rezultatele obținute de candidați, în vederea dispunerii măsurilor, potrivit competențelor;

c)     constituie și gestionează dosarul de concurs.

 

  1. Potrivit  Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante conține următoarele documente:

a)     cererea de înscriere și Curriculum Vitae;

b)    copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

c)     lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs.

 

  1. Pentru înregistrarea probelor de concurs în condițiile Anexei nr. 3 Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI:

a)    compartimentul de resurse umane al unității organizatoare poate solicita sprijinul structurii cu atribuții în domeniul comunicațiilor/informatică/similar;

b)    comisia de concurs poate solicita sprijinul structurii cu atribuții în domeniul comunicațiilor/informatică/similar;

c)     secretarul comisiei de concurs poate solicita sprijinul structurii cu atribuții în domeniul comunicațiilor/informatică/similar.

 

7. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, mutarea polițistului în interesul serviciului în cadrul aceleiași unități se realizează:

a) la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, materializată într-o notă de prezentare, cu aprobarea șefului unității;

b) la inițiativa șefului unității;

c) la solicitarea, prin raport scris, a polițistului.

 

8. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, polițistul are obligația de a notifica în scris șefului unității în care este  încadrat intenția privind încetarea raporturilor de serviciu prin demisie. Notificarea reprezintă un preaviz și se realizează:

a) cu cel puțin 15 zile calendaristice, în cazul funcției de execuție, înainte de data încetării raportului de serviciu;

b) cu cel puțin 20 zile calendaristice, în cazul funcției de execuție, înainte de data încetării raportului de serviciu;

c) cu cel puțin 30 de zile calendaristice, în cazul funcțiilor de conducere, înainte de data încetării raportului de serviciu. 

9. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, rezultatele evaluării de serviciu susțin activitatea de:

a) stabilire a obiectivelor personale de perspectivă și planificare a carierei;

b) validare a programelor de recrutare, selecție, încadrare, formare profesională continuă;

c) înlesnire a dialogului dintre șef și subordonat, în vederea creșterii performanței profesionale.

 

10. Potrivit Legii nr. 360/2002  privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:

a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului;

b) legalitatea exercitării competențelor conferite de funcție;

c) aptitudini profesionale și respectarea normelor de etică și deontologie aplicabile polițistului;

11. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, documentele de evidență nominală a diferitelor categorii de personal din MAI sunt, după caz:

a) fișa matricolă;

b) registrul de evidență a salariaților/funcționarilor publici cu statut special;

c) statul de organizare, în format electronic;

 

12. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, dosarul personal cuprinde  documente cu caracter profesional, respectiv:

a) formularele de evaluare de serviciu/rapoartele de evaluare;

b) notele de cunoaștere;

c) fișele de personal.

 

13. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, dosarele personale/profesionale ale personalului de conducere care intră în competența ministrului afacerilor interne și a secretarilor de stat se păstrează la:

a) structura de resurse umane din care face parte;

b) la D.G.M.R.U.;

c) inspectoratul general/similar.

 

14. Potrivit Omai 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, documentele de evidență nominală ale ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în rezervă/retragere sunt: 

a) dosarul personal;

b) dosarul profesional;

c) dosarul de rezervist.

 

15. Referitor la concursul de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual,potrivit  H.G .286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:

a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.

 

16. Potrivit H.G .286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, referitor la concursul de ocuparea unui post temporar vacant pentru personalul contractual, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare în termen de:

a) 5 zile lucrătoare lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe/probei de concurs;

b) maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

c) maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

17. Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale,  potrivit  Omai 105/2015  pentru  aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne , se face:

a) prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic al acestuia şi aprobat de conducătorul unităţii;

b) printr-o notă-raport, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful nemijlocit şi aprobat de conducătorul unităţii;

c) prin dispoziție de personal, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful nemijlocit şi aprobat de șeful ierarhic al acestuia, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.

 

18. Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, potrivit  Omai 105/2015  pentru  aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;

c) să fi obţinut calificativul de cel puțin "bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 4 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

 

19. Potrivit Legii nr. 360/2002  privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, polițistul este obligat:

a) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuțiilor de serviciu;

b) să informeze șeful ierarhic și celelalte autorități abilitate cu privire la faptele de corupție săvârșite de alți polițiști, de care a luat cunoștința;

c) să asigure informarea corecta a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competențelor legal stabilite;

 

20. Potrivit Legii nr. 360/2002  privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, polițistului ii este interzis, în orice împrejurare:

a) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină;

b) să folosească forța, altfel decât în condițiile legii;

c) să pretindă sau să accepte bani, bunuri ori valori în scopul de a îndeplini sau de a nu îndeplini atribuțiile profesionale și să primească sarcini, misiuni sau lucrări care excedează competențelor stabilite prin fișa postului.

 

21. Potrivit Legii nr. 360/2002  privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, polițistul poate fi recompensat prin:

a) mulțumiri verbale, aduse la cunoștință  în fața personalului, pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor de serviciu și misiunilor;

b) premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate;

c) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate, în situația în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfășurată.

 

22. Potrivit Legii nr. 360/2002  privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, mustrarea scrisă constă în:

a) avertismentul oficial adresat, în scris, polițistului vinovat;

b) reproșul oficial adresat, în scris, polițistului vinovat;

c) observația adresată oficial, în scris, polițistului vinovat;

 

23. În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002  privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,  proporționalitatea se definește după cum urmează:

a) asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă;

b) pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară, exercitând astfel un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare și sancțiunea disciplinară propusă;

c) salariul polițistului se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat.

 

24. Potrivit Legii nr. 360/2002  privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, sancțiunile disciplinare se dispun:

a) în termen de cel mult 6 luni de la data la care persoana care are competența de numire în funcție a polițistului cercetat a luat cunoștință despre comiterea faptei;

b) în termen de cel mult 2 ani de la data la care persoana care are competența de numire în funcție a polițistului cercetat a luat cunoștință despre comiterea faptei;

c) în termen de  6 luni de la data la care persoana care are competența de numire în funcție a polițistului cercetat a primit dosarul de cercetare prealabilă pentru dispunerea unei măsuri legale.

 

25.   Potrivit  H.G. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, transparența constă în:

a) deschiderea pe care polițistul trebuie să o manifeste față de societate în limitele stabilite de reglementările polițienești;

b) solicitudinea  pe care polițistul trebuie să o manifeste față de societate și cetățenii care solicită sprijinul în situațiile stabilite de lege;

c) capacitatea polițistului de a exercita atribuțiile de serviciu, de a acorda sprijin colegilor în executarea atribuțiilor de serviciu și  deschiderea pe care polițistul trebuie să o manifeste față de societate în limitele stabilite de legislația în vigoare.

 

26. Potrivit  H.G.  nr. 284/2005  privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor, termenul maxim pentru emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației, precum și pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de:

a) maximum 30 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la secretariatul unității, exclusiv ziua înregistrării.

b) 15 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la secretariatul unității, inclusiv ziua înregistrării.

c) 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la secretariatul unității, exclusiv ziua înregistrării.

 

27. Potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun în termen de:

a) 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcție; 

b) 30 de zile de la data începerii activității;

c) 5 zile de la data numirii în funcție.

 

28. Potrivit H.G. 781/2002  privind protecția informațiilor secrete de serviciu , în vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu:

a) persoana care urmează să ocupe o funcţie ce presupune accesul la astfel de informaţii prezintă structurii/funcţionarului de securitate, în condiţiile legii, recomandări şi referinţe asupra onestitatii şi profesionalismului, din partea persoanelor cu funcţii de conducere cărora li se subordonează direct sau a reprezentanţilor autorizaţi ai altor persoane juridice, după caz, şi va semna un angajament de confidenţialitate;

b) șeful nemijlocit al persoanei care urmează să ocupe o funcţie ce presupune accesul la astfel de informaţii prezintă structurii/funcţionarului de securitate, în condiţiile legii, recomandări şi referinţe asupra onestitatii şi profesionalismului, iar persoana în cauză va semna un angajament de confidenţialitate;

c) persoana care urmează să ocupe o funcţie ce presupune accesul la astfel de informaţii prezintă structurii/funcţionarului de securitate, în condiţiile legii, recomandările şi referinţele asupra corectitudinii şi profesionalismului, din partea conducătorului unității/colegilor de structură.

 

29. Potrivit H.G. nr. 585/2002  pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, măsurile de protecție a informațiilor clasificate vor fi stabilite în raport cu:

a) clasele și nivelurile de secretizare a informațiilor;

b) volumul și suportul informațiilor;

c) amenințările, riscurile și vulnerabilitatile ce pot avea consecințe asupra informațiilor clasificate.

 

30. Clubul Sportiv „Dinamo“ București este:

a) persoană juridică de drept privat, în subordinea M.A.I.

b) club sportiv de drept public, instituție publică fără personalitate juridică, în subordinea M.A.I.

c) club sportiv de drept public, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea M.A.I.

 

31. Potrivit O.U.G. nr 111/2010  privind  concediul  și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi:

a) mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,6 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

b) mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,6 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.000 lei.

c) mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

 

32.Drepturile  prevăzute  de O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor,  reprezentând indemnizaţii şi stimulent de inserţie se stabilesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

c) începând cu ziua următoare adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului.

 

33. Potrivit Legii-Cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,  tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă gradaţiile, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

c) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

 

34. Potrivit Legii-Cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de:

a) majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 12,5%

b) majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 25%

c) majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 30%

 

35. Potrivit Legii-Cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  ce personal beneficiază de titlurile de specialist de clasă/domeniu funcţional deţinute în specialitate, cu  majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază:

a) poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil;

b) personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul medical din sistemul de sănătate publică;

c) personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil.

 

36. Potrivit Legii-Cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti, agenţii de poliţie şi cei din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş, au dreptul la o compensaţie de 5-25%  atunci când lucrează peste programul normal de lucru, respectiv:

a) în zilele de repaus săptămânal;

b) în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;

c) atunci când conducerea autovehiculelor se realizează preponderant pe timp de noapte.

 

 

GRILĂ DE CORECTARE A TESTULUI SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFIȚER PRINCIPAL III POZ.20 DIN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE, PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ

VARIANTA 1

 

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

 1.

X

X

X

16.

X

31

X

 2.

X

17.

X

32.

X

X

 3.

X

18.

X

X

33.

X

X

 4.

X

19.

X

34.

X

 5.

X

20.

X

X

35.

X

 6.

X

21.

X

X

  36.

X

X

 7.

X

X

22.

X

 8.

X

X

23.

X

 9.

X

X

24.

X

 10.

X

X

25

X

 11.

X

X

26.

X

 12.

X

X

27.

X

X

 13.

X

28.

X

 14.

X

X

29.

X

X

X

 15.

X

X

X

30.

X

 

Notă:

- fiecare răspuns corect este punctat cu 0,25 puncte; (0,25 x 36= 9 puncte);

- răspunsurile la întrebări conțin una sau mai multe variante corecte;

- se punctează doar răspunsurile corecte și complete pentru cazurile cu una sau două sau trei variante de   răspuns.

Total: 9 puncte subiectele. 1 punct se acordă din oficiu.

 

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 375 vizitatori online