Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucuresti

Rezultatele obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucuresti

            T A B E L

cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti din data de 21.12.2021

Nr.

crt.

                Codul atribuit candidatului   

     Nota finală     

Observații
  1.

4625247

     8.56 (opt cinzeci și șase)

* Nota finală conţine 1 (unu) punct din oficiu.

Candidatul nemulțumit de rezultatele obținute la interviu poate formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 22.12.2021, ora 16:00. 

Publicat azi, 21 decembrie 2021


GHID DE INTERPRETARE A INTERVIULUI (VARIANTA 1)

la concursul din 21.12.2021 pentru ocuparea funcției vacante de

președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti

Subiectul 1

Prezentați finanțarea Clubului Sportiv Dinamo și precizați, la alegere, 5 (cinci) atribuții ale clubului, conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin O.m.a.i. nr.148/2021 . (3 puncte)

 

Răspuns 

Articolul 5                                                                                           (1,25 pct)

(1) Finanţarea Clubului se asigură potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, după cum urmează:

a) subvenţii de la bugetul de stat;

b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate al Clubului ori alte prestări de servicii;

c) venituri obţinute din chirii;

d) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;

e) donaţii, sponsorizări, cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor;

f) venituri obţinute din organizarea de manifestări culturale şi sportive, precum şi din concursuri artistice,

publicaţii, prestaţii editoriale, studii sau proiecte;

g) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Clubului ori a produselor din activităţi proprii

sau anexe;

h) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;

i) penalităţi aplicate participanţilor la activitatea sportivă, potrivit regulamentelor de ordine interioară ale

disciplinelor sportive din cadrul Clubului;

j) sume obţinute din transferurile sportivilor;

k) alte venituri, în condiţiile legii.

(2) Pentru atragerea de venituri proprii, Clubul poate încheia contracte/convenţii, în condiţiile legii.

(3) Tarifele privind serviciile prestate de către Club se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Clubului.

Articolul 6                                                                                                       (0.25pct)

(1) Clubul pune la dispoziţia personalului propriu, cu titlu gratuit, bazele sportive pentru realizarea pregătirii fizice.

(2) Clubul asigură personalului şi rezerviştilor instituţiilor de ordine publică, apărare şi securitate naţională o reducere în cuantum de 50% din tariful perceput pentru activităţile sportive de iniţiere şi agrement.

Articolul 7                                                                                           (0.25pct)

(1) Clubul asigură hrănirea şi cazarea participanţilor la activităţile sportive.

(2) Cheltuielile ocazionate de hrănirea şi cazarea participanţilor la activităţile sportive se asigură în conformitate cu prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1), la sediul Clubului, la Baza Nautică Ghermăneşti şi la Centrul Sportiv Braşov funcţionează cămine destinate cazării sportivilor, cantine pentru sportivi şi puncte de desfacere.

Articolul 8                                                                                           (0.25pct)

În funcţie de necesitate sau pentru obţinerea de venituri proprii, în cadrul Clubului se pot amenaja şi alte baze sportive destinate practicării unor discipline sportive care nu sunt utilizate pentru sportul de performanţă, destinate cu prioritate activităţii fizice de iniţiere şi agrement a personalului M.A.I. şi publicului interesat.

Articolul 9                                                                                           (0.5pct)

(1) Clubul poate asigura, contra cost, cazarea şi hrănirea personalului M.A.I., a altor persoane, precum şi a altor categorii de efective care au dreptul la norme de hrană în natură, prin intermediul căminelor, cantinelor şi al punctelor de desfacere în locaţiile Clubului.

(2) Clubul poate asigura ocazional, contra cost, cazarea şi hrănirea altor participanţi la activităţile sportive, în spaţiile proprii special amenajate în locaţiile Clubului.

(3) Finanţarea activităţilor prevăzute la şi se asigură din veniturile proprii, provenite alin. (1) (2) din sumele încasate de la beneficiarii serviciilor, precum şi din fondul de rulment constituit potrivit normelor legale în vigoare.

Articolul 14                                                                                         (0,5 pct)

Clubul are următoarele atribuţii principale:

a) aplică în activitatea proprie strategia generală a organizării şi dezvoltării sportului de performanţă la nivel naţional şi internaţional, adoptată de către autorităţile competente;

b) asigură condiţii organizatorice, metodice, financiare şi logistice, cum ar fi: echipamentul sportiv, cazarea în spaţiile proprii, transportul cu mijloace proprii, hrănirea prin intermediul cantinelor, asistenţa medicală de specialitate şi asistenţa psihologică, necesare pentru pregătirea sportivilor, în vederea creşterii potenţialului valoric şi competitiv şi obţinerii de performanţe la nivelul parametrilor naţionali şi internaţionali;

c) asigură participarea sportivilor, precum şi a antrenorilor şi a celorlalţi membri ai colectivelor tehnice la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive de specialitate;

d) organizează competiţii sportive interne şi internaţionale proprii dotate cu „Cupa Dinamo“ sau purtând alte denumiri;

e) desfăşoară activităţi de cunoaştere, selecţie, pregătire şi promovare a sportivilor talentaţi, cu calităţi pentru practicarea sportului de performanţă la nivelul cerinţelor naţionale şi internaţionale;

f) asigură creşterea competenţei profesionale a antrenorilor şi tehnicienilor săi, în raport cu normele generale în vigoare şi cu obiectivele de performanţă ale Clubului;

g) acţionează, în condiţiile legii, pentru asigurarea tehnico-materială a procesului de pregătire sportivă şi competiţională, precum şi pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale proprii;

h) propune spre aprobare conducerii M.A.I. proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului;

i) acordă, în raport cu prevederile legale, drepturile materiale şi de stimulare pentru sportivi, antrenori, tehnicieni şi celelalte categorii de personal;

j) desfăşoară activităţi de marketing şi publicitate pentru promovarea imaginii Clubului şi a rezultatelor obţinute, precum şi pentru atragerea de venituri proprii;

k) stabileşte şi dezvoltă relaţii interne şi internaţionale în domeniul sportului de performanţă, încheind în acest scop convenţii, contracte şi acorduri cu caracter sportiv şi economic, în condiţiile legii;

l) organizează activităţi de iniţiere şi agrement sportiv, contra cost, la disciplinele sportive menţionate în Planul anual privind organizarea şi realizarea serviciilor de iniţiere sportivă, agrement sportiv, precum şi a altor evenimente şi manifestări culturale şi sportive de către Clubul Sportiv „Dinamo“ Bucureşti, aprobat de către secretarul general al M.A.I.;

m) sprijină Direcţia generală management resurse umane şi structurile M.A.I., la solicitare, pentru desfăşurarea educaţiei fizice şi activităţii de pregătire sportivă a personalului, precum şi evaluarea efectivelor privind dezvoltarea capacităţilor motrice, necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate;

n) sprijină Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ şi instituţiile de formare a personalului din M.A.I. pentru desfăşurarea probei de evaluare a performanţei fizice în cadrul concursurilor de admitere în unităţile de învăţământ universitar şi postliceal ale M.A.I.;

o) în situaţii deosebite, la solicitare, sprijină structurile M.A.I. pentru susţinerea misiunilor de ordine şi siguranţă publică;

p) iniţiază şi desfăşoară alte activităţi pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin M.A.I. în domeniul sportului de performanţă.

Subiectul 2

Prezentați regulile referitoare la sportul de performanță, conform Legii sportului nr.69/2000  (2,5 puncte)

 

Răspuns 

Articolul 12                                                                                                   (0,2 pct)

(1) Sportul de performanta constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea sportivă pe plan naţional, îndeplinind o importanta funcţie reprezentativă pentru România în competiţiile sportive oficiale cu caracter internaţional.

(2) Organele administraţiei publice centrale cu atribuţii în sport şi autorităţile administraţiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanta, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi pentru încadrarea lor în sistemul de educaţie şi deplina integrare socială şi profesională.

(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administraţiei publice centrale de specialitate asigura sportivilor de performanta condiţii pentru continuarea pregătirii, precum şi pentru participarea la concursurile sportive interne şi internaţionale.

Articolul 13                                                                                                   (0,3 pct)

(1) Prin sportul de performanta se urmăreşte valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi obţinerea victoriei.

(2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic şi organizat sportul şi participa în competiţii cu scopul de a obţine victoria asupra partenerului, pentru autodepăşire sau record.

(3) Pentru a participa la competiţiile sportive oficiale locale sau naţionale un sportiv de performanta trebuie să fie legitimat la un club sportiv.

(4) Evidenta legitimării şi transferarea sportivilor sunt în competenta federaţiilor sportive naţionale, a ligilor profesioniste şi a asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

(5) Sistemul competiţiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat şi organizat de federaţiile sportive naţionale, potrivit statutelor şi regulamentelor acestora.

Articolul 14                                                                                                   (0,8 pct)

(1) În condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, sportivii de performanţă pot fi:

a) amatori;

b) profesionişti.

(1^1) Sportivii de performanţă pot încheia cu o structură sportivă un contract de activitate sportivă.

(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are licenţa de sportiv profesionist;

b) încheie cu o structură sportivă un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă.

(2^1) Structurile sportive şi sportivul de performanţă menţionat la se obligă prin contractul alin. (1^1) încheiat între părţi să respecte prevederile specifice din statutele, normele, regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă şi care au ca obiect activitatea de selecţie, pregătirea, performanţa şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

(3) Abrogat.

(4) Licenţa de sportiv profesionist se obţine în conformitate cu procedurile prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale.

(5) Sportivii străini pot desfăşura activitate ca sportivi profesionişti la o structură sportivă din România, în baza permisului de muncă eliberat în condiţiile legii.

(6) Federaţiile sportive naţionale asigură organizarea evidenţei sportivilor de performanţă din ramura de sport respectivă.

(7) Drepturile şi obligaţiile sportivului de performanţă sunt cele prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale, precum şi cele din contractele încheiate între părţi.

(8) Calitatea de sportiv profesionist încetează în conformitate cu prevederile statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.

(9) Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Agenţia Naţională pentru Sport, la propunerea federaţiilor sportive naţionale.

(10) Condiţiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federaţiilor sportive naţionale, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Articolul 14^1                                                                                               (0,2 pct)

(1) Sportivii de performanţă sunt autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea de către federaţia sportivă naţională pe ramură de sport.

(2) Autorizaţia emisă de către federaţia sportivă pe ramură de sport, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, atestă calitatea de sportiv de performanţă în vederea încadrării veniturilor acestuia, obţinute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităţilor independente.

Articolul 14^2                                                                                               (0,2 pct)

(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, activitatea desfăşurată în baza contractului de activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare şi desfăşurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 7 pct. 3.1-3.7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar veniturile realizate în baza contractului de activitate sportivă sunt venituri din activităţi independente.

(2) Aceste activităţi nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7 pct. 1 raportat la art. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 15                                                                                                   (0,2 pct)

(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini pregătirea sportivă, integrarea în sistemul de învăţământ, integrarea socială şi profesională a sportivilor de performanta, după caz, pe întreaga perioada a carierei sportive.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), unităţile sau instituţiile de învăţământ asigura, după caz, pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise şi condiţii de înscriere în învăţământul universitar, potrivit legii.

Articolul 16                                                                                                   (0,1 pct)

Criteriile de clasificare a sportivilor de performanta se stabilesc prin regulamente elaborate de federaţiile sportive naţionale.

Articolul 16^1                                                                                               (0,5 pct)

(1) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale reprezintă un complex de activităţi desfăşurate în condiţii specifice în grup sau individual de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic şi mixt.

(2) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale poate fi practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate a persoanelor cu nevoi speciale, cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale.

(3) Programul naţional Sportul pentru toţi trebuie să cuprindă un subprogram dedicat sportului pentru persoanele cu nevoi speciale.

(4) Persoanele cu nevoi speciale care practică sportul sistematic şi organizat în scopul participării la competiţii şi obţinerii victoriei asupra partenerului sunt considerate sportivi de performanţă.

(5) În îndeplinirea atribuţiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului şi Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru acelaşi tip de performanţe, obţinute la competiţii naţionale şi internaţionale oficiale.

 

Subiectul 3

Enumerați recompensele care pot fi acordate polițiștilor, respectiv prezentați condițiile de acordare a acestora, conform Legii nr.360/2002 privind statutul polițistului. (1 punct)

 

Răspuns 

Articolul 53                                                                                                   (0,1 pct)

Pentru contribuţii deosebite la apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, poliţistului i se pot conferi decoraţii, în condiţiile legii.

Articolul 54                                                                                                   (0,5 pct)

(1) Poliţistul poate fi recompensat prin:

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate, în situaţia în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfăşurată;

b) mulţumiri scrise, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;

c) felicitări scrise sau verbale, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;

d) premii în bani sau obiecte, atunci când s-a evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate;

e) însemne onorifice, diplome de merit şi distincţii, pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri sau la competiţii sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale ori al finalizării unor acţiuni/misiuni, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;

f) arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii de serviciu şi misiuni;

g) titluri de onoare, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii şi misiuni;

h) înscrierea pe placa de onoare a gradului profesional, numelui şi prenumelui, la absolvirea perioadei de formare într-o instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne, ca şef de promoţie.

                                                                                                                      (0,4 pct)

(1^1) Recompensele prevăzute la se acordă de către persoanele care au competenţa alin. (1) de numire în funcţie a poliţistului sau, după caz, de către şefii ierarhici superiori ai persoanelor menţionate, care au competenţă de gestiune a resurselor umane.

(1^2) Pentru o sancţiune disciplinară dispusă de şeful ierarhic superior, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă tot de către acesta, la propunerea şefului unităţii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul sancţionat.

În cazul poliţistului mutat la altă unitate, recompensa se acordă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară.

(1^3) În cazul poliţistului aflat sub efectul unei sancţiuni disciplinare, recompensa prevăzută la alin. (1) lit. a) se acordă prioritar, în raport cu celelalte recompense.

(2) Pentru merite excepţionale în atingerea unor obiective deosebite în activitatea poliţiei, poliţistul poate fi avansat în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Subiectul 4 -  

Precizați care poate fi obiectul donației, darului manual, comodatului sau sponsorizării. Descrieți procedura de acceptare a unei donații sau sponsorizări, conform Omai nr.53/2017. (2,5 puncte).

 

Răspuns 

Articolul 4                                                                                                     (0,5 pct)

(1) Unitatea beneficiară poate accepta donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea având ca obiect:

a) fonduri băneşti;

b) bunuri corporale mobile, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) bunuri imobile;

d) alte bunuri.

(2) Pot fi obiect al sponsorizării numai bunurile care servesc desfăşurării activităţilor din domeniile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 7                                                                                                     (0,1 pct)

Donaţia, darul manual, comodatul sau sponsorizarea se acceptă sau se respinge, în scris, de ordonatorul de credite al unităţii beneficiare.

Articolul 8                                                                                                     (0,3 pct)

(1) Unitatea beneficiară întocmeşte un raport privind oferta, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. De regulă, raportul se întocmeşte de structura cu atribuţii logistice sau, după caz, de structura de resortul căreia sunt bunurile oferite, potrivit organizării existente la nivelul unităţii beneficiare.

(2) La baza raportului privind oferta stau următoarele documente:

a) oferta: din conţinutul acesteia trebuie să reiasă cine este ofertantul şi, după caz, persoana împuternicită de acesta, care este obiectul ofertei şi cuantumul fondurilor băneşti, ori cantitatea, valoarea şi suficiente elemente de identificare a bunurilor oferite;

b) avizul Direcţiei generale de protecţie internă;

c) avize, autorizări, aprobări sau altele asemenea, atunci când sunt obligatorii potrivit legii.

Articolul 9                                                                                                     (0,2pct)

(1) De regulă, dovada dreptului de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul donaţiei, darului manual sau sponsorizării se face cu ocazia prezentării ofertei. În cazul bunurilor care urmează să fie achiziţionate, oferta trebuie să conţină un angajament privind prezentarea dovezii proprietăţii cel târziu până la data încheierii actului prevăzut la art. 13.

(2) În cazul darului manual, atunci când nu este posibilă prezentarea unor documente privind dreptul de proprietate asupra bunului, dovada acestui drept poate fi făcută şi prin prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere.

(3) În cazul comodatului, oferta trebuie să fie însoţită de dovada dreptului de folosinţă asupra bunurilor.

(3^1) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică în cazul comodatelor ce au ca obiect bunuri mobile, încheiate între unităţi, instituţii sau structuri ale MAI şi instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

(4) Calitatea de proprietar se prezumă în cazul organismelor sau instituţiilor străine, de nivel guvernamental sau ministerial, de aplicare a legii, ori cu rol de reprezentare sau de promovare a culturii.

Articolul 10                                                                                                   (0,1 pct)

(1) Avizul prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b) se emite, în scris, de structura din cadrul Direcţiei generale de protecţie internă responsabilă pe această linie la nivelul unităţii beneficiare, la solicitarea acesteia din urmă, înainte de iniţierea altor proceduri de promovare a raportului.

(2) Avizul negativ exprimat potrivit alin. (1) determină respingerea ofertei, fără parcurgerea altor proceduri de promovare a raportului.

Articolul 11                                                                                                   (0,3pct)

(1) Raportul însoţit de toate documentele menţionate în cuprinsul acestuia şi de documentele care au stat la baza întocmirii sale se supune avizelor interne de specialitate, de la nivelul ordonatorului de credite al unităţii beneficiare sau, dacă nu există structuri gestionare ale domeniilor care fac obiectul avizării, de la nivelul structurii ierarhic superioare.

(2) În funcţie de obiectul ofertei, unitatea beneficiară trebuie să solicite avize interne de specialitate, din domeniul logistic, TIC, medical, relaţii internaţionale, relaţii publice sau altele asemenea.

(3) În cazuri excepţionale, pentru acoperirea unor nevoi evidente şi imediate, cauzate de existenţa unei situaţii de urgenţă, unităţile beneficiare pot accepta donaţii, daruri manuale sau sponsorizări constând în medicamente, materiale de prim ajutor, alimente ori alte bunuri care pot servi scopurilor umanitare, fără parcurgerea procedurilor care presupun emiterea avizelor prevăzute la alin. (2) şi a celui prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b).

(4) Avizul pentru legalitate şi viza pentru control financiar preventiv propriu sunt obligatorii, aceasta din urmă încheind procedura avizării de specialitate.

Articolul 12                                                                                                   (0,2 pct)

(1) Raportul avizat potrivit procedurii prevăzute la art. 11 se prezintă ordonatorului de credite care asigură finanţarea, care decide acceptarea sau respingerea ofertei.

(2) Ordonatorul de credite aprobă raportul prin înscrierea, olograf, a menţiunii „SE ACCEPTĂ“ sau „SE RESPINGE“, datare, semnare şi aplicarea ştampilei.

(3) Data aprobării raportului reprezintă data acceptării sau respingerii ofertei.

(4) Acceptarea ofertei semnifică inclusiv aprobarea măsurilor şi/sau responsabilităţilor propuse în raport.

 

Articolul 13                                                                                                   (0,2 pct)

(1) În caz de acceptare, unitatea beneficiară, prin persoana împuternicită prevăzută în raportul privind oferta, încheie actul de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare.

(2) Toate contractele de donaţie, comodat sau sponsorizare încheiate, respectiv înscrisul privind darul manual se înregistrează în evidenţa unităţii beneficiare.

Articolul 14                                                                                                   (0,6 pct)

(1) După încheierea contractului/înscrisului:

a) fondurile băneşti urmează destinaţiile prevăzute la art. 63 alin. (2) sau (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează conform aceloraşi prevederi şi cu respectarea destinaţiei stabilite; în cazul unităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau integral din venituri proprii, fondurile

băneşti se depun în contul corespunzător de venituri bugetare şi se utilizează conform destinaţiei stabilite;

b) bunurile se înregistrează în evidenţele contabile.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 63 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, lunar, în termen de 5 zile de la expirarea lunii, ordonatorii de credite transmit Direcţiei generale financiare din cadrul MAI situaţia fondurilor băneşti provenite din donaţii, daruri manuale sau sponsorizări virate la bugetul de stat şi utilizate potrivit, cu modificările art. 63 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 şi completările ulterioare.

(3) În situaţia în care legea sau transmiţătorul nu stabileşte destinaţia, fondurile băneşti se utilizează cu prioritate pentru achitarea datoriilor către furnizori. Fără a se limita la enumerare şi în raport cu priorităţile identificate de unitatea beneficiară, aceste fonduri băneşti pot fi utilizate şi pentru:

a) finalizarea unor investiţii în curs sau a unor reparaţii capitale şi curente ale clădirilor din patrimoniu;

b) procurarea unor mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale prevăzute în tabelele de înzestrare şi normele de dotare, fără a se depăşi cantităţile prevăzute de acestea;

c) achiziţia unor servicii pentru nevoile unităţii beneficiare;

d) achiziţia de imobile;

e) acoperirea altor cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii unităţii beneficiare.

 

NOTĂ :

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate individual de fiecare membru al comisiei. Se acordă 1 punct din oficiu.

 

MEMBRII COMISIEI


Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 247 vizitatori online