Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiter principal I – la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparatii, Interventii si Protectia Mediului

Rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiter principal I – la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparatii, Interventii si Protectia Mediului

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I –  poziția  40 din statul de organizare al clubului, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului


Nr. crt.

Număr de înregistrare atribuit

candidatului/ Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

  1.

46114528/

Ofițer principal I, Poziţia 40

9,55      (nouă,cincizecișicinci)

   - 

 Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 20.12.2021, ora 1600.

Publicat azi, 17 decembrie 2021, ora 15:30


TEST SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR
pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I poziţia 40 din statul de organizare, la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă

VARIANTA 1


1. În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:


a) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire şi acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor;
b) sesizarea investitorului asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte şi în execuţie;
c) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea.

2. În conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, proiectanţii de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:


a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
b) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
c) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi.

3. În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă:


a) obținerea autorizației de mediu;
b) realizarea recepției finale a lucrărilor de construcții.
c) executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.

4. În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, instalaţiile aferente construcţiilor reprezintă:


a) totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în afara limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separate;
b) totalitatea echipamentelor care asigură protecția fizică a utilizatorilor construcţiilor;
c) totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separate.


5. În conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin:


a) lege pe o perioada de un an, care corespunde exerciţiului bugetar;
b) hotărâre de Guvern pe perioada mandatului acestuia;
c) ordin al ministrului afacerilor interne.


6. În conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, ordonatorii principali de credite sunt:


a) miniştrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii altor autorităţi publice şi conducătorii instituţiilor publice autonome;
b) primul ministru împreună cu viceprim-miniștrii;
c) președintele, primul ministru și conducătorii instituțiilor publice.


7. În conformitate cu prevederile H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament:


a) dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere valoric;
b) dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi functional;
c) este interzisă recepția pentru părţi/obiecte/sectoare din/de constructive.


8. În conformitate cu prevederile H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cartea tehnică a construcției se definitivează înainte de:
a) recepția la terminarea lucrărilor;
b) darea în folosință;
c) recepţia finală.


9. În conformitate cu prevederile H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, verificatorul de proiecte răspunde în mod solidar cu:


a) expertul tehnic, în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate a construcţiei/construcţiilor pentru realizarea cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum şi pentru concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie.
b) executantul, în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate a construcţiei/construcţiilor pentru realizarea cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum şi pentru concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie;
c) proiectantul, în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate a construcţiei/construcţiilor pentru realizarea cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum şi pentru concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii şi caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie.

10. În conformitate cu prevederile H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică se poate realiza în următoarea situaţie:


a) obligatoriu după efectuarea recepției finale a lucrărilor;
b) intervenţii la construcţii existente;
c) la schimbarea destinației unei încăperi, chiar dacă nu se modifică încărcările.

11. În temeiul prevederilor Legii 360/2002 privind Statutul polițistului, polițistul are dreptul la:


a) indemnizații pentru misiune;
b) indemnizații de instalare, de mutare, de delegare sau de detașare, precum și decontarea cheltuielilor de cazare, în condițiile stabilite prin lege;
c) indemnizații pentru copiii minori.


12. În temeiul prevederilor Instrucțiunii M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, prin pagubă adusă M.A.I. se înţelege:


a) orice diminuare a elementelor patrimoniale de activ şi orice majorare a elementelor patrimoniale de natura datoriilor, intervenită ca urmare a nerespectării prevederilor legale;
b) încălcarea normelor de conduită polițienească;
c) absența nejustificată de la program.

13. În temeiul prevederilor Instrucțiunii M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, comandantul/șeful care a constatat existenţa pagubei dispune, de îndată, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate sau prin rezoluţie scrisă pe actele prin care se sesizează existenţa pagubei:


a) executarea cercetării prealabile;
b) executarea cercetării administrative;
c) executarea cercetării disciplinare.

14. În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de:


a) 155.060 lei;
b) 145.060 lei;
c) 135.060 lei.

15. În temeiul prevederilor I.M.A.I 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, mijloacele fixe aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, care nu mai sunt necesare unităţilor în a căror administrare se află pot fi valorificate numai:


a) dacă au devenit disponibile în urma procesului de redistribuire între unităţi din structura MAI;
b) la ordinul comandantului unității;
c) la ordinul șefului structurii logistice a unității.

16. În temeiul prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, polițistul are dreptul la concedii medicale pentru:


a) efectuarea unor stagii de pregătire specifice domeniului medical;
b) caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului;
c) detașarea temporară în policlinici și spitale militare.

17. În temeiul prevederilor I.M.A.I 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, mijloacele fixe pot fi scoase din funcţiune dacă, potrivit legii, au durata de utilizare îndeplinită şi numai dacă îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:


a) costul reparaţiei depăşeşte 10% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective;
b) costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective;
c) costul reparaţiei depăşeşte 90% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective.

18. În temeiul prevederilor HG 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, categoria de importanţă a unei construcții se stabilește:


a) de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcţiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcţiilor existente, atunci când este necesar, pentru lucrari de investitii sau în alte cazuri;
b) de către investitor/proprietar;
c) de către dirigintele de șantier.

19. In temeiul prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, perioada de garanție se prevede în contractele încheiate între părți, în funcție de categoriile de importanță ale construcțiilor stabilite potrivit legii, și va avea o durată minimă, după cum urmează:


a) 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și B;
b) 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C;
c) 5 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță D.

20. În temeiul prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza:


a) unui certificat de urbanism;
b) unei autorizații de construire sau de desființare;
c) unei autorizații de mediu.

 

GRILĂ DE CORECTARE A

TESTULUI  SCRIS  DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I  poziţia 40  din statul de organizare, la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă

VARIANTA I

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

  1.

X

 

 

11

 

X

 

  2.

 

X

 

12

X

 

 

  3.

 

 

X

13

 

X

 

  4.

 

 

X

14

 

 

X

  5.

X

 

 

15

X

 

 

  6.

X

 

 

16

 

X

 

  7.

 

X

 

17

 

X

 

  8.

 

 

X

18

X

 

 

  9.

 

 

X

19

X

 

 

  10.

 

X

 

20

 

X

 

  Notă:

- fiecare răspuns corect este punctat cu 0,45 puncte; (0,45 x 20= 9 puncte);

- se punctează doar răspunsurile corecte și complete

  Total: 9 puncte subiectele. 1 punct se acordă din oficiu.


Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 237 vizitatori online