Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Tabel nominal cu rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III la Biroul Informare și relații publice poz. 29, Testul scris și grila de corectare

Tabel nominal cu rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III la Biroul Informare și relații publice poz. 29, Testul scris și grila de corectare

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal  III  la Biroul Informare și relații publice poz. 29

 

Nr. crt.

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4620168

7,00 (șapte)

2.

4620225

4,20 (patru douăzeci)

3.

4620300

7,60 (șapte șaizeci)

4.

4620221

6,40 (șase patruzeci)

5.

4620388

NEPREZENTAT

6.

4620345

NEPREZENTAT

7.

4620336

4,90 (patru nouazeci)

8.

4620296

7,30 (șapte treizeci)

9.

4620335

NEPREZENTAT

10.

4620188

6,10 (șase și zece)

11.

4620297

7,90 (șapte nouăzeci)

12.

4620349

6,70 (șase șaptezeci)

13.

POPICA ANAMARIA

5,20 (cinci douăzeci)

14.

4620236

NEPREZENTAT

15.

4620358

NEPREZENTAT

16.

SIMION GEORGICĂ

7,30 (șapte treizeci)

17.

4620169

NEPREZENTAT

18.

46120133

7,60 (șapte șaizeci)

19.

4620189

7,30 (șapte treizeci)

20.

4620282

4,30 (patru treizeci)

21.

4620337

6,70 (șase șaptezeci)

22.

4620283

5,20 (cinci douăzeci)


Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare.

Publicat 24.06.2022, ora 16.15

 

 

TEST  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului  vacant de ofiţer principal  III -  poziţia 29 din statul de organizare al Clubului Sportiv Dinamo București , din cadrul Biroului informare și relații publice

VARIANTA I  

1. Conform Ghidului de comunicare cu presa pentru comunicatorii M.A.I, formatul comunicatului de presă poate include două sau trei elemente, după caz, astfel:

a) Antetul, sigla, data.

b) Lead-ul (paragraful iniţial) şi textul;

c) Titlul, lead-ul şi textul;

2. Conform Ghidului de comunicare cu presa pentru comunicatorii M.A.I, la elaborarea textului comunicatului de presă, stilul:

a)Trebuie să fie neutru și obiectiv;

b)Trebuie să fie cel al unei ştiri de presă;

c)Trebuie să fie fără înflorituri literare, pentru a evita percepţia greşită a mesajului pe care dorim să-l transmitem.

3. Conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 148 din 7 octombrie 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv ”Dinamo” București, Compartimentul relaţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, comunicare internă şi campanii media, gestionarea imaginii publice a Clubului, gestionarea situaţiilor de criză mediatică, asigurarea relaţionării cu mass-media din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă;
 2. elaborează şi implementează documentele programatice de comunicare ale Clubului şi asigură implementarea strategiei de comunicare a M.A.I. în domeniul de activitate;
 3. asigură buna desfăşurare a evenimentelor profesionale, prin trimiterea invitaţiilor şi purtarea corespondenţei, pregătirea mapelor specifice şi îndeplinirea formalităţilor de primire a oaspeţilor.

4. Conform prevederilor Legii nr. 360 din 06 iunie 2002 privind statulul polițistului, acesta are dreptul la:

 1. uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrana, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
 2. locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;
 3. concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

5. Conform Ghidului de comunicare cu presa pentru comunicatorii M.A.I, la realizarea interviului se va ține cont de faptul că:

a) telespectatorii reţin circa 7% din gestică, expresia feței, postură și, nu în ultimul rând, de îmbrăcăminte;

b) 55% din mesajele receptate sunt legate de conținutul discursului;

c) 38% din mesajele recepţionate sunt legate de ton, atitudine şi limbajul non-verbal

6. Conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului, prin educaţie fizică şi sport se înţelege:

 1. disciplina obligatorie, prevăzută în planurile de învăţământ cu un număr de ore diferenţiat, conform curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Educaţiei Naționale;
 2. toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel;
 3. activitatea care implica diferite forme de practicare a exerciţiilor fizice, în scopul dezvoltării şi menţinerii unei bune condiţii fizice fiind reglementată prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.

7. Conform Cristinei Coman, evenimentele organizate de birourile de presă pentru ziariști, cu scopul de a difuza informațiile importante despre organizație, sunt, în principal:

a) conferințele de presă

b) vizitele sau voiajele de presă

c) seminariile și dezbaterile

 

8. Conform Cristinei Coman, scopurile unei campanii de relații publice sunt definite ca:

a) acțiuni și etape specifice care măsoară progresul făcut în atingerea obiectivelor;

b) un text scurt în care sunt prezentate valorile majore ale unei organizații;

c) rezultatele globale pe care o organizație speră să le obțină prin activitatea ei.

9. Conform Cristinei Coman (Relațiile publice și mass-media), specialiștii în relații publice recomandă ca invitațiile la conferințele de presă să fie trimise, în cazul publicațiilor de informare generală, a agențiilor de presă și a posturilor de radio și televiziunilor generaliste) cu:

a) 5-7 zile înainte de data conferinței;

b) 10-15 zile înainte de data conferinței;

c) 25-30 de zile înainte de data conferinței.

10. Conform prevederilor Legii nr. 182 din 12 aprilie2002 privind protecția informațiilor clasificate, informaţii clasificate reprezintă:

 1. informaţiile care privesc securitatea naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea tarii;
 2. informaţiile, datele, documentele de interes pentru securitatea naţională, care, datorită nivelurilor de importanta şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate;
 3. informaţiile a căror divulgare este de natura să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

11. Conform Ghidului de comunicare cu presa pentru comunicatorii M.A.I, declarația de presă:

a) este folosită pentru a semnala un eveniment viitor despre care aţi dori să se relateze în presă;

b) este un răspuns dat unui ziar, post de radio sau televiziune, în urma unui material care conţine aspecte defavorabile instituţiei sau neconforme cu realitatea;

c) se referă, de regulă, la un anumit subiect sau la un număr redus de problem.

12. Conform Cristinei Coman, strategiile de tip SO se bazează pe:

a) utilizarea punctelor tari ale organizației pentru a profita de oportunitățile din mediul extern;

b) utilizarea punctelor tari ale organizației pentru a contracara amenințările din mediul extern;

b) utilizarea punctelor tari ale organizației pentru a profita de oportunitățile din mediul intern.

13. Conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 360 din 06 iunie 2002 privind statulul polițistului, acesta este obligat:

 1. să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;
 2. să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
 3. să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de care a luat cunoştinţa;

14. Conform prevederilor HG nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, informațiile se declasifică dacă:

a) termenul de clasificare a expirat;

b) dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică, ori interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare;

c) a fost atribuit de o persoană împuternicită prin lege.

15. Conform Ghidului de comunicare cu presa pentru comunicatorii M.A.I., principalele activități desfășurate de comunicatorul M.A.I. sunt:

a) activitatea de informare publică

b) activitatea de soluționare a petițiilor

c) activitatea de relații publice

16. Conform lui Patrick Jackson, citat de Cristina Coman, o campanie de relații publice de conștientizare a unei probleme urmărește:

a) pregătirea publicului pentru a acționa, pe baza cunoștințelor primite, în conformitate cu obiectivele campaniei;

b) aducerea în prim-planul atenției publicului a unor teme de dezbatere, situații, atitudini etc;

c) inducerea de noi modele de acțiune.

17. Conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele situații:

 1. de către o persoană fizică în cadrul unei activităţi exclusiv personale sau domestice;
 2. în cadrul activităţilor unui sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii;
 3. de către autorităţile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al executării sancţiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al prevenirii acestora.

18. Conform prevederilor Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, minuta şedinţei publice:

 1. cuprinde participanții la ședință și va fi publicată pe site-ul propriu al instituției;
 2. include votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi publicată în site-ul propriu;
 3. include votul fiecărui membru, punctele de vedere ale persoanelor invitate și celor care participă din proprie iniţiativă.

19. Conform Cristinei Coman, prima etapă în planul unei campanii de relații publice o reprezintă:

a)analiza situației

b)identificarea diferitelor categorii de public

c)definirea problemelor

20. Conform ghidului de comunicare prin intermediul reţelelor sociale pentru administraţia publică din România, care dintre următoarele reprezintă ingredientele pentru o postare perfectă pe Facebook?

a) este publicată altcândva decât în intervalele de vârf

b) conține maximum 40 de caractere

c) postarea reprezintă un link

21. Prezentarea grafică a calendarului unei campanii de relații publice care conține: pe o coloană, în stânga, este alcătuită lista activităților; în dreapta, pe orizontală se trec lunile și, pe verticală, succesiunea zilelor; prin linii colorate se leagă numele acțiunii de ziua în care aceasta a fost programată, se numește:

a) calendarul pentru fiecare lună

b) calendarul global

c) Tabloul lui Gantt

22 Conform prevederilor Legii 544/2001 răspunsul în scris la solicitarea informaţiilor de interes public se transmite în termen de:

a) 5 zile;

b) 10 zile, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenta solicitării;

c) 30 zile.

23. Conform prevederilor Legii nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, polițistul poate contesta sancțiunea disciplinară, din momentul luării la cunoștință, astfel:

 1. șefului unității ierarhic superioare în termen de 10 zile lucrătoare;
 2. șefului unității ierarhic superioare în termen de 6 zile calendaristice;
 3. șefului unității ierarhic superioare în termen de 15 zile lucrătoare.

24. Conform prevederilor Legii 544/2001, solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informatiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnatura solicitantului, precum şi adresa la care se solicita primirea răspunsului.

25. Conform lui W.S. Dun, citat de Cristina Coman, campaniile de relații publice pot fi clasificate, după obiective, astfel:

a) cu bătaie lungă sau cu bătaie scurtă;

b) strategice sau tactice;

c) pot viza teme de mare amploare sau teme limitate.

26. Care dintre următoarele sunt calități ale unui purtător de cuvânt, conform Ghidului de comunicare cu presa pentru comunicatorii M.A.I.:

a) Să aibă disponibilitate din punct de vedere al programului personal pentru a gestiona situaţiile care pot apărea oriunde şi oricând

b) Să creeze relații personalizate cu reprezentanții mass-media

c) Să acopere adevărul în haine frumoase și să prezinte o realitate cosmetizată

27. Care dintre următoarele obiective nu se regăsește între cele trei mari tipuri de probleme vizate de acțiunile de relații publice, conform Cristinei Coman:

a) atingerea unui obiectiv unic și bine definit

b)corectarea unei situații negative

c) câștigarea unui capital de imagine

28. Conform ghidului de comunicare prin intermediul reţelelor sociale pentru administraţia publică din România, Twitter este o rețea socială care permite persoanelor fizice, organizațiilor și instituțiilor să transmită informații și să interacționeze prin intermediul unor postări scurte, de până la:

a)100 caractere

b) 120 caractere

c) 140 caractere

29. Conform prevederilor Legii nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, polițistul cercetat disciplinar are dreptul să fie asistat, la cerere, de:

 1. un polițist ales de către acesta;
 2. șeful unității sau înlocuitorul legal al acestuia, în perioada cât îndeplinește atribuțiile titularului;
 3. polițistul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă.

30. Conform prevederilor Legii 544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

a) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

b) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

c) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil.

 

GRILĂ DE CORECTARE

A TESTULUI SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFIȚER PRINCIPAL III POZIȚIA 29 DIN CADRUL BIROULUI INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

VARIANTA 1

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

  1.

X

X

16.

X

  2.

X

17.

X

X

  3.

X

X

18.

X

  4.

X

X

X

19.

X

  5.

X

20.

X

  6.

X

21.

X

  7.

X

X

X

22.

X

  8.

X

23.

X

  9.

X

24.

X

X

X

  10.

X

25

X

  11.

X

26.

X

 12. 

X

27.

X

  13.

X

28.

X

  14.

X

X

29.

X

  15.

X

X

30.

X

X

Notă:

- fiecare răspuns corect este punctat cu 0,30 puncte; (0,30 x 30= 9 puncte);

- răspunsurile la întrebări conțin una sau mai multe variante corecte;

- se punctează doar răspunsurile corecte și complete pentru cazurile cu una sau două sau trei variante de   răspuns.

Total: 9 puncte subiectele. 1 punct se acordă din oficiu.

 


 

Program Competitional

15-21 august 2022

HANDBAL. Supercupa României Baucem la masculin, 18 august, ora 17:30: DINAMO – Steaua. Sala Polivalentă București

RUGBY. Liga Națională, play-off (etapa 2), 20 august: DINAMO – CSM Știința Baia Mare. Stadion Florea Dumitrache

ATLETISM. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

CICLISM. Campionatul European elite, 15-20 august, Munchen

GIMNASTICĂ. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

INOT. Campionatul European, 11-18 august, Roma

ANUNT

• În perioada 13-31 august, bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo se va închide pentru lucrări de igienizare. În această perioadă, activitatea sportivă, de inițiere și de agrement se va desfășura în bazinul în aer liber din Complexul Sportiv Dinamo.

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 369 vizitatori online