Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS AGENT, POZITIA 117/ a DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA COMPARTIMENTUL PROTECTIA MEDIULUI DIN CADRULSERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS AGENT, POZITIA 117/ a DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA COMPARTIMENTUL PROTECTIA MEDIULUI DIN CADRULSERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti pentru ocuparea postului vacant de agent II, prevăzut la poziția 117/ a  din statul de organizare al clubului la Compartimentul Protecția Mediului din cadrul Serviciului Administrare Patrimnoiu, Exploatare și Investiții , prin încadrare directă

                                

TEMATICA:

 

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
 • Capitolul I – Principii și dispoziții generale;
 • Capitolul II – Procedura de reglementare;
 • Capitolul III – Obligațiile persoanelor fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase;
 • Capitolul IV – Regimul deșeurilor;
 • Capitolul IX – Protecția apelor și ecosistemelor acvatice;
 • Capitolul X – Protecția atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental;
 • Capitolul XI – Protecția solului, subsolului și ecosistemelor terestre;
 • Capitolul XIV – Atribuții și răspunderi – Secțiunea a 3-a Obligațiile persoanelor fizice și juridice;
 • 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2015 - privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 • Capitolul II - Organizarea activităţii de protecţie a mediului în unităţile M.A.I.;
 • Capitolul III - Atribuţiile personalului şi structurilor M.A.I. implicate în activităţile de protecţie a mediului;
 • Capitolul IV - Organizarea şi executarea controalelor în unitățile M.A.I.;
 • Capitolul V -  Obligaţiile conducătorilor şi ale personalului unităţilor aparatului central şi structurilor/instituţiilor din subordinea/coordonarea MAI;
 • 3. Hotărârea Guvernului nr. 878 din 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările si completările ulterioare;
 • Capitolul II - Accesul, la cerere, la informaţia privind mediul;
 • 4. Legea nr. 107 din 1996 - legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Capitolul I – Dispoziții generale;
 • Capitolul II – Regimul de folosire a apelor și a albiilor;
 • Capitolul III – Gospodărirea apelor – Secțiunea a 4-a Regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;
 • Capitolul V – Mecanismul economic în domeniul apelor;
 • Capitolul V – Dispoziții generale;
 • Definițiile termenilor tehnici utilizați – anexa nr. 1;
 • 5. Legea nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Capitolul I – Dispoziții generale;
 • Capitolul II – Atribuțiile și resposabilitățile Autorității publice centrale pentru domeniul administraţiei publice şi domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 • 6. Hotărârea Guvernului nr. 321 din 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Articolul I și II – Scopul și măsurile  prezenței H.G. ;
 • 7. Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • § Ierarhia deşeurilor;
 • § Lista deşeurilor;
 • § Valorificarea deşeurilor;
 • § Reutilizarea și reciclarea;
 • § Eliminarea;
 • § Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor;
 • § Controlul deșeurilor periculoase;
 • § Păstrarea evidenţei deșeurilor;
 • § Atribuţii şi răspunderi ale autorităţilor competente ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • Semnificaţia unor termeni în sensul prezentei legi – anexa nr. 1;
 • 8. Legea nr. 132 din 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 • 9. Legea nr. 212 din 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;
 •               - Obligațiile producătorilor de autovehicule ;
 •               - Obligațiile persoanelor fizice sau juridice deținătoare de vehicule scoase din uz;
 • 10. Legea nr. 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi   a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 •      Ce măsuri stabilește legea;
 •      Obligațiile operatorilor economici producători de ambalaje și/sau de produse ambalate;
 • 11. Legea nr. 101 din 2006 serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
 • Capitolul I – Dispoziții generale;
 • Capitolul II – Autorități și competențe;
 • Capitolul III – Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare;
 • Capitolul IV – Operatori și utilizatori
 • Capitolul V – Finanțarea serviciilor de salubrizare;
 • Capitolul VI – Răspunderi și sancțiuni;
 • 12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5 din 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • Măsurile stabilite de ordonanța;
 • Obligațiile deținătorilor de D.E.E.E. persoane fizice sau juridice;
 • Categorii de EEE enumerate în anexa nr. 1;
 • 13. Hotărârea Guvernului nr. 856 din 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Obligațiile agenților economici care generează deșeuri – art. 1-4;
 • Procedura pentru încadrarea pe coduri de 6 cifre a unui deșeu– art. 5-8;
 • 14. Hotărârea Guvernului nr. 235 din 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 •  Capitolul II – Interdicții și obligații ;
 • 15. Hotărârea Guvernului nr. 1061 din 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 • Capitolul II – Transportul deșeurilor periculoase;
 • Capitolul III – Transportul deșeurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporară;
 • Capitolul IV -  Transportul deșeurilor nepericuloase;
 • 16. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a informaților în România;
 • Capitolul 2 – Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelelor de secretizare;

-        Secțiunea 1 – Clasificarea informațiilor;

-        Secțiunea 2 – Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare;

-        Secțiunea 3 – Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate;

17. Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului,  cu modificările și completările ulterioare;

 • Capitolul I – Dispoziții generale;
 • Capitolul II – Cariera polițistului;

-        Secțiunea 1 – Selecționarea și pregătirea polițiștilor;

-        Secțiunea 2 - Obținerea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale;

-        Secțiunea 3 – Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului;

 • Capitolul III – Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;

-        Secțiunea 1 – Drepturile polițistului;

-        Secțiunea 2 – Îndatoririle polițistului;

-        Secțiunea 3 – Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți;

19. H.G. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;

 • Anexa - Codului de etică și deontologie al polițistului;

-        Capitolul I – Domeniul de aplicare și principii generale;

-        Capitolul II – Norme de conduită profesională a polițistului;

 

20. Ordinul M.A.I. 236/2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare

 • Anexa - Portul uniformelor de poliție
 • 21. Ordinul M.A.I. 231/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.
 • Anexa - Atribuțiile comisiei de inventarie

 

                             BIBLIOGRAFIE:

  

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2015 - privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 878 din 2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 107 din 1996 legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 321 din 2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr. 132 din 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 9. Legea nr. 212 din 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.
 10. Legea nr. 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Legea nr. 101 din 2006 serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5 din 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
 13. Hotărârea Guvernului nr. 856 din 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
 14. Hotărârea Guvernului nr. 235 din 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 1061 din 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a informaților în România.

17. O.m.a.i. nr. 236/2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare.

18. H.G. 991/2005 Codul de etică și deontologie al polițistului.

19. Ordinul M.A.I. 236/2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare.

20. Ordinul M.A.I. 231/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.

  

1 Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

  

COMISIA DE CONCURS:

Postat azi 20.05.2019.

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iunie 2019

Multisport. Jocurile Europene, 20 iunie – 1 iulie, Minsk (Belarus)

Atletism. Campionatele Naționale de juniori I, 20-22 iunie, Pitești

Scrimă. Campionatele Naționale de copii, sabie și spadă, 14-23 iunie, București

Scrimă. Campionatele Europene de seniori, 17-23 iunie, Germania

ANUNTURI AGREMENT

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo se va redeschide pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Prețurile pentru acces (individual și abonamente) sunt cele din secțiunea agrement-natație de pe siteul clubului. Prețurile și programul vor fi afișate și la intrarea în bazin.

•  Programul bazinului descoperit:
luni-vineri: 09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement
sâmbătă și duminică: 08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 343 vizitatori online