Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OFITER PRINCIPAL III, POZITIA 84/b DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA COMPARTIMENTUL INVESTITII DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OFITER PRINCIPAL III, POZITIA 84/b DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA COMPARTIMENTUL INVESTITII DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

 

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti pentru ocuparea postului vacant de ofiţer principal III, poziţia 84/b din statul de organizare al clubului  la Compartimentului Investiţii din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare şi Investiţii


I. TEMATICA GENERALĂ:

 

1. Codul de etică şi deontologie al poliţistului;

 2. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;

 3. Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor;

4. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;

5. Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

6. Protecţia informaţiilor clasificate;

7. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare;

8. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne.

II.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;

2. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

4. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

5. OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;

6. Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;

7. Hotărârea de Guvern nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;

8. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;

9. IMAI nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;

III.TEMATICA DE SPECIALITATE

1. Dispoziţii generale privind calitatea în construcţii;

2. Sistemul calităţii în construcţii;

3. Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor, investitorilor, executanţilor şi proprietarilor construcţiilor;

4. Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi utilizatorilor construcţiilor;

5. Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi;

6. Obligaţii şi răspunderi comune ale factorilor implicaţi în realizarea şi exploatarea construcţiilor;

7. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

8.Regimul juridic al proprietăţii publice;

9. Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire;

10. Documentaţia necesară emiterii autorizaţiilor de construire;

11. Evidenţa cadastral-juridică;

12. Procedura de înscriere în cartea funciară;

13. Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii/ echipamente sub presiune, ce intră în competenţa de autorizare ISCIR ;

14. Aprobarea proiectelor de investiţii publice;

15. Obligaţia ordonatorilor de credite de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor sumele cuprinse în programele de investiţii publice la credite bugetare;

16. Principii şi reguli bugetare;

17. Categorii de ordonatori de credite;

18. Rolul ordonatorilor de credite;

19. Responsabilităţile ordonatorilor de credite;

20. Structura programelor de investiţii publice;

21. Regulamentul privind recepţia construcţiilor: dispoziţii generale, recepţia la terminarea lucrărilor, recepţia finală, dispoziţii finale;

22. Cartea tehnică a construcţiei;

23. Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor;

24. Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor;

25. Nota conceptuală şi tema de proiectare;

26. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii;

27. Devizul general şi devizul pe obiect;

28. Proiectul pentru autorizare/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de execuţie

29. Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

30. Duratele normale de funcţionare ale activelor fixe cu destinaţia construcţii de locuinţe şi social-culturale, ce se regăsesc în conţinutul codului de clasificare 1.6 al Catalogului aprobat prin H.G. nr. 2139/2004;

31. Închirierea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor M.A.I.;

32. Obligaţii ale unităţilor de administrare şi ale titularilor contractelor de închiriere a spaţiilor M.A.I.;

33. Spaţii disponibile şi proceduri privind închirierea spaţiilor disponibile la nivelul M.A.I.;

34. Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;

35. Procedura privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor;

36. Drepturile, obligaţiile şi răspunderile titularilor de autorizaţii ce oferă dreptul acestora de a desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier

37. Organizarea inventarierii bunurilor materiale în unităţile M.A.I.

38. Executarea inventarierii patrimoniului M.A.I.

39. Perioadele la care se execută inventarierea bunurilor materiale, pe compartimentul logistic ”cazarmare” la nivelul unităţilor M.A.I.

40. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice

41. Asigurarea tehnică a construcţiilor din administrarea M.A.I.

42. Disponibilizarea bunurilor din patrimoniul unităţilor M.A.I.

43. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe din patrimoniul unităţilor M.A.I.

IV.BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE

1. Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil;

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;

4. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

5. Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare;

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

8. Hotărârea Guvernul României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare  şi conţinutul–cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

9. Hotărârea Guvernului României nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

10. Hotărârea Guvernului României nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

11. Hotărârea Guvernului României nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

12. Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial nr.  193/28.07.1994;

13. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I;

14. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;

15. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

16. Ordinul M.D.R.A.P.   nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

17. Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţă mecanică şi stabilitatea construcţiilor;

18. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier;

19. Instrucţiunile nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

20. Instrucţiunile M.A.I. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;

21. Instrucţiunile M.A.I. nr. 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

   ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

Postat azi 25.10.2019.

Program Competitional

Program competițional 11-17 noiembrie 2019

Baschet. Liga Națională (etapa 5), 11 noiembrie, ora 19:00: Dinamo – SCMU Craiova. Sala Dinamo

Handbal. Liga Campionilor (etapa 8), 13 noiembrie, ora 20:00: IFK Kristianstad – Dinamo

Handbal. Cupa României (16-imi de finală / manșă unică), 17 noiembrie, ora 15:30: Dinamo – CSM București. Sala Dinamo

Polo. Superliga (etapa 3), 15 octombrie (ora 11:00) și 16 octombrie (ora 11:00): Dinamo – Corona Brașov. Bazinul Tolea Grințescu Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 6), 16 noiembrie, ora 17:00: Dinamo – SCMU Craiova. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 7), 15 noiembrie, ora 18:30: Belor Galați – Dinamo

Tenis. Turneul Campionilor, 11-17 noiembrie, Londra

Arte marțiale. Cupa României, seniori, tineret, juniori, 16 noiembrie, Voluntari

Haltere. Campionatul Național de seniori, 11-15 noiembrie, Bascov

Judo. Campionatul Național de tineret, 15-17 noiembrie, Deva

Taekwondo. Cupa României, seniori și juniori, Iași, 14-17 noiembrie, Iași

Tir. Campionatul Național de seniori – etapa a III-a, 13-18 noiembrie, Iași

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 328 vizitatori online