Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a două posturi vacante de agenți de poliție la Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației

Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a două posturi vacante de agenți de poliție la Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport  nr. 4611958  din 18.10.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTURILE  SCOASE  LA CONCURS

Pentru ocuparea posturilor vacante de agenți de poliție prevăzute cu funcțiile de agent I la pozițiile 181 și 182 din din statul de organizare al Clubului la Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației, prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 14. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

-        să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, de nivelul prevăzut de fișa postului[1];

-        pregătire de bază: studii liceale, profil tehnic,  absolvite  cu diplomă  de bacalaureat;

-        pregătire de specialitate: curs  de electrician, electronist sau electrotehnist absolvite cu certificat de calificare profesională emis conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaţilor se va face până la data de 26.11.2021, orele 12.00 prin depunerea cererii de înscriere la concurs (Anexa 2) însoţită de întreaga documentație solicitată în cuprinsul dosarului de recrutare, adresată preşedintelui clubului şi înaintată online la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 26.11.2021, orele 12:00, nu vor fi luate în considerare.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

-        documentele  care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

-        fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

-        toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

-        toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

-        e-mailul transmis de către candidați va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs  Comunicatii si IT).

Atenție! Documentele transmise de către candidați vor fi printate și prezentate comisiei de concurs/ de recrutare, după caz, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțite de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, respectiv This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , precizându-se codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Clubului Sportiv Dinamo București la nr. de tel. 021/2105135, int. 23062/23057, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta la sediul clubului din șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, București, în vederea clarificării situației.

 La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” București.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere (Anexa nr. 2)

b) Curriculum vitae;

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente – foaia matricolă, după caz)

(Pentru candidaţii cu studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia.);

d) copie certificat de calificare profesională (electrician, electronist sau electrotehnist);

e) copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;

f) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

g) autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4); 

h) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului-Anexa 7); 

i) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog  autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii;

j) fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm; 

k) adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 6);  

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

 Atenţie! Candidații declarați ”admis” vor prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidații declarați ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 26.11.2021, ora 1200, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs.

 

Secţiunea a IV-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBELE DE CONCURS)

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului  Sportiv  Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în  data de 16.12.2021,  ora 1200  şi va consta  în test scris, pentru verificarea cunoştinţelor  necesare  îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat audio și video.

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de  maxim 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se transmit în format scanat la adresa de e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

          Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Clubului: : www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

Secţiunea a V-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

          Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut notele finale cele mai mari, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate, fiind declarat ”admis” candidatul care obţine nota cea mai mare.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Clubului: : www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

Atenţie! Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că, va fi declarat "admis" candidatul care a obținut nota cea mai mare.

 Interviul de departajare nu este supus contestării.

 Secţiunea a VI-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat ”admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică şi examinarea medicală. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

          Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Clubul Sportiv ”Dinamo” București, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

          Candidaților declarați ”admis nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Secţiunea a-VII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” București: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe pagina de Internet vor fi postate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

 1. Menținerea distanțării sociale;
 2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfăşoară concursul.
 3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
 4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP– https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar ).

 GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere

26.11.2021, ora 1200 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

26.11.2021, ora 1200 (data - limită)

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

13.12.2021

Data susţinerii testului scris

16.12.2021, ora 1200

Afişarea rezultatelor la testul scris

16.12.2021, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

17.12.2021, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

20.12.2021

Afişarea rezultatelor finale

20.12.2021

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.       

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23062/23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300.[1] Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile.

ANEXA 1 TEMATICA și BIBLIOGRAFIE ELECTRONIST ELECTRICIAN

ANEXA nr. 2 cerere de înscriere la concurs

ANEXA_3_autobiografia

ANEXA_4_tabel_cu_rude edit (fata-verso)

ANEXA_5_declarație

ANEXA_6_adeverinta_medicala_si_consimtamant_informat

CONSIMȚĂMÂNT solicitare cazier judiciar

Model_CV

CS Dinamo, 15 noiembrie 2021, ora 15:35

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Online Guests

We have 246 guests online