Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic

Concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic

        A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4611958 din 18.10.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO” Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea încadrării directe a două  posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic,  pozițiile 161,162 din statul de organizare al Clubului.                   

 

Pot participa la concurs candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilui scoas la concurs, astfel:

A. Condiții legale

 1. Să aibă cetățenie română și domiciliul în România
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit
 3. Să aibă capacitatea deplină de exercițiu
 4. Să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic
 5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți
 6. Să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului
 7. Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist
 8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea
 9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni
 10. Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 11. Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege

Candidatul declarat ,,admis,, la concursul pentru ocuparea postului vacant prevăzut a fi încadrat ca polițist, prin încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru a vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Examinarea medicală și evaluarea psihologică se va realiza de către structurile de specialitate ale MAI exclusiv pentru candidatul declarat ,,admis,,. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

 


B. Criterii specifice

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist, persoanele care se află în următoarele situații

 1. Au  tatuaje ori elemente ornamentale , de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară
 2. Prin reîncadrare sau încadrarea directă, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate , dobândește un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deținut în rezervă

Pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute de art. 10 alin (1^2) din Legea nr 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și nu le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin (1) lit. a), c), g)-i), k), l) și n) din Legea nr 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare

C. Cerințele postului

 1. Să fie absolvent de studii liceale cu diploma de bacalaureat;
 2. Să dețină permis de conducere auto românesc valabil cel puțin pentru categoriile B,C,D.
 3. Să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel Secret de serviciu.

           Conform fişei postului, pentru a-şi putea îndeplini atribuţiile specifice, ocupantul acestuia trebuie să deţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de serviciu. În situaţia în care, ulterior numirii în funcţie, poliţistul nu obţine autorizaţia, acesta este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

       Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune, până la data de 29.11.2021, ora 12.00, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , un dosar de recrutare care conține în volum complet, documentele prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1.  cerere de înscriere adresată președintelui Clubului și curriculum vitae, model Europass (conform modelului anexat )- prin depunerea cererii de înscriere, candidatul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Regulamentul european general privind protecţia datelor;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului ( diploma de bacalaureat și foaie matricolă, permis de conducere-documentele vor fi scanate în volum complet- față/ verso). Candidații care au absolvit studii în alte state, vor prezenta documente echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației);
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/ sau  alte documente doveditoare care să ateste specialitatea studiilor absolvite și dacă, este cazul, a livretului militar (unde este cazul, declarație pe propria răspundere (redactată olograf ) că nu a efectuat stagiul militar obligatoriu) ;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia (întocmită și redactată olograf de către candidat, urmând instrucțiunile din îndrumar), şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelelor anexate);
 6. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (pentru obţinerea acestuia demersurile necesare vor fi efectuate de către Serviciul resurse umane în baza consimţământului expres al candidatului, conform modelului anexat). Dacă în dosarul de recrutare candidatul depune un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, acesta va fi acceptat).
 7. o fotografie color 9x12 cm;
 8. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile O.M.A.I.  nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei și consimțământul informat (conform modelelor anexate) ;
 9. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat);
 11. declaraţie pe propria răspundere (redactată olograf) din care să rezulte că persoana care candidează:

-  nu are antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

-  nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

-   nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de   muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-  nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

l. declarație din care să reiasă dacă în ultimele 6 luni au fost evaluate psihologic în același scop ( conform modelului anexat)

m. persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/ trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut

n. declarație pe proprie răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (model anexat)

 

Documentele care necesită a fi completate (cererea de înscriere, declaraţiile, autobiografia, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate şi semnate, iar ulterior scanate şi salvate în format PDF

Precizări referitoare la modul de transmitere a dosarului de recrutare:

În perioada alocată pentru transmiterea documentelor constitutive ale dosarului de recrutare în volum complet, candidaţii transmit toate documentele solicitate, într-un singur e- mail, denumit cu numele candidatului, (exemplu: Ionescu Ion – dosar de candidat concurs agent 1 conducător autospeciale); e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de aceeași formă ca și fișierul și nu trebuie să depășească 25MB; candidații vor verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral și este lizibil;

După încheierea perioadei de transmitere a dosarelor de recrutare, respectiv 29.11.2021, ora 12.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare în următoarele două zile lucrătoare a primirii dosarului de recrutare pentru participarea la concurs de la aceeași adresă, respectiv This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it precizându-se numărul de înregistrare al acestuia.

În conformitate cu prevederile art. 65 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni şi cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

În situația în care candidatul înscris nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciul Resurse Umane, la telefon 021 210 51 35, interior 23057, 23062, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciului Resurse Umane din cadrul C.S.Dinamo București din municipiul Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, în vederea clarificării.

 

ATENŢIE!

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele transmise prezintă deteriorări sau ștersături care nu permit stabilirea tuturor elementelor existente în cuprisnul acestora sau care au numărul de pagini incomplet.

             Nu se primesc documente de înscriere prin fax, prin poștă, inclusiv poșta militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa menționată (cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare) și nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

            Verificarea transmiterii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului. Secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului nu şi dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate!

Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii care să nu împieteze înscrierea candidaţilor în concurs.

Candidatul declarat admis va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către acesta. Originalul documentelor se restituite candidatului după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată la inițiativa candidatului, situaţie în care activităţile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit prevederilor art 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

⮚     Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea probei concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează la avizierul Clubului şi se postează pe pagina de internet www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ-Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.

La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişele posturilor, precum și cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ de concurs.

Potrivit art.22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, fișa postului poate fi consultată de către candidați, la Serviciul  Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv Dinamo- București, strada Șoseua Ștefan cel Mare, nr. 7-9.

         Evaluarea psihologică se va realiza de către psihologii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, exclusiv pentru candidatul declarat „admis” la concurs, anterior încadrării, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi comunicate candidaţilor declarați ,,admis” și vor fi comunicate prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră, precum și la avizierul Clubului Sportiv Dinamo București.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Rezultatele la evaluarea psihologică se comunică prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro și prin afișare la sediul unității, iar candidatul declarat ”INAPT” au posibilitatea de a depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare, eventualele contestații temeinic argumentate, la sediul unității organizatoare. Contestațiile se soluționează de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., care va comunica rezultatul analizei acestora.

 

EXAMINAREA MEDICALĂ

⮚   Întocmirea Fișei medicale de încadrare tip M.A.I. se va face exclusiv de către candidatul declarat „admis” la concurs și apt” în urma susţinerii evaluării psihologice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

⮚     Fișa medicală este document care face parte din dosarul de candidat și trebuie finalizată.

Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/ examenelor medicale.

Contestaţia se depune împreună cu fişa medicală, în copie conformă cu originalul, precum şi cu orice alte documente medicale relevante pentru soluţionarea contestaţiei la sediul Direcţiei Medicale sau prin poştă electronică (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ori prin fax (021.312.19.86) şi se soluţionează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea la nivelul secretariatului Direcţiei Medicale, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor respinşi pe criterii medicale, constituită la nivelul Direcţiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne.

Soluţiile adoptate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu se contestă.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura la sediul Clubul Sportiv ”DINAMO” Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, și va consta, potrivit art. 27^39 din Legea nr. 360/2002 și art. 24 alin. (1)și(2 ) și art. 25 alin. (1) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, și va consta  în susținerea următoarelor probe:

 1. În data de  13.12.2021 , ora 11.00,  proba practică cu relevanță directă pentru performanță pe post, proba are caracter eliminatoriu,va fi înregistrată / supravegheată audio-video.
 2. În data de 18.12.2021, ora 11.00, test scris tip grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii în limitele tematicii și bibliografiei de concurs, va fi înregistrată / supravegheată audio-video.

Accesul în sala unde se va desfășura concursul va fi permis candidaților exclusiv pe baza actului de identitate valabil.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.

În situaţia în care egalitatea se menține, departajarea se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, care se înregistrează audio şi / sau video.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestația în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă.

  Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza tematicii și bibliografiei afișate, la o dată ce va fi comunicată ulterior și nu se contestă.

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului de recrutare în volum complet și susţinerea probei de concurs.

În cadrul probei de concurs, candidaţii vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră. Nu vor avea voie cu materiale documentare și mijloace de comunicare. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

Candidatul declarat admis la concurs are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice a candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

Afișarea rezultatelor :

Rezultatele obținute, se vor comunica prin postare pe pagina de internet a instituției, www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, și la avizier.

            Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului (inclusiv ca proba susținută în cadrul concursului să fie înregistrată audio-video).

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de internet a Clubului, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin această modalitate, iar candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la orice informație ce ține de organizarea și desfășurarea concursului.

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-CoV-2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele reguli:

-        menținerea distanțării sociale;

-        purtarea în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție, pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității;

-        nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile, viziera nu dispensează de purtatul măștii;

-        înaintea susținerii probei de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere, o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină și că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2.

          În funcție de evoluția epidemiologică, toate activitățile ce țin de organizarea și desfășurarea  concursului se vor realiza cu respectarea de către toate persoanele participante, a legislației în vigoare la acea dată.

 

        Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul Clubului, la telefon 021/2105135, interior 23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300.

 

 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

TEMATICA:

1. Codul de etică și deontologie al polițistului;

2. Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale;

3. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;

4. Recompensele, răspunderea juridică și sancțiunile aplicabile polițiștilor;

5. Protecția informațiilor clasificate;

6. Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice;

7. Obligaţii principale ale conducătorilor de autovehicule din dotarea unităților Ministerului Afacerilor

 Interne. Foaia de parcurs;

8. Răspunderea materială a militarilor și a personalului M.A.I. pentru pagubele produse Ministerului

Afacerilor Interne;

9. Securitate şi sănătate în muncă: obligaţiile lucrătorilor și comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi

raportarea evenimentelor;

10. Instalaţia de alimentare a motorului (m.a.s./m.a.c.);

11. Instalaţia de ungere a motorului (m.a.s./m.a.c.);

12. Instalaţia de răcire a motorului (m.a.s./m.a.c.);

13. Instalaţia de aprindere a motorului;

14. Sistemul de direcţie al autovehiculelor;

15. Sistemul de frânare al autovehiculelor;

16. Întreţinerea şi reparaţiile curente ale autovehiculelor.

17.Regulament de organizare și funcționare a Clubului Sportiv ,,Dinamo" București (Dispoziții generale; Organizarea Clubului; Atribuțiile Clubului; Conducerea Clubului; Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Clubului.

BIBLIOGRAFIE*:

1. H.G. nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;

2. Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului;

3. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

4. H.G. nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

5. O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

6. H.G. nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

7. Ordinul M.I.R.A. nr. 599 din 1 septembrie 2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea

tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne;

8. O.G. nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor;

9. Instrucțiunile M.A.I. nr. 114 din 22 iulie 2013 privind răspunderea materială a personalului pentru

pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;

10. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

11. H.G. nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

12. Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare – Editura Didactică și Pedagogică Bucureşti, ediția

2020, Ghe. Frăţilă, Mariana Frățilă, ST. Samoilă;

13. Diagnosticarea, întreținerea și repararea automobilului – Editura Didactică și Pedagogică, CeraselaGabriela Băltărețu. ediția  202

 14. O.m.a.i. nr. 148/07.10.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ,,Dinamo” București. ( Cap. I, III, IV, V, VI  – SECȚIUNEA a 7-a)

NOTĂ: Actele normative menționate în bibliografie, se vor studia având în vedere toate modificările și completările ulterioare până la data înregistrării anunțului de concurs.

 

ANEXE:

Model Cerere de participare la concurs pentru ocuparea postului vacant

Model Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Model Adeverință medicală și consimţământ informat

Model Curriculum vitae Europass

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului

Model Consimțământ în vederea solicitării extrasului de pe cazierul judiciar

Grafic desfașurare concurs

Declarație de carantină/izolare la domiciliu.

 

 

A V I Z A T

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS

CS Dinamo, 16 noiembrie 2021

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Online Guests

We have 563 guests online