Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a unui post vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a unui post vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4611958  din 18.10.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTUL SCOS LA CONCURS

Pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la poziția 40 din statul de organizare al Clubului la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”);

e) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (verificarea condiției se realizează cu ocazia examinării medicale);

f) să îndeplinească condițiile specifice de ocupare, prevăzute în fișa postului;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g), h), i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

k) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

l) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

m) prin încadrare/reîncadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

n) candidatul declarat “admis” la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidații care au calitatea de agent de poliție vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică după expirarea perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Programarea la evaluarea psihologică se face de către Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S. Dinamo București și se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasca nr. 47, sectorul 2, municipiul București, sau în altă locație în funcție de numărul candidaților.

Data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate candidaților prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Rezultatele la evaluarea psihologică se comunică prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro– Administrativ – Carieră, iar candidații declarați ”INAPT” au posibilitatea de a depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare, eventualele contestații temeinic argumentate, la sediul unității organizatoare. Contestațiile se soluționează de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., care va comunica rezultatul analizei acestora.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

  2. Condiţii specifice:

a) să îndeplinească condițiile de studii impuse de fișa postului, respectiv:

- pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul:Inginerie civilă și instalații/arhitectură.

b) să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel SECRET.

3. Pentru a participa la concurs, agenții de poliție trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile specifice prevăzute în fișa postului, următoarele condiții:

 1. să fie declarați apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să nu fie cercetați disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
 3. să nu fie puși la dispoziție sau suspendați din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. să fi obținut calificativul de cel puțin ”Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

          Dacă autorizațiile necesare exercitării atribuțiilor postului nu sunt obținute ulterior numirii în funcție, potrivit termenelor stabilite, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaţilor se va face până la data de 25.11.2021, orele 12.00 prin depunerea cererii de înscriere la concurs (Anexa 2) însoţită de întreaga documentație solicitată în cuprinsul dosarului de recrutare, adresată preşedintelui clubului şi înaintată online la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 25.11.2021, orele 12:00, nu vor fi luate în considerare.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , astfel, cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

-        documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

-        fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

-        toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

-        toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

-        e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs/ de recrutare, după caz, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțite de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa, respectiv This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , precizându-se codul atribuit candidatului.

          În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Clubului Sportiv Dinamo București la nr. de tel. 021/2105135, int. 23062/23057, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la sediul clubului din șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, București, în vederea clarificării.

 La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” București.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) adresată președintelui Clubului (prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 și își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare a concursului);
 2. Curriculum vitae model Europass , datat și semnat;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, însoțite de supliment/foaie matricolă, după caz; se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor (termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ) (Candidaţii care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale);
 4. copie a actului de identitate;
 5. copie a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, a livretului militar;
 6. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4); 
 8. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 9. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii;
 10. fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm; 
 11. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile Ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 6);  
 12. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5);
 13. persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de personal, din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut.

Pe lângă documentele enumerate mai sus, cu excepția celor prevăzute la lit. g)-h)-i)-j)-k), agenții de poliție vor depune la dosarul de recrutare o adeverință, emisă de către structurile de resurse umane ale unităților în care sunt încadrați, din care să reiasă nivelul de acces la informații clasificate deținut potrivit autorizației, precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3 lit. b), c) și d), valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunțului.

De asemenea, agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa, în acest sens, o declarație pe propria răspundere (Anexa 7).

 

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, în urma unei solicitări scrise, la Serviciul  Resurse Umane, cu respectarea prevederilor legale.

 Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 25.11.2021, ora 1200, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs.

Secţiunea a IV-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 17.12.2021, orele 12.00 şi va consta în susținerea unei probe pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

Proba va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de  maximum 3 ore.

Susținerea testului-grilă va fi înregistrat / supravegheat audio-video.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se transmit în format scanat la adresa de e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

          Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

Secţiunea a V-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

          Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situația în care, mai mulți candidați au aceeași notă, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat admis candidatul care obține nota cea mai mare. Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza tematicii și bibliografiei afișate, la o dată ce va fi comunicată ulterior și nu se contestă.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa  prin postare  pe pagina de Internet a Clubului:  www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

Atenţie! Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că, va fi declarat "admis" candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta. Interviul de departajare nu este o probă de concurs și nu este supus contestării.

 Secţiunea a VI-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat ”admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine evaluarea psihologică şi examinarea medicală. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Candidatului,  declarat admis la concurs, i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1) și (1^2) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională, nu se comunică.

Încadrarea polițistului se va face în funcția minimă prevăzută de lege, corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.

Încadrarea în funcție a agentului trecut în corpul ofițerilor de poliție se realizează în condițiile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.

          Candidatul declarat admis la concurs are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional.

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau acesta nu se prezintă la post în termenul de mai sus, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

          Candidaților declarați ”admis nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Secţiunea a-VII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” București: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe pagina de Internet vor fi postate informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

 1. Menținerea distanțării sociale;
 2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfăşoară concursul.
 3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;
 4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP– https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar ).

 GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunerea cererilor de înscriere

25.11.2021, ora 1200 (data - limită)

Depunerea dosarelor de recrutare

25.11.2021, ora 1200 (data - limită)

Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

14.12.2021

Data susţinerii testului scris

17.12.2021, ora 1200

Afişarea rezultatelor la testul scris

17.12.2021, după finalizarea activităţii

Depunerea eventualelor contestaţii

20.12.2021, până la ora 1600

Afişarea rezultatelor la contestaţii

21.12.2021

Afişarea rezultatelor finale

21.12.2021

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.       

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul clubului, la telefon 021/2105135, interior 23062/23057, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300.

 

ANEXA 1 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  poz 40

ANEXA nr. 2 cerere de înscriere la concurs

ANEXA_3_autobiografia

ANEXA_4_tabel_cu_rude edit (fata-verso)

ANEXA_5_declarație

ANEXA_6_adeverinta_medicala_si_consimtamant_informat

Anexa_7_Declaratie evaluare pshihologica

CONSIMȚĂMÂNT solicitare cazier judiciar

Model_CV

Declarație pe propria răspundere 

CS Dinamo, 16 noiembrie 2021

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Online Guests

We have 248 guests online