Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Tabel nominal cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I poziția 90

Tabel nominal cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I poziția 90

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist  I poziția 90, din statul de organizare al clubului la Serviciul Patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului, din data de 25.06.2022 

Nr. crt.

Număr de înregistrare atribuit

candidatului/ Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4620650/08.06.2022

4,00 (patru)

2.

4620441/31.05.2022

NEPREZENTAT

3.

4620666/08.06.2022

4,30 (patru treizeci)

4.

4620442/31.05.2022

4,00 (patru)

5.

4620508/02.06.2022

7,00 (șapte)

6.

4620487/31.05.2022

5,80 (cinci optzeci)

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare.

Publicat, 25.06.2022, ora 16:55


TEST  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de ofiţer  specialist I – poziţia 90,  din statul de organizare, la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă

VARIANTA II

1.În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, investitorii au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

a)elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile;

b)aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

c)obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire şi acordului/autorizaţiei administratorului drumului pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branşamentelor;

2.În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectanții de construcţii răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

a)aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

b)stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;

c)stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;

3.În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se pot executa fără autorizaţie de construire:

a)lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului;

b)pentru lucrări de construcţii care se execută în zone cu regim special şi/sau în perimetrele/zonele de protecţie a acestora;

c)lucrări de reparaţii/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente reţelelor de comunicaţii electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor fizice de susţinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicaţiilor electronice şi/sau de operatorii de reţea;

4.În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi reglementarea în domeniul urbanismului se suportă de către investitori, în valoare echivalentă:

a)cu o cotă de 0,3% din valoarea lucrărilor autorizate;

b)cu o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate;

c)cu o cotă de 0,5% din valoarea lucrărilor autorizate;

5.În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen, celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

a)reluarea executării construcției după efectuarea unei expertize tehnice;

b)încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;

c)desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

6.În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în programele de investiţii, cheltuielile de investiţii se prezintă grupate pe următoarele poziţii:

a)obiective/proiecte de investiţii în continuare;

b)obiective/proiecte de investiţii noi;

c)alte cheltuieli de investiţii

7.În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigura astfel:

a)integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b)din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c)din veniturile private.

8.În conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, republicată cu modificările și completările ulterioare, componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor se completează, în mod obligatoriu, cu:

a)un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, pentru categoriile de construcţii prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

b)dirigintele de șantier;

c)un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în categoria de importanţă A - "excepţională" sau B - "deosebită", respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului. 

9.În conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, republicată cu modificările și completările ulterioare, termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor împreună cu executantul şi nu poate depăşi.

a)90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare;

b)60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare;

c)45 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare;

10.În conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, republicată cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, în câte zile aprobă investitorul, de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei şi semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor:

a)în termen de 5 zile;

b)în termen de 10 zile;

c)în termen de 3 zile;

11.În conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere:

a)proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii;

b)proprietarul îl va soma în acest sens, notificând proiectantul construcției;

c)proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul dă curs somaţiei, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul său;

12.În conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare, verificarea calităţii lucrărilor executate la construcţiile noi şi la intervenţiile la construcţiile existente în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, se efectuează de către:

a)executanţi, prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;

b)investitori, prin diriginţi de şantier autorizaţi;

c)executanții, prin diriginţi de şantier autorizaţi;

13.În conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare, dirigintele de şantier îndeplineşte, în condiţiile legii, în principal, următoarele atribuţii:

a)verifică existenţa fişelor şi proiectelor tehnologice de execuţie, a procedurilor de realizare a lucrărilor, planurilor de verificare a execuţiei, proiectelor de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi graficele de realizare a construcţiilor, actualizate prin eventualele dispoziţii de şantier emise pe parcursul derulării lucrărilor;

b)participă la toate fazele de verificare a execuţiei lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calităţii lucrărilor de construcţii;

c)opreşte execuţia lucrărilor de construcţii şi înştiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, în cazul în care se produc accidente tehnice şi/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuţie.

14.În conformitate cu prevederile Ordinul M.D.R.A.P. nr. 839/ 23.11.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare sunt:

a)dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în fotocopie şi extrasul de carte funciară de informare;

b)documentaţia tehnică, în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;

c)avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al ordonatorului principal de credite;

15.În conformitate cu prevederile Ordinul M.D.R.A.P. nr. 839/ 23.11.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, documentaţia tehnică este documentaţia tehnico-economică distinctă care stă la baza emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc:

a)structura de rezistenţă;

b)expresia de arhitectură;

c)dotarea şi echiparea construcţiilor, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară urbane necesare, după caz.

16.În conformitate cu prevederile Ordinul M.D.R.A.P. nr. 839/ 23.11.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, acordul vecinilor este necesar în următoarele situaţii:

a)pentru lucrări de supraetajare;

b)pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente;

c)în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.

17.În conformitate cu prevederile Ordinul M.D.R.A.P. nr. 839/ 23.11.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată:

a)cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni;

b)cu cel puţin 30 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni;

c)cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 24 luni;

18.În conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, I-7/2011, este interzisă începerea lucrărilor de instalații electrice:

a)fără proiecte verificate  de către verificatori atestați;

b)fără deținerea certificatului de urbanism;

c)fără proiect verificat de către experți tehnici;

19.În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, poliţistul are dreptul la:

a)tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin dispoziția ordonatorului de credite;

b)să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină;

c)locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;

20.În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, poliţistul este dator:

a)să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;

b)să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;

c)să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate împotriva sa.

21.În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, poliţistului îi este interzis:

a)să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;

b)să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă, cu excepția celor din locurile publice;

c)să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

22.În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire şi data-limită de depunere a ofertelor este:

a)de cel puţin 15 de zile;

b)de cel puţin 30 de zile;

c)de cel puţin 45 de zile;

23.În conformitate cu prevederile Instrucțiunii M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, condiţiile cerute pentru invocarea stării de necesitate sunt următoarele:

a)pericolul să fie real, actual şi de neînlăturat;

b)paguba cauzată să fie de valoare egală sau mai mică decât cea evitată;

c)pericolul să nu fie datorat acţiunii culpabile a celui în cauză.

24.În conformitate cu prevederile Instrucțiunii M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, în cazul în care cercetarea administrativă nu se poate efectua în termenul de 60 de zile datorită complexităţii cazului ori pentru alte motive temeinic justificate, comandantul/şeful unităţii solicită comandantului/şefului eşalonului ierarhic superior aprobarea, prin ordin scris, a prelungirii termenului:

a)cu cel mult 60 de zile;

b)cu cel mult 30 de zile;

c)cu cel mult 45 de zile;

25. În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 231 din 25.09.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizareaşi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, în anumite situaţii, bunurile materiale se verifică şi prin sondaj, procentul de verificare urmând a se stabili:

a)de ordonatorul secundar de credite;

b)de conducătorul unităţii;

c)de președintele comisiei centrale de inventariere;

26.În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 231 din 25.09.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizareaşi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de:

a)cel mult 7 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de inventariere de către președintele comisiei centrale de inventariere;

b)cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către ordonatorul de credite;

c)cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către ordonatorul de credite;

27.În conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 167 din 30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru scoaterea din funcţiune şi verificarea stării mijloacelor fixe, ordonatorul de credite care are în evidenţă mijloace fixe stabileşte prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate/document similar:

a)o comisie tehnică formată din 2-3 specialişti în domeniu, care analizează fiecare mijloc fix în parte şi în funcţie de starea constatată, înaintează propuneri de utilizare în continuare sau de scoatere din funcţiune;

b)o comisie tehnică formată din minim 3 specialişti în domeniu, care analizează fiecare mijloc fix în parte şi în funcţie de starea constatată, înaintează propuneri de utilizare în continuare sau de casare directă;

c)o comisie tehnică formată 2-3 specialişti în domeniu, care analizează toate mijloacele fixe şi în funcţie de starea constatată, înaintează propuneri de utilizare în continuare sau de reparare a acestora;

28.În conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 167 din 30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, nu se propun pentru scoaterea din funcţiune mijloace fixe care, deşi au îndeplinit durata normală de utilizare, se găsesc în una dintre următoarele situaţii:

a)din raţiuni militare sau economice se justifică menţinerea acestora în funcţiune, chiar dacă costul reparaţiei nu depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire;

b)starea tehnică permite exploatarea lor în continuare;

c)din raţiuni militare sau economice se justifică menţinerea acestora în funcţiune, chiar dacă costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire.

 

29.În conformitate cu prevederile Instrucțiuni nr. 664 din 28.11.2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în cadrul urmăririi curente a construcţiilor, unitatea de administrare prin responsabilul cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor va acţiona, cu prioritate, pentru:

a)identificarea construcţiilor din administrare realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78 şi care nu sunt amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur ag, potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1/2006, aprobat potrivit legii, este mai mare sau egală cu 0,16 g;

b)verificarea tehnică obligatorie a construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78;

c)identificarea construcţiilor din administrare realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78 şi care sunt amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur ag, potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1/2006, aprobat potrivit legii, este mai mare sau egală cu 0,16 g;

30.În conformitate cu prevederile Instrucțiuni nr. 664 din 28.11.2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, lucrările de reparaţii curente constau în :

a)efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere, reparare ale elementelor de rezistență sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora;

b)efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere, reparare sau înlocuire ale părţilor vizibile ale elementelor de construcţie sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora;

c)efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere, reparare sau înlocuire ale părţilor subterane ale elementelor de construcţie sau ale instalaţiilor şi echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora;

Program Competitional

15-21 august 2022

HANDBAL. Supercupa României Baucem la masculin, 18 august, ora 17:30: DINAMO – Steaua. Sala Polivalentă București

RUGBY. Liga Națională, play-off (etapa 2), 20 august: DINAMO – CSM Știința Baia Mare. Stadion Florea Dumitrache

ATLETISM. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

CICLISM. Campionatul European elite, 15-20 august, Munchen

GIMNASTICĂ. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

INOT. Campionatul European, 11-18 august, Roma

ANUNT

• În perioada 13-31 august, bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo se va închide pentru lucrări de igienizare. În această perioadă, activitatea sportivă, de inițiere și de agrement se va desfășura în bazinul în aer liber din Complexul Sportiv Dinamo.

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Online Guests

We have 292 guests online