Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Concurs pentru ocuparea functiei de conducere vacante de presedinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucuresti

Concurs pentru ocuparea functiei de conducere vacante de presedinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucuresti

 A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în Municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, Sectorul 1, organizează,

C O N C U R S:

Pentru ocuparea funcției de conducere vacante de președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

Cererile de participare la concurs (conform modelului din Anexa nr. 1 la Anunț) vor fi adresate conducerii MAI și vor fi depuse la adresa de e-mail a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , până la data de 03.12.2021, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Cu aceeași ocazie vor fi depuse, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), și documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. Curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, inclusiv cele referitoare la cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 3. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Dispoziției Directorului Direcției Medicale nr. 826079 din 04.12.2018;
 4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2 la Anunț);
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 1,4,6,7,8,10 și 11 din prezentul Anunț.

După finalizarea concursului, candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 1. Să fie ofițeri de poliție cu gradul profesional de cel puțin comisar de poliție;
 2. Pregătire de bază: studii universitare cu diplomă de licență/studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare, în domeniul științe juridice/educație fizică și sport;
 3. Pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management;

Pentru absolvenţii studiilor universitare organizate anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna”, se vor avea în vedere aceleaşi domenii /specializări /specialităţi /profile sau conexe acestora, prevăzute în nomenclatoarele de studii, aprobate prin hotărâri de guvern şi aplicabile în perioada respectivă, care se circumscriu domeniilor fundamentale de studii universitare de licenţă prevăzute la pct.1 – pregătire de bază din prezentul anunţ.

4.Să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel ”Strict Secret”;

5.Să cunoască o limbă străină de circulație internațională conform Cadrului European Comun de Referință -  nivel cel puțin B2 (citit/scris/vorbit);

6.Vechime în muncă/din care în MAI: - 7 ani;

7.Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: - 5 ani;

8.Vechime în funcții de conducere în unități ale MAI: - 3 ani;

9.să fie declaraţi ”apt medical” şi ”apt”  la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

10.să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine”  la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

11. să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al MAI, data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice. Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro și pe cea a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, din Municipiul Bucureşti, Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sectorul 2, în data de 21.12.2021, după următorul grafic:

-      Instructajul candidaților: ora 13.00;

-      Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 13.15;

-      Afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;

-      Afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);

-      Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 22.12.2021.

-      Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 23.12 – 24.12.2021.

-      Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 22.12 – 24.12.2021, în funcție de existența/ inexistența unor eventuale contestații.

Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti și prin postare pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti și se postează pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs.

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti din Municipiul Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sectorul 2, telefon interior 23062.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, int. 23062, în zilele lucrătoare.

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

1. menținerea distanțării sociale;

2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul;

3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;

4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP - https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

 Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul/examenul de ocupare a postului vacant de președinte club sportiv

la Clubul Sportiv Dinamo București

TEMATICA

 1. Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne.
 2. Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului. Îndatoririle polițistului. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni.
 1. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I.
 2. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă.
 3. Categorii de ordonatori de credite. Rolul ordonatorilor de credite. Finanțarea instituțiilor publice.
 4. Sportul de performanță. Structurile sportive. Cluburi sportive. Protecția socială a sportivilor de performanță. Finanțarea activității sportive. Prevenirea violenței în sport și lupta împotriva dopajului.
 5. Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea activităților sportive. Premii, indemnizații sportive, precum și alte drepturi acordate sportivilor.
 6. Organizarea, finanțarea și atribuțiile Clubului Sportiv Dinamo București.
 7. Acceptarea donațiilor, comodatelor și sponsorizărilor în MAI;
 8. Organizarea și asigurarea accesului la informatii de interes public.
 9. Activitatea de soluționare a petițiilor.
 10. Organizarea sistemului de control intern managerial. Scopul și definirea standardelor de control intern managerial.
 11. Procesul managerial. Comunicarea în activitatea managerială.

BIBLIOGRAFIE

 1. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea si funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008;
 2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
 3. Legea educației fizice și sportului, nr. 69/2000;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 5. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele MAI;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind normele financiare în activitatea sportivă;
 10. Hotărârea Guvernului 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 11. Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 114/2013 privind raspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I.
 12. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne;
 13. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 148/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Dinamo București;
 14. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne;
 15. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne;
 16. Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 17. Managementul organizațional al poliției. Fundamente teoretice – Costică Voicu, Ștefan Eugen Prună, Editura MediaUno, București, 2007.

*Se vor avea în vedere actele normative cu toate modificările și completările ulterioare, intervenite până la data susținerii concursului. 

CS Dinamo, 25 noiembrie 2021 

 

Anexa nr. 1

           DOMNULE MINISTRU,

Subsemnatul(a) _________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ judeţul/sectorul _______________ cetăţenia ___________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. ____________, eliberată de _________________, la data de _______________, CNP _________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________________, judeţul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___,

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de MAI în vederea ocupării funcție de președinte club sportiv la Clubul Sportiv ”Dinamo”București.

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[1].

De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Semnătura ______________                                                      Data ______________

TELEFON ______________

 

Anexa nr. 2

Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

Subsemnatul(a) ___________________________________________, fiul (fiica) lui _________________________ și al (a) __________________________ născut (ă) la data de _____________ în localitatea _________________________ județul/sectorul ________________, cetățenia _______________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ______ nr. ________, eliberată de _________________ la data de ___________, CNP ______________________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcției de președinte club sportiv, din cadrul Clubului Sportiv ”Dinamo” București, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de condițiile de recrutare menționate în anunț, cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

Data                                                                         Semnătura

 _______________                                                 ________________[1]Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Online Guests

We have 287 guests online