Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de vicepreședinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 4 din statul de organizare

Concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de vicepreședinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 4 din statul de organizare

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

Clubul Sportiv ”Dinamo” București cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr.7-9, Sectorul 2, organizează,

C O N C U R S :

Pentru ocuparea funcției de conducere vacante de vicepreședinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 4 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

Cererile de participare la concurs (conform modelului din Anexa nr. 2 la Anunț) vor fi adresate conducerii MAI și vor fi depuse la adresa de e-mail a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , până la data  de 22.06.2022, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Cu aceeași ocazie vor fi depuse, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), și documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. Curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
 3. adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Dispoziției Directorului Direcției Medicale  și a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. 963164/327674 din 15.03.2022 privind întocmirea adeverințelor medicale pentru promovarea în funcții de conducere a polițiștilor și cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne;
 4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 3 la Anunț);
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 1,4,5,6,7,9 și 10 din prezentul anunț.

După finalizarea concursului, candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

1. Să fie ofițeri de poliție cu gradul profesional de cel puțin inspector principal de poliție;

2. Pregătire de bază: studii universitare cu diplomă de licență/studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare, în domeniul științe juridice/educație fizică și sport;

3. Pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management;

Pentru absolvenţii studiilor universitare organizate anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna”, se vor avea în vedere aceleaşi domenii /specializări /specialităţi /profile sau conexe acestora, prevăzute în nomenclatoarele de studii, aprobate prin hotărâri de guvern şi aplicabile în perioada respectivă, care se circumscriu domeniilor fundamentale de studii universitare de licenţă prevăzute la pct.1 – pregătire de bază din prezentul anunţ.

4. Să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel ”Strict Secret”;

5. Vechime în muncă/din care în MAI: 7 ani/5 ani;

6. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:  5 ani;

7. Vechime în funcții de conducere în unități ale MAI:   3 ani;

8. să fie declaraţi ”apt medical” şi ”apt„ la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

9. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

10. să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al MAI, data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe pagina de Internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

 Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și paginii de Internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

 Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice. Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe pagina de Internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră. Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti cu sediul în Municipiul Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sectorul 2, în data de 11.07.2022, după următorul grafic:

-      Instructajul candidaților: ora 13.00;

-      Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 13.15;

-      Afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;

-      Afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);

-      Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 12.07.2022;

-      Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în 13.07.2022.

-      Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 12.07.– 13.07.2022, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti și prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe pagina de Internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti și se postează pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe pagina de internet  a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs.

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti din Municipiul Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sectorul 2, telefon interior 23062.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, int. 23062, în zilele lucrătoare.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor afișa în timp util pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe pagina de internet  a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.


TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul/examenul de ocupare a postului vacant de vicepreședinte club sportiv

la Clubul Sportiv Dinamo București

TEMATICA

 1. Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;
 2. Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului;

  Îndatoririle polițistului. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni;

 1. Categorii de ordonatori de credite. Rolul ordonatorilor de credite. Finanțarea instituțiilor publice;
 2. Sportul de performanță. Structurile sportive. Cluburi sportive. Protecția socială a sportivilor de performanță. Finanțarea activității sportive. Prevenirea violenței în sport și lupta împotriva dopajului;
 3. Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea activităților sportive. Premii, indemnizații sportive, precum și alte drepturi acordate sportivilor;
 4. Organizarea, finanțarea și atribuțiile Clubului Sportiv Dinamo București;
 5. Acceptarea donațiilor, comodatelor și sponsorizărilor în MAI;
 6. Organizarea și asigurarea accesului la informatii de interes public;
 7. Activitatea de soluționare a petițiilor;
 8. Procesul managerial. Comunicarea în activitatea managerială;
 9. Sistemul de educație fizică și sport. Pregătirea fizică specifică. Pregătirea fizică de tip special. Evaluarea activității de educație fizică și sport.

BIBLIOGRAFIE

 1. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea si funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008;
 2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
 3. Legea educației fizice și sportului, nr. 69/2000;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele MAI;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind normele financiare în activitatea sportivă;
 9. Hotărârea Guvernului 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

10.Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne;

11.Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 148/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Dinamo București;

12.Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne;

13.Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne;

14.Ordinul ministrului de stat ministrul administrației și internelor nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Administrației și Internelor;

15.Managementul organizațional al poliției. Fundamente teoretice – Costică Voicu, Ștefan Eugen Prună, Editura MediaUno, București, 2007.

*Se vor avea în vedere actele normative cu toate modificările și completările ulterioare, intervenite până la data susținerii concursului.

ANEXE

ANEXA nr. 2 cerere de înscriere la concurs

ANEXA nr. 3 Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

Grafic de desfășurare concurs poz. 4

Publicat 14.06.2022Program Competitional

15-21 august 2022

HANDBAL. Supercupa României Baucem la masculin, 18 august, ora 17:30: DINAMO – Steaua. Sala Polivalentă București

RUGBY. Liga Națională, play-off (etapa 2), 20 august: DINAMO – CSM Știința Baia Mare. Stadion Florea Dumitrache

ATLETISM. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

CICLISM. Campionatul European elite, 15-20 august, Munchen

GIMNASTICĂ. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

INOT. Campionatul European, 11-18 august, Roma

ANUNT

• În perioada 13-31 august, bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo se va închide pentru lucrări de igienizare. În această perioadă, activitatea sportivă, de inițiere și de agrement se va desfășura în bazinul în aer liber din Complexul Sportiv Dinamo.

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Online Guests

We have 334 guests online