Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Concurs pentru ocuparea funcției de ofițer specialist I al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 12 din statul de organizare

Concurs pentru ocuparea funcției de ofițer specialist I al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 12 din statul de organizare

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr.4618400 din 22.03.2022 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, a unui post vacant de ofițer specialist I, la poziția 12 din statul de organizare al unității, la Structura Financiar-Contabilitate – Compartimentul Contabilitate.

        În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

1.Cerințele postului:

a) să îndeplinească condițiile de studii impuse de fișa postului, respectiv:

- pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniu fundamental: științe sociale, ramura de stiință: științe economice.

b) pregătire de specialitate: - cursuri în specialitatea postului (pot fi obținute și după ocuparea postului).

c) să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel „Secret”.


2.Pentru a participa la concurs, agenții de poliție trebuie să îndeplinească, pe lângă cerințele postului prevăzute în fișa postului, următoarele condiții:

 1. să fie declarați apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să nu fie cercetați disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
 3. să nu fie puși la dispoziție sau suspendați din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25   lit. a),  b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. să fi obținut calificativul de cel puțin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

           

            Dacă autorizațiile necesare exercitării atribuțiilor postului nu sunt obținute ulterior numirii în funcție, potrivit termenelor stabilite, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii

Candidații înscriși vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică după expirarea perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Programarea la evaluarea psihologică se face de către Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S.Dinamo București și se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasca nr. 47, sectorul 2, municipiul București, sau în altă locație în funcție de numărul candidaților.

Data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate candidaților prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră, precum și la avizierul Clubului Sportiv Dinamo București.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Rezultatele la evaluarea psihologică se comunică prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro și prin afișare la sediul unității, iar candidații declarați ”INAPT” au posibilitatea de a depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare, eventualele contestații temeinic argumentate, la sediul unității organizatoare. Contestațiile se soluționează de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., care va comunica rezultatul analizei acestora.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

3.Dosarul de recrutare:

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune, până la data de 07.07.2022, ora 12:00, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , un dosar de recrutare care conține în volum complet, documentele prevăzute de art. 61 alin. (1) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată președintelui Clubului (conform modelului anexat - prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 și își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare a concursului);
 2. curriculum-vitae model Europass (conform modelului anexat) ;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului, însoțite de supliment/foaie matricolă; se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor (termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ- documentele vor fi scanate în volum complet- față/ verso); Candidații care au absolvit studii în alte state, vor prezenta documente echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației);
 4. copia actului de identitate;                                                                                                                                                          
 5. copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 6. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptare a condițiilor de recrutare ;
 7. adeverința eliberată de către structura de resurse umane din care face parte candidatul, din care să reiasă nivelul de acces la informații clasificate deținut potrivit autorizației, precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. b), c), d), valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunțului;
 8. declarație din care să reiasă dacă în ultimele 6 luni au fost evaluate psihologic în același scop               ( conform modelului anexat).

 

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, în urma unei solicitări scrise, la Serviciul  Resurse Umane, cu respectarea prevederilor legale.  

4. Reguli de transmitere a documentelor necesare înscrierii la concurs:

      - documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, completate, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus;

     - toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele și prenumele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Ionescu Ion – dosar de candidat concurs ofițer CONTABILITATE poz 12); e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de aceeași formă ca și fișierul și nu trebuie să depășească 15MB; candidații vor verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral și este lizibil;

     - documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor;

     - candidaților li se va transmite, în termen de două zile lucrătoare, un e-mail de confirmare a primirii dosarului de recrutare,  precizându-se numărul de înregistrare/codul atribuit candidatului (potrivit art. 65 din Anexa 3 la O.MA.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea candidatului, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs; astfel, opțiunea candidatului cu privire la acest aspect va fi exprimată pe cererea de înscriere la concurs); pentru documentele transmise în afara orelor de program, e-mailul de confirmare va fi transmis candidatului în următoarele două zile lucrătoare (este necesar să se verifice și căsuța de spam).

     - în situația în care candidatul înscris nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane, la telefon interior 23057 (apel prin centrala M.A.I. 0213037080), iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S. Dinamo București, municipiul Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, în vederea clarificării.

     - documentele ce compun dosarul de recrutare transmise după termenul stabilit în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare;

     - după afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat admis va prezenta documentele în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către candidat, iar după certificarea copiilor, originalul documentelor prezentate se restituie candidatului; documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care această activitate nu se mai realizează;

     - în situația în care candidatul admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în cazul în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile                     art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

Atenție! – Nu se primesc documente de înscriere prin fax, prin poștă, inclusiv poșta militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa menționată (cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare) și nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specific de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite. Verificarea transmiterii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului. Secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului nu şi dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate!

 

Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează la avizier și se postează pe pagina de internet a unității, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de concurs.

5.Desfășurarea concursului:

Concursul se va desfășura în data de 22.07.2022, începând cu ora 10:00 la sediul Clubului Sportiv ”DINAMO” Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, și va consta, potrivit art. 27^39 din Legea nr. 360/2002 și art. 24 alin. (1) și art. 25alin. (1) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, în susținerea unui test scris-tip grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, în limitele tematicii și bibliografiei de concurs.

Accesul în sala unde se va desfășura concursul va fi permis candidaților exclusiv pe baza actului de identitate valabil.

Susținerea testului-grilă va fi înregistrat / supravegheat audio-video.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare a probei de concurs este de minimum 7,00.

Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la testul scris tip gilă.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestația în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă.

În situația în care, mai mulți candidați au aceeași notă, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat admis candidatul care obține nota cea mai mare, indiferent de aceasta. Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza tematicii și bibliografiei afișate, la o dată ce va fi comunicată ulterior și nu se contestă.

6.Afișarea rezultatelor și încadrarea în funcție:

Rezultatele obținute, se vor comunica prin postare pe pagina de internet a instituției, www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, și la avizier.

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau acesta nu se prezintă la post, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

7.Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului (inclusiv ca proba susținută în cadrul concursului să fie înregistrată audio-video).

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de internet a Clubului, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin această modalitate, iar candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la orice informație ce ține de organizarea și desfășurarea concursului.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul Clubului, la telefon  interior 23057 (apel prin central M.A.I. 0213037080), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1300.

                                                                                           

 1. TEMATICA
 1. Dispoziţii generale. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni (Legea nr. 360/2002);
 2. Dispoziţii generale. Finanțarea Clubului. Organizarea Clubului. Atribuțiile Clubului. Conducerea Clubului. Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Clubului – Financiar-contabilitate (OMAI nr. 148/2021);
 3. Dispoziţii generale. Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice (Legea nr. 82/1991);
 4. Dispoziţii generale. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul Bugetar. Finanţele instituţiilor publice (Legea nr. 500/2002);
 5. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (Legea nr. 15/1994, H.G. nr. 909/1997);
 6. Documentele financiar-contabile (O.M.F.P. nr. 2.634/2015);
 7. Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice. Clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică (O.M.F.P. nr. 1.954/2005);
 8. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora. (O.M.F.P. nr. 1.917/2005 și O.M.F.P. nr. 720/2014);
 9. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale (O.M.F.P. nr. 1.792/2002);
 10. Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I. (O.M.F.P. nr. 2.861/2009, O.M.A.I. nr. 231/2012);
 11. Regulamentul operaţiunilor de casă (Decret nr. 209/1976);
 12. Reguli şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (O.M.A.I. nr. 126/2016);
 13. Controlul intern şi controlul financiar preventiv. Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Norme metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I. (O.G. nr. 119/1999, O.M.F.P. nr. 923/2014, O.M.A.I. nr. 187/2014);
 14. Proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug (O.M.F.P. nr. 517/2016);
 1. BIBLIOGRAFIA
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 4. O.M.F.P. nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
 5. O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. O.M.F.P. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 9. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 10. O.M.F.P. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Decretul Consiliului de Stat nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităților socialiste;
 12. O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I;
 13. O.M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. O.M.A.I. nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. O.M.A.I. nr. 148/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv "Dinamo" București;

 

PRECIZĂRI:

 1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunţului de concurs;

Actele normative menționate în tematică şi pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.


Anexe:

Grafic de desfășurare concurs poz. 12 FINANCIAR

- Anexa model CV

- Anexa cerere de înscriere la concurs

- Anexa declaratie de confirmare

- Anexa Declaratie evaluare psihologica

Program Competitional

15-21 august 2022

HANDBAL. Supercupa României Baucem la masculin, 18 august, ora 17:30: DINAMO – Steaua. Sala Polivalentă București

RUGBY. Liga Națională, play-off (etapa 2), 20 august: DINAMO – CSM Știința Baia Mare. Stadion Florea Dumitrache

ATLETISM. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

CICLISM. Campionatul European elite, 15-20 august, Munchen

GIMNASTICĂ. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

INOT. Campionatul European, 11-18 august, Roma

ANUNT

• În perioada 13-31 august, bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo se va închide pentru lucrări de igienizare. În această perioadă, activitatea sportivă, de inițiere și de agrement se va desfășura în bazinul în aer liber din Complexul Sportiv Dinamo.

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Online Guests

We have 282 guests online