Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Concurs pentru ocuparea functiei de conducere vacante de sef birou l la Biroul Achizitii Publice, prevazuta la pozitia 168 din statul de organizare al unitatii, cu recrutare din sursa interna

Concurs pentru ocuparea functiei de conducere vacante de sef birou l la Biroul Achizitii Publice, prevazuta la pozitia 168 din statul de organizare al unitatii, cu recrutare din sursa interna

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

Clubul Sportiv ”Dinamo” București cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr.7-9, Sectorul 2, organizează,

C O N C U R S :

Pentru ocuparea funcției de conducere vacante de șef birou l la Biroul Achiziții Publice, prevăzută la poziția 168 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

Cererile de participare la concurs (conform modelului din Anexa nr. 2 la Anunț) vor fi adresate conducerii Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti și vor fi depuse la adresa de e-mail a clubului: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , până la data  de 15.07.2022, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Cu aceeași ocazie vor fi depuse, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), și documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. Curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, însoțite de supliment/foaie matricolă;
 3. adeverință  care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Anexei nr. 2 din Dispoziția Directorului Direcției Medicale  și a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. 963164/327674 din 15.03.2022 privind întocmirea adeverințelor medicale pentru promovarea în funcții de conducere a polițiștilor și cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne;
 4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 3 la Anunț);
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 1,4,5,6,7,9 și 10 din prezentul anunț.

După finalizarea concursului, candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

1.Să fie ofițeri de poliție cu gradul profesional de cel puțin inspector de poliție;

2.Pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (DL), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență: drept, științe militare, informații și ordine publică, contabilitate, economie, management, marketing, cibernetică, statistică și informatică economică, finanțe, administrarea afacerilor și finanțe, educație fizică și sport, management în sport.

3.Pregătire de specialitate: -

Pentru absolvenţii studiilor universitare organizate anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna”, se vor avea în vedere aceleaşi domenii /specializări /specialităţi /profile sau conexe acestora, prevăzute în nomenclatoarele de studii, aprobate prin hotărâri de guvern şi aplicabile în perioada respectivă, care se circumscriu domeniilor fundamentale de studii universitare de licenţă prevăzute la pct.2 – pregătire de bază din prezentul anunţ.

4.Să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel ”Secret”;

5.Vechime în muncă/din care în MAI: 3 ani/3 ani;

6.Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:  2 ani;

7.Vechime în specialitatea structurii: -

8.Să fie declaraţi ”apt medical” şi ”apt„ la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

9.Să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

10. Să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al MAI, data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice. Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră. Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti cu sediul în Municipiul Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sectorul 2, în data de 05.08.2022, după următorul grafic:

-      Instructajul candidaților: ora 13.00;

-      Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 13.15;

-      Afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;

-      Afișarea rezultatelor: 05.08.2022, după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);

-      Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 05/06.08.2022;

-     Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în 08/09.08.2022.

-   Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti și prin postare pe pagina de Internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti și se postează pe pagina de internet a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs.

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti din Municipiul Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sectorul 2, telefon interior 23057.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, int. 23057, în zilele lucrătoare.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor afișa în timp util pe pagina de internet  a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: www. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la secțiunea Administrativ-Carieră.

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

AVIZAT MEMBRII COMISIEI DE CONCURS

Anexa nr. 1 la Anunțul de concurs nr.4629502 din 29.06.2022

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul/examenul de ocupare a postului vacant de șef birou l la Biroul Achiziții Publice, prevăzută la poziția 168 din statul de organizare al C.S. DINAMO

TEMATICA

 1. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
 2. Principii, reguli şi responsabilităţi privind finanţele publice;
 3. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
 4. Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice;
 5. Competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în M.A.I.;
 6. Contestaţia formulată pe cale administrativ – jurisdicţională;
 7. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 8. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;
 9. Protecţia informaţiilor clasificate;
 10. Clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 11. Organizare şi funcţionarea Clubului Sportiv "Dinamo" Bucureşti;
 12. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 13. Standarde naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 14. Regulile şi politicile contabile în cadrul M.A.I.;
 15. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;
 16.  Norme metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile MA.I.;
 17. Reguli de aplicare a normelor de hrană şi Reguli privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace;
 18.  Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, Regulile pentru echiparea poliţiştilor;
 19.  Organizarea şi executarea controalelor în M.A.I.;
 20.  Activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.
 21.  Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I.;
 22.  Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I.

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 11. Ordinul M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 12. Ordinul M.A.I. nr. 29/2011 privind competeţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul M.A.I. nr. 231/25.09.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 14. Ordinul M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 15. Ordinul M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.;
 17. Ordinul M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
 18. Ordinul M.A.I nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace;
 19. Ordinul M.A.I. nr. 148/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv "Dinamo" Bucureşti;
 20. Ordinul M.A.I. nr. 183/2021 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru echiparea poliţiştilor;
 21. Instrucţiunile M.A.I. nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Instrucţiuni M.A.I. nr. 114 din 22.07.2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne.

IMPORTANT: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările şi completările intervenite până în ziua susţinerii probei de concurs.

COMISIA DE CONCURS

ANEXE

Model CV

ANEXA nr. 2 Cerere de inscriere la concurs

ANEXA nr. 3 Declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare

Grafic de desfasurare concurs poz. 168 sef birou Achizitii

Publicat, 29.06.2022 

Program Competitional

15-21 august 2022

HANDBAL. Supercupa României Baucem la masculin, 18 august, ora 17:30: DINAMO – Steaua. Sala Polivalentă București

RUGBY. Liga Națională, play-off (etapa 2), 20 august: DINAMO – CSM Știința Baia Mare. Stadion Florea Dumitrache

ATLETISM. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

CICLISM. Campionatul European elite, 15-20 august, Munchen

GIMNASTICĂ. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

INOT. Campionatul European, 11-18 august, Roma

ANUNT

• În perioada 13-31 august, bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo se va închide pentru lucrări de igienizare. În această perioadă, activitatea sportivă, de inițiere și de agrement se va desfășura în bazinul în aer liber din Complexul Sportiv Dinamo.

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Online Guests

We have 361 guests online