Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)

ERATA

ERATĂ 

la anunţul nr. 4613480 din 04.11.2021 publicat pe siteul www.csdinamo.ro – Administrativ – Cariera, organizat de Clubul sportiv Dinamo București  în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofițer principal III, la poziția 20 din statul de organizare al unității, la Serviciul Resurse Umane – Compartimentul Recrutare și încadrare personal.

        Se modifică parțial tematica și bibliografia, urmând ca aceasta să aibă următorul conținut:

I. TEMATICĂ:

 1. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului.
 2. Deontologia polițistului: principii generale și norme de conduită.
 3. Recompense, sancțiuni, răspunderea juridică a polițiștilor.
 4. Procedura cercetării disciplinare.
 5. Recrutarea și selecționarea polițiștilor.
 6. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de polițist.
 7. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din M.A.I.
 8. Organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual în M.A.I.
 9. Nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor.
 10. Contractul individual de muncă: încheiere, executare, modificare, suspendare, încetare.
 11. Acordarea gradelor profesionale.
 12.  Avansarea în gradul profesional următor.
 13. Încadrarea în funcție a polițiștilor.
 14. Evaluarea de serviciu a polițiștilor.
 15. Evaluarea performanțelor individuale ale personalului contractual.
 16. Salarizarea personalului M.A.I.
 17. Activități de analiză a postului și de întocmire a fișei postului.
 18. Semnul Onorific În Serviciul Patriei pentru polițiști. Condiții de acordare.       
 19.  Sistemul de gestiune a datelor de personal.                                                       
 20. Declararea averii și a intereselor. Atribuțiile persoanelor responsabile cu implementarea declarațiilor de avere și de interese. Sancțiuni. 
 21. Concediul de odihnă, concediul de odihnă suplimentar, concediul de studii, învoirile plătite și concediile fără plată, aplicabile personalului M.A.I.
 22. Acordarea concediului și indemnizației lunare pentru creșterea copilului.
 23. Stimulentul de inserție.
 24. Concediul paternal.
 25. Reglementări privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor.
 26. Condiții în care se poate stabili răspunderea materială a personalului.
 27. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și legalitatea prelucrării. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal. Drepturile persoanei vizate.
 28. Accesul la informații clasificate. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare.
 29. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate.
 30.  Regulament de organizare și funcționare a Clubului Sportiv ,,Dinamo" București (Dispoziții generale; Organizarea Clubului; Atribuțiile Clubului; Conducerea Clubului; Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Clubului)
 31. Stabilirea locurilor de muncă și a activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții specifice pentru polițiști.
 32. Organizarea și asigurarea accesului la informații de interes public. Procedurile privind accesul liber la informațiile de interes public.
 33. Programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal.

II. BIBLIOGRAFIE[1]:

 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
 3. Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal.
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 5. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.
 6. Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 8. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 9. Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri.
 10. Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri.
 11. H.G. nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 2010/1999.
 12. H.G. nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare;
 13. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România.
 14. H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.
 15. H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști.
 16. H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor.
 17. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie a polițistului.
 18. H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
 19. .H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 20. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
 21. O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 22. O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 23. O.M.A.I. nr. 438/2003 privind aplicarea Normelor metodologice pentru aplicarea H.G.                     nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare.
 24. O.M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal.
 25. O.M.A.I. nr. 94/2011 privind evaluarea performanțelor individuale ale personalului contractual încadrat în Ministerul Afacerilor Interne.
 26. O.M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a aexamenului de promovare a personalului contractual.
 27. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.
 28. O.M.A.I. nr. 133/2018 privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, ofițeri de poliție, maiștri militari, subofițeri, agenți de poliție, preoți militari și soldați și gradați profesioniști.
 29. O.m.a.i. nr. 148/07.10.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ,,Dinamo” București. ( Cap. I, III, IV, V, VI  – SECȚIUNEA a 2-a)
 30. I.M.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne.
 31. Dispoziția directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile M.A.I.
 32. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
 33. O.M.A.I. nr. 124/2011 privind activitățile desfășurate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese.


[1] Vor fi avute în vedere actele normative cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data anunțului.           

CS Dinamo, 10 noiembrie 2021

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 17-23 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională de Baschet Masculin (etapa 17), 23 ianuarie, ora 19:00: Dinamo – CSO Voluntari. Sala Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 13), vineri 21 ianuarie, ora 18:00 (TVR 3): Dinamo – SCMU Craiova. Sala Dinamo

Volei feminin. Cupa României (sferturi de finală, retur), 19 ianuarie, ora 17:00: CSO Voluntari - Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 13), sâmbătă 22 ianuarie, ora 18:00: Dinamo – CSM Lugoj. Sala Dinamo

Polo. Superliga (etapa 9), 20-21 ianuarie: Sportul Studențesc – Dinamo. Bazin Floreasca

Scrimă. Campionatul Național de cadeți și juniori la sabie (masculin și feminin), 18-22 ianuarie, București

Tir. ISSF Grand Prix Osijek, 18-22 ianuarie, Croația

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Online Guests

We have 441 guests online