Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef birou I la Biroul Achiziții Publice - Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poziția 168

Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef birou I la Biroul Achiziții Publice - Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poziția 168

T A B E L

cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef birou I la Biroul Achiziții Publice - Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poz.168 din statul de organizare al unității, din data de 05.08.2022

 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele  candidatului

 

Nota

finală

Observații

1.

 

4621489

 

 8.83

-

Candidatul nemulțumit de rezultatele obținute la interviu poate formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 06.08.2022

Publicat 05.08.2022, ora 16:20


 

 

GHID DE INTERPRETARE A INTERVIULUI (VARIANTA 1)

la concursul din 05.08.2022 pentru ocuparea funcției vacante de șef birou I la Biroul Achiziții Publice - Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poziiția 168 din statul de organizare al unității

Subiectul 1

Prezentați derularea procedurii de atribuire licitație deschisă, conform Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. (2 puncte)

Răspuns 

Articolul 71 (0,3 pct.)

În cadrul procedurii de licitaţie deschisă orice operator economic are dreptul de a depune ofertă în urma publicării unui anunţ de participare.

Articolul 72 (0,2 pct.)

Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, în conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) şi (3), prin care autoritatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte.

Articolul 73 (0,3 pct.)

(1) Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară într-o singură etapă obligatorie.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a preciza această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Articolul 74 (1 pct.)

(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 35 de zile.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) la cel puţin 15 zile dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul publicării anunţului de intenţie;

b) anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.

(3) În cazul în care o situaţie de urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de respectat perioada prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă poate stabili o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mică de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevăzută la alin. (1) în cazul în care acceptă depunerea ofertelor prin mijloace electronice, în condiţiile prezentei legi.

Articolul 75 (0,2 pct.)

Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei, însoţită de documentele sau de documentul unic de achiziţie european, în conformitate cu dispoziţiile art. 193-197, după caz, care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractantă.

Subiectul 2

Prezentați termenul de contestare şi efectele contestaţiei formulate pe cale administrativ-jurisdicţională, conform Legii nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  (2 puncte)

 

Răspuns 

Articolul 8 (1 pct.)

(1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorităţii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:

a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

b) 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

(2) În cazul în care contestaţia priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în Sistemul electronic de achiziţii publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire.

Articolul 9 (1 pct.)

(1) După primirea contestaţiei, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei, în cel mult 3 zile de la primirea contestaţiei. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP.

(2) În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (1) se comunică contestatorului şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedură, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice, legislaţia

privind achiziţiile sectoriale sau legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz.

(3) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta trimite Consiliului şi autorităţii contractante o cerere de renunţare la contestaţie. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere asupra contestaţiei şi celelalte documente necesare soluţionării contestaţiei.

(4) Autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul cu ofertantul declarat câştigător, ulterior pronunţării unei soluţii de menţinere a rezultatului procedurii de atribuire de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, chiar dacă împotriva respectivei decizii a fost introdusă calea de atac a plângerii şi cauza nu a fost soluţionată în mod definitiv şi, în orice caz, numai după expirarea termenului legal de aşteptare prevăzut la art. 59 alin. (1).

(5) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) este lovit de nulitate absolută. Încheierea contractului anterior/ulterior formulării contestaţiei nu împiedică soluţionarea acesteia de către Consiliu.

(6) În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, măsurile de remediere adoptate potrivit alin. (1) privesc numai loturile pentru care s-a depus contestaţie.


Subiectul 3

Definiți, descrieți și prezentați angajamentul legal, conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002. (2 puncte)

 

Răspuns 

a) Angajamentul legal - faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezultă o obligaţie pe seama fondurilor publice. (0,2 pct.)

Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub forma scrisă şi să fie semnat de ordonatorul de credite.

Angajamentul legal ia forma unui contract de achiziţie publică, comanda, convenţie, contract de muncă, acte de control, acord de împrumut etc.

În toate actele juridice prin care se contractează o datorie a statului rezultată din contractarea unor împrumuturi interne sau externe sau o datorie rezultată dintr-un contract, comanda etc. trebuie să se facă menţiuni cu privire la instituţia care are prevăzute în buget creditele aferente angajamentului respectiv şi subdiviziunea bugetară la care sunt prevăzute acestea şi de la care urmează să se facă plata. Sarcina înscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaborează proiectele angajamentelor legale. (0,2 pct.)

Înainte de a angaja şi a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuiala, ordonatorii de credite trebuie să se asigure ca măsura luată respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sanatos, în special ale economiei şi eficientei cheltuielilor.

În acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure faptul ca rezultatele obţinute sunt corespunzătoare resurselor utilizate.

Proiectele angajamentelor legale reprezintă decizii de principiu luate de ordonatorii de credite, care implica o obligaţie de efectuare a unei cheltuieli faţă de terţe persoane. (0,2 pct.)

Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de către ordonatorul de credite decât dacă au primit în prealabil viza de control financiar preventiv propriu în condiţiile legii.

Angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziţiilor legale.

La instituţiile publice la care operaţiunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează şi cu viza prealabilă a controlorului delegat, conform legislaţiei în vigoare.

Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu împreună cu formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» sau împreună cu formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare», după caz, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1a) şi 1b) la prezentele norme metodologice. (0,2 pct.)

Angajarea cheltuielilor se efectuează în tot cursul exerciţiului bugetar, astfel încât sa existe certitudinea ca bunurile şi serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate, şi se vor plati în exerciţiul bugetar respectiv.

Ordonatorii de credite nu pot angaja cheltuieli într-o perioadă în care se ştie ca bunul, lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat, receptionat şi plătit până la data de 31 decembrie a exerciţiului bugetar curent, respectiv ultima zi de plată prevăzută în Programul calendaristic pentru derularea principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, cu excepţia acţiunilor multianuale.

În situaţia în care, din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot fi plătite până la finele anului, acestea se vor plati din creditele bugetare ale exerciţiului bugetar următor. (0,2 pct.)

Ordonatorilor de credite li se interzice sa ia cu buna ştiinţa măsuri care au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget, la partea de cheltuieli, cu excepţia angajamentelor multianuale efectuate în condiţiile legii.

Ordonatorii de credite nu pot încheia nici un angajament legal cu terţe persoane fără viza de control financiar preventiv propriu decât în condiţiile autorizate de lege. (0,2 pct.)

În cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifica faptul ca angajamentele legale individuale încheiate sa nu depăşească valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior.

Angajamentele legale individuale aprobate până la finele anului, acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie înaintate pentru viza de control financiar preventiv propriu. (0,2 pct.)

Angajamentele legale individuale care depăşesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv propriu. (0,1 pct.)

Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face după îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) proiectul de angajament legal a fost prezentat în conformitate cu prezentele norme metodologice;

b) existenta creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat;

c) proiectul de angajament legal se încadrează în limitele angajamentului bugetar, stabilite potrivit legii;

d) proiectul de angajament legal respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate);

e) proiectul de angajament legal respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate).

Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu poate să refuze acordarea vizei dacă considera că nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus. (0,3 pct.)

Propunerile de angajare a cheltuielilor trebuie însoţite de toate documentele justificative aferente şi, dacă este cazul, de orice alte documente şi informaţii solicitate de către persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu. (0,1 pct.)

După semnarea angajamentului legal de către ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru înregistrare în evidenta cheltuielilor angajate. (0,1 pct.)

Subiectul 4 -  

Enumerați și descrieți principiile, conform Legii nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice. (2 puncte).

Răspuns 

Principiul universalităţii (0,3 pct.)

Articolul 8

(1) Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.

(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte.

Principiul publicităţii (0,4 pct.)

Articolul 9

Sistemul bugetar este deschis şi transparent, acestea realizându-se prin:

a) dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora;

b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor, cu prilejul aprobării acestora;

c) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor şi conturilor anuale de execuţie a acestora;

d) mijloacele de informare în masa, pentru difuzarea informaţiilor asupra conţinutului bugetului, exceptând informaţiile şi documentele nepublicabile, prevăzute de lege.

 

Principiul unităţii (0,4 pct.)

Articolul 10

(1) Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice.

(2) Este interzisă elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal pentru constituirea de venituri care pot fi utilizate în sistem extrabugetar, cu excepţia prevederilor art. 67.

(3) În cazul în care, prin acte normative la nivel de lege, se aprobă ca instituţiile publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. a) să obţină venituri proprii, acestea vor fi considerate instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz.

Principiul anualităţii (0,3 pct.)

Articolul 11

(1) Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exerciţiului bugetar.

(2) Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.

Principiul specializării bugetare (0,3 pct.)

Articolul 12

Veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu şi se aproba în buget pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

Principiul unităţii monetare (0,3 pct.)

Articolul 13

Toate operaţiunile bugetare se exprima în moneda naţională.

 

Subiectul 5 -  

Prezentați obligațiile polițistului, conform Legii nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului. (1 punct).

 

Răspuns 

Articolul 42

Poliţistul este obligat:

a) să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora; (0,2 pct.)

b) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea să oficială; (0,2 pct.)

c) să asigure informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competenţelor legal stabilite; (0,2 pct.)

d) să aibă o conduita corecta, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea să publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte. (0,2 pct.)

e) să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate împotriva sa. (0,2 pct.)

NOTĂ:

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate individual de fiecare membru al comisiei. Se acordă 1 punct din oficiu.


Program Competitional

26 septembrie - 02 octombrie 2022

BASCHET. Liga Națională (etapa 1), 28 septembrie, ora 18:00: Dinamo – CSM Galați. Sala Dinamo. TV: Digisport

BASCHET. Cupa României (primul tur / grupă), 1-3 octombrie, Sala Dinamo. Meci 1, 01 octombrie, ora 19:00 Dinamo – UBT Cluj-Napoca. Meci 2, 02 octombrie, ora 19:00: U BT Cluj-Napoca – Steaua. Meci 3, 03 octombrie, ora 19:00: Steaua – CS Dinamo

HANDBAL. EHF Champions League (etapa 3), 28 septembrie, ora 19:45 (ora României); Telekom Veszprem (Ung) – Dinamo

FOTBAL. Liga 3, grupa 4 (etapa 6), 30 septembrie, ora 17:00: Real Bradu – CS Dinamo

RUGBY. Liga Națională (play-off, etapa 5), 01 octombrie, ora 11:00: CSM Știința Baia Mare – Dinamo

LUPTE. Campionatul Național de juniori, 30 septembrie - 02 octombrie, Târgu Mureș

HALTERECampionatul Național de seniori și juniori, 26-30 septembrie, Constanța

SCRIMĂ. Cupa României de juniori, 28 septembrie - 02 octombrie, Iași

GIMNASTICĂCampionatul Național de seniori, 29 septembrie - 02 octombrie, București

BOX. Campionatul European de juniori, 27 septembrie - 09 octombrie, Italia

Agrement Natație

Agrement Fitness

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

ANUNTURI

AGREMENT ÎNOT

Bazinul descoperit se închide începând cu 20 septembrie!

Ținând cont de prognoza meteo pentru perioada următoare, activitatea în bazinul descoperit Dinamo se va opri începând cu 20 septembrie. Activitatea de agrement se va desfășura în bazinul acoperit, conform programului anunțat.

---------------------------

Începând cu data de 5 septembrie 2022, programul activităților de agrement la înot în Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu va suferi unele modificări, astfel:

Luni - vineri: doar în intervalul 12:30 - 15:15

Sâmbătă: 14:30 - 19:30

Duminică: 10:00 - 19:30

Aceste modificări au fost generate de extinderea activității de performanță la secțiile de înot și polo ale CS Dinamo.

*Facem mențiunea ca în zilele de sâmbătă și duminică ieșirea din apă se face la 19:30 iar bazinul se închide la 20:00.

Bazinul descoperit va rămâne deschis atât timp cât vremea va permite, cu următorul program de agrement (valabil tot din 05 septembrie):

Luni - vineri: 13:00 - 20:40

Sâmbătă: 12:00 - 20:40

Duminică: 09:00 - 20:40

*Facem mențiunea că ieșirea din apă se face la 20:40 iar bazinul se închide la 21:00.

Online Guests

We have 491 guests online