Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef serviciu la Serviciul Intendență și Suport Tehnic, poziția 120

Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef serviciu la Serviciul Intendență și Suport Tehnic, poziția 120

                                                                       T A B E L

cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de șef serviciu la Serviciul Intendență și Suport Tehnic - Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poz.120 din statul de organizare al unității, din data de 03.08.2022

Nr.

crt.

 

Codul unic atribuit candidatului

 

Nota

finală

Observații

1.

 

4621490

 

8.90

-

Candidatul nemulțumit de rezultatele obținute la interviu poate formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 04.08.2022.

Publicat, 03.08.2022GHID DE INTERPRETARE A INTERVIULUI (VARIANTA 1)

la concursul din 03.08.2022 pentru ocuparea funcției vacante de

șef serviciu la Serviciul Intendență și Suport Tehnic - Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, poz.120 din statul de organizare al unității

 

Subiectul 1

 

Care sunt obligațiile comisiei de casare a mijloacelor fixe, conform Instrucţiunii M.A.I. nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2 puncte)

 

Răspuns 

 

Articolul 50

 

(1) Comisia de casare a mijloacelor fixe are următoarele obligaţii:

 

a) să verifice, obiect cu obiect, pentru a se convinge dacă bunurile au fost propuse pentru casare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 40; (0,3pct.)

 

b) să urmărească existenţa ansamblurilor, subansamblurilor, părţilor componente şi a altor elemente ale bunurilor respective, inclusiv a celor din inventarele de complet. În cazul când se constată lipsa nejustificată a unora din acestea, bunurile în cauză se casează numai după executarea cercetării administrative; (0,2 pct.)

 

c) să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare şi să stabilească părţile componente, piesele şi materialele refolosibile ce trebuie recuperate; (0,2 pct.)

 

d) să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 40; (0,25 pct.)

 

e) să verifice dacă listele cu propuneri de casare au toate avizele şi aprobările prevăzute la art. 46 şi 47; (0,3 pct.)

 

f) să îşi desfăşoare activitatea în prezenţa tuturor membrilor comisiei, pe timpul operaţiunii de casare; (0,25 pct.)

 

g) să evalueze componentele - ansambluri, subansambluri, piese etc. - rezultate în urma dezmembrării care pot fi folosite în starea în care se află sau prin recondiţionare; (0,25 pct.)

 

h) să întocmească procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi să îl supună aprobării celor în drept. (0,25 pct.)

 

Articolul 40

 

Mijloacele fixe, cu excepţia celor aprobate direct pentru casare/demolare conform art. 20 lit. b), se propun pentru casare numai dacă au fost scoase din funcţiune şi nu au putut fi valorificate sau transmise fără plată în condiţiile prezentelor instrucţiuni.

 

Articolul 46

 

(1) Listele cu propuneri de casare se avizează din punct de vedere tehnic, după caz, de directorul Direcţiei logistice, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Direcţiei medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, şi respectiv de adjuncţii pentru logistică/similar, şeful compartimentului medical şi şeful

 

compartimentului transmisiuni şi informatică din cadrul unităţilor ai căror conducători au calitatea de ordonator secundar de credite.

 

(2) Listele menţionate la alin. (1) se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit competenţelor, de către persoana desemnată din cadrul Direcţiei generale financiare, respectiv şeful organului financiar al ordonatorului secundar de credite.

 

(3) Cu ocazia avizării, unităţile menţionate la alin. (1) pot desemna, dacă apreciază necesar, un delegat care să asiste la executarea casării propriu-zise. Numele delegatului împuternicit se înscrie pe lista cu propuneri de casare.

 

(4) Delegatul împuternicit are următoarele atribuţii:

 

a) urmăreşte şi controlează modul de executare a operaţiunii de casare, în sensul respectării prevederilor prezentelor instrucţiuni şi a dispoziţiilor tehnice de casare elaborate de unităţile centrale de specialitate cu atribuţii logistice;

 

b) în situaţii justificate, poate dispune sistarea acţiunii, despre care raportează imediat unităţii centrale de specialitate care l-a desemnat şi care decide în consecinţă;

 

c) confirmă prin semnarea procesului-verbal de casare că operaţiunea de casare propriu-zisă a materialelor s-a efectuat cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

 

Articolul 47

 

(1) După respectarea procedurilor cuprinse la art. 46, listele cu propuneri de casare se prezintă spre aprobare ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz, de către unităţile/compartimentele care le-au avizat din punct de vedere tehnic, însoţite de un raport justificativ privind cauzele care determină casarea bunurilor respective, care se vizează pentru control financiar preventiv propriu de persoana desemnată din cadrul Direcţiei generale financiare, respectiv organul financiar al ordonatorului secundar de credite şi se avizează pentru legalitate de către directorul Direcţiei juridice, respectiv şeful compartimentului juridic al ordonatorului secundar de credite.

 

(2) Pe toate filele listelor cu propuneri de casare se aplică ştampila ordonatorului principal sau secundar de credite, după caz.

 

Subiectul 2

 

Care sunt aspectele pe care trebuie să le stabilească comisia sau persoana care efectuează cercetarea administrativă, conform Instrucţiunii M.A.I. nr. 114 din 22 iulie 2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne  (2 puncte)

 

 

 

Răspuns 

 

 

 

Articolul 59

 

Comisia sau persoana care efectuează cercetarea administrativă trebuie să stabilească următoarele:

 

a) valoarea pagubei, determinată cu certitudine; (0,25 pct.)

 

b) cauzele şi împrejurările producerii pagubei; (0,25 pct.)

 

c) persoanele care trebuie să repare paguba, cei vinovaţi sau beneficiarii de sume şi servicii necuvenite ori bunuri ce li s-au distribuit din eroare; (0,25 pct.)

 

d) îndeplinirea condiţiilor obligatorii în vederea stabilirii răspunderii materiale sau a cauzelor care apără de răspundere materială, după caz; (0,25 pct.)

 

e) întinderea răspunderii materiale, integrală sau limitată; (0,25 pct.)

 

f) partea de vină a fiecărei persoane vinovate de pagubă, iar dacă aceasta nu se poate stabili, elementele care conduc la stabilirea răspunderii în comun şi felul acesteia; (0,25 pct.)

 

g) probele pe care se fundamentează concluziile cercetării administrative; (0,25 pct.)

 

h) concluziile şi propunerile făcute de comisia de cercetare administrativă, inclusiv cu privire la structura/persoana desemnată să întocmească proiectul titlului executoriu şi să îl prezinte spre emitere/semnare comandantului/şefului competent. (0,25 pct.)

 

 

 

Subiectul 3

 

Care sunt obligațiile membrilor comisiilor de inventariere, conform Normelor metodologice din 25 septembrie 2012 privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 231 din 25 septembrie 2012. (2 puncte)

 

 

 

Răspuns 

 

 

 

Articolul 10

 

Membrii comisiilor de inventariere au următoarele obligaţii:

 

a) să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentelor norme metodologice, dispoziţiile tehnice emise de unităţile centrale cu atribuţii logistice referitoare la activitatea de inventariere, precum şi dispoziţiile legale referitoare la efectuarea cercetării administrative; (0,3 pct.)

 

b) să îşi desfăşoare activitatea în plen şi să verifice existenţa bunurilor materiale aflate în folosinţă şi a celor din depozite prin numărare, cântărire, măsurare şi alte metode, în vederea determinării exacte a cantităţilor; (0,3 pct.)

 

c) să stabilească dacă bunurile materiale îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi scoase din funcţiune, declasate şi casate; (0,3 pct.)

 

d) să folosească aparate şi instrumente de măsurat şi cântărit verificate de către organele specializate de metrologie; (0,2 pct.)

 

e) să întocmească documentele de inventariere în mod corect şi la timp şi să le prezinte conducătorului unităţii pentru aprobare; (0,3 pct.)

 

f) să aplice coeficienţii de perisabilitate la bunurile materiale la care s-au înregistrat minusuri; (0,3 pct.)

 

g) să efectueze reevaluarea activelor fixe inventariate atunci când valoarea justă a acestora diferă semnificativ de valoarea contabilă şi să propună ajustări pentru depreciere în cazul activelor fixe corporale, activelor fixe necorporale, stocurilor şi creanţelor inventariate, atunci când este cazul. (0,3 pct.)

 

Subiectul 4 -  

 

Descrieți faza lichidării cheltuielilor din cadrul procesului execuției bugetare, conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1.792 din 24 decembrie 2002. (2 puncte).

 

 

 

Răspuns 

 

2. Lichidarea cheltuielilor

 

Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. (0,25 pct.)

 

Verificarea existenţei obligaţiei de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenţia creditorului, precum şi realitatea "serviciului efectuat" (bunurile au fost livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau, după caz, existenta unui titlu care să justifice plata: titlu executoriu, acord de împrumut, acord de grant etc.). (0,25 pct.)

 

Salariile şi indemnizaţiile vor fi lichidate în baza statelor de plată colective, întocmite de compartimentul de specialitate, cu excepţia cazurilor în care este necesară lichidarea individuală. (0,25 pct.)

 

Documentele care atesta bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sunt Factura fiscală (cod 14-4-10/A) sau Factura (cod 14-4-10/aA) cuprinse în anexa nr. 1A "Catalogul formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabila" la Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, sau alte formulare ori documente cu regim special, aprobate potrivit legii. (0,25 pct.)

 

Determinarea sau verificarea existenţei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite, pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recepţie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recepţie - cod 14-2-5, Proces-verbal de recepţie provizorie - cod 14-2-5/a, Proces-verbal de punere în funcţiune - cod 14-2-5/b, în cazul mijloacelor fixe, Nota de recepţie şi constatare de diferenţe - cod 14-3-1A, în cazul bunurilor de natura stocurilor, şi alte documente prevăzute de lege, după caz). (0,3 pct.)

 

Documentele care atesta bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe se vizează pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii, prin care se confirma ca:

 

– bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a locului primirii;

 

– lucrările au fost executate şi serviciile prestate;

 

– bunurile furnizate au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei contabile de înregistrare;

 

– condiţiile cu privire la legalitatea efectuării rambursarilor de rate sau a plăţilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite;

 

– alte condiţii prevăzute de lege sunt îndeplinite. (0,3 pct.)

 

Prin acordarea semnăturii şi menţiunii "Bun de plată" pe factura, se atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi ca toate poziţiile din factura au fost verificate. (0,1 pct.)

 

Condiţiile de exigibilitate a obligaţiei se verifica pe baza datelor cuprinse în angajamentele legale, care trebuie să cuprindă şi date cu privire la termenele de plată a obligaţiei. (0,1 pct.)

 

Persoana imputernicita să efectueze lichidarea cheltuielilor verifica personal documentele justificative şi confirma pe propria răspundere ca aceasta verificare a fost realizată. (0,1 pct.)

 

Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituţiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de plată faţă de terţii creditori. (0,1 pct.)

 

Subiectul 5 -  

 

Enumerați și definiți clasele și nivelurile de secretizare, conform Legii nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. (1 punct).

 

Răspuns 

 

Articolul 15

 

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

 

c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat şi secrete de serviciu; (0,3 pct.)

 

d) informaţii secrete de stat - informaţiile care privesc securitatea naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea tarii; (0,2 pct.)

 

e) informaţii secrete de serviciu - informaţiile a căror divulgare este de natura să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat; (0,2 pct.)

 

f) nivelurile de secretizare se atribuie informaţiilor clasificate din clasa secrete de stat şi sunt:

 

– strict secret de importanta deosebita - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natura să producă daune de o gravitate excepţională securităţii naţionale; (0,1 pct.)

 

– strict secrete - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natura să producă daune grave securităţii naţionale; (0,1 pct.)

 

– secrete - informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natura să producă daune securităţii naţionale; (0,1 pct.)

NOTĂ :

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate individual de fiecare membru al comisiei. Se acordă 1 punct din oficiu.

 

 

 

Program Competitional

26 septembrie - 02 octombrie 2022

BASCHET. Liga Națională (etapa 1), 28 septembrie, ora 18:00: Dinamo – CSM Galați. Sala Dinamo. TV: Digisport

BASCHET. Cupa României (primul tur / grupă), 1-3 octombrie, Sala Dinamo. Meci 1, 01 octombrie, ora 19:00 Dinamo – UBT Cluj-Napoca. Meci 2, 02 octombrie, ora 19:00: U BT Cluj-Napoca – Steaua. Meci 3, 03 octombrie, ora 19:00: Steaua – CS Dinamo

HANDBAL. EHF Champions League (etapa 3), 28 septembrie, ora 19:45 (ora României); Telekom Veszprem (Ung) – Dinamo

FOTBAL. Liga 3, grupa 4 (etapa 6), 30 septembrie, ora 17:00: Real Bradu – CS Dinamo

RUGBY. Liga Națională (play-off, etapa 5), 01 octombrie, ora 11:00: CSM Știința Baia Mare – Dinamo

LUPTE. Campionatul Național de juniori, 30 septembrie - 02 octombrie, Târgu Mureș

HALTERECampionatul Național de seniori și juniori, 26-30 septembrie, Constanța

SCRIMĂ. Cupa României de juniori, 28 septembrie - 02 octombrie, Iași

GIMNASTICĂCampionatul Național de seniori, 29 septembrie - 02 octombrie, București

BOX. Campionatul European de juniori, 27 septembrie - 09 octombrie, Italia

Agrement Natație

Agrement Fitness

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

ANUNTURI

AGREMENT ÎNOT

Bazinul descoperit se închide începând cu 20 septembrie!

Ținând cont de prognoza meteo pentru perioada următoare, activitatea în bazinul descoperit Dinamo se va opri începând cu 20 septembrie. Activitatea de agrement se va desfășura în bazinul acoperit, conform programului anunțat.

---------------------------

Începând cu data de 5 septembrie 2022, programul activităților de agrement la înot în Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu va suferi unele modificări, astfel:

Luni - vineri: doar în intervalul 12:30 - 15:15

Sâmbătă: 14:30 - 19:30

Duminică: 10:00 - 19:30

Aceste modificări au fost generate de extinderea activității de performanță la secțiile de înot și polo ale CS Dinamo.

*Facem mențiunea ca în zilele de sâmbătă și duminică ieșirea din apă se face la 19:30 iar bazinul se închide la 20:00.

Bazinul descoperit va rămâne deschis atât timp cât vremea va permite, cu următorul program de agrement (valabil tot din 05 septembrie):

Luni - vineri: 13:00 - 20:40

Sâmbătă: 12:00 - 20:40

Duminică: 09:00 - 20:40

*Facem mențiunea că ieșirea din apă se face la 20:40 iar bazinul se închide la 21:00.

Online Guests

We have 384 guests online