Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OFITER PRINCIPAL I, POZITIA 6/a DIN STATUL DE ORGANIZARE LA STRUCTURA FINANCIAR-CONTABILITATE

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OFITER PRINCIPAL I, POZITIA 6/a DIN STATUL DE ORGANIZARE LA STRUCTURA FINANCIAR-CONTABILITATE

 

TEMATICA DE CONCURS ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU [i]

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant  de ofiţer din cadrul Structurii Financiar-Contabilitate


 1. Dispoziţii generale privind statutul poliţistului. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni (Legea nr. 360/2002);
 2. Dispoziţii generale. Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice (Legea nr. 82/1991);
 3. Dispoziţii generale. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul Bugetar. Finanţele instituţiilor publice (Legea nr. 500/2002);
 4. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 190/2018; Regulamentul nr. 679/2016- capitolul II);
 5. Dispoziţii generale privind protecţia informaţiilor clasificate. Informaţiile secrete de stat şi informaţiile secrete de serviciu. Dispoziţii generale privind Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. Protecţia informaţiilor secrete de stat. Protecţia informaţiilor secrete de serviciu (Legea nr. 182/2002, H.G. nr. 585/2002, H.G. nr. 781/2002);
 6. Obiect, scop şi principii. Definiţii. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii (Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016);
 7. Controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv. Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Norme metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I. (O.G. nr. 119/1999, O.M.F.P. nr. 923/2014, O.M.A.I. nr. 187/2014);
 8. Strategia Naţională Anticorupţie. Valori şi principii (H.G. nr. 583/2016);
 9. Definiţii. Recompensarea poliţiştilor. Răspunderea disciplinară a poliţiştilor (H.G. nr. 725/2015);

10.Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului. Normele de conduită profesională a poliţistului (H.G. nr. 991/2005);

11.Norme generale şi specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (O.M.F.P. nr. 2.634/2015);

12.Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice – clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică (O.M.F.P. nr. 1954/2005);

13.Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice (O.M.F.P. nr. 1.792/2002);

14.Codul controlului intern managerial al entităţilor publice (O.S.G.G. nr. 600/2018);

15.Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I. (O.G. nr. 121/1998 şi I.M.A.I. nr. 114/2013);

16.Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (Legea nr. 15/1994, H.G. nr. 909/1997, O.G. nr.54/1997);

17.Principii şi reguli privind contabilitatea instituţiilor publice, inclusiv planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare. Funcţiuni ale conturilor şi monografii contabile. Formele de înregistrare în contabilitate (O.M.F.P. nr. 1.917/2005, O.M.F.P. nr. 2.021/2013 şi O.M.F.P. nr. 720/2014);

18.Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice (O.M.F.P. nr. 2.861/2009);

19.Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I. (O.M.A.I. nr. 231/2012);

20.Regulamentul operaţiunilor de casă (Decret nr. 209/1976);

21.Disponibilizarea bunurilor. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe. Casarea mijloacelor fixe (I.M.A.I. nr. 167/2009);

22.Condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează (O.M.A.I. nr. 4/2015);

23.Norme metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă (O.M.A.I. nr. 51/2014 şi O.M.A.I. nr. 42/2015);

24.Reguli şi politici contabile (O.M.A.I nr. 126/2016);

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 5. REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 6. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. H.G.  nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

11.O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

12.O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

13.H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

14.H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

15.H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;

16.H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;

17.H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997;

18.O.G. nr. 54/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;

19.O.M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

20.O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;

21.O.M.F.P. nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

22.O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

23.O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

24.O.M.F.P. nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;

25.O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

26.O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

27.Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;

28.O.M.A.I. nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;

29.O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.;

30.I.M.A.I. nr. 167/2009 – Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

31.O.M.A.I. nr. 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează;

32.O.M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă;

33.O.M.A.I. nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014;

34.O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

35.I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;

36.O.M.A.I nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în Ministerul Afacerilor Interne;

 PRECIZĂRI:

 1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunţului de concurs;
 2. Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.

 COMISIA DE CONCURS:

Postat azi 17.09.2019.

Program Competitional

Săptămâna 17-23 februarie 2020

Handbal. Liga Campionilor, barajul pentru optimile de finală (tur), 22 februarie, ora 18:30 (20:30 – la București): Sporting Lisabona – Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 17), 22 februarie, ora 12:00: Dinamo – CSM Câmpia Turzii. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 20), 22 februarie, ora 14:00: Dinamo – FC Argeș Pitești. Sala Dinamo

Polo. Campionatul Național feminin, turneul II, 21-23 februarie, Bazinul Floreasca

Atletism. Campionatul Național Under 20, 21-22 februarie, București

Judo. Campionatul Național U18, 21-23 februarie, Deva

Judo. Grand Prix Duesseldorf, 21-23 februarie, Germania

Karate. Transilvania Open, 21-22 februarie, Cluj-Napoca

Scrimă. Campionatul European de cadeți, 21 februarie – 3 martie, Croația

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Online Guests

We have 421 guests online