Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

COMUNICARE EXAMEN MEDICAL PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AGENT DIN CADRUL STRUCTURII FINANCIAR - CONTABILITATE DIN CADRUL CLUBULUI

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de agent, la Structura Financiar - Contabilitate din cadrul C.S. Dinamo Bucureşti

 

Citeşte mai mult... [COMUNICARE EXAMEN MEDICAL PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AGENT DIN CADRUL STRUCTURII FINANCIAR - CONTABILITATE DIN CADRUL CLUBULUI]
 
 
COMUNICARE TESTARE PSIHOLOGICA PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PRESEDINTE CLUB SPORTIV

 ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PRESEDINTE CLUB SPORTIV, POZIŢIA 1 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI

Citeşte mai mult... [COMUNICARE TESTARE PSIHOLOGICA PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PRESEDINTE CLUB SPORTIV]
 
 
COMUNICARE TESTARE PSIHOLOGICA PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFITER SPECIALIST I, poz. 152 COMPARTIMENTUL COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Citeşte mai mult... [COMUNICARE TESTARE PSIHOLOGICA PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFITER SPECIALIST I, poz. 152 COMPARTIMENTUL COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI]
 
   
ANUNT CONCURS PRESEDINTE CLUB SPORTIV

          

ANUNŢ

 

Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de preşedinte club sportiv, la Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al clubului, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează;

În conformitate cu art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţistul care:

-         este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop 1;

-         nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

-          a obţinut calificativul de cel puţin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

-         îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2), pct. I al art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 7 ani;
 2. vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne - 4 ani;

-         îndeplineşte condiţiile prevăzute în fişa postului, după cum urmează:

Categoria de personal ce poate ocupa postul:

 • ofiţer de poliţie

Gradul profesional necesar ocupantului postului:

 • comisar de poliţie

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/ educaţie fizică şi sport;

Pregătire de specialitate:

 

 • studii masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;

Alte cunoştinţe:

 • cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: 

 • autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET 2. 

Limbi străine citit/ scris/ vorbit:

 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel ”bine” pentru citit/ scris/ vorbit.

Experienţa:

 • vechime în muncă/ din care în Ministerul Afacerilor Interne  – 7 ani/ 7 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 7 ani
 • vechime în funcţii de conducere – 4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor

Interne;

 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului – 6 luni.

____________________________________

1 Aptitudinea psihologică se constată de către structura de specialitate a M.A.I. ca urmare a evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

2 În conformitate cu art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 modificat şi completat, în cazul în care autorizaţia de acces la documente clasificate nivel ”secret” nu se obţine ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 

2. Concursul se va desfăşura la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 5, şi va consta,  conform art. 27^38 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale art. 23 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în susţinerea unei interviu structurat pe subiecte profesionale, în data de 12.03.2018, ora 1100, care se va înregistra audio şi/ sau video.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări), adresată ministrului afacerilor interne şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 20.02.2018, orele 1400.

 

Formularul – tip al cererii de participare la concurs, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, modelul curriculumului-vitae (model Europass), se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului.

Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, secretariatul comisiei de concurs până la data de 01.03.2018, între orele 1000-1400, în zilele lucrătoare.

 

II. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post de conducere vacant, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 60 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:        

- cererea de înscriere şi CV;
- copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 3;
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

- alte documente solicitate în anunţul de concurs, dacă este cazul, respectiv:

 1. adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă a candidatului, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul anunţ;
 2. certificat de competenţă lingvistică.

______________________________

          3 În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs  şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

 

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

 

Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

ATENŢIE!

După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 01.03.2018, ora 1400, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

          Validarea dosarelor

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea probei de concurs, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.

          Examinarea psihologică

          Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

          Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

ATENŢIE!

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi pix cu pastă de culoare albastră. Nu vor putea solicita o reprogramare.

         

Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfăşura la sediul sediul Ministerului Afacerilor Interne din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 5, în data de 12.03.2018, ora 1100 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/ sau video.

Proba interviu pe subiecte profesionale  are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.

Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Interviul se înregistrează audio şi/ sau video.

          În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a probei interviu este minimum 7,00.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

Rezultatele la interviu se aduc la cunoştinţă prin afişare la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba interviu poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

          Candidaţii declaraţi ”respins” la concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant, respectiv preşedinte club sportiv la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, poziţia 1 din statul de organizare al clubului, nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la concursul sus-menţionat, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, a avizierului Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi a avizierului clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

 

ATENŢIE!

 • Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
 • Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunere cereri de înscriere însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări

20.02.2018, ora 1400 (data - limită)

Depunere dosare de recrutare

01.03.2018, ora 1400 (data - limită)

Afişare listă candidaţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

07.03.2018

Data susţinerii interviului

12.03.2018, ora 1100

Afişare rezultate interviu

12.03.2018, după finalizarea activităţii

Depunere eventuale contestaţii

13.03.2018, ora 1600

Afişare rezultate contestaţii

15.03.2018

Afişare rezultate finale

15.03.2018

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi la avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.            

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

 

          Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, între orele 10.00-16.00, la  Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135, 23057, 23062, în zilele lucrătoare şi la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, Str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, precum şi la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.      

Tematica şi bibliografia întocmite de comisia de concurs, fac parte integrantă din prezentul anunţ.

                                                                                         

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de preşedinte club sportiv la Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti

TEMATICA

 1. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.
 2. Sportul de performanţă. Structurile sportive. Cluburi sportive. Protecţia socială a sportivilor de performanţă. Finanţarea activităţii sportive. Prevenirea violenţei în sport şi lupta împotriva dopajului.
 3. Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului. Drepturile şi îndatoririle poliţistului.
 4. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I.
 5. Categorii de ordonatori de credite. Rolul ordonatorilor de credite. Finanţarea instituţiilor publice.
 6. Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea activităţilor sportive. Premii, indemnizaţii sportive, precum şi alte drepturi acordate sportivilor.
 7. Etapele procesului de achiziţie publică, Strategia anuală de achiziţie publică, Programul anual al achiziţiilor publice. Etapa de consultare a pieţei ca parte a procesului de achiziţie publică.
 8. Organizarea şi atribuţiile Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti.
 9. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţii de interes public.
 10.  Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor din domeniul sanatatii si securităţii în muncă.
 11.  Activitatea de soluţionare a petiţiilor.
 12.  Controlul intern/ managerial.
 13.  Procesul managerial în sport. Comunicarea în sport. Sponsorizarea.
 14.  Managementul sportului.
 15.  Managerul şi contractul de management în sport.
 16. Viziunea asupra dezvoltării sportului de performanţă, respectiv dezvoltării şi modernizării bazei materiale a C.S. Dinamo.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea educaţiei fizice şi sportului, nr. 69/2000;
 3. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
 4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
 6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 7. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 319/2006;
 8. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 9. O.G. nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr.196/2002;
 10.  H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 11.  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 12.  H.G. nr. 1447/2007 privind normele financiare în activitatea sportivă;
 13.  H.G. nr.115/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind angajarea şi prestarea de servicii de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
 14.  O.m.a.i. nr. 49/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.S. Dinamo Bucureşti;
 15.  Instrucţiuni nr. 114/2013 privind răspunderea materiala a personalului pentru pagubele produse M.A.I.
 16.  Ordinul secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 17.  Management în sport şi marketing sportiv, prof. Ovidiu Pană, Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, Ediţia 2005;
 18.  Management sportiv, prof. Ioana Cristea, Şcoala Naţională de Antrenori, Ed. 2000;
 19.  Bazele Teoretice ale Managementului în Sport, prof. Ioan Ion Lador, Editura Universităţii din Piteşti, 2000.

COMISIA:

Publicat azi 12.02.2018, ora 14.40

 
 
COMUNICARE TESTARE PSIHOLOGICA PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFITER SPECIALIST I, pozitia 119 - Serviciul Achizitii si Marketing Sportiv

                ANUNŢ

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursurile pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist  I, poziţia 119 din statul de organizare, la Serviciul Achiziţii şi Marketing Sportiv din cadrul C.S. Dinamo Bucureşti

Citeşte mai mult... [COMUNICARE TESTARE PSIHOLOGICA PENTRU CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE OFITER SPECIALIST I, pozitia 119 - Serviciul Achizitii si Marketing Sportiv]
 
   
TESTARE PSIHOLOGICA - POSTURI VACANTE DE AGENT I LA SECTIA SPORTURI INDIVIDUALE

ANUNŢ

Planificarea la TESTAREA PSIHOLOGICĂ pentru candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agent I – poziţiile 202, 204 şi 207 din statul de organizare al clubului, la Secţia Sporturi Individuale, va avea loc în data de 05.02.2018, ora 08.15, la Centrul de Psihosociologie al M.A.I.  str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2.

Candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate valabil şi pix cu pastă de culoare albastră.

Nu este permis accesul cu telefoane mobile !

Citeşte mai mult... [TESTARE PSIHOLOGICA - POSTURI VACANTE DE AGENT I LA SECTIA SPORTURI INDIVIDUALE]
 
 
TESTARE PSIHOLOGICA - CONCURS AGENT I STRUCTURA FINANCIAR CONTABILITATE

ANUNŢ

Planificarea la TESTAREA PSIHOLOGICĂ pentru candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I – Structura Financiar Contabilitate, va avea loc în data de 19.02.2018, ora 08.15 la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2.

Candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate valabil şi pix cu pastă de culoare albastră.

Nu este permis accesul cu telefoane mobile !

Citeşte mai mult... [TESTARE PSIHOLOGICA - CONCURS AGENT I STRUCTURA FINANCIAR CONTABILITATE]
 
   

Pagina 1 din 4

<< Început < Anterior 1 2 3 4 Următor > Sfârşit >>

Program Competitional

Săptămâna 18-25 februarie 2018 

Multisport. Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, 9-25 februarie, Coreea de Sud

Handbal. Liga Națională (etapa 21), 23 februarie, ora 17:30: Dinamo – CSM București. Sala Dinamo

Polo. Superliga (etapa 13, devans), 24 februarie (ora 17:00) și 25 februarie (ora 9:30): Dinamo – Crișul Oradea. Bazin Tolea Grințescu – Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 22), 24 februarie, ora 17:00: Dinamo – VC Municipal Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 18), 26 februarie, ora 19:45: Dinamo - Știința Bacău. Sala Dinamo

Atletism. Campionatele Naționale de juniori, 24-25 februarie, București

Judo. Campionatele Naționale de juniori, 23-25 februarie, Arad

Karate. Cupa Okinawo, 25 februarie, Izvorani

Scrimă. Cupa Mondială sabie masculin Varșovia, 23-25 februarie, Polonia

Scrimă. Campionatele Naționale de tineret spadă, 21-25 februarie, Craiova

Schi-alpinism. Campionatele Europene, 22-25 februarie, Italia

Tir. Campionatele Europene de seniori aer comprimat – 10 metri și calificări Youth Olympic Games, 18-25 februarie, Gyor (Ungaria)

ANUNT AGREMENT

La finele acestei săptămâni, în zilele de 24 și 25 februarie, Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu - Dinamo va găzdui meciurile din Superliga de polo dintre Dinamo și Crișul Oradea. Din acest motiv, activitățile de agrement se vor desfășura după următorul program:

Sâmbătă, 24 februruarie: între orele 12:00 - 16:00

Duminică, 25 februarie: între orele 11:30 - 20:00

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 368 vizitatori online