Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

COMUNICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ

COMUNICARE

 

          TESTAREA PSIHOLOGICĂ pentru candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Achiziţii şi Marketing Sportiv, poziţia 118 din statul de organizare al clubului, va avea loc la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., după cum urmează:

 


Nr. crt.

NUME ŞI PRENUME

DATA EXAMINĂRII PSIHOLOGICE

 1.  

CIOACĂ LUCIAN

24.04.2017

 1.  

CREȚU EMIL-GABRIEL

24.04.2017

          

            Prezenţa la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. va fi la ora 08.00 cu act de identitate, pix cu pastă albastră.

 

                   Adresa:

          Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2.

Publicat azi 13.04.2017.

 
 
ANUNŢ CONCURS ŞEF SERVICIU LA SERVICIUL ACHIZIŢII ŞI MARKETING SPORTIV

ANUNŢ

  

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

              Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Achiziţii şi Marketing Sportiv, prevăzut la poziţia 118, din statul de organizare al clubului, cu recrutare din sursă internă.

Condiţii de participare:

           I.  La concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante de conducere poate participa poliţistul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

             În conformitate cu art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa poliţitul care:

         -         este declarat apt medical şi apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

         -         nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

         -          a obţinut calificativul de cel puţin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

        -         îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii, conform alin. (2) şi (3) al art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, respectiv pentru funcţia de şef serviciu/ similare de la toate nivelurile ierarhice:

 1. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani;
 2. vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs – 3 ani;

       -         îndeplineşte condiţiile prevăzute în fişa postului, respectiv:

 •                                    - studii universitare cu diplomă de licenţă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii                                               universitare în domeniulm ştiinţe juridice/ economice şi studii de masterat sau postuniversitare în                                 specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
 •                                   - cursuri în specialitatea postului;
 •                                   - autorizaţie de acces la informaţii clasificate – nivel ”secret” (certificatul poate fi obţinut                                          ulterior numirii în funcţie)1;
 •                                   - vechime în muncă – 5 ani, din care în Ministerul Afacerilor Interne – 3 ani;

__________

1 În conformitate cu art. 57 alin. (9) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 modificat şi completat, în cazul în care autorizaţia de acces la documente clasificate nivel ”secret” nu se obţine ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.


            Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.


              Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere la concurs  (însoţită de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări),  adresată preşedintelui clubului şi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 11.04.2017, orele 1400.

               Formularul – tip al cererii de participare la concurs, cel pentru exprimarea consimţământului pentru eliberarea extrasului de cazier, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, modelului curriculumului-vitae (model Europass), se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului.

 

              Dosarele de recrutare în vederea participării la concurs vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs până la data de 02.05.2017, între orele 1000-1400, în zilele lucrătoare.

             II. Pentru participarea la concursul de ocupare a unui post de conducere vacant, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine documentele prevăzute la art. 60 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, astfel:

             -         cererea de înscriere şi CV;

             -         copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, respectiv diplomă de licenţă şi master/postuniversitare şi foile matricolă ale acestora2; (vor fi prezentate şi în original);

           -         adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

           -         declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

           -         adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte următoarele:

 1. dacă este cercetat disciplinar;
 2. dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. dacă faţă de acesta a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 4. calificativul obţinut la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 5. vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 6. vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
 7. dacă deţine autorizaţie de acces la informaţii clasificate – nivel ”secret”;
 8. vechimea în muncă;
 9. vechimea în Ministerul Afacerilor Interne;

 

            În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 41/2016.

            Documentele vor fi introduse într-un dosar cu şină.

            La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzut în anunţ.

 

             Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

__________________

2 În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

 

ATENŢIE!

            După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 02.05.2017, ora 1400, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

 

             Validarea dosarelor

            După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora.

 

 

            Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs cu precizarea acestora, se va afişa la avizierul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.

 

            Examinarea psihologică

           

            Examinarea psihologică va fi efectuată de către Centrul  de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, data, ora, precum şi celelalte detalii fiind stabilite de această unitate şi comunicate canidaţilor prin postare pe pagina de internet a clubului: www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizieul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

            Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunţate mai sus (postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2).

           ATENŢIE!

          Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră şi să consulte avizierul clubului, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2.

          ATENŢIE!

          Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul unde au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi pix cu pastă de culoare albastră. Nu vor putea solicita o reprogramare.

           

            Desfăşurarea concursului

           Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 10.05.2017, ora 1200 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/ sau video.

           Proba interviu pe subiecte profesionale  are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.

            Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

           Interviul se înregistrează audio şi/ sau video.

            În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi comisia de concurs/ subcomisia de concurs şi secretarul acesteia.

           Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

           Nota de promovare a probei interviu este minimum 7,00.

 

          Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".


            Rezultatele la interviu se aduc la cunoştinţă prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră.

           În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

          În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ”admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

           Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

           Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba interviu poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

             Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

             Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviu structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

            Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

            Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2 şi prin postare pe pagina de internet a clubului, respectiv www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră.

            Candidaţii declaraţi ”respins” la concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant, respectiv şef serviciu la Serviciul Achiziţii şi Marketing Sportiv, poziţia 118 din statul de organizare, nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la concursul sus-menţionat, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

              Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului:

            Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

          Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs.

          Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, respectiv www.csdinamo.ro, Secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi avizierul clubului, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

         În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs.

         În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

         În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat”admis” oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

 

         ATENŢIE!

 •          Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
 •         Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunere cereri de înscriere

11.04.2017, ora 1400 (data - limită)

Depunere dosare de recrutare

02.05.2017, ora 1400 (data - limită)

Afişare listă candiadţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

05.05.2017

Data susţinerii interviului

10.05.2017, ora 1200

Afişare rezultate interviu

10.05.2017, ora 1600 , după finalizarea activităţii

Depunere eventuale contestaţii

11.05.2017, ora 1600

Afişare rezultate contestaţii

15.05.2017, după finalizarea activităţii

Afişare rezultate finale

15.05.2017

          Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.               

         Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

         Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica, se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1500, la telefon 021/2105135, interior 23057 (Serviciul Resurse Umane).

 

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

-         Şef serviciu – Serviciul Achiziţii şi Marketing Sportiv -

 

1. TEMATICA

Scop. Principii în achizitii  publice - Capitolul I - sectiunea 1;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si  completarile  ulterioare;

2. TEMATICA

Autorităţi contractante. Domeniu de aplicare. Exceptări  - capitolul I – Sectiunile 3,4 şi 5;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

3. TEMATICA

Etapele  procesului de achizitie  publica, Strategia Anuala de achizitie publica,  Programul anual al achiziţiilor publice - capitolul II  Sectiunea I;

BIBLIOGRAFIE: HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

4. TEMATICA

Documentul Unic de Achizitie Europeana (DUAE) - Capitolul IV - Sectiunea   8;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

5. TEMATICA

Estimarea valorii achizitiei si  alegerea  modalitatii de atribuire - capitolul II –Sectiunea 2 din HG 395/2016;

BIBLIOGRAFIE: HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare;

6. TEMATICA

Consultarea pietei - capitolul IV – Sectiunea  1  din  Legea  98/2016  si   capitolul II sectiunea  3 din HG 395/2016;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare;

7. TEMATICA

Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire - capitolul IV – Sectiunile  6 si 7  din  Legea  98/2016;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

8. TEMATICA

Reguli de participare si  desfasurare a  procedurilor de atribuire - Capitolul II  din Legea  98/2016 si  Capitolul III- Sectiunea 2 din HG 395/2016;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare; 

HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare;

9. TEMATICA

Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie  public - Capitolul III  Sectiunea 1 din Legea 98/2016  si  Capitolul III – Sectiunea 5  din  HG  395/2016;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare;

10. TEMATICA

Comisia de evaluare si modul de  lucru al acesteia; procesul de verificare si evaluare a ofertelor - Capitolul III Sectiunile  9 si 10;

BIBLIOGRAFIE: HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare;

 

11.TEMATICA

Elaborarea documentaţiei de atribuire - Capitolul IV – Sectiunea 4 din Legea 98/2016 si Capitolul II- Sectiunea 4 din HG 395/2016;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare;

Legea 455/2001 privind semnatura electronica cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

Ordin 264/08.06. 2016 privind metodologia de selectie  pentru evaluare exante a documentatiilor de atribuire aferente  contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica emis de ANAP;

 

12. TEMATICA

Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica. Capitolul  III –Sectiunea  2  din Legea 98/2016 - Capitolul III – sectiunea  7   din HG 395/2016;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

13. TEMATICA

Atribuirea contractelor de achizitie si incheierea acordurilor cadru - Capitolul IV –Sectiunea 11;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare; 

14. TEMATICA

Finalizarea procedurii de atribuire  si  informarea  candidatilor/ofertantilor   - Capitolul  IV – Sectiunea 12 si 13;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

15. TEMATICA

Reguli de publicitate si transparenta - Capitolul IV –Sectiunea 3 din Legea 98/2016 si Capitolul  III – Sectiunea 4 din H.G. 395/2016;

 BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile  ulterioare; 

HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare;

16. TEMATICA

Dosarul achizitiei si  raportul procedurii de atribuire  - Capitolul  IV – Sectiunea 14 din Legea 98/2016, Capitolul III- sectiunea  12 din HG 395/2016;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

HG nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/ acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile ulterioare; 

17. TEMATICA

Contraventii si sanctiuni - Capitolul  VII  din Legea nr. 98/2016;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice cu  modificarile si  completarile  ulterioare;

18. TEMATICA

Contestatia formulata  pe  cale  administrativ jurisdictionala - Capitolul III din  Legea 101/19.05.2016;

BIBLIOGRAFIE: Legea 101/19.05.2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

19. TEMATICA

Informatiile secrete de stat si informatiile secrete de serviciu – Capitolele II si III din LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002;

BIBLIOGRAFIE: LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificarile si  completarile  ulterioare;

20. TEMATICA

Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului - Capitolul III;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

21. TEMATICA

Domeniul de aplicare si  principii generale de etica  si  deontologie a politistului  -Capitolul I  din HG nr. 991/2005;

BIBLIOGRAFIE: HG nr.991 din 25.08.2005 pentru  aprobarea Codul de etica si  deontologie al politistului, cu  modificarile si  completarile ulterioare;

22. TEMATICA

Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile poliţiştilor - Capitolul IV;   

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

23. TEMATICA

Obiectivele si atributiile  Agentiei  Nationale  pentru Achizitii  Publice – capitolul II O.U.G. 13/2015;

BIBLIOGRAFIE: O.U.G. 13/20.05.2015 privind infiintarea, organizarea  si functionarea Agentiei Nationale  pentru Achizitii Publice,  cu  modificarile si  completarile;

24. TEMATICA

Raspunderea  materiala. Stabilirea si recuperarea  pagubelor - Capitolul II si III din Ordonanta  121/1998  si   Capitolul I  si  II   din I.MAI  114/2013;

BIBLIOGRAFIE:  Ordonanta nr. 121 din 28 august 1998   privind răspunderea materială a militarilor

Instructiunile M.A.I nr.114/2013 privind raspunderea materiala a personalului  pentru  pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne publicat in Monitorul Oficial nr. 469/29.07.2013; 

25.TEMATICA

Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public din Capitolul II - Legea nr. 544 /2001;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

26. TEMATICA

Titlul IV – Structurile sportive – Capitolele I – VIII din Legea nr. 69/ 2000 Legea educaţiei fizice şi sportului;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 69/ 2000 Legea educaţiei fizice şi sportului publicată în M.Of. nr. 200/9 mai 2000 cu modificările şi completările ulterioare;

 

27. TEMATICA

Sponsorizarea şi Publicitatea – Capitolul II şi Capitolul V din Management în Sport şi Marketing Sportiv; BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport şi Marketing Sportiv – Note de Curs – Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor – Şcoala Naţională de Antrenori, Prof. Ovidiu Oana, Coautor: Prof. George Bărăgăunaş – Bucureşti: Renaissance, 2005;

 

 

      ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

Comisia de concurs:

Publicat azi 28.03.2017.

 

 
 
TABEL REZULTATE INTERVIU CONCURS INGRIJITOR

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele interviului

pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor (personal contractual),

poziţiile 82 şi 83 la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar

 

            Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba interviu

 

Rezultatul probei interviu (ADMIS/RESPINS)

1.

BUZEA GHEORGHE

4744417/18.10.2016

81,5 p

ADMIS

2.

NICULESCU EMANUEL

4743840/10.10.2016

77,5 p

ADMIS

3.

HARIGA DRAGOŞ-NICOLAE

4744463/19.10.2016

76,5 p

ADMIS

4.

VRÎNCIANU CRINA

4743833/10.10.2016

75 p

ADMIS


 NOTĂ:

             Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 18.11.2016  între orele 08.00- 14.00, (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

            Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat.

            Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la proba - interviu.

            Rezultatele finale se vor comunica prin afişare la sediul clubului şi pe site-ul www.csdinamo.eu în data de  21.11.2016.

 

 Publicat azi 17.11.2016

                                                                                              

 
   

Pagina 1 din 20

<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Program Competitional

Săptămâna 24-30 aprilie 2017

Handbal masculin. Liga Națională, semifinale (meci 2), 26 aprilie, ora 20:00: HC Dobrogea Sud Constanța – Dinamo

Handbal feminin. Divizia A, seria A (etapa 22), 25 aprilie, ora 15:00: Dinamo – CS HM Buzău. Sala Dinamo

Polo. Cupa României (turneul final), 28-30 aprilie, Bazinul Steaua. Program: Dinamo – Poli Cluj (28.04. / după-amiază), Dinamo – CSM Digi Oradea (29.04., ora 10:00). Semifinale (29.04. / după-amiază), finala (30.04.)

Rugby. Superliga (etapa 13), 29 aprilie, ora 14:00: Dinamo – Timișoara Saracens. Stadion Florea Dumitrache – Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 32, ultima), 26 aprilie, ora 18:00: Volei Alba Blaj – Dinamo

Kaiac-canoe. Campionatele Naționale de juniori și cadeți, 27-29 aprilie, Argeș

Sambo. Campionatele Naționale de seniori, 29-30 aprilie, București

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Fitness

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Dotelio, Inc | Web Design and Digital Branding

Vizitatori online

Avem 449 vizitatori online