Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

Rezultatele finale la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de îngrijitor, pozițiile 84 și 85 din statul de organizare la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

 

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale acordate la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de îngrijitor, pozițiile 84 și 85 din statul de organizare la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor 

Nr.

crt.

Codul unic de identificare

Punctaj proba practică

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul final (ADMIS/RESPINS)

1.

4619152

89p

86,50 p

87,75 p

ADMIS

2.

4619153

89p

76 p

82,5 p

ADMIS

 Nu au fost depuse contestații în termenul legal.

 Postat azi, 18 mai 2022

 

 
 
Concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofițer I, la poziția 222 din statul de organizare al unității, la Secția Sporturi Individuale

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr.4618400 din 22.03.2022 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofițer I, la poziția 222 din statul de organizare al unității, la Secția Sporturi Individuale.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

1. Condiţii generale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic1;

e) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară2;

f) să îndeplinească condițiile specifice de ocupare, prevăzute în fișa postului;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g), h), i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

k) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

l) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

m) prin încadrare/reîncadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

n) candidatul declarat “admis” la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

___________________________

1 Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul admis. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

2 Verificarea condiției se realizează cu ocazia examinării medicale.

Candidații care au calitatea de agent de poliție vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică după expirarea perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Programarea la evaluarea psihologică se face de către Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S.Dinamo București și se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasca nr. 47, sectorul 2, municipiul București, sau în altă locație în funcție de numărul candidaților.

Data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate candidaților prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră, precum și la avizierul Clubului Sportiv Dinamo București.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Rezultatele la evaluarea psihologică se comunică prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro și prin afișare la sediul unității, iar candidații declarați ”INAPT” au posibilitatea de a depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare, eventualele contestații temeinic argumentate, la sediul unității organizatoare. Contestațiile se soluționează de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., care va comunica rezultatul analizei acestora.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

Citeşte mai mult... [Concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofițer I, la poziția 222 din statul de organizare al unității, la Secția Sporturi Individuale]
 
 
Rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, pozițiile 84 și 85 din statul de organizare la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, pozițiile 84 și 85 din statul de organizare la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar

Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr.

crt.

Codul unic de identificare

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba interviu

Rezultatul probei interviu (ADMIS/RESPINS)

1.

4619152

4619152/ 15.04.2022

86,50 p

ADMIS

2.

4619153

4619153/ 15.04.2022

76 p

ADMIS

3.

4619480

4619480/ 29.04.2022

44,50 p

RESPINS

NOTĂ:

          Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 17.05.2022  între orele 08.00- 16.00 (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
          Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat, candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor la proba - interviu.

Rezultatele finale se vor comunica prin afişare la sediul clubului şi pe site-ul www.csdinamo.eu în data de  18.05.2022.

Postat în data de 16.05.2022

 
   
Concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofițer specialist III, la poziția 38 din statul de organizare al unității, la Serviciul Patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului

 A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr.4618400 din 22.03.2022 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofițer specialist III, la poziția 38 din statul de organizare al unității, la Serviciul Patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

1. Condiţii generale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic1;

e) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară2;

f) să îndeplinească condițiile specifice de ocupare, prevăzute în fișa postului;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g), h), i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

k) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

l) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

m) prin încadrare/reîncadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

n) candidatul declarat “admis” la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

___________________________

1 Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul admis. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

2 Verificarea condiției se realizează cu ocazia examinării medicale.

Candidații care au calitatea de agent de poliție vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică după expirarea perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Programarea la evaluarea psihologică se face de către Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S.Dinamo București și se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasca nr. 47, sectorul 2, municipiul București, sau în altă locație în funcție de numărul candidaților.

Data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate candidaților prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră, precum și la avizierul Clubului Sportiv Dinamo București.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Rezultatele la evaluarea psihologică se comunică prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro și prin afișare la sediul unității, iar candidații declarați ”INAPT” au posibilitatea de a depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișare, eventualele contestații temeinic argumentate, la sediul unității organizatoare. Contestațiile se soluționează de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., care va comunica rezultatul analizei acestora.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

 

Citeşte mai mult... [Concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofițer specialist III, la poziția 38 din statul de organizare al unității, la Serviciul Patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului]
 
 
ERATĂ la anunţul nr. 4629031 din 12.05.2022 publicat pe siteul www.csdinamo.ro –Administrativ - Cariera

În cadrul anunţului publicat în data de 12.05.2022 privind ocuparea unui post  vacante de ofițer principal III, din cadrul Biroului Informare și relații Publice, poziția 29, se va face următoarea rectificare  la  punctul 5. Dosarul de recrutare:

In loc de: ”Pe lângă documentele enumerate mai sus, cu excepția celor prevăzute la lit. f) - k) - m), agenții de poliție vor depune la dosarul de recrutare o adeverință, emisă de către structurile de resurse umane ale unităților în care sunt încadrați, din care să reiasă nivelul de acces la informații clasificate deținut potrivit”

Se va citi:

Pe lângă documentele enumerate mai sus, cu excepția celor prevăzute la lit. f), g ), h), i) ,j), k), m), n),  agenții de poliție vor depune la dosarul de recrutare o adeverință, emisă de către structurile de resurse umane ale unităților în care sunt încadrați, din care să reiasă nivelul de acces la informații clasificate deținut potrivit”

Relaţii suplimentare privind, documentele necesare, precum şi detalii privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine la Servciul Resurse Umane din cadrul Clubului, la telefon  interior 23057 (apel prin central M.A.I. 0213037080), în zilele lucrătoare.

A V I Z A T

COMISIA DE CONCURS

Publicat azi, 13 mai 2022

 
   
Anunț testare psihologică - concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I, în specialitatea zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare

ANUNȚ ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I – zidar/zugrav, poz. 112,113 din statul de organizare al clubului la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului – Compartimentul Intervenții și Reparații Curente, prin încadrare directă.

 

TESTAREA PSIHOLOGICĂ pentru candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I – zidar/zugrav în cadrul Compartimentului Intervenții și Reparații Curente, va avea loc în data de 23.05.2022 , ora 08:00 la Centrul de Psihosociologie al M.A.I.

ATENŢIE!

Candidaţii trebuie să se prezinte la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în data sus-menționată, la ora 8:00, având asupra lor documente de legitimare valabile, pix cu pastă de culoare albastră. Nu este permis accesul cu telefoane mobile!

NU VOR PUTEA SOLICITA O REPROGRAMARE.

Rezultatele la testarea psihologică vor fi comunicate candidaților prin postare pe pagina de internet-www.csdinamo.ro, secţiunea Administrativ – Carieră, precum şi la avizierul Clubului Sportiv Dinamo București, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2. 

Adresa Centrului de Psihosociologie al M.A.I.: 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2.

Postat azi, 13 mai 2022

 
 
Rezultatele la etapa I – selecția dosarelor, concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I, în specialitatea zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare

TABEL CU REZULTATELE LA ETAPA I  SELECŢIA DOSARELOR DE CONCURS

depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual – muncitor calificat IV-I,  în specialitatea zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar

Nr.

crt.

Codul unic de identificare/ Nume, prenume, după opțiune

Nr. înregistrare

dosar

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs (ADMIS/RESPINS)

Motivul respingerii

1

4619573

4619573/ 03.05.2022

ADMIS

-
2

DUMITRU DANIEL

4619587/ 03.05.2022

ADMIS

-
3

TOPORCEA DUMITRU

4619586/ 03.05.2022

ADMIS

-
4

4619662

4619662/ 05.05.2022

ADMIS

-

NOTĂ

Candidaţii declaraţi „admis” la selecţia dosarelor de concurs, se pot prezenta, conform prevederilor legale în vigoare, incidente în domeniu, la următoarea etapă, respectiv proba practică, în data de 02.06.2022, ora 10:00 , conform calendarului de concurs publicat, după evaluarea psihologică şi examinarea medicală efectuate de către structurile abilitate ale M.A.I.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în data de 16.05.2022, la sediul Clubului Sportiv Dinamo București, șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, București în intervalul orar 08.00-16.00 

Postat azi, 13 mai 2022

 
   

Pagina 1 din 3

<< Început < Anterior 1 2 3 Următor > Sfârşit >>

Program Competitional

16-22 mai 2022

Handbal. Liga Națională (etapa 26), 18 mai: CSU din Suceava – Dinamo

Polo. Superliga masculină (finala mică), 20 mai (meciul 3) și 21 mai (meciul 4 / dacă mai este cazul): Rapid București – Dinamo. Dinamo conduce cu 2-0 la general

Polo feminin. Cupa României – senioare, 20-22 mai, Focșani

Rugby. Liga Națională (etapa 5), 21 mai: Rugby Club Bârlad – Dinamo

Volei feminin. Campionatul Național de junioare I, turneul final, 16-20 mai, Timișoara

Box. Campionatul European de seniori, 21-31 mai, Erevan (Armenia)

Box. Cupa României la tineret, 17-22 mai, Târgu Jiu

Gimnastică. Cupa Andreea Răducan, 19-22 mai, Bârlad

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 492 vizitatori online