Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

TABEL REZULTATE INTERVIU CONCURS INGRIJITOR

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele interviului

pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor (personal contractual),

poziţiile 82 şi 83 la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar

 

            Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba interviu

 

Rezultatul probei interviu (ADMIS/RESPINS)

1.

BUZEA GHEORGHE

4744417/18.10.2016

81,5 p

ADMIS

2.

NICULESCU EMANUEL

4743840/10.10.2016

77,5 p

ADMIS

3.

HARIGA DRAGOŞ-NICOLAE

4744463/19.10.2016

76,5 p

ADMIS

4.

VRÎNCIANU CRINA

4743833/10.10.2016

75 p

ADMIS


 NOTĂ:

             Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 18.11.2016  între orele 08.00- 14.00, (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

            Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat.

            Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la proba - interviu.

            Rezultatele finale se vor comunica prin afişare la sediul clubului şi pe site-ul www.csdinamo.eu în data de  21.11.2016.

 

 Publicat azi 17.11.2016

                                                                                              

 
 
ANUNŢ CONCURS AGENT III (conducător autospeciale)

ANUNŢ

                Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de agent III (conducător autospeciale), prevăzut la poziţia 147, Biroul Intendenţă şi Suport Tehnic, din statul de organizare al clubului, prin încadrare directă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

1. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale, stabilite conform Legii nr. 360/2002, O.m.a.i. nr. 140/ 2016 ambele cu modificările şi completările,  şi fişei postului, astfel:

             - să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

           - să cunoască limba română, scris şi vorbit;

            - să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

            - să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; 1

            - să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
            - îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

                                                - liceu cu diplomă de bacalaureat;

                                                - permis conducere categoria B, C, D şi E;

                                                - vechime în muncă 2 ani;

                                                - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 3ani;

         - să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
         - să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
         - să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
         - să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru                  motive disciplinare în ultimii 7 ani;

         - să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;         

             În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Anexa nr. 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016, nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

     a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. a) şi lit. b) din Anexa nr. 2 la O.m.a.i. nr. 140/2016

    b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici           decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
    d) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari           decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

            Verificarea cerinţelor prevăzute la lit. a)  se realizează cu ocazia examinării medicale.

            2. Cererile de participare la concurs  (însoţite de curriculum vitae şi copii documente studii, copia actului de identitate, consimţământul candidatului pentru eliberarea extrasului de pe cazier şi declaraţia din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluaţi psihologic în acelaşi scop, precum şi, rezultatul acestei evaluări (conform modelelor) vor fi adresate preşedintelui clubului şi vor fi depuse personal la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul clubului, până la data de 24.11.2016, orele 1600.

            Formularul – tip al cererii de participare la concurs şi cel pentru exprimarea consimţământului pentru eliberarea extrasului de cazier se vor pune la dispoziţia candidaţilor, la înscrierea la concurs, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului.

            4. Dosarele de recrutare vor fi depuse până la data de 06.12.2016, ora 14.00, la C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 59 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, astfel:

         - cererea de înscriere şi CV ;

         - copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, respectiv                  diplomă de bacalaureat și foaia matricolă 2;
        - copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente               doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

        - copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie,             precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
        - autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
        - cazierul judiciar 3;

        - o fotografie color 9x12 cm;
        - fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;

        - declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

        - copie permis conducere (categoriile B, C, D şi E);

        - acte doveditoare privind îndeplinirea condiţiei de vechime în muncă.

              La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi  depuse în termenul prevăzute în anunţ.

 

___________________

Aptitudinea medicală şi psihologică se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii  criteriile antropometrice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

2 Copiile se realizează de compartimentul cu sarcini de redrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Orginalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele de studii pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu mai este necesară şi prezentarea originalelor.

3 Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartmentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

 

                Data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării psihologice vor fi comunicate prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la secţiunea Administrativ-Carieră, după expirarea termenului stabilit pentru depunerea cererii de participare.

              Examinarea medicală se va efectua, pe bază de trimitere.

              Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se va afişa la avizierul clubului şi se va posta pe pagina de internet www.csdinamo.ro , secţiunea Administrativ – Carieră, în data de 07.12.2016.

 

          2. Concursul se va desfăşura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în perioada 15-20.12.2016, şi va consta în desfăşurarea următoarelor probe:

          - proba practică, în data de 15.12.2016, ora 12.00, care se înregistrează audio şi/sau video;

          - test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data             de 20.12.2016, ora 12.00, care poate fi înregistrat / supravegheat video.

          Bibliografia şi tematica întocmite de comisia de concurs, fac parte integrantă din prezentul anunţ.

ATENŢIE!

 •            Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor de recrutare se fac personal, de către candidat;
 •            Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autencitităţii documentului sau sunt plastificate.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunere cereri de înscriere

24.11.2016, ora 1400

Depunere dosare de recrutare

06.12.2016, ora 1400 (data - limită)

Afişare listă candiadaţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

07.12.2016

Data susţinerii probei practice

15.12.2016, ora 1200

Afişare rezultate proba practică

16.12.2016

Depunere eventuale contestaţii

19.12.2016, ora 1400

Afişare rezultate contestaţii

19.12.2016

Data susţinerii testului scris

20.12.2016, , ora 1200

Afişare rezultate test scris

20.12.2016, ora 1400 , după finalizarea activităţii

Depunere eventuale contestaţii

21.12.2016, , ora 1400

Afişare rezultate contestaţii

21.12.2016, după finalizarea activităţii

Afişare rezultate finale

21.12.2016

        Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro, la Secţiunea Administrativ – Carieră.                  

        Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul clubului şi prin postare pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la Secţiunea Administrativ – Carieră, după finalizarea concursului, dacă este cazul a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

        Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica, se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 1000-1500, la telefon 021/2105135, interior 23057 (Servciul Resurse Umane),

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

-         agent III – conducător autospeciale

 

TEMATICĂ

 

 1. Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul structurilor şi subunităţilor pe linia asigurării tehnice de autovehicule;
 2. Pregătirea de specialitate a personalului
 3. Înzestrarea şi completarea dotării cu autovehicule
 4. Înregistrarea, înmatricularea şi radierea din evidenţă a autovehiculelor
 5. Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehiculelor
 6. Prevenirea evenimentelor tehnice şi a accidentelor de circulaţie
 7. Răspunderea materială
 8. Stabilirea şi recuperarea pagubelor
 9. Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului;

10. Drepturile poliţistului;

11. Îndatoririle poliţistului;

12. Răspunderea juridică şi sancţiuni

13. Obligaţiile participanţilor la trafic;

14. Obligaţii în caz de accident;

15. Cazurile de reţinere a permisului de conducere şi a certificatului de înmatriculare;

16. Instalaţia de alimentare a motoarelor (MAS-MAC);

17. Instalaţia de răcire a motoarelor (MAS-MAC);

18. Sistemul de direcţie al autovehiculelor;

19. Sistemul de frânare al autovehiculelor;

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordinul nr. 599 din 01.09.2008  pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor ;
 2. Instrucţiuni nr. 114 din 22.07.2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne ;
 3. Legea nr. 360 din  06.06.2002 privind Statutul poliţistului ;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. HG nr. 1391/2006  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002;

6.  Automobile – cunoaştere, întreţinere şi reparare, E.D.P.R.A. Bucureşti 1998 – prof. dr. ing. Ghe. Frăţilă;

      ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

COMISIA:

 

Publicat azi 15.11.2016.


 

 
 
REZULTATE PROBA PRACTICA INGRIJITORI

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei practice

pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor (personal contractual),

poziţiile 82 şi 83 din cadrul Biroului Administrare Patrimoniu Imobiliar

            Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Nr. înregistrare dosar

Punctaj final

Rezultatul probei practice (ADMIS/

RESPINS)

NICULESCU EMANUEL

4743840/10.10.2016

85,5 p

ADMIS

VRÎNCIANU CRINA

4743833/10.10.2016

84 p

ADMIS

BUZEA GHEORGHE

4744417/18.10.2016

83,5 p

ADMIS

HARIGA DRAGOȘ-NICOLAE

4744463/19.10.2016

69,5 p

ADMIS

DRÎNCEANU GIANI-MARIAN

4744224/14.10.2016

48,5 p

RESPINS

           

NOTĂ:

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ADMIS la proba practică.

            Contestaţiile cu privire la rezultatul probei practice se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de 14.11.2016, ora 16.00, (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
            Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

            Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat.

            Următoarea probă a concursului, interviul, este planificată a se desfăşura în data de 16.11.2016, ora 11.00.

            Interviul se desfăşoară conform planului întocmit de comisia de concurs.

           

            Publicat azi 11.11.2016, ora 14.40                                                                   

 
   

Pagina 1 din 20

<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Program Competitional

Săptămâna 27 februarie - 4 martie 2017

Baschet. Liga Naţională (grupa 7-10, etapa 1), 6 martie: Dinamo – Phoenix Galaţi. Sala Dinamo

Handbal masculin. Liga Naţională (etapa 21), 2 martie, ora 18:00: Dinamo – HC Dobrogea Sud. Sala Dinamo

Handbal feminin. Divizia A (etapa 18), 3 martie: Dinamo – HCF Piatra Neamţ. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 20), 4 martie: Dinamo – SCM Piteşti. Sala Dinamo

Atletism. Campionatele Naţionale de aruncări lungi – seniori, tineret, juniori, 28 februarie – 2 martie, Bucureşti

Judo. Campionatele Naţionale de seniori, 3-5 martie, Cluj-Napoca

Scrimă. Campionatele Europene de cadeţi şi juniori, 1-5 martie, Bulgaria

Agrement Fitness

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Dotelio, Inc | Web Design and Digital Branding

Vizitatori online

Avem 421 vizitatori online