Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

COMUNICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ

 

COMUNICARE

 

          TESTAREA PSIHOLOGICĂ pentru candidaţii înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer la Structura Financiar-Contabilitate, din cadrul clubului, va avea loc la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., după cum urmează:

 

Nr. crt.

NUME ŞI PRENUME

DATA EXAMINĂRII PSIHOLOGICE

  1.  

Agent şef principal de poliţie ANDREI GRIGORIŢA

19.07.2017

  1.  

Agent şef adjunct de poliţie IOSIF MARIOARA

19.07.2017

  1.  

Agent şef principal de poliţie PANĂ MIHAELA-MARIA-SPERANŢA

19.07.2017

         

               Prezenţa la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. va fi la ora 08.00 cu act de identitate, pix cu pastă albastră şi fără telefoane.

 

                Adresa:

        Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2.


Publicat azi 11.07.2017.

 
 
TABEL REZULTATE INTERVIU CONCURS ŞEF SECŢIE, POZIŢIA 341 LA SECŢIA JOCURI SPORTIVE

TABEL

cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de

şef secţie, poz. 341 din statul de organizare, la Secţia Jocuri Sportive

din cadrul C.S. Dinamo Bucureşti

Interviu structurat pe subiecte profesionale:

Nr. crt.

Gradul, numele şi prenumele candidatului

Nota acordată la interviu

Obs.

1.

Comisar şef de poliţie CHERMEŞ EDUARD-MIHAIL

5,35 (cinci, 35)

RESPINS

2.

Subcomisar de poliţie DEMCI ŞTEFAN

3,28 (trei, 28)

RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale pot formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

 

Publicat azi 11.07.2017, ora 11.56.

 
 
GRILA APRECIERE INTERVIU CONCURS SEF SECTIE LA SECŢIA JOCURI SPORTIVE

 

GRILA DE INTERPRETARE

a interviului pe subiecte profesionale pentru ocuparea postului de şef secţie la

Secţia Jocuri Sportive din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti,

poziţia 341 din statul de organizare

Varianta 2

 

 

  1. Ce sunt cluburile sportive de drept public? – 1 punct

Răspuns: art. 29 şi art. 30 din Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului

1,00  punct (0,25 pct x 2 + 0,50 pct = 1,00p)

Art. 29

- Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea organelor administraţiei de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.                         – 0,25 puncte

- Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii. Acestea se bucură de drepturile conferite de lege, cu excepţia implicării patrimoniale a autorităţii publice căreia i se subordonează.                         – 0,25 puncte

Art. 30

-         Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţă gratuită imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre admininstrare şi folosinţă sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului. – 0,50 puncte

  1. Precizaţi ce îi este interzis poliţistului, astfel cum este prevăzut la art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare? – 2,00  puncte

Răspuns: art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

2,00  puncte (0,10 pct x 4+0,12 pct x5 +0,50 pct x2 =2,00 puncte)

Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi
    ART. 45 

    (1) Poliţistului îi este interzis:
    a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propaganda în favoarea acestora; – 0,10 puncte
    b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public; – 0,10 puncte
    c) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al României; – 0,10puncte
    d) să exprime în public opinii contrare intereselor României; – 0,10 puncte
    e) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic; 0,12 puncte
    f) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege; – 0,12 puncte
    g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar; – 0,12  puncte
    h) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care face parte; – 0,12 puncte
    i) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică. – 0,12 puncte
    (2) Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare. – 0,50 puncte
   (3) Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioada de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel. – 0,50 puncte

  1. Precizaţi drepturile poliţistului astfel cum sunt prevăzute la art. 28 alin.1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modficările şi completările ulterioare.  – 3,00  puncte

 

Răspuns: art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

3,00  puncte (0,20 pct x 15 = 3,00 p)

ART. 28 

(1) Poliţistul are dreptul la:
    a) salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanenta şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit; - 0,20 puncte
    b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege; - 0,20 puncte
    c) uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrana, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; - 0,20 puncte
    d) locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii; - 0,20 puncte
    e) concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; - 0,20 puncte
    f) concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege; - 0,20 puncte
    g) bilete de odihna, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; - 0,20 puncte
    h) pensii, în condiţiile stabilite prin lege; - 0,20 puncte
    i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege; - 0,20 puncte
    j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; - 0,20 puncte
    k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii; - 0,20 puncte
   l) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii; - 0,20 puncte
    m) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; - 0,20 puncte
   n) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; - 0,20 puncte
    o) suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului, pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne; - 0,20 puncte

  1. Definiţi managementul şi managerul. Aptitudini manageriale. – 1,00  punct

 

Răspuns: Cap. II pag. 19-21 din Managementul în sport – Ediţia a II a – Universitatea ”Spiru Haret”, Lect. Univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”Eomânia de Mâine”, Bucureşti, 1999.

1,00  punct (0,25 pct +0,30 pct + 0,05 pct x 9 = 1 punct)

Managementul ca proces ştiinţific ca proces de organizare şi conducere a unităţii sportive indiferent de importanţa, mărimea sau nivelul la care se situează aceasta, de competenţele şi răspunderile ce revin persoanei în funcţie, presupune existenţa unor specialişti capabili să răspundă la cerinţele activităţii de manager. -0,25 p

Managerul este persoana sau personalitatea care întruneşte calităţi de tehnician, jurist, economist, sociolog, psiholog însoţite de aptitudini umane casre favorizează relaţiile cu subalternii sau partenerii externi în vederea sigurării condiţiilor pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. Prin poziţia şi rolul care îi revin, prin atribuţiile şi răspunderile sale managerul reprezintă persoana, care prin acţiunile şi deciziile sale determoină în mare măsură realizarea programelor şi obiectivelor unităţii sportive. 0,30 p

Ca aptitudini manageriale menţionăm:

-         de a selecţiona informaţii utile; - 0,05 p

-         de a fixa priorităţile; - 0,05 p

-         de a comunica; - 0,05 p

-         de a gândi economic; - 0,05 p

-         de a depista esenţa fenomenelor; - 0,05 p

-         de a participa la elaborarea deciziilor; - 0,05 p

-         adaptabilitate; - 0,05 p

-         simţ organizatoric; - 0,05 p

-         de a conduce. - 0,05 p

 

5. Ce reprezintă competiţia sportivă. Categorii de competiţii sportive. Ce cuprinde regulamentul de organizare a competiţiei. – 3,00  puncte

Răspuns: Cap. VIII pag. 63-64 din Managementul în sport – Ediţia a II a – Universitatea ”Spiru Haret”, Lect. Univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”Eomânia de Mâine”, Bucureşti, 1999.

3,00  puncte (0,36 pct x 5 + 0,10 pct x 12= 3 pct.)

Competiţia sportivă reprezintă momentul esenţial al activităţii sportive, întrecerea cu tine însuţi sau cu adversarii constituind obiectivul fundamental al activităţii sportive. - 0,36 pct.

Competiţiile se împart din punct de vedere al locului în competiţii interne şi competiţii internaţionale. - 0,36 pct.

Competiţiile interne pot fi campionate sau cupe de nivel local, judeţean interjudeţean sau naţional. - 0,36 pct.

Competiţiile internaţionale se împart în amicale, oficiale, bilaterale, cu participarea sportivilor din mai multe ţări, continentale, regionale, mondiale, jocuri olimpice. - 0,36 pct.

Regulamentul de organizare a competiţiei se întocmeşte pentru organizarea competiţiei şi cuprinde următoarele: - 0,36 pct.

-         denumirea şi scoăul competiţiei; - 0,10 pct.

-         locul şi data de desfăşurare; - 0,10 pct.

-         adresa organizatorulu; - 0,10 pct.

-         coondiţiile tehnice (calitatea terenului, aparatura şi materialul de concurs utilizate; - 0,10 pct.

-         probele şi categoriile de sportivi (echipe pentru care se organizează competiţia (vârstă, sex, categorie de calificare sportivă, etc.; - 0,10 pct.

-         sistemul de diputare a întrecerilor; - 0,10 pct.

-         condiţii de stabilire a rezultatului şi clasamentului; - 0,10 pct.

-         litigii şi modul de soluţionare al acestor; - 0,10 pct.

-         termen de înscriere;

-         data, ora şi locul şedinţei tehnice; - 0,10 pct.

-         condiţii de participare; - 0,10 pct.

-         premii. - 0,10 pct.

 

PUNCTAJ TOTAL:  10 puncte.

COMISIA DE CONCURS

 
   

Pagina 1 din 24

<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iulie 2017

Atletism. Campionatele Europene de juniori 1, 20-23 iulie, Italia. Campionatele Naționale de probe combinate (juniori, tineret, seniori), 22-23 iulie, București

Canotaj. Campionatele Mondiale de tineret, 20-22 iulie, Serbia. Plovdiv (Bulgaria)

Ciclism. Campionatele Naționale XCO, 22-23 iulie, Zănești

Scrimă. Campionatele Mondiale de seniori, 19-26 iulie, Leipzig (Germania)

NOU! Hidrokinetoterapie

ANUNT VOLUNTARIAT

CS Dinamo caută instructor voluntar pentru înot (inițiere copii/tineri) în vederea derulării unui program social în colaborare cu Asociația SOS Satele Copiilor România. Activitatea se va desfășura în perioada verii, la Bazinele din Complexul Sportiv Dinamo (8 ore pe zi).

SOS Satele Copiilor România este o organizație neguvernamentală, care are ca scop asistarea și sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice.

Persoanele interesate se pot prezenta direct la sediul clubului (Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, București) sau pot trimite o scrisoare de intenție la adresele de email office@csdinamo.ro sau sandu.enciu@csdinamo.ro.

Agrement Fitness

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Dotelio, Inc | Web Design and Digital Branding

Vizitatori online

Avem 653 vizitatori online