Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - M.C. (electrician) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          NESECRET                                                                                                                        Nr. 4532155

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                            din 03.11.2020

 

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 în funcția de muncitor calificat IV


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, în funcția de muncitor calificat IV, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
 2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții în funcția de muncitor calificat IV (electrician), prevăzută la poziția 98 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 16.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
 2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 26.11.2020, ora 1000, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 17.11.2020;

            b) proba scrisă – 26.11.2020 - ora 10.00.

       Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 16.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 17.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 18.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 19.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 20.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 20.11.2020.

            2. Proba scrisă : 26.11.2020, ora 10.00

                        - afişarea rezultatelor – 27.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 02.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 03.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 03.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 03.12.2020

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

           

             Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesiobală imediat superioară a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 în funcția de muncitor calificat IV

 TEMATICA

 1. Instalații electrice pentru prize și iluminat normal;

 BIBLIOGRAFIE

 1. Normativ 17/2011 pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice.

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat 03.11.2020.

 
 
ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - ANTRENOR II SI REFERENT SPORTIV DIN CADRUL CENTRULUI SPORTIV BRASOV

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          NESECRET                                                                                                                        Nr. 4532189

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                            din 03.11.2020

 

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Centrul Sportiv Brașov

 în funcțiile de antrenor II și  referent sportiv IV


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Centrul Sportiv Brașov, în funcțiile de antrenor II (antrenor senior) și referent sportiv IV, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
 2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Centrul Sportiv Brașov, încadrat în următoarele funcții:

- antrenor II (antrenor senior), prevăzută la poziția 309 din statul de organizare al clubului;

- referent sportiv IV, prevăzute la pozițiile 334, 339 și 340 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 19.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
 2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Centrului Sportiv Brașov, Str. Nicopole, nr. 34, județul Brașov, în data de 03.12.2020, ora 1100, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 20.11.2020;

            b) proba scrisă – 03.12.2020 - ora 11.00.

Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 19.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 20.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 23.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 24.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 25.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 25.11.2020.

            2. Proba scrisă : 03.12.2020, ora 11.00

                        - afişarea rezultatelor – 04.12.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 07.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 08.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 08.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 08.12.2020

 La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesiobală imediat superioară a personalului contractual încadrat la Centrul Sportiv Brașov

 în funcțiile de antrenor II (antrenor senior) și referent sportiv IV

 

TEMATICA

 1. Atribuțiile clubului; Atribuțiile Centrului Sportiv Brașov;

Pregătirea pentru antrenamentul sportiv.

BIBLIOGRAFIE

 1. O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 2. Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea.

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020

 
 
ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - M.C. (marangoz) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          NESECRET                                                                                                                Nr. 4532154

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                          din 03.11.2020

 

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 în funcția de  muncitor calificat II


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, în funcția de muncitor calificat II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
 2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Serviciul Administare Patrimoniu, Exploatare și Investiții în funcțiile de muncitor calificat II (marangoz), prevăzute la pozițiile 86, respectiv 87 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 16.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
 2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 26.11.2020, ora 1200, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 17.11.2020;

            b) proba scrisă – 26.11.2020 - ora 12.00.

             Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 16.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 17.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 18.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 19.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 20.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 20.11.2020.

            2. Proba scrisă : 26.11.2020, ora 12.00

                        - afişarea rezultatelor – 27.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 02.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 03.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 03.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 03.12.2020

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

           

             Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesiobală imediat superioară a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 în funcția de muncitor calificat II 

TEMATICA

 1. Materiale lemnoase. Consevarea și depozitarea materialului lemnos;
 2. Instrumente, unelte, mașini și instalații pentru lucrările de dulgherie. Operații de prelucrare manuală

și mecanizată.

BIBLIOGRAFIE

 1. Manualul dulgherului. Aurelia Pleșea, Editura tehnică 1998.

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020.

 
   
ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - M.C. (fochist) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                               NESECRET                                                                                                                                Nr. 4532153

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                        din 03.11.2020

 

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 în funcțiile de muncitor calificat


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, în funcțiile de muncitor calificat (fochist), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
 2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții în următoarele funcții:

- muncitor calificat II (fochist), prevăzute la pozițiile 103 și 104 din statul de organizare al clubului;

- muncitor calificat III (fochist), prevăzute la pozițiile 105, 106 și 107 din statul de organizare al clubului.

- muncitor calificat IV (fochist), prevăzute la pozițiile 108 și 112 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 18.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
 2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 02.12.2020, ora 1000, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 19.11.2020;

            b) proba scrisă – 02.12.2020 - ora 10.00.

Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 18.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 19.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 20.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 23.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 24.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 24.11.2020.

            2. Proba scrisă : 02.12.2020, ora 10.00

                        - afişarea rezultatelor – 03.12.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 04.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 07.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 07.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 07.12.2020

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

                Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesiobală imediat superioară a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 în funcția de muncitor calificat

 

TEMATICA

 1. Punerea în funcțiune a aparatelor și admiterea funcționării; Utilizarea aparatelor;
 2. Verificarea periodică a aparatelor;
 3. Utilizarea/ exploatarea cazanelor. Verificarea tehnică periodică și verificarea tehnică neprogramată; Obligații și responsabilități;
 4. Autorizarea personalului de deservire; Prelungirea valabilității autorizațiilor eliberate personalului

de deservire.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1007/ 2010 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 513 bis/ 23.07.2010 pentru aprobarea Prescripției Tehnice PT A1-2010 ”Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < 400kW”;                                                                                                                                
 2. Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 663/ 2010 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 513 bis/ 23.07.2010 pentru aprobarea Prescripției Tehnice PT C9-2010 ”Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune”;                                                                                                           
 3. Ordinul ministrului economiei nr. 2154/ 2009 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 11 bis/ 08.01.2010 pentru aprobarea Prescripției Tehnice PT CR8-2009 ”Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/ echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire”;                                                                                                                               

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020.

 
 
ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - ANTRENOR III-IV (ANTRENOR) DIN CADRUL SECTIEI JOCURI SPORTIVE

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          NESECRET                                                                                                               Nr. 4532148

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                          din 03.11.2020

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Secția Jocuri Sportive,

în funcția de antrenor III-IV (antrenor)


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive, în funcția de antrenor III-IV (antrenor), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
 2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive în funcția de antrenor III-IV (antrenor), prevăzută la poziția 403 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 17.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
 2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 27.11.2020, ora 0900, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 18.11.2020;

            b) proba scrisă – 27.11.2020 - ora 09.00.

              

Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 17.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 18.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 19.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 20.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 23.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 23.11.2020.

            2. Proba scrisă : 27.11.2020, ora 09.00

                        - afişarea rezultatelor – 02.12.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 03.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 04.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 04.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 04.12.2020

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

           

             Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive

în funcția de antrenor III-IV (antrenor)

 

TEMATICA

 1. Atribuțiile clubului;
 2. Atribuțiile Secției Jocuri Sportive;
 3. Strategie și tactici pentru jucătorii de turneu.

 BIBLIOGRAFIE

 1. O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;
 2. Manualul antrenorilor avansați.

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020.

 
   
ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - REFERENT SPORTIV DIN CADRUL SECTIEI JOCURI SPORTIVE

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                NESECRET                                                                                                                                       Nr. 4532150

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                         din 03.11.2020

 

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Secția Jocuri Sportive,

în funcția de referent sportiv debutant


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive, în funcția de referent sportiv debutant, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive în funcția de referent sportiv debutant, prevăzută la poziția 404 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 17.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Cererea de înscriere la examenul de promovare;
 2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 27.11.2020, ora 0900, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 18.11.2020;

            b) proba scrisă – 27.11.2020 - ora 09.00.

             

Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 17.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 18.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 19.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 20.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 23.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 23.11.2020.

            2. Proba scrisă : 27.11.2020, ora 09.00

                        - afişarea rezultatelor – 02.12.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 03.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 04.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 04.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 04.12.2020

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

           

             Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive

în funcția de referent sportiv debutant

 TEMATICA

 1. Atribuțiile clubului;
 2. Atribuțiile Secției Jocuri Sportive;
 3. Metodologia predării tenisului.

 BIBLIOGRAFIE

 1. O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;
 2. Manualul antrenorilor avansați.

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020.

 
 
ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - REFERENT SPORTIV IV DIN CADRUL SECTIEI JOCURI SPORTIVE

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                              NESECRET                                                                                                                                          Nr. 4532149

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                          din 03.11.2020

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Secția Jocuri Sportive,

în funcția de referent sportiv IV


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive, în funcția de referent sportiv IV, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
 2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive în funcția de referent sportiv IV, prevăzută la poziția 374 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 17.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
 2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 27.11.2020, ora 1200, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 18.11.2020;

            b) proba scrisă – 27.11.2020 - ora 12.00.

              

Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 17.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 18.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 19.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 20.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 23.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 23.11.2020.

            2. Proba scrisă : 27.11.2020, ora 12.00

                        - afişarea rezultatelor – 02.12.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 03.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 04.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 04.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 04.12.2020

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

           

             Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive

în funcția de referent sportiv IV

 

 TEMATICA

 1. Atribuțiile clubului;
 2. Atribuțiile Secției Jocuri Sportive;
 3. Periodizarea antrenamentului pe nivele de vârstă.

 BIBLIOGRAFIE

 1. O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;
 2. Ramurile natației – editura bren 2003, Luciela Cirla și Anca Grecu.

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020.

 
   

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Program Competitional

Săptămâna 23-29 noiembrie 2020

Handbal. EHF European League, etapa 4 (Grupa B), 24 noiembrie, ora 19:45: Dinamo – USAM Nimes Gard (Fra). Sala Dinamo

Handbal. Liga Națională (etapa 11), 27 noiembrie, ora 18:25 (TVR 1): Dinamo - HDCS Constanța. Sala Rapid București

Volei feminin. Divizia A1, Turneul 4: 28-30 noiembrie (se joacă la Voluntari). Meci 1, 28 noiembrie, ora 14:00 (TVR 3): CS Știința Bacău – Dinamo. Meci 2, 29 noiembrie: Dinamo – Rapid București.

Volei masculin. Divizia A1, Turneul 3: 27-29 noiembrie (se joacă la Galați). Meci 1, 27 noiembrie, ora 15:00: Arcada Galați – Dinamo. Meci 2, 28 noiembrie: Dinamo – CS U Cluj Napoca.

Polo. Superliga masculină, Turneul III (25-29 noiembrie), Bazinul Floreasca din București. Etapa 1 (25.11, ora 18:00):  Poli Cluj- Dinamo. Etapa 2 (26.11, ora 11:30):  Sportul Studentesc – Dinamo. Etapa 3 (26.11, ora 18:00): Dinamo – Steaua. Etapa 4 (27.11, ora 8:30): Crișul Oradea – Dinamo. Etapa 5 (27.11, ora 17:30): Dinamo - CSM Oradea. Etapa 6 (28.11, ora 13:30): Dinamo - Amefa Arad. Etapa 7 (29.11, ora 12:00): Rapid – Dinamo.

Box. Campionatele Europene de juniori, 23 noiembrie – 3 decembrie, Sofia (Bulgaria)

Lupte. Campionatul Național cadeți și U23, 27-29 noiembrie, Constanța

Haltere. Campionatul Național seniori, 23-27 noiembrie, Bascov (Argeș)

Acreditari EHF-EL

ALEGERI PARLAMENTARE 2020

alegeri_parlamentare_2020

Agrement Fitness

ANUNTURI AGREMENT

• Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetul Național pentru Situații de Urgență nr. 52/5.11.2020, privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevernirea și combaterea pandemiei de COVID 19, programul de funcționare a sălii de fitness Dinamo se va desfășura astfel:

Luni – vineri: 7:00 – 20:00
Sâmbătă: 8:00 – 20:00
Duminică: 8:00 – 18:00

• Începând cu ziua de vineri, 16 octombrie, se suspendă temporar activitatea cu publicul (inițiere) în bazinul acoperit Anatolie Grințescu - Dinamo. Vom reveni cu informații

Agrement Natație

NOU! Hidrokinetoterapie

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Online Guests

We have 276 guests online