Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)

Informatii Publice

Organizare

(cf. art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public)

Regulamentul de organizare și funcționare a CS Dinamo aprobat prin O.M.A.I. 93 din 25 iulie 2022

a. Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti este club sportiv de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Misterului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Clubul își desfășoară activitatea și în localitatea Ghermănești, județul Ilfov, la baza nautică, respectiv prin Centrul Sportiv Brașov, în municipiul Brașov, str. Nicopole nr. 34, județul Brașov.

Clubul are însemne proprii: insignă, steag, emblemă şi culori - alb, roşu.

Ziua Clubului este 14 mai.

b. Structura organizatorică şi atribuţiile Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti

Structura organizatorică a Clubului este constituită potrivit statului de organizare aprobat prin ordin al viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne şi se desfăşoară pe servicii, birouri, compartimente, precum şi secţii sportive afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate.

Secţiile sportive sunt structurate pe grupe de copii, juniori, tineret şi seniori.

Structura organizatorică a Clubului este constituită potrivit statului de organizare aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne și are următoarea componență:

1. conducerea;

2. financiar-contabilitate (la nivel de serviciu), care are în componență:

a) Compartimentul financiar;

b) Compartimentul contabilitate;

3. Serviciul resurse umane, care are în componență:

a) Compartimentul recrutare și încadrare personal;

b) Compartimentul gestiune resurse umane;

c) Compartimentul formare inițială și continuă;

d) Compartimentul securitate și sănătate în muncă;

e) Compartimentul organizare;

4. Biroul informare și relații publice;

5. Compartimentul asistență psihologică;

6. Compartimentul juridic;

7. Logistica Clubului, asigurată de următoarele structuri:

7.1. Serviciul patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului, format din:

a) Compartimentul administrare patrimoniu imobiliar;

b) Compartimentul intervenții și reparații curente;

c) Compartimentul protecția mediului;

7.2. Serviciul intendență și suport tehnic, format din:

a) Compartimentul intendență (hrănire, cazare și echipare);

b) Compartimentul suport tehnic;

7.3. Biroul implementare proiecte și dezvoltare;

7.4. Biroul achiziții publice;

8. Compartimentul comunicații și tehnologia informației;

9. Compartimentul structura de securitate;

10. Compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă;

11. Secția sporturi individuale, care are în componență următoarele:

a) Compartimentul coordonatori discipline sportive;

b) Compartimentul colectiv tehnic;

c) Compartimentul sportivi;

12. Secția jocuri sportive, care are în componență următoarele:

a) Compartimentul coordonatori discipline sportive;

b) Compartimentul colectiv tehnic;

c) Compartimentul sportivi;

13. Cabinetul medical sportiv;

14. Centrul de autoapărare;

15. Centrul Sportiv Brașov (la nivel de secție sportivă), care are în componență următoarele:

a) Compartimentul coordonatori discipline sportive;

b) Compartimentul colectiv tehnic;

c) Compartimentul sportivi.

ORGANIGRAMA

organigrama

Numărul sportivilor legitimati pe secții sportive și categorii de vârstă, numărul antrenorilor și instructorilor sportivi pe ramură de sport (link)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti are următoarele atribuţii principale:

a) aplică, în activitatea proprie, strategia generală a organizării și dezvoltării sportului de performanță la nivel național și internațional, adoptată de către autoritățile competente;

b) asigură condiții organizatorice, metodice, financiare și logistice, cum ar fi: echipamentul sportiv, cazarea în spațiile proprii, transportul cu mijloace proprii, hrănirea prin intermediul cantinelor, asistența medicală de specialitate și asistența psihologică necesare pentru pregătirea sportivilor, în vederea creșterii potențialului valoric și competitiv și obținerii de performanțe la nivelul parametrilor naționali și internaționali;

c) asigură participarea sportivilor, precum și a antrenorilor și a celorlalți membri ai colectivelor tehnice la competițiile interne și internaționale stabilite de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive de specialitate;

d) organizează competiții sportive interne și internaționale proprii dotate cu „Cupa Dinamo“ sau purtând alte denumiri;

e) desfășoară activități de cunoaștere, selecție, pregătire și promovare a sportivilor talentați, cu calități pentru practicarea sportului de performanță la nivelul cerințelor naționale și internaționale;

f) asigură creșterea competenței profesionale a antrenorilor și tehnicienilor săi, în raport cu normele generale în vigoare și cu obiectivele de performanță ale Clubului;

g) acționează, în condițiile legii, pentru asigurarea tehnico-materială a procesului de pregătire sportivă și competițională, precum și pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale proprii;

h) propune, spre aprobare conducerii M.A.I. proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului;

i) acordă, în raport cu prevederile legale, drepturile materiale și de stimulare pentru sportivi, antrenori, tehnicieni și celelalte categorii de personal;

j) desfășoară activități de marketing și publicitate pentru promovarea imaginii Clubului și a rezultatelor obținute, precum și pentru atragerea de venituri proprii;

k) stabilește și dezvoltă relații interne și internaționale în domeniul sportului de performanță, încheind în acest scop convenții, contracte și acorduri cu caracter sportiv și economic, în condițiile legii;

l) organizează activități de inițiere și agrement sportiv, contra cost, la disciplinele sportive menționate în Planul anual privind organizarea și realizarea serviciilor de inițiere sportivă, agrement sportiv, precum și a altor evenimente și manifestări culturale și sportive de către Club, aprobat de către secretarul general al M.A.I.;

m) organizează și desfășoară activități economice pentru obținerea de venituri proprii în legătură cu scopul și obiectul de activitate al Clubului, vânzarea de echipament sportiv și materiale promoționale, hrănirea și cazarea în complexurile și bazele sportive proprii, evenimente și manifestări sportive sau culturale, transport rutier cu mijloace proprii pentru persoane și/sau bunuri materiale pe plan intern și/sau internațional, precum și alte prestări de servicii/lucrări pentru amenajarea bazelor sportive;

n) sprijină Direcția generală management resurse umane din cadrul M.A.I. și structurile M.A.I., la solicitare, pentru desfășurarea educației fizice și activității de pregătire sportivă a personalului, precum și evaluarea efectivelor privind dezvoltarea capacităților motrice, necesare îndeplinirii misiunilor încredințate;

o) sprijină Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ și structuri de formare a personalului din M.A.I. pentru desfășurarea probei de evaluare a performanței fizice în cadrul concursurilor de admitere în unitățile de învățământ universitar și postliceal ale M.A.I.;

p) planifică, organizează și desfășoară programe și activități în domeniul pregătirii de luptă, pe segmentul pregătirii fizice specifice și de autoapărare, a personalului din cadrul structurilor M.A.I., elevilor și studenților din cadrul unităților de învățământ ale M.A.I.;

q) sprijină personalul din cadrul structurilor M.A.I. în vederea pregătirii și susținerii evaluărilor periodice la pregătire fizică prin punerea la dispoziție a infrastructurii de pregătire și personal specializat din cadrul Complexului Sportiv Dinamo;

r) planifică, organizează și desfășoară programe și activități în domeniul pregătirii fizice specifice și de autoapărare, în baza protocoalelor de colaborare sau contra cost, cu instituții publice, entități private sau, după caz, cu persoane fizice;

s) în situații deosebite, la solicitare, sprijină structurile M.A.I. pentru susținerea misiunilor de ordine și siguranță publică;

t) inițiază și desfășoară alte activități pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin M.A.I. în domeniul sportului de performanță.

c. coordonate de contact

Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020121.

Ionuț-Adrian POPA – Preşedinte

Telefon : - Secretariat/conducerea clubului - 021.210.12.88

Fax – 021.210.67.97

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Site oficial : www.csdinamo.eu

Telefoane utile compartimente club

- Resurse umane – 021.210.51.35

- Achiziții – 021.210.47.35

- Secția sporturi individuale – 021.210.52.50

- Financiar-contabilitate – 021.210.35.80

Centrul Sportiv Brașov: adresa - Strada Nicopole, nr. 34, Brașov; telefon - 0268.419.751

d. surse de finanţare

Finanţarea Clubului se asigură potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Veniturile proprii provin din donaţii şi sponsorizări, închirierea unor spaţii, baze şi materiale sportive, organizarea de manifestări culturale şi sportive, reclamă şi publicitate, transferarea unor sportivi, realizarea de studii şi proiecte în domeniul sportiv, valorificarea unor produse din activităţi proprii, prestarea de servicii de agrement sportiv, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii.

Pentru atragerea de venituri proprii, Clubul poate încheia contracte/convenţii, în condiţiile legii.

e. programe și strategii proprii

În exercitarea atribuţiilor, Clubul acţionează conform normelor din domeniul sportului de performanţă, emise de Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi de către federaţiile sportive de specialitate.

Pentru realizarea obiectivelor de performanţă Clubul colaborează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, celelalte cluburi şi asociaţii sportive din România şi din alte ţări, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice, organizaţii nonguvernamentale, societăţi, persoane fizice sau juridice de drept public/privat române sau străine, precum şi cu unităţi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, conform diagramei prevăzută în Anexa nr.2.


 
 

Program Competitional

Săptămâna 08-14 aprilie 2024

Fotbal. SuperLiga Romania, play-out (etapa 3), luni 8 aprilie, ora 20:30: Oțelul Galați – Dinamo 1948

Baschet. LNB Getica 95, play-off, sferturi de finală (meciurile 1 și 2), 10 aprilie și 12 aprilie (ora 19:00 în ambele zile): U BT Cluj Napoca – Dinamo. Se joacă sistem 3/5

Handbal. Liga Națională (etapa 21), miercuri 10 aprilie, ora 18:30: HC Buzău – Dinamo

Polo. Superliga, play-off semifinală (meci 2), miercuri 10 aprilie, ora 19:00: CSM Oradea – Dinamo

Volei feminin. Divizia A1, semifinală 5-8 (meci 2), miercuri 10 aprilie, ora 17:00: CSM București – Dinamo. Dacă Dinamo câștigă, meciul 3 va fi sâmbătă 13 aprilie, în Sala Dinamo

Volei masculin. Divizia A1, semifinală 1-4 (meci 2), miercuri 10 aprilie, ora 18:00: Dinamo – Arcada Galați. Sala Dinamo. Dacă Dinamo câștigă meciul 3 va fi sâmbătă 13 aprilie, la Galați

Rugby. Liga Națională (etapa 1), sâmbătă 13 aprilie, ora 11:00: Dinamo – Rapid București. Stadion Florea Dumitrache Dinamo

Fotbal. Liga 3, seria 4, play-off (etapa 3), sâmbătă 13 aprilie, ora 17:00: CS Blejoi – CS Dinamo

Handbal. Liga Națională (etapa 23), duminică 14 aprilie, ora 15:00: Potaissa Turda – Dinamo

Fotbal. Superliga România, play-out (etapa 4), duminică 14 aprilie, ora 18:15: Dinamo 1948 – Poli Iași. Stadion Arcul de Triumf

Academia de Inot Dinamo

Agrement Fitness

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

ANUNTURI

În perioada 12-14 aprilie, Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo găzduiește un turneu de polo, motiv pentru care activitatea de agrement se va desfășura după următorul program:

SÂMBĂTĂ, 13.04.2024: 13:30 - 18:00

DUMINICĂ, 14.04.2024: 12:00 - 19:00

IA ATITUDINE

2_InfoCons

Online Guests

We have 320 guests online