Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

Completare la anuntul de concurs pentru ocuparea postului vacant de agent I (secretariat), Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate si Arhiva

COMPLETARE LA ANUNŢUL DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AGENT I (SECRETARIAT) LA POZIȚIA 30 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, DOCUMENTE CLASIFICATE ȘI ARHIVĂ

-                 candidații care s-au înscris la concursuri organizate de alte unități și doresc să se înscrie la concursurile organizate de C.S. Dinamo București, trebuie să transmită toate documentele prevăzute pentru dosarul de recrutare, fiind datate ulterior publicării anunțurilor de concurs (nu vor fi luate în considerare documentele transmise pentru înscrierea la concursurile anterioare);

-                 adeverința medicală și avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, sunt valabile dacă au fost eliberate cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;

-                 la concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite;

-                 candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţurile şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursurilor: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probei de concurs;

-                 Adeverința Medicală, va fi completată pe față la toate rubricile (nu vor fi lasate spații goale sau barate, se va menționa: „nu se află în evidențe cu bolile menționate mai sus”, atat la punctul 1 cât și la punctul 2)  de către medicul de familie, urmând ca pe verso să fie concluzionată de către medicul de unitate prin grija structurii de resurse umane a C.S. Dinamo București;

-                 orice alte modificări în calendarele desfăşurării concursurilor vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unor anunţuri pe pagina de internet a C.S. Dinamo București - Secțiunea Carieră.

Publicat azi, 16 decembrie 2021

 
 
Rezultatele finale la proba test scris pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I, Structura Financiar-Contabilitate

TABEL

cuprinzând rezultatele finale la proba test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, pentru ocuparea postului vacant de Ofițer principal I - poziția 7 din statul de organizare al Clubului, Structura Financiar-Contabilitate,

din data de 14.12.2021


Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nota acordată la

testul scris

Obs.

  1.

4625187

7,75

(șapte, șaptezeci și cinci)

  ADMIS
  2.

4625144

9,00

(nouă)

 ADMIS

  3.

4614527

6,50

(șase,cincizeci)

   RESPINS 
  4.

4614877

7,00

(șapte)

  ADMIS
  5.

4614526

Neprezentat

 RESPINS
  6.

4614884

8,50

(opt, cincizeci)

  ADMIS

* Nota finală conţine 1 (unu) punct din oficiu

Publicat azi 16 decembrie 2021

 
 
Rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal – agent de poliție

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal – agent de poliție, poziția 366 din statul de organizare din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din data de 15.12.2021

Nr. crt.

Număr de înregistrare atribuit

candidatului/ Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații
  1.

4614895 /

Asistent medical pr. Agent de poliție

 Poziţia 366

8.20 (opt, douăzeci)

  2.

4625171 /

Asistent medical pr. Agent de poliție  Poziţia 366

4,60 (patru, șaizeci)

  3.

4625173 /

Asistent medical pr. Agent de poliție

 Poziţia 366

NEPREZENTAT

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare.

Publicat azi, 15 decembrie 2021, ora 16:00 

Citeşte mai mult... [Rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal – agent de poliție]
 
   
Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a postului vacant de agent I (secretariat) - poziția 30 din statul de organizare al Clubului, la Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă

 ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport  nr. 4609620 din 13.09.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTUL SCOS LA CONCURS

Pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție prevăzut cu funcția de agent I (secretariat) la poziția 30 din statul de organizare al Clubului la Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă, prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 14. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

-        să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, de nivelul prevăzut de fișa postului[1];

-        pregătire de bază: studii liceale absolvite  cu diplomă  de bacalaureat;

-        pregătire de specialitate: cursuri de pregătire pe linie de secretariat (după încadrare);

-        experiență în muncă: cel puțin 1 an.

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Citeşte mai mult... [Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a postului vacant de agent I (secretariat) - poziția 30 din statul de organizare al Clubului, la Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă]
 
 
Erata la anuntul nr. 4614177 din 15.11.2021

E R A T Ă 

la anunțul nr. 4614177 din 15.11.2021 referitor la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de agent I la Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti:

Având în vedere raportul personal al președintelui comisiei de concurs nr. 4617787/14.12.2021, ziua susținerii testului scris se decalează și se stabilește pe data de 20.12.2021, ora 1200.

14 decembrie 2021

 
   
Rezultatele la proba test scris pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I, Structura Financiar-Contabilitate

TABEL

cuprinzând rezultatele la proba test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, pentru ocuparea postului vacant de Ofițer principal I - poziția 7 din statul de organizare al Clubului, Structura Financiar-Contabilitate,

din data de 14.12.2021


Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nota acordată la

testul scris

Obs.

  1.

4625187

7,75

(șapte, șaptezeci și cinci)

  2.

4625144

9,00

(nouă)

  3.

4614527

6,50

(șase,cincizeci)

  4.

4614877

7,00

(șapte)

  5.

4614526

Neprezentat

  6.

4614884

8,50

(opt, cincizeci)

* Nota finală conţine 1 (unu) punct din oficiu.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 15.12.2021, ora 16.00 

Publicat azi 14.12.2021, ora 15:30

Citeşte mai mult... [Rezultatele la proba test scris pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I, Structura Financiar-Contabilitate]
 
 
Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiter principal I - Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

 LISTA CANDIDAŢILOR

 care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I –  poziția  40 din statul de organizare al clubului, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului, prin încadrare directă

 În conformitate cu prevederile art.16 alin.2 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Procesului Verbal nr. 4626167/09.12.2021 cuprinzând concluziile verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal I –  poziția  40 din statul de organizare, la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului din cadrul Clubului, comisia de concurs comunică următoarele:

Nr. crt.

Codul unic de identificare

Motivul respingerii

1.

 

4625109

Nu îndeplinește condiția prevăzută de art. 30 din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare: dosar incomplet

2.

4625110

Nu îndeplinește condiția prevăzută de art. 30 din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare: dosar incomplet

3.

4614883

Nu îndeplinește condiția prevăzută de art. 30 din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare: dosar incomplet

În temeiul prevederilor art. 30 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, candidații sus-menţionați nu pot participa la concurs, aceștia neîndeplinind condiţiile legale privind participarea la concurs.

Afișat azi 14.12.2021                                                                                          COMISIA DE CONCURS

 
   

Pagina 3 din 16

<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 17-23 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională de Baschet Masculin (etapa 17), 23 ianuarie, ora 19:00: Dinamo – CSO Voluntari. Sala Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 13), vineri 21 ianuarie, ora 18:00 (TVR 3): Dinamo – SCMU Craiova. Sala Dinamo

Volei feminin. Cupa României (sferturi de finală, retur), 19 ianuarie, ora 17:00: CSO Voluntari - Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 13), sâmbătă 22 ianuarie, ora 18:00: Dinamo – CSM Lugoj. Sala Dinamo

Polo. Superliga (etapa 9), 20-21 ianuarie: Sportul Studențesc – Dinamo. Bazin Floreasca

Scrimă. Campionatul Național de cadeți și juniori la sabie (masculin și feminin), 18-22 ianuarie, București

Tir. ISSF Grand Prix Osijek, 18-22 ianuarie, Croația

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 495 vizitatori online