Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

Concurs pentru ocuparea functiei de conducere vacante de presedinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucuresti

 A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în Municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, Sectorul 1, organizează,

C O N C U R S:

Pentru ocuparea funcției de conducere vacante de președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

Cererile de participare la concurs (conform modelului din Anexa nr. 1 la Anunț) vor fi adresate conducerii MAI și vor fi depuse la adresa de e-mail a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , până la data de 03.12.2021, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Cu aceeași ocazie vor fi depuse, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), și documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

  1. Curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
  2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, inclusiv cele referitoare la cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
  3. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Dispoziției Directorului Direcției Medicale nr. 826079 din 04.12.2018;
  4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2 la Anunț);
  5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 1,4,6,7,8,10 și 11 din prezentul Anunț.

După finalizarea concursului, candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Read more... [Concurs pentru ocuparea functiei de conducere vacante de presedinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucuresti]
 
 
Tabel cu rezultatele obținute la proba practică - post vacant agent I Serviciul Organizare și Instruire Sportivă

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA  PRACTICĂ

pentru ocuparea postului vacant de agent I – poziţia 203  din statul de organizare al clubului, la Serviciul Organizare și Instruire Sportivă, organizată în data de 25.11.2021

  

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota finală acordată*

ADMIS/RESPINS

1.

4614158/

Agent I, Poziţia 203

10 (zece)

ADMIS

* Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate pentru fiecare probă

* Nota finală conţine 1 (unu) punct din oficiu

CS Dinamo, 25 noiembrie 2021

 
 
Lista persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent - SOIS poziția 203

LISTA

persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție prevăzut cu funcția de agent I la poziția 203 din din statul de organizare al Clubului la Serviciul Organizare și Instruire Sportivă – Compartimentul Activități sportive de agrement și inițiere.

 

Nr. crt

Cod candidat

Observații

1.

4614157

Dosar de recrutare incomplet - lipsă fotografie color 9x12 și Tabel cu rude

Read more... [Lista persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent - SOIS poziția 203]
 
   
Anunt testare psihologică poziția 20 și poziția 170

ANUNȚ

În vederea susținerii evaluării psihologice, candidații înscriși la concursurile organizate de Clubul Sportiv Dinamo București, pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițeri de poliție la Serviciul Resurse Umane, (poz. 20) și Biroul Implementare Proiecte (poz. 170), se vor prezenta în data de 24.11.2021, ora 8.00, la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în municipiul București, str. Maria Ghiculeasca nr. 47, sector 2, după cum urmează:

  1. Nr. Cod atribuit  4614226
  2. Nr. Cod atribuit  4614159
  3. Nr. Cod atribuit  4613883

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate valabilă (în original) și un pix cu cerneală de culoare albastră.

Read more... [Anunt testare psihologică poziția 20 și poziția 170]
 
 
Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I  la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4612345/

Ofițer I, Poziţia 239

7,48 (șapte,patruzecișiopt)

Candidatul  nemulțumit  de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 19.11.2021, ora 1600.

Read more... [Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică]
 
   
Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I

 la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin 

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4612624/

Agent I, Poziţia 302

9,55 (nouă, cincizeci și cinci)

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 18.11.2021, ora 1600.

Read more... [Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin]
 
 
Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a unui post vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4611958  din 18.10.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTUL SCOS LA CONCURS

Pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la poziția 40 din statul de organizare al Clubului la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”);

e) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (verificarea condiției se realizează cu ocazia examinării medicale);

f) să îndeplinească condițiile specifice de ocupare, prevăzute în fișa postului;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g), h), i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

k) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

l) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

m) prin încadrare/reîncadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

n) candidatul declarat “admis” la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidații care au calitatea de agent de poliție vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică după expirarea perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Programarea la evaluarea psihologică se face de către Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S. Dinamo București și se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasca nr. 47, sectorul 2, municipiul București, sau în altă locație în funcție de numărul candidaților.

Data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate candidaților prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Read more... [Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a unui post vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului]
 
   

Page 8 of 16

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Online Guests

We have 208 guests online